Uutiset Uutiset

Takaisin

Kaupunginhallituksen kokouspäätökset 18.1.2021

Muutoksia kuntavaalien 2021 äänestyspaikkatietoihin


Äänestysalueen 25 (Länsiranta) äänestyspaikaksi esitetään von Wrightin koulua, os. Annikki-veturin tie 3.  Äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut aiemmin Kaislastenlahden koulu (os. Pesäkiventie 15), joka on poistunut käytöstä. Äänestysalueen 31 (Hiltulanlahti) äänestyspaikaksi esitetään uutta Hiltulanlahden koulua, os. Hiltulanlahdenkatu 7.  Äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut aiemmin entinen Hiltulanlahden koulu (os. Sormulantie 6), joka on poistunut käytöstä.

Äänestysalueen 47 (Riistavesi) äänestyspaikaksi esitetään Riistaveden koulua, os. Koulutie 12. Äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut aiemmin Melalahden koulu (os. Keskustie 29), joka on poistunut käytöstä. Äänestysalueen 87 (Karttula-Syvänniemi) äänestyspaikaksi esitetään Pihkainmäen koulu os. Pihkarinteentie 12. Äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut aiemmin Kemppaanmäen koulu (os. Ilopurontie 140), joka on poistunut käytöstä. Äänestysalueen 100 (Juankoski III) äänestyspaikaksi esitetään Säyneisen Nuorisoseura ry:n taloa, os. Säyneisentie 16. Äänestysalueen äänestyspaikkana on toiminut aiemmin Säyneisen koulu (os. Rantalantie 7), joka on poistunut käytöstä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

  •  äänestysalueen 25 äänestyspaikaksi määrätään von Wrightin koulu
  • äänestysalueen 31 äänestyspaikaksi määrätään Hiltulanlahden koulu
  • äänestysalueen 47 äänestyspaikaksi määrätään Riistaveden koulu
  • äänestysalueen 87 äänestyspaikaksi määrätään Pihkainmäen koulu
  • äänestysalueen 100 äänestyspaikaksi määrätään Säyneisen Nuorisoseuran talo
  • äänestyspaikkatiedot ovat muutoin esityslistan liitteen mukaiset

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa


Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.–13.4.2021. Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 29.1.2021 mennessä.

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin kuitenkin siten, että Mäntylän palvelutalon ja Itä-Suomen yliopiston (Studentia) ennakkoäänestyspaikosta luovutaan.  Mäntylän palvelutalon äänestyspaikkana on toiminut ruokalan kabinetti, joka on tilaratkaisultaan ahdas ja hankalasti käytettävissä esim. rollaattorilla liikkumiseen. Liikuntaesteisten henkilöiden äänestäminen ennakolta voidaan turvata jatkossa vaalitoimikunnan ja kotiäänestyksen kautta.

Studentian osalta läheisyydessä on käytettävissä kaksikin ennakkoäänestyspaikkaa, Puijonlaakson kirjasto ja Prisman kauppakeskus.  Uudeksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Saaristokaupungissa(Keilan-kanta) sijaitsevaa Kuikkalammen nuorisotilaa osoitteessa Kaivannonlahdenkatu 27.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kuntavaalien 2021 yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevin perustein.

Kaupunginhallituksella on ollut kunnalliseen itsehallintoon kuuluvana oikeutena päättää esisopimuksen ehdoista harkintansa mukaan mm. siten, että korvausta esisopimuksen voimassaoloajalta ei peritä. Maanvuokralain mukainen vuokranmaksuvelvollisuus alkaa puolestaan siitä hetkestä lukien, kun vuokralainen on saanut maa-alueen hallintaansa maanvuokraa koskevin ehdoin. Kaupunginhallituksen käsittelyssä on ollut esisopimusluonnos kaikkine liitteineen ja kaupunginhallituksen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä.

Esisopimuksessa ei sovittavaa rakentamisvelvoitetta ja käyttötarkoitusta koskevia ehtoja lukuun ottamatta oteta kantaa yrityksen hankesuunnitelmien sisältöön, kokoon tai kapasiteettiin. Mainitut asiakirjat kuuluvat yrityksen omaan suunnitteluun ja näihin liittyvät tiedot tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelussa. Lainsäädäntö ja esisopimus liitteineen edellyttävät yritykseltä lainsäädännön ja viranomaislupaehtojen noudattamista.

Tontilla on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 5.9.2016. Asemakaava ohjaa rakentamista ja tehtaan toiminnalle asetetaan ehdot puolestaan mm. ympäristölupaprosessissa ja vesitalouslupaprosessissa, jotka yritys voi käynnistää vasta esisopimuksen solmimisen ja jatkosuunnittelun jälkeen. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan hanke on elinkeinopoliittisesti merkittävä ja toteutuessaan hankkeella on suuret taloudelliset vaikutukset kaupungin ja maakunnan tasolla. Hanke on siten myös kaupungin strategian mukainen.

Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan hyväksyä teollisuustonttia koskevan esisopimuksen ehdot päätöksessä mainituin tavoin. Oikaisuvaatimus ei siten anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.  Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevin perustein.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.  Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevin perustein.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Kaupunginhallituksella on ollut kunnalliseen itsehallintoon kuuluvana oikeutena päättää esisopimuksen ehdoista harkintansa mukaan mm. siten, että korvausta esisopimuksen voimassaoloajalta ei peritä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.  Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että kaupunginhallituksen jäsenillä ei ole ollut riittävästi tietoa yhtiön uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi, päätös on maapoliittisen ohjelman vastainen, hankkeella ei ole edellytyksiä toteutua kyseisellä paikalla, alueelle olisi sijoitettavissa muita toimintoja, hanke on vastoin kaupungin ympäristöstrategiaa ja kaupunki on kuitenkin perinyt varausmaksua toisen yrityksen tonttivarauksesta.    

Maapoliittisessa ohjelmassa ei ole ohjeistusta päätöksen mukaista esisopimusta varten. Esisopimuksessa sovitaan markkinahintaisesta maanvuokrasta, jonka periminen käynnistyy maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, ja markkinahintaisesta tontin kauppahinnasta, joka peritään kauppakirjan perusteella tontin myynnin yhteydessä. Päätös ei ole maapoliittisen ohjelman vastainen. Esisopimuksesta päättäminen ja esisopimuksen tekeminen on välttämätöntä, jotta Finnpulp Oy pääsee suunnittelemaan tehdasta ja valmistelemaan uusia lupahakemuksia. Kaupunginhallituksen käsittelyssä on ollut esisopimusluonnos kaikkine liitteineen ja kaupunginhallituksen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä.

Finnpulp Oy ja oikaisuvaatimuksessa mainittu yritys eivät ole samanlaisessa asemassa keskenään. Yritykset toimivat erilaisilla toimialoilla ja yritysten suunnittelemat rakennushankkeet ovat täysin erilaisia. Oikaisuvaatimukses-sa mainittu yritys voi hakea rakennuslupaa suoraan asemakaavan perusteella, jos saa tarvitsemansa poikkeamisluvan asemakaavasta. Finnpulp Oy:n on rakennuslupahakemuksen lisäksi tehtävä lupahakemukset mm. ympäristölupaa ja vesilain mukaista lupaa varten. Oikaisuvaatimuksessa mainittu yritys toteuttaa hankkeensa sellaiselle asemakaava-alueelle, jossa on valmiina kaupungin rakentama kunnallistekniikka. Finnpulp Oy:n tontin koko on hieman yli 89 hehtaaria ja yritys itse toteuttaa sisäiset tekniset järjestelyt. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen esisopimuksen perusteella Finnpulp Oy on velvollinen maksamaan myös tontin ulkopuolella toteutettavien liikennejärjestelyjen kustannuksia. Yritysten rakennushankkeita ei siten voida rinnastaa keskenään.      

Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan hyväksyä teollisuustonttia koskevan esisopimuksen ehdot päätöksessä mainituin tavoin. Oikaisuvaatimus ei siten anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevin perustein. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat mm. katsoneet, että kaupunginhallituksen jäsenillä ei ole ollut riittävästi tietoa yhtiön uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi, sopimus estää alueen muun kehittämisen, asia on aiheuttanut tehtaan vaikutusalueella oleville kesämökkiläisille lisäkustannuksia ja epätietoisuutta kesämökkien arvosta, tehdas vaarantaa kuntalaisten elinolosuhteet ja vaikuttaa epäsuotuisasti asuntojen hintakehitykseen.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on ollut esisopimusluonnos kaikkine liitteineen ja kaupunginhallituksen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä. Tontilla on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 5.9.2016. Asemakaava ohjaa rakentamista ja tehtaan toimin-nalle asetetaan ehdot puolestaan mm. ympäristölupaprosessissa ja vesitalouslupaprosessissa, jotka yritys voi käynnistää vasta esisopimuksen solmimisen ja jatkosuunnittelun jälkeen. Esisopimuksessa ei oteta kantaa hankkeen toteutumis- tai toimintaedellytyksiin. Finnpulp Oy selvittää itse toteuttamisedellytykset. Mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle ja toiminnalle ratkaistaan eri viranomaisluvissa, ei esisopimuksessa.

Kaupungin edun kannalta on välttämätöntä pitää huvilapalstojen maanvuokasopimusten ehdot kaupungille suotuisina. Huvilapalstojen vuokrausten periaatteista kaupunginhallitus on päättänyt erikseen. Kesämökkiläisten huvilapalstojen vuokraa koskevat päätökset ovat siten tähän asiaan nähden erillisiä päätöksiä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että osalle kaupunginhallituksen jäsenistä on syntynyt virheellinen käsitys vuokranmaksusta, hankkeella ei ole edellytyksiä toteutua kyseisellä paikalla, alueelle olisi sijoitettavissa muita toimintoja ja hanke vaarantaa Kallaveden virkistyskäytön sekä vesistönsuojelun.

Esisopimuksen hyväksymisellä ei ole otettu kantaa hankkeen vaatimien viranomaislupien käsittelyyn tai sisältöön. Lupa-asiat käsitellään erillisissä lupaprosesseissa. Tontilla on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 5.9.2016. Asemakaava ohjaa rakentamista ja tehtaan toiminnalle asetetaan ehdot puolestaan mm. ympäristölupaprosessissa ja vesitalouslupaprosessissa, jotka yritys voi käynnistää vasta esisopimuksen solmimisen ja jatkosuunnittelun jälkeen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että kaupunginhallituksen jäsenillä ei ole ollut riittävästi tietoa yhtiön uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi, päätös on maapoliittisen ohjelman vastainen, hanke ei ole toteuttavissa ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja alueelle olisi sijoitettavissa muita toimintoja.

Maapoliittisessa ohjelmassa ei ole ohjeistusta päätöksen mukaista esisopimusta varten. Esisopimuksessa sovitaan markkinahintaisesta maanvuokrasta, jonka periminen käynnistyy maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, ja markkinahintaisesta tontin kauppahinnasta, joka peritään kauppakirjan perusteella tontin myynnin yhteydessä. Päätös ei ole maapoliittisen ohjelman vastainen.

Esisopimuksesta päättäminen ja esisopimuksen tekeminen on välttämätöntä, jotta Finnpulp Oy pääsee suunnittelemaan tehdasta ja valmistelemaan uusia lupahakemuksia. Kaupunginhallituksen käsittelyssä on ollut esisopimusluonnos kaikkine liitteineen ja kaupunginhallituksen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta tarkemmin ilmenevin perustein. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat mm. katsoneet, että esisopimus ei tarjoa riittävästi tietoja yhtiön uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi, päätös on maapoliittisen ohjelman vastainen, hanke ei ole toteuttavissa ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja alueelle olisi sijoitettavissa muita toimintoja.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että esisopimus perustuu vuonna 2016 hyväksytyn esisopimuksen mukaisiin ehtoihin vaikka KHO on kumonnut hankkeen ympäristöluvan.

Esisopimuksessa sovitaan markkinahintaisesta maanvuokrasta, jonka periminen käynnistyy maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien, ja markkinahintaisesta tontin kauppahinnasta, joka peritään kauppakirjan perusteella tontin myynnin yhteydessä. Päätös ei ole maapoliittisen ohjelman vastainen. Esisopimuksesta päättäminen ja esisopimuksen tekeminen on välttämätöntä, jotta Finnpulp Oy pääsee suunnittelemaan tehdasta ja valmistelemaan uusia lupahakemuksia. Kaupunginhallituksen käsittelyssä on ollut esisopimusluonnos kaikkine liitteineen ja kaupunginhallituksen harkinnassa on, pitääkö se asiassa suoritettua valmistelua riittävänä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että hanke on täysin epäuskottava, uudessa esisopimuksessa ei ole mitään olennaista muutosta jo hylättyyn hankkeeseen liittyen ja alue olisi käytettävissä muuhun yritystoimintaan.  

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että esisopimus perustuu vuonna 2016 hyväksytyn esisopimuksen mukaisiin ehtoihin vaikka KHO on kumonnut hankkeen ympäristöluvan, kaupunginhallituksen jäsenillä ei ole ollut riittävästi tietoa yhtiön uusien suunnitelmien sisällöstä päätöksenteon tueksi, päätös on maapoliittisen ohjelman vastainen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on mm. katsonut, että yhtiö ei maksa alueesta vuokraa esisopimuksen ajalta, yhtiön suunnitelmista tontin käytöstä eikä tehtaan toiminnasta ole julkisuudessa mitään tietoja, alueelle olisi sijoitettavissa muita toimintoja, yrityksen rahoitus on globaalia, hanke on vastoin kaupungin ympäristöstrategiaa ja uutta ympäristölupaa ei tulla todennäköisesti hyväksymään.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oikaisuvaatimus/Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus


Kaupunginhallituksen päätöksestä 19.10.2020 § 278, joka koski Finnpulp Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen hyväksymistä, on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään esityslistassa mainituin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työllisyyspalvelun hankintasuunnitelma 2021


Työllisyyspalvelu hankkii työllistymistä edistäviä asiakaspalveluja, joilla täydennetään omaa palvelutuotantoa asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palveluhankinnat tehdään vuosittain vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa, ja ne rahoitetaan osittain työllisyyspalvelun perusrahoituksesta ja osittain työllisyyshankkeiden ESR-rahoituksesta. Kaupunginhallitukselle nyt esitettävässä hankintasuunnitelmassa hankerahoitusten merkitys on viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen suuri.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintasäännön mukaan asiakkuusjohtaja voi tehdä palveluyksikön toimialaan kuuluvat sopimukset, päättää maksujen ja avustusten myöntämisestä sekä päättää hankinnoista talousarvion ja käyttösuunnitelman puitteissa enintään 100.000 euroon (alv 0 %) saakka. Tätä suuremmat hankinnat on työllisyyspalvelussa koottu hankintasuunnitelmaan, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Samalla kaupunginhallitusta pyydetään valtuuttamaan työllisyyspalvelujohtaja toteuttamaan suunnitelman mukaiset hankinnat.

Kaupunginhallitukselle nyt esitettävän hankintasuunnitelman kokonaiskustannukset ovat enintään 3 259 400 euroa ja ne jakautuvat vuosille 2021-2023. Työllisyyspalvelun perusrahoituksesta tehtävät hankinnat on suunniteltu vuodelle 2021 ja esitettyä hankintasuunnitelmaa täydennetään vuosien 2022-2023 hankintojen osalta tarpeen mukaan (esim. kuntouttavan työtoiminnan palveluhankinnat). Työllisyyshankkeiden hankinnat on sen sijaan suunniteltu koko hankeajalle hankkeen kokonaisrahoitus huomioiden.

Asiakaspalveluiden hankinnat toteutetaan työllisyyspalvelussa pääsääntöisesti dynaamisina hankintoina sähköisen hankintajärjestelmän kautta. Yksittäisiä palveluja, kuten palvelutorin ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteuttaminen Kuopion maaseutualueilla, voidaan hankkia myös kilpailuttamalla. Sähköinen dynaaminen palvelujen hankintajärjestelmä mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluhankinnan, jossa hankinnat ovat palveluntuottajille avoimia koko hankinnan ajan ja hankintaan varattuja määrärahoja voidaan käyttää joustavasti siinä palvelussa, johon kohdistuu suurin asiakaspaine.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan työllisyyspalvelun hankintasuunnitelman ja valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan tekemään suunnitelman mukaiset hankinnat.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Teija Savolainen-Lipponen 6732


Teija Savolainen-Lipponen (sin.) on pyytänyt eroa luottamustoimistaan henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Teija Savolainen-Lipposen luottamustoimet:

- kaupunginvaltuuston jäsen (perussuomalaisten 1. varajäsen on Kaija Räsänen),
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsen (varajäsen Virva Romo),
- tarkastuslautakunnan varajäsen (Kaija Räsäsen varajäsen)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se

  1. myöntää eron Teija Savolainen-Lipposelle valtuutetun toimesta;
  2. myöntää eron Teija Savolainen-Lipposelle hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen toimikauden loppuun saakka;
  3. myöntää eron Teija Savolainen-Lipposelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun saakka.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184