Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.9.2021

Palvelu- ja hankintaohjelman päivitys

Helmikuussa 2019 jätetyssä valtuustoaloitteessa valtuutetut esittivät, että palvelu- ja hankintaohjelman päivitys aloitettaisiin keväällä 2019. Aloitteessa todettiin muuan muassa, että voimassa olevien suunnitelmien hyväksymisen jälkeen siihen vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut lukuisia muutoksia. Päivitettävän ohjelman valmistelussa on tehdyn aloitteen mukaan varmistettava päätöksentekomekanismien toimivuus ja poliittisen ohjauksen vaikuttavuus palveluista ja hankinnoista päätettäessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 20.5.2019 minkä mukaisesti palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen aloitetaan ja että päivityksessä otetaan huomioon valtuustoaloitteessa esiin tuodut seikat sekä aiemman palvelu- ja hankintaohjelman kokemukset.

Päivitystyö aloitettiin laatimalla analyysi Palvelu- ja hankintaohjelmasta siitä, miten osa I:ssä tavoitteet ovat toteutuneet, ovat toteutusvaiheessa tai eivät ole toteutuneet. Osa II:n osalta on tarkasteltu, miten palvelualueiden järjestämissuunnitelmat ovat toteutuneet. Kommentteja pyydettiin kaikilta palvelualueilta, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Sansia Oy:ltä ja Pohjois- Savon hankinta-asiamieheltä. Analyysi esiteltiin 13.12.2019 pidetyssä kaupunginjohtajan johtoryhmän kokouksessa.

Hankintaohjelman päivittäminen on edennyt niin, että hankintaohjelmasta osa II (palvelualueiden palvelujen järjestämissuunnitelmia) jää pois. Valtionvarainministeriö asetti 5.9.2019 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (HankintaSuomi) kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Toimenpideohjelmassa on laadittu Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin 9.9.2020. Kuopion hankintaohjelman päivityksessä on hyödynnetty kyseisen strategian tietoaineistoa ja johtopäätöksiä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi palvelu- ja hankintaohjelmaluonnoksen ja evästää asian jatkovalmistelua.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Sähköenergian hankinta

Kuopion kaupungin voimassa oleva Sansian Oy:n vuonna 2017 kilpailuttama sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimus Väre Oy:n kanssa päättyy 31.12.2022. Sansia on käynnistänyt uuden, 3+1 vuoden määräaikaisen yhteishankintasopimuksen kilpailutuksen keväällä 2021 ja kilpailutuksen voittavan toimittajan kanssa laadittava määräaikainen sopimus on voimassa 1.1.2023 – 31.12.2025. Sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatko-optio vuodelle 2026. Liittyjiä tähän yhteishankintasopimukseen on Kuopion kaupungin lisäksi noin 40 muutakin Sansian asiakasorganisaatiota.
Kuopion kaupungin vuosittain ostaman sähköenergian määrä on noin 55 000 MWh (megawattituntia) ja rahaksi muutettuna vuonna 2020 sähköenergian hinnalla noin 2 100 000 € (alv 0 %). Yhteishankintasopimuksella hankitusta sähköenergian määrästä Kuopion osuus on noin 20 %.

Määräaikaan 15.6.2021 mennessä Sansia sai yhden vaaditut ehdot täyttävän tarjouksen sähköenergian toimituksesta ja salkunhoitopalveluista. Tarjouksen jätti Loiste Sähkönmyynti Oy. Sansia on tehnyt hankintapäätöksen 4.8.2021 sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimuksesta Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on vaadittu 14 vrk muutoksenhakuaika hankintapäätöksen tekemisestä ennen varsinaisen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tämä määräaika on täyttynyt 19.8.2021. Hankintasopimuksen allekirjoittamiseen johtavat sopimusneuvottelut ovat Sansian ja Loiste Sähkönmyynti Oy:n välillä käynnissä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki hankkii sähköenergian Sansian hankintapäätöksen mukaisilla ehdoilla Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä 1.1.2023 alkaen ja että kaupunginhallitus valtuuttaa toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan ja vahvistamaan yhteishankintaan osallistumisen Sansia Oy:lle Kuopion kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.  

Lausuntopyyntö / Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029.Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että investointiohjelma ei sovellu valtion talousarviovalmistelun pohjaksi. Kuopion kaupunki muistuttaa, että seudulla on vahvaa alkutuotantoa, jonka toimintaedellytyksiä valtion tulee pitää yllä resurssoimalla perusväylänpitoa niin, että se mahdollistaa kyseisten elinkeinojen kuljetukset päätieverkon lisäksi myös alemmalla tieverkolla. Kuopion kaupunki esittää, että Väylävirasto käy hyvissä ajoin investointiohjelman päivitysten yhteydessä kahdenväliset keskustelut seutujen kanssa. Näin virastolle muodostuu parempi käsitys eri seutujen tarpeista ja kehittymisnäkymistä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki antaa Väylävirastolle esityslistan mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Nimeämispyyntö Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeen ohjausryhmään

Ilmastoviisaan ruoan tarjoaminen julkisissa ruokapalveluissa on Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman keskeisiä keinoja vähentää maatalous ja ruoka -sektorin kasvihuonekaasupäästöjä.

Ympäristöministeriön keskipitkän aikavälin ilmasto-ohjelma KAISU:n kuntien ilmastohankerahoituksen (70% rahoitus) saaneessa Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeessa ryhdytään Kuopion kaupungin strategian ja ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti selvittämään ja vähentämään ruokapalvelujen ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on edistää kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tarjottavalla ruualla ja ruokakasvatuksella terveellisen, ilmastoviisaan ja vastuullisen ruokakulttuurin kehittymistä.

Ympäristönsuojelupalvelut on valmistellut hankkeen yhdessä Servica oy:n ruokapalvelusta vastaavien toimijoiden ja kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa.

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään luottamushenkilöedustaja ja varaedustaja Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeen ohjausryhmään hankkeen ajalle 13.8.-30.11.2022. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa hankkeen aikana.

Luottamushenkilöedustajaa on lisäksi pyydetty kasvun ja oppimisen lautakunnasta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajan ja varaedustajan hankkeen ohjausryhmään.

Edustajaksi Sallamaarit Markkanen, varalla Kaisa Kantele,

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

USO 6 Kestävä kuntajohtaminen -verkostoprojektin teemawebinaari 6.10.2021

Uuden sukupolven organisaatiot (2021–2022) -verkostoprojektin teemawebinaari järjestetään keskiviikkona 6.10.2021 kello 8.45–12.30. Webinaari toteutetaan täysin etänä ja se koostuu luento- ja pienryhmäosuudesta. Webinaari nauhoitetaan jälkikäteen katsottavaksi.

Webinaari on suunnattu USO-verkoston kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää luottamushenkilöedustuksen webinaariin.

Kaupunginhallituksen jäsenet voivat osallistua webinaariin.


Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers