Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 17.9.2018

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 17.9.2018 asialistalla ovat mm. työterveyshuoltojen yhtiöittäminen, tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittäminen sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskevat harrastustilojen vuokrien kohtuullistamista sekä häkämittareiden käyttöönottamista Kuopion neuvoloissa.

Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen yhtiöittäminen – yhtiöiden perustaminen

Kuopion kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt, että Kuopion kaupunki sitoutuu hankkeeseen, jossa Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä laativat yksityiskohtaisen työterveyshuollon yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelman yhteisen työterveyshuollon yhtiön perustamiseksi sekä neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että

1. Kuopion kaupunki päättää perustaa työterveyshuollon In-House yhtiön (alustavasti Järviseudun Työterveys Oy) ja työterveyshuollon markkinayhtiön (alustavasti Kallaveden Työterveys Oy),

2. Kuopion kaupunki merkitsee työterveyshuollon In-House yhtiöstä 1975 osaketta yhden euron kappalehintaan ja sijoittaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan 549 000 euroa,

3. Kuopion kaupunki merkitsee työterveyshuollon markkinayhtiöstä 2375 osaketta yhden euron kappalehintaan ja sijoittaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuutenaan 21 000 euroa,

4. Kuopion kaupunki myy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille merkitsemistään In-House (Järviseudun Työterveys Oy) yhtiön osakkeista 450 kappaletta yhden euron kappalehintaan ja markkinayhtiön (Kallaveden Työterveys Oy) osakkeista 2 025 osaketta yhden euron kappalehintaan sairaanhoitopiirin valtuuston lainvoimaisen päätöksen jälkeen,

5. Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen kummankin yhtiön osalta ja

6. se hyväksyy Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen liiketoimintasiirron perustettaville yhtiöille, valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään omaisuuden luovutuskirjan ja henkilöstösiirtosopimuksen sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yhtiöjärjestyksiin, perustamissopimuksiin ja osakassopimuksiin asiakirjoihin.

Tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittäminen / Kuopion Tennisseura ry:n esitys

Kuopion Tennisseura ry. on tehnyt Kuopion kaupungille esityksen tenniksen sisäharjoitteluolosuhteiden mahdollistamisesta Pitkälahden koulun läheisyydessä sijaitsevalle Kuvelammen hiekkakentälle. Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 14.5.2018 uuden tennishallin rakentamista varten 300.000 euron lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen. Kuopion Tennisseura ry. on toimittanut kaupungille 1.7.2018 hakemuksen 125.000 euron lisätuesta tennishallihankkeen toteutumisen varmistamiseksi. Hakemuksessaan tennisseura tuo esille, että seuran lainaneuvottelut eivät ole edenneet seuran odottamalla tavalla, mistä johtuen lisätuen saaminen kaupungilta on kriittistä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää 125.000 euron lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.

Muutoksia hallintosääntöön

Kuopion kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki vastaa 1.1.2018 alkaen hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella hulevesiviemärit mukaan lukien ja kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun. Hulevesien hallinnan järjestäminen on siirtynyt kokonaisuudessaan kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Toiminnassa tapahtunut muutos edellyttää myös muutoksia hallintosääntöön kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävien osalta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan esityslistassa mainituin tavoin 1.9.2018 lukien.

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan lainantakauksen muutos

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee muutosta Kuopion kaupungin vuosina 2015 ja 2016 myöntämiin lainantakauksiin. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt yhdistää Kuopion kaupungin takaamat lainat yhdeksi lainaksi ja muuttaa takaisinmaksuaikaa 20 vuoteen, joihin tarvitaan kyseinen lainantakauksen muutos.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että

− Kuopion kaupungin omavelkaiset lainantakaukset mahdollistavat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kahden lainan yhdistämisen yhdeksi lainaksi,

− lainantakauksen määrä muutetaan Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 eurosta 400 000 euroon, ja että

− lainantakauksen voimassaoloaikaa jatketaan siten, että lainantakaus on voimassa 31.12.2035 saakka.

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Titta Kekäläinen

Titta Kekäläinen (kok) on pyytänyt eroa perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto myöntää Titta Kekäläiselle eron perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun saakka.

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen

38 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 valtuustoaloitteen harrastustilojen vuokrien kohtuullistamisesta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta käsitteli aloitteesta saatua vastausta kokouksissaan 16.5.2017 ja 23.8.2017 sekä kaupunginhallitus 4.9.2017.  Kaupunginvaltuusto kuitenkin palautti 23.10.2017 valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.

Valtuustoaloitteeseen 13.6.2018 esitetyssä lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue vastaa liikunta- ja koulutilojen käyttövuorojen jakamisesta opetusajan jälkeen. Nykyisin vuorojen jaossa kaikille halukkaille ei ole tarjota riittävästi käyttövuoroja. Muiden kuin seurojen, yhdistysten ja järjestöjen on ollut vaikeaa saada käyttövuoroja tiloista. Nykyisellään asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja järjestämiensä kokousten osalta.

Kokeiluna voisi aloittaa vapaiden käyttöaikojen käyttöä koulutiloissa seuraavin periaattein:

- Vapaat ajat ja tilat ovat veloituksetta käytössä kylä- ja asukasyhdistysten varaamina. Tällöin Kylä- ja asukasyhdistysten rooli alueiden aktivoinnissa lisääntyisi ja tilan varannut vastuullinen taho olisi aina tiedossa. Kustannus kokeilusta on noin 10 000 euroa.

- Alle 18- vuotiaiden yksittäiskävijöiden osalta lähdetään kokeilemaan maksuttomuutta. Tulojen menetyksenä tämä kokeilu tarkoittaa noin 170 000 euroa.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa kaikille yläkoululaisille suunnitellaan uusi, valtakunnallinen harrastuspassi. Harrastuspassi otetaan käyttöön välittömästi sen tultua mahdolliseksi. Harrastuspassiin kohdennetaan vuoden 2019 talousarvioon 350 000 euroa. Harrastuspassiin kohdennettavista tuotteista tehdään erillinen esitys hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan syksyn 2018 aikana.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Valtuustoaloite / Kuopion neuvoloissa häkämittarit käyttöön raskauden seurannassa

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut esittävät aloitteessaan, että Kuopion kaupungin kaikkiin äitiysneuvoloiden toimipisteisiin hankitaan häkämittarit, jotka otetaan osaksi raskauden ajan neuvolaseurantaa. Tupakoiville äideille ja heidän kumppaneilleen sekä raskautta suunnitteleville perheille tarjotaan apua tupakoinnin lopettamiseksi. Aloitteessa tuodaan esille, että Suomessa odottavien äitien tupakointia ei ole onnistuttu vähentämään kuten muissa Pohjoismaissa. Odottavista äideistä tupakoi noin 15,5 % eli yhtä suuri osuus kuin 1980-luvun lopulla. Alle 20-vuotiaista tupakoi joka toinen.

Aloitteessa annetussa lausunnossa todetaan seuraavaa: Kuopion kaupungin äitiysneuvolan asiantuntijat eivät suosittele häkämittareiden hankkimista Kuopion kaupungin äitiysneuvoloihin, koska uloshengityksen häkämittaus ei varmuudella vaikuta raskaana olevan tupakoinnin lopettamiseen käytössä olevan tutkimustiedon perusteella. Valmisteilla olevassa SOTE–uudistuksessa maakuntaan on siirtymässä kaikkien Pohjois-Savon kuntien äitiysneuvolapalvelut 1.1.2020 lähtien. Mittareiden hyödyntäminen ja asema jatkossa maakunnan äitiysneuvoloissa on täysin avoinna. Keinoja tupakoinnin vähentämiseen raskausaikana tutkitaan Suomessa parasta aikaa, mutta tuloksia ei vielä ole saatavilla. Ennen mittareiden hankkimista, on vielä syytä odottaa kotimaista tutkimusnäyttöä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kokouslistat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 17.9.2018 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi. Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain