Uutiset Uutiset

Takaisin

Asukastupatoiminnan sopeutustoimet

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi 10.6.2014 Asukatupa- ja kylätoiminnan kehittämissuunnitelman. Tämä kehittämissuunnitelma on edelleen voimassa. Kevään 2020 aikana suunnitelma päivitetään ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi.

Asukastupatoiminta tukee parhaimmillaan asuinalueen asukkaiden toimintakykyä, vahvistaa positiivista yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden osallistua oman asuinalueen toiminnan ja viihtyisyyden kehittämisen. Asukastupatoiminta ei ole lakisääteistä. Toiminnan lähtökohtana on tukea asukkaiden omaehtoista toimintaa sekä asukkaiden toimintaa järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata tai jatkaa esimerkiksi sosiaalityötä. Onnistuessaan asukastupatoiminta on tärkeää, ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Kaupungin taloudellinen tilanne on pakottanut katsomaan kaikkia palveluita kriittisesti. Myös asukastupien henkilöstömäärää jouduttiin tarkistamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Kehittämissuunnitelmassa asetettu tavoitteellinen toimintamalli on lähtökohta nykyiselle järjestelylle. Suunnitelman tavoitteena on ollut joustava toiminta, jossa on yksi ohjaaja kahta asukastupaa kohden.  Nyt pyritään palaamaan suunnitelman alkuperäiseen ajatukseen. 

Kehittämissuunnitelmasta käy hyvin myös ilmi, että toiminnan tavoitteena on ollut alusta asti tarjota toiminta-alusta eli käytännössä tila (asukastupa) asukastoiminnalle ja järjestötyölle. Siinä käy myös selväksi tilojen joustava käyttö ja verkoston muuntuvuus. Asukastupaverkoston ei ole ollut tarkoitus olla kiinteä, vaan tarpeen mukaan joustavasti toimiva. Toimintaa järjestään sinne, missä sitä todennetusti tarvitaan asuinalueen tilanteesta johtuen.

Asukastupatoiminnan haasteena ovat myös asukastupien tietokoneet, joiden käyttöön on todettu nykyisin liittyvän vakavan tietoturvariskin. Turvallisen ja käyttäjäystävällisen tietoliikenteen toteuttaminen mahdollistuu parhaiten siten, että asiakastietokoneet olisivat kirjastoissa, joissa tietosuoja ja -turva on otettu hyvin huomioon. Parhaillaan yritetään myös löytää tietoturvallinen ratkaisu sijainniltaan kirjastoista kaukana toimiviin asukastupiin.

Tilojen osalta on tarkoitus siirtää toimintaa, aina kun se on mahdollista, kaupungin muun toiminnan yhteyteen. Tämä on osoittautunut toimivaksi malliksi esimerkiksi Neulamäessä, jossa asukastupa on kirjaston yhteydessä.

Lisäksi uusi kirjastolaki (voimaan 1.1.2017) säätää yhdeksi kirjaston tehtäväksi tilojen tarjoamisen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tarkoituksena on, että yleinen kirjasto toimii kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Yleisen kirjaston tehtävänä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tätä tehtävää yleinen kirjasto toteuttaa muun muassa lisäämällä eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä hyvää keskusteluilmapiiriä. Jotta kallista päällekkäistä toimintaan ei muodostuisi, on ajankohtaista käydä läpi kirjastoverkosto ja asukastupaverkosto sekä päivittää toimintatapaa.


Pekka Vähäkangas
Apulaiskaupunginjohtaja


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain