Uutiset Uutiset

Takaisin

Hatsalan koulun tiloista halutaan terveelliset, turvalliset ja mieluisat kaikille

Kaupunginhallitukseen on maanantaina 26.9.2022 menossa päätettäväksi Hatsalan koulun paikkaan ja kokoon liittyvä kasvun ja oppimisen lautakunnan linjaus. Aihe on herättänyt keskustelua myös julkisuudessa. Tässä on muutama tarkennus Hatsalan hankkeeseen liittyviin seikkoihin.

 

Suunnittelussa on otettu huomioon koulun henkilökunnan ja rehtorin näkemykset hankkeeseen. Käyttäjäkeskeisen tilasuunnittelun olennainen periaate on eri käyttäjäryhmien kuuleminen yhä aikaisemmassa vaiheessa hankeprosessia. Tämän päivän lainsäädäntö edellyttää lasten ja nuorten kuulemista heidän elämäänsä liittyvissä kysymyksissä. Sekä Hatsalan koulun tarveselvitysvaiheessa että hankesuunnitteluvaiheessa on pidetty niin henkilökunnan kuin oppilaiden kanssa työpajoja, joissa on käsitelty hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja oppimisen edellytyksiin liittyvien asioiden lisäksi myös lukuisia muita aihealueita. Henkilökunta on laatinut Hatsalan koulua koskevan laajan pedagogisen suunnitelman, johon koulun jatkosuunnittelu tulee pohjautumaan. Oppilailta saatujen vastausten pohjalta on tehty arviointia mm. hyvinvointiin liittyen.

 

Oppimista tapahtuu parhaiten paikassa, jonka nuori kokee omakseen. Tilojen ja toiminnan yhteissuunnittelu lisää yhteisöllisyyttä. Turvallinen ympäristö ja ilmapiiri luovat parhaat toimintaedellytykset kaikille koulussa työskenteleville. Oppilaat liikkuvat opetustilanteissa ympäristössä, jossa he pääsevät työskentelemään, keskittymään ja rauhoittumaan yksin, pareittain tai ryhmissä. Oppimista tuetaan myös suojaamalla työskentelyä liiallisilta virikkeiltä ja ärsykkeiltä. Erilaisia oppijoita kannustetaan tarjoamalla erilaisia, monipuolisia ja luovia työskentelytapoja. 

 

Kuten muidenkin koulujen, myös Hatsalan koulun oppilasmäärä vaihtelee alueella asuvien nuorten ikäluokkien mukaan. Vuosina 2016 - 2021 Hatsalan oppilasmäärä oli pienimmillään 654 ja suurimmillaan 772. Tällä hetkellä yli 1000 yläkouluikäistä asuu viiden kilometrin säteellä Hatsalan koulusta. Lisäksi keskusta-alueen yläkoululaisten määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 150 nuorella vuoteen 2030 mennessä.

 

Uuteen Hatsalan kouluun on suunniteltu mahtuvan yksi sarja, eli kolme luokkaa nykyistä enemmän. Uusi Hatsala ei ainakaan alkuvaiheessa toimisi yli 800 oppilaan kouluna. Suunnitelmassa on kyse koulun vetoisuudesta, eli oppilaiden laskennallisesta määrästä. Todellinen ryhmäkoko, jossa huomioidaan eri oppituntien pienemmät jaetut ryhmät, on 19,1. Se tulee säilymään myös uudessa Hatsalassa. Opettaja- ja avustajamäärä on aina sidottu koulun oppilasmäärään, eli henkilöstön määrä lisääntyy samassa suhteessa kuin oppilaiden määrä.

 

Keskustan isot koulut ovat olleet nuorten silmissä vetovoimaisia, niihin on paljon hakijoita oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Isoja kouluja, joissa on yli 700 oppilasta, on Suomessa perustettu yhä enemmän (Kouluikkunan vertailutieto). Kahdeksassa vertailukaupungissa (Jyväskylä, Vantaa, Kuopio, Tampere, Lahti, Oulu, Turku, Lappeenranta) isoja kouluja oli v. 2011 yhteensä 11. Vuonna 2021 isoja kouluja oli 47, joista yksi Kuopiossa.

 

Tutkimustieto ei osoita näyttöä siitä, että isossa koulussa voitaisiin huonosti. Hyvinvointi ei liity koulun kokoon vaan toimintakulttuuriin. Oppilaskeskeinen tiimityöskentely ja jaettu asiantuntijuus tukevat sekä oppilasta että opettajaa. Koulun suuren oppilasmäärän arkipäiviä helpottavat yhteiset, selkeät pelisäännöt ja käytöstavat, jotka ovat kaikkien tiedossa. Säännöt laaditaan yhdessä koko koulun väen kanssa ja kaikki sitoutuvat niihin. Koulussa työskentelevät aikuiset ovat esimerkkejä ja kasvatusvastuussa.  

 

Koulun pinta-alan ja oppilasmäärän vertaaminen nykyisen ja suunnitellun Hatsalan välillä ei anna vertailukelpoista kuvaa tilanteesta. Hatsalan nykyinen koulu on rakennuksena hyvin laajalle alueelle levittäytyvä. Rakennus edustaa aikansa arkkitehtuuria, jolloin luokat rakennettiin pitkien käytävien varrelle. Tästä syystä käytävätilojen pinta-ala on nykyisessä rakennuksessa erittäin suuri, samoin niiden suhteellinen määrä koko rakennuksen pinta-alaan verrattuna. Nämä tilat eivät kuitenkaan palvele kuin sisäistä liikennettä, eikä niitä voi hyödyntää mihinkään muuhun toimintaan. Pelkkä pinta-ala suhteessa oppilasmäärään ei siten kerro, kuinka paljon toiminnallista tilaa oppilasta kohti se sisältää.

 

Tulevassa koulussa tavoitteena on tilaratkaisuiltaan kompaktimpi rakennus, jossa ns. hukkatilojen määrä pyritään minimoimaan ja tiloista suunnitellaan monikäyttöisiä ja muunneltavia. Tilaratkaisuissa korostuu pedagogiikkalähtöinen ja käyttäjäkeskeinen ajattelu. On tärkeää, että luonteeltaan erilaisia ja erikokoisia tiloja on saatavilla erilaisille oppijoille ja erilaisiin työskentelytilanteisiin. Parhaiten toiminnallisia tavoitteita tukevat muuntojoustavat, laadullisesti miellyttävät ja ergonomialtaan korkeatasoiset oppimisen tilat. Oppimisympäristön olennaisena tavoitteena on mahdollistaa ja tukea yhteistyötä yli oppiaine- ja oppilasryhmärajojen.

 

Koulutontin koko ei pienene uudessa suunnitelmassa nykyisestä. Tontin toiminnallinen järjestely muuttuu. Itse asiassa varsinaisen oleskelupihan alue tulee uudessa ratkaisussa olemaan pinta-alaltaan nykyistä suurempi ja toiminnoiltaan monipuolisempi.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Hatsalan klassillisen koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä muille kiinteistössä tarjottaville palveluille terveelliset ja turvalliset olosuhteet opiskeluun ja työskentelyyn innostavassa, ajanmukaisessa oppimisympäristössä. Ratkaisulla mahdollistetaan opetussuunnitelman toteuttamista tehokkaasti tukeva, tarpeen mukaan muunneltava ja toiminnan tavoitteita palveleva ympäristö.