KUOPION VESI TIEDOTTAA:

vesivisa banneri

Kuopiolaiset ovat tyytyväisiä vesihuoltoon

Vuosittain tehtävän yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2014 tulokset ovat valmistuneet. Tutkimuksessa selvitettiin kyselyyn vastanneiden tyytyväisyyttä katujen, puistojen, jätehuollon, vesihuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluihin. Kyselylomake postitettiin Kuopiossa 1500 talouteen ja vastausprosentti oli 30. Tutkimuksen toteutti FCG Oy. Tutkimuksessa oli vuonna 2014 mukana 28 kuntaa.

Tulosten perusteella vesihuolto on kyselyyn vastanneiden kuntalaisten mielestä yksi Kuopion parhaiten hoidetuista palveluista. Tyytyväisyyden mitta-asteikkona tutkimuksessa ovat luvut 1-5, jossa arvo 1 kuvaa erittäin huonoa tilannetta ja 5 erittäin hyvää. Vesihuollon tuloksista veden laatua, veden toimitusvarmuutta, jätevesiviemärien toimintaa sekä jätevedenpuhdistamoiden toimintaa koskevat Kuopion tulokset ovat välillä 4,18-4,61 ja valtakunnalliset keskiarvot vastaavissa mittareissa välillä 4,22-4,69. Sadevesiviemärien toimintaa, vesihuollon asiakaspalvelua sekä tiedotusta koskevat Kuopion tulokset ovat välillä 3,50-3,85 ja valtakunnalliset keskiarvot vastaavissa mittareissa välillä 3,42-3,85. 

Erot valtakunnallisiin keskiarvoihin ovat kaikissa mittareissa pienet. Valtakunnallinen tulosten vertailu ei kuitenkaan anna kaikilta osin vesihuollon palveluista oikeaa kuvaa, koska laitokset eroavat toisistaan mm. raakavesilähteen osalta. Kuopion Veden edellisten vuosien tuloksiin verrattuna tulokset ovat lähes kaikkien mittareiden osalta vuodesta 2009 lähtien koko ajan parantuneet.  Kuopiolaiset ovat siten varsin tyytyväisiä vesihuollon palveluihin.

Kuopion Vesi pitää kaikkea saamaansa palautetta ja myös kyselytutkimuksen tuloksia arvokkaana. Asiakkailta saatu palaute antaa parhaita eväitä palvelujen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!

Yhteenveto tuloksista