Uutiset Uutiset

Takaisin

Finsote 2020 -tutkimus nostaa esiin kuopiolaisen aikuisväestön hyvinvointia – valtaosa kuopiolaisista tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin, alkoholia käyttävien osuus huolestuttavan suuri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama FinSote-tutkimus tuottaa tietoa väestön koetusta hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Lisäksi tutkimuksella selvitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön liittyviä kokemuksia kuten palveluiden saatavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. 

Finsote-tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin syyskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Tutkimukseen kutsuttiin yhteensä 61 600 satunnaisesti valittua 20 vuotta täyttänyttä henkilöä. Tutkimukseen osallistui 46 % kutsutuista. Kuopiosta tutkimukseen kutsuttiin 3 000 henkilöä, joista 48 % osallistui. Edellisen kerran Finsoten erillisotos on toteutettu Kuopiossa vuonna 2015. Tuloksista ilmenee sekä positiivisia asioita että huolenaiheita.


Valtaosa kuopiolaisista on tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin

Kuopiolaisista 87 % kokee tyytyväisyyttä asuinalueensa olosuhteisiin. Osuus on valtakunnan tasoa korkeampi (83 %). Myös päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokevien osuus on Kuopiossa valtakunnan tasoa korkeampi (74 % vs. 70 %). Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokevien osuus oli Kuopiossa vain 2 %.
 

Aikuisväestöstä 14 % raportoi merkittävää psyykkistä kuormitusta

Tutkimuksen mukaan neljännes (24 %) kuopiolaisista kokee mielenterveytensä positiiviseksi.  Positiiviseen mielenterveyteen kuuluu muun muassa hyväntuulisuus, tyytyväisyyden tunne itseen, asioista kiinnostuminen ja toiveikkuus tulevaisuudesta. Merkittävää psyykkistä kuormitusta kokevien yli 20 vuotiaiden kuopiolaisten osuus oli sen sijaan 14 %. Vuonna 2015 13 % kuopiolaisista koki merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Psyykkistä kuormittuneisuutta kartoitettiin ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivista mielialaa neljän viime viikon aikana selvittävän Mental Health Inventory (MHI5) -kysymyspatteriston avulla. Valtakunnallisesti Finsote-tutkimus raportoi psyykkisen kuormittuneisuuden lisääntyneen vuodesta 2018 (12 %) vuoteen 2020 (14 %). Merkittävä psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisintä 20-54-vuotiailla (Kuopiossa naiset 16 % ja miehet 18 % ja sekä valtakunnallisesti naiset 19 % ja miehet 17 %) (Kuvio).


Kuvio. Psyykkisesti merkittävästi kuormittaneiden osuus Kuopiossa ja valtakunnallisesti ikäryhmittäin ja sukupuolittain.


Alkoholia liikaa käyttävien kuopiolaisten osuus on edelleen huolestuttavan suuri

Kolmannes (33 %) yli 20 vuotiaista juo alkoholia riskirajat ylittäen. Valtakunnallisesti liikaa alkoholia käyttävien osuus on 31 %. Finsote-tutkimuksessa alkoholin käyttöä on selvitetty Audit C -mittarilla, jossa kysytään, kuinka usein ja millaisia määriä alkoholia käytetään.

Suosituksen mukaan alkoholin kohtalainen kulutus naisilla on yksi annos päivässä (7 annosta/viikossa) ja miehillä 2 annosta päivässä (14 annosta/viikossa). Yksi annos on esim. tölkki (0,33 l) olutta tai ravintola-annos (12 cl) viiniä. Kohtalaisen kulutuksen ylittävä juominen säännöllisesti voi aiheuttaa jo terveyshaittoja. Alkoholin liikakäyttö ei aiheuta ainoastaan terveydellisiä ongelmia yksilölle, vaan se näkyy myös asumiseen, ihmissuhteisiin, turvallisuuteen, liikenteeseen ja lastensuojeluun vaikuttavana vahvana tekijänä.

Erityisen huolestuttavana tekijänä Finsote-tutkimus nostaa esiin lähisuhdeväkivallan tai sen uhkan kohteeksi joutumisen. Lähisuhdeväkivaltaa raportoi kokeneensa 12 % kuopiolaisista yli 20-vuotiaista ja lähes neljännes (24 %) 20-54-vuotiaiden naisten ikäryhmästä. Valtakunnan tasolla lähisuhdevälivaltaa on kokenut 10 % ja 20-54 vuotiaiden naisten ikäryhmässä noin viidennes (19 %). (Kuvio)


Kuvio: Lähisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus Kuopiossa ja valtakunnallisesti ikäryhmittäin ja sukupuolittain.


Yksinäisyyttä esiintyy kaikissa ikäryhmissä

Valtakunnallisesti on nostettu esiin yksinäisyyden lisääntyminen koronapandemian myötä. Kuopiossa yksinäisyyden kokeminen on lisääntynyt erityisesti naisilla. Vuonna 2015 9 % naisista koki yksinäisyyttä, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 12 %. Miehillä yksinäisyyden kokeminen on sen sijaan hieman laskenut (2015 11 ja 2020 10 %). Yleisintä yksinäisyys on yli 75-vuotiailla (17 %), verrattuna 20-54 (12 %) ja 55-74 (8 %) -vuotiaisiin. Valtakunnallisesti yksinäisyyttä raportoi kokevansa 11 %.


Ylipainon ja lihavuuden esiintyminen on yleistynyt

Ylipainosta puhutaan, kun kehon painoindeksi on yli 25 ja lihavuudesta painoindeksin kohotessa yli 30:een. Vuonna 2020 kuopiolaisista yli 20-vuotiaista 59 % on ylipainoisia. Lihavuuden esiintyminen on yleistynyt vuodesta 2015 vuoteen 2020 17 %:sta 22 %:een. Valtakunnallisesti ylipainon yleisyys on 60 % ja lihavuuden 23 %. Ylipaino ja lihavuus ovat merkittäviä terveysriskejä lisäten sairastumisesta muun muassa tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Suurelta osin ylipainon ja lihavuuden taustalla ovat elintavat. Suosituksen mukaan kasviksia ja hedelmiä käyttää 35 % ja terveysliikuntasuosituksen saavuttaa 43 % yli 20 vuotiaista kuopiolaisista.


Vaikutukset hyvinvointiin saavutetaan suunnitelmallisella yhteistyöllä

Kuopiossa hyvinvointihaasteisiin pyritään vastaamaan ohjelmatyöllä. Kuopiossa on valmistunut Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma, joka nostaa esiin hyvän arjen tukemista yhteistyöllä. Hyvinvoiva Kuopio -ohjelmaa konkretisoi Hyvinvointisuunnitelma, joka valmistuu Kuopioon syksylle 2021. Mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin tulee osaltaan myös vastaamaan juuri käynnistynyt Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo -hanke.


Lisätietoja: