Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Filosofiakahvilat Kuopiossa keväällä 2020 - 12.2. aiheena vapaus

Ke­vään 2020 Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­lan tee­ma­na on VA­PAUS. Sii­hen liit­tyy mo­nia as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä, joi­den poh­ti­mi­nen li­sää ym­mär­rys­tä ih­mi­sen elä­män eri ta­sois­ta. Kah­vi­las­sa kes­kus­tel­laan asi­an­tun­ti­joi­den alus­tus­ten poh­jal­ta muun mu­as­sa ih­mi­sen roo­lis­ta luon­non­la­kien ja ul­kois­ten vai­ku­tus­ten koko­nais­jär­jes­tel­mäs­sä, po­liit­ti­ses­ta ja mo­raa­li­ses­ta toi­min­nan sää­te­lys­tä, luo­vuu­den edel­ly­tyk­sis­tä sekä tai­teen ja muun il­mai­sun ra­jois­ta.

Syk­sys­tä 2013 ko­koon­tu­nut Kuo­pi­on Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la tar­jo­aa tänä ke­vää­nä nel­jä kai­kil­le avoin­ta ja mak­su­ton­ta lu­en­toa/ kes­kus­te­lu­ti­lai­suut­ta va­pau­des­ta. Oh­jel­mas­sa on to­tut­tuun ta­paan tun­nin asi­an­tun­ti­ja-alus­tus ja tun­ti avoin­ta kes­kus­te­lua.

Tänä ke­vää­nä Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la ko­koon­tuu Kuo­pi­on kau­pun­gin­te­at­te­rin au­las­sa, Te­at­te­ri­kah­vi­la Ofe­li­as­sa (Nii­ra­lan­ka­tu 2).

Fi­lo­so­fi­a­kah­vi­la kes­ki­viik­koi­sin klo 17-19:

  • 12.2. Va­paus – käy­tän­nöl­li­nen vas­taus ja te­o­reet­ti­nen on­gel­ma, Se­ra­fim Sep­pä­lä, sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri, Itä-Suo­men yli­o­pis­to
  • 18.3. Va­paa kuin hyb­ri­di­tai­tei­li­ja – tai­teen va­paus val­ti­on ja mark­ki­noi­den pu­ris­tuk­ses­sa, Pau­li Rau­ti­ai­nen, jul­ki­soi­keu­den pro­fes­so­ri, Tam­pe­reen yli­o­pis­to
  • 8.4. Va­paus: mo­raa­lin ja po­li­tii­kan moni­mer­ki­tyk­sel­li­nen kä­si­te, Tui­ja Pulk­ki­nen, suku­puo­len­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
  • 13.5. ”Tun­ne it­se­si” eli va­pau­des­ta ja itse­kri­tii­kis­tä, Jark­ko Tont­ti, kir­jai­li­ja, oi­keus­tie­teen toh­to­ri, Hel­sin­ki

Ti­lai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia ja maksut­to­mia. Filosofiakahvilan järjestää SnellmanEDU.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain