Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 16.12.2019

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 16.12.2019 asialistalla on muun muassa Viitaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2020 sekä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2023.

Ranta-asemakaavaehdotus, Viitaniemi / Kuopio 297-410-2-8

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 22.5.2019. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 27.5.–26.6.2019 ja aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten. Muutoksia kaavaehdotukseen ei ole tarvinnut palautteen johdosta tehdä. Asiakirjoihin on kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lisätty ehdotuksesta saadut lausunnot ja vastineet niihin sekä asemakaavan seurantalomake.

Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Hankkeella ei ole merkittäviä ilmastopoliittisia, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Kaupungille ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esitetyn ranta-asemakaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2020

Kaupunginkanslia sekä strategia- ja kehittäminen ovat alustavasti laatineet luonnoksen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2020 seuraavina päivinä: 10.2., 16.3., 11.5., 8.6., 7.9., 5.10., 9.11. (veroprosentit 2021), 30.11. (ta-periaatekeskustelu) ja 14.12. (ta-päätöskokous).

Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari pidetään 11.5. ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen    julkistus 2.11. 

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se kokoontuu vuonna 2020 em. päivinä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Walkers "Wauto" auton hankkimista kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi

40 valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen koskien Walkers "Wauto" auton hankintaa kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että kaupungin nuorisopalvelut on tehnyt kahtena viime vuonna yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa Wauton toiminnassa. Liikkuvan nuorisotyön yksi muoto on Aseman lapset Ry:n Walkers auto eli Wauto. Wauto tarkoittaa matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muutettua kulkuneuvoa.

Wauto koetaan käyttökelpoisena työvälineenä erityisesti entisten kuntakeskusten ja kylien laitamilla asuvien nuorten tavoittamisessa. Se mahdollistaa näiden nuorten kohtaamisen entistä paremmin ja sen avulla nuorisopalveluja voidaan suunnata aina sinne, missä palvelulle on tarvetta.

Valtuustoaloitteessa on arvioitu Wauton hankintahinnaksi 40 000€. Lisäksi kustannuksia kertyy mm. varustuksesta, huolloista, polttoainekuluista, ym. vuosittain n. 5 000€. Nuorisopalveluiden vuoden 2020 valmistelussa oleva talousarvioesitys ei mahdollista hankintaa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pia Punkki

Kaupunginvaltuustolle esitettään, että se myöntää Pia Punkille eron valtuutetun toimesta sekä kaupunginhallituksen varajäsenyydestä, kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä, Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä sekä Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee Pia Punkin tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuoden 2019 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitukselle on kuukausittain valmisteltu talousennuste. Lokakuun kuukausiraportissa oli arvioitu, että koko kaupungin vuoden 2019 alijäämä on noin 40 milj. euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli 13,7 milj. euroa.

Käyttötalousosaan esitetään toimintakatteen muutosta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle sekä yleishallintoon. Esitetyt muutokset yhdessä tilakeskuksen käyttötalouden vaikutusten kanssa heikentävät koko kaupungin talousarvion toimintakatetta 21,8 milj. euroa. Tilakeskus arvioi tuloksensa heikentyvän -1,7 milj. euroon, kun alkuperäisen talousarvion tavoite oli nolla euroa. Tilakeskuksen investointimenot jäävät noin 8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi, nettovaikutus on noin 5,4 milj. euroa.

Kunnallisveron tilitykset ovat pienenemässä alkuperäiseen talousarvioon merkitystä noin 16,6 milj. eurolla. Tällä hetkellä arvioidaan, että kunnille jää kertymättä noin 600 miljoonaa euroa kunnallisverotuloja. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden toimintakatteeseen, tilakeskuksen tulokseen, verotuloihin, valtionosuuksiin sekä talousarvion investointi- ja rahoitusosaan.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2023

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunki kävi henkilöstöjärjestöjen kanssa syys-marraskuussa 2019 yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa. Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 2020 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2023 kokouksessaan 21.11.2019.

Kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan 18.11.2019 sekä päätti esityksestään kaupunginvaltuustolle 25.11.2019. Kaupunginvaltuusto kävi talousarviosta ns. periaatekeskustelun 9.12.2019.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

Ylimääräinen asia / Muutos hallintosääntöön

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) 4a §:n mukaisesti kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupungin voimassaolevan hallintosäännön 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Säännös on johtanut käytännössä tilanteeseen, missä tasa-arvolain asettamat vaatimukset toimielimen kokoonpanolle eivät tulisi täyttymään sen vuoksi, että valtuustoryhmä ei voi esittää valtuutettujen tai varavaltuutettujen keskuudesta valittavaksi henkilöä tasa-arvolain mukaisesti. Tämän vuoksi säännökseen esitetään tehtäväksi poikkeusmahdollisuus, mikäli valtuutetun tai varavaltuutetun valinta ei ole mahdollista tasa-arvolain asettamista vaatimuksista johtuen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hallintosäännön 5 §:n 2 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Edellä mainitusta voidaan poiketa, mikäli kaupunginhallituksenjäseneksi tai varajäseneksi ei ole mahdollista nimetä valtuutettua tai varavaltuutettua tasa-arvolain mukaisesti".

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 16.12.2019 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi/ Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain