Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 10.12.2018

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 10.12.2018 asialistalla on mm. vuoden 2019 talousarvio sekä Kuopion kaupungin liittyminen Kuopio Health osuuskuntaan perustajajäsenenä.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

Talousarvioehdotusta on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa 5.11. ja 12.11. sekä kaupunginvaltuustossa 3.12., jossa valtuusto kävi talousarviosta yleiskeskustelun.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2019

Kaupunginkanslia ja strategia ja kehittäminen ovat alustavasti laatineet luonnoksen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2019 seuraavina päivinä:

Varsinaiset kokoukset: 11.2., 18.3., 6.5., 10.6., 9.9., 7.10., 4.11. (veroprosentit), 2.12. (TA-periaatekeskustelu) sekä 16.12. (TA-päätöskokous).

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot: 25.2., 8.4., 20.5., 30.9. sekä 28.10.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se kokoontuu vuonna 2019 em. päivinä.

Kuopion kaupungin liittyminen Kuopio Health osuuskuntaan perustajajäsenenä

Kuopion kaupunki tulee lähivuosina investoimaan merkittävästi Savilahden alueen kehittämiseen. Yhteistyön periaatetta kunnioittaen alueen toimijat ovat alkaneet luomaan Savilahden avointa innovaatioekosysteemiä. Mukana työssä ovat olleet alusta saakka alueen korkeakoulut, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, yrittäjäjärjestöt sekä yksityiset yritykset.

Kuopio Health-innovaatioekosysteemin tavoitteena on luoda vahva, kansainvälisesti verkostoitunut toimijoiden yhteinen innovaatioalusta, joka osaltaan luo alueelle yli sata uutta yritystä, 10 000 uutta työpaikkaa sekä viisi uutta pörssiin listautunutta yritystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on luoda yhteistyön alusta, jossa mahdollistetaan avoimen tiedon, avoimen datan sekä avointen innovaatioiden vapaa liikkuvuus.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki liittyy perustajajäsenenä Kuopio Health osuuskuntaan ja hyväksyy liitteenä olevat osuuskunnan perustamisasiakirjat.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen laatimisesta

46 valtuutettua on jättänyt 26.3.2018 valtuustoaloitteen kylätalolinjauksen laatimisesta.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä lausunnossa esitetään muun muassa seuraavaa:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta katsottuna kaupungin omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat kiinteistöt ovat ensisijaisesti palvelutuotannon ja -toiminnan järjestämiseen liittyvä resurssi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella näin ollen laajemminkin kuin vain kiinteistösijoittamisen tai – omistajuuden näkökulmasta.

Yleisesti ottaen kaupungin omistamia kylätalokiinteistöjä ei maaseutualueilla juurikaan enää ole, vaan omistajina ovat alueen kylä-ja harrasteseurat. Kylätalot toimivat yhteisinä kokoontumis- ja harrastetiloina sekä hätätilanteissa mm. Vapepa keskuksina tai kokoontumistiloina.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen sekä lisäyksenä, että  "Hyvinvointiryhmä laatii kaupungin hyvinvointitilojen hallinnointi- ja toimintamallin elokuun 2019 loppuun mennessä osana vuoden 2020 talousarvion valmistelua."

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville

28 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja pilotoimaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä lausunnossa esitetään muun muassa seuraavaa:

Avohoidon palvelut tarjoavat tukea, ohjausta, neuvontaa sekä tietoa vanhemmuutta suunnitteleville liittyen sairauksiin ja terveyteen, raskauteen sekä elämänhallintaan. Tämä palvelukokonaisuus on jo olemassa. Vanhemmuutta harkitsevien tuen tarpeeseen liittyy lisäksi eniten epävarmuus taloudesta ja työssäkäyntimahdollisuuksista. Emme kannata monialaista pilotointia varsinkaan, kun näyttöä sen vaikutuksista syntyvyyden lisääntymiseen ei ole.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloite / ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi

37 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki tarkentaa ns. korvaavan työn mallin käyttöä kaikissa kaupungin organisaatioissa ja että kaupunki laatii ohjelman ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi. Valtuustoaloitteessa todetaan, että Kuopion kaupungin palveluksessa oli 31.12.2017 yhteensä 676 kuusikymmentä vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tämä on 9,5 % koko henkilöstöstä. Ikä kartuttaa kokemusta, mutta samalla myös erilaiset sairaudet ja vaivat yleistyvät. Nämä voivat lisätä sairaspoissaoloa työstä.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä lausunnossa esitetään muun muassa seuraavaa:

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin. Sen mukaan tarkoituksena on valmistella tulevana vuonna käyttöönotettavaksi korvaavan työn malli. Lähtökohtana on, että korvaavan työn malli koskee koko henkilökuntaa työntekijän iästä riippumatta. Mallin käyttöönottamisesta on käyty myönteisessä hengessä ensivaiheen keskustelut 1.11.2018 henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Korvaavan työn mallin valmistelu aloitetaan Työnantajapalvelun johdolla jo kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloite / puheterapiapalvelun saatavuus Kuopion kaupungissa

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmän allekirjoittaneet valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen puheterapiapalvelujen saatavuudesta Kuopion kaupungissa. Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupungissa tulee laatia selvitys puheterapiapalvelun nykytilanteesta ja toteuttamissuunnitelma puheterapiapalvelun saattamisesta laadukkaalle tasolle sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmat huomioiden.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella järjestetään ja tuotetaan kuntalaisten puheterapiapalveluja. Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se on hoitotakuun piiriin kuuluvaa toimintaa. Puheterapiaan ohjaudutaan yleisimmin neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai varhaiskasvatuksen aloitteesta.

Kuopion kaupungissa on kaikkiaan 10 puheterapeutin tehtävää, joista tällä hetkellä on toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteella täytetty 6. Kymmenestä tehtävästä neljä on avoinna, joihin ei ole useista rekrytointiyrityksistä huolimatta saatu tekijöitä. Puheterapeuttien vajetta on paikattu ostopalveluilla, mutta siltikään palvelut eivät ole lähelläkään toivottua tasoa. Ostopalveluiden käyttö näin suuressa määrin ei ole järkevää.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon

31 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen puheterapeuttien koulutuksen järjestämisen edesauttamisesta Kuopiossa.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että lähes koko Suomessa, mutta erityisesti Itä-Suomen alueella on ollut jo vuosia pula puheterapeuteista. Myös Kuopion kaupungin on ollut jo usean vuoden ajan vaikea saada rekrytoitua puheterapeutteja. Suomessa nykyiset puheterapeuttien koulutusmäärät yliopistoissa ovat liian pieniä tarpeeseen verrattuna. Toimivalta asiassa on kuitenkin yliopistolaitoksella ja kaupungilla ei ole tässä asiassa itsenäistä päätösvaltaa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kokouslistat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 10.12.2018 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi. Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain