Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 20.5.2019

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 20.5.2019 asialistalla on muun muassa henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristökertomus 2018 sekä Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltojen yhdistäminen.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.2.2017 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 1.3.2017 alkaen. Tasa-arvovaltuutettu on antanut 23.1.2018 lausunnon Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu on todennut, että kaupungin henkilöstöpoliittinen suunnitelma ei nykyisellään täytä kaikilta osin tasa-arvolain vaatimuksia ja antanut ohjeita seuraavaa tasa-arvosuunnitelmaa varten.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ehdotukset toimenpiteiksi kohdistuvat pääosin yhdenvertaisuutta käsitteleviin asioihin, koska miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa ei ole työryhmän selvityksen mukaan oleellista huomautettavaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla tuetaan kaupungin strategian toteuttamista. Kuopion kaupungin strategian vuoteen 2030 yhtenä näkökulmana, päätavoitteena on uudistuva Kuopio. Ko. näkökulmaan sisältyy kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen.

Kuopion kaupunki on työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkea toimintaa työnantajana ja kaikkia Kuopion kaupungin työyhteisöjen jäseniä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Esityslistan liitteenä olevassa raportissa arvioidaan hyvinvointitavoitteiden toteutumista ja toimenpiteitä vuonna 2018.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi.

Ympäristökertomus vuodelta 2018

Ympäristökertomuksessa 2018 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja niistä ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita Kuopiossa on vuonna 2018 toteutettu.

Kuopion luonto on rikas ja monipuolinen, mikä luo hyvät lähtökohdat, mutta myöskin vastuun monimuotoisuuden vaalimiseen. Luonnonsuojelualuiden osuus maa-alasta on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 1990-2016 34 % ja asukaskohtaiset päästöt 41 %. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin nousseet ja niiden osuus kokonaispäästöistä on 28 %. Päästöt ilmaan ovat vähentyneet 1990-luvulta lähtien.

Tulevien vuosien ympäristöhaasteina ovat erityisesti luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä mikromuovien talteenotto, jotta muovit eivät pääsisi vesistöihin ja maaperään.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös (loppuselvitys) 2018 ja tilintarkastuskertomus

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on purkautunut 31.12.2018. Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän jäsenten valtuustot hyväksyvät liikelaitoskuntayhtymän tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen) ja myöntävät vastuuvapauden.

Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto:

1. merkitsee tiedoksi Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica)  tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
2. hyväksyy  Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)
3. myöntää vastuuvapauden Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica)  johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 arviointikertomus

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.3.2019 hyväksynyt ja allekirjoittanut esityslistaan liitteenä olevan v. 2018 arviointikertomuksen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto merkitsee Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi.

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vesihuoltojen yhtiöittäminen, yhtiön perustaminen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lakkauttaminen

Kuopion Vedellä ja Siilinjärven kunnalla on jo nykyisinkin useita sopimuksin sovittuja yhteistyömuotoja, joista tärkeimpiä ovat yhteisesti rakennettu yhdysvesijohto välillä Vuorela-Sorsasalo sekä Kuopion Veden Maaningan alueen jäteveden johtaminen Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle.

Yhtiöittäminen on suunniteltu toteutettavan liiketoimintakaupalla, jossa kauppahinta merkittäisiin osittain osakepääoman merkitsemiseen ja osittain lainasaamiseksi. Yhtiön omistusosuudet jakautuisivat siten, että Kuopion kaupunki omistaisi 84 prosenttia yhtiön osakkeista ja Siilinjärven kunta 16 prosenttia. Yhtiö olisi Kuopion kaupungin tytäryhtiö ja kuuluisi Kuopion kaupunkikonserniin. Yhtiöittämisestä päätettäessä uusi yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2020.

Kaupunginvaltuustolle esitetään mm., että Kuopion kaupunki yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion Vesi Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki 2.100 euroa ja Siilinjärven kunta 400 euroa, kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään henkilöstön siirtosopimuksesta ja tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä perustamissopimukseen, kaupunki hyväksyy keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi.

Hepomäen osayleiskaava

Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Laadittavassa osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 1 550 ha, alue varataan keskeisiltä osiltaan teollisuus- ja varastoalueiksi ja sovitetaan jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön. Kaavalla selvitetään myös alueen liikenneverkko, muun muassa uudet katuyhteydet Vitostien ja Matkuksen suuntiin sekä jätekeskuksen ja uusien teollisuusalueiden kulkuyhteydet Karttulantien suuntaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy 15.4.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen.

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta 1 300 000 euron pankkilainalle, jonka takaisinmaksu aika on 15 vuotta. Karttulan vesiosuuskunta ottaa lainan Jännevirran alueen viemäriverkostojen rakentamiselle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan pankkilainalle.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta päättäminen

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on 19.2.2019 lähettänyt nykyisille jäsenkunnilleen esityksen kuntayhtymän purkamisesta. Purkusopimusta on valmisteltu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen

Kaupunginvaltuutettu Neeta Röppänen ja 51 muuta valtuutettua ovat jättäneet 11.2.2019 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman päivittämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että voimassa olevan suunnitelman hyväksymisen jälkeen siihen vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut lukuisia muutoksia.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa esitetään, että palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen aloitetaan. Päivityksessä otetaan huomioon valtuustoaloitteessa esiin tuodut seikat sekä aiemman palvelu-ja hankintaohjelman kokemukset.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja

Kuopion kaupungin kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt 10.12.2018 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin talouden tasapainottamisesta keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopion kaupunki pikaisesti selvittää mahdollisuuksia keventää omistamiensa kiinteistöjen kaupungin taloudelle aiheutuvaa poisto- ja ylläpitokuormaa. On selvitettävä, onko mahdollista esim. luopua joistakin kiinteistöistä hyvinkin halvalla ja päästä näin eroon kaupungin tulosta ja toimintaa rasittavista kuluista, vaikka toiminta jatkuisikin samoissa tiloissa vuokralaisena.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan mm. Kuopion Tilakeskus on aloittanut toimitilaohjelman laatimisen helmikuussa 2019. Toimitilaohjelman tavoitteena on linjata kaupungin palvelutuotannon käytössä olevan toimitilojen omistamista ja sen vaihtoehtoisia malleja.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista

Kari Loponen ja Tuula Savolainen sekä 14 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorisotilojen aukioloaikoja aikaistetaan koulu- ja nuorisotilakohtaiset tarpeet huomioiden alkamaan viimeistään klo 13 jokaisena koulupäivänä tai tarvittaessa tapauskohtaisesti klo 12.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan mm. että tällä hetkellä jokaisena koulupäivänä järjestettävää säännöllistä alakoululaisten toimintaa ei ole. Toiminta-aikojen ja koulupäivän päättymisen yhteensovittaminen edellyttää ohjatun toiminnan lisäämistä ja siihen resurssointia joko kaupungin tai kolmannen sektorin taholta.  Vastauksessa todetaan myös, että nuorisotilojen aukioloaikojen aikaistaminen ja toiminnan laajentaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

KOTI KAIKILLA 2030 -asunnottomuuden ehkäisyohjelman hyväksyminen

KOTI KAIKILLA 2030 –ohjelma on laadittu laaja-alaisena paikallisena ja valtakunnallisena verkostoyhteistyönä. Ohjelma vahvistaa eri toimijoiden valmiutta tunnistaa ja ennaltaehkäistä asunnottomuuden riskitekijöitä.  Ohjelman tavoitteena on siirtää asunnottomuustyön painopistettä korjaavasta työstä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asunnottomuuden vähentämiseen. Ohjelman myötä otetaan käyttöön uusi toimintamalli verkosto-työskentelyyn.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että KOTI KAIKILLA 2030 –asunnottomuuden ehkäisyohjelma hyväksytään toimintamalliksi Kuopion kaupungin asunnottomuustyöhön 1.3.2019 alkaen.

Kuopion kaupungin Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement) -sitoutuminen ja allekirjoittaminen

Mikkelin kaupungin aloitteesta ryhdyttiin syksyllä 2018 valmistelemaan asiakokonaisuutta, jolla Saimaan ja Vuoksen järvialtaan alueen kaupungit ja kunnat, maakunnat ja aluehallinnon viranomaiset profiloituvat puhtaan ja elinvoimaisen luonnon- ja toimintaympäristön toimijoiksi.

Työ muotoutui ”Saimaa Peruskirjaksi”, jonka hyväksymisellä alueen toimijat pyrkivät aktiivisesti erottumaan positiivisesti alueista ja vesistöistä, joissa on veden laatuun liittyviä ongelmia. Peruskirja-alueeksi nostetaan Saimaan rinnalle laajempaa maantieteellistä aluetta käsittävä termi Järvi-Suomi (Finnish Lakeland). Peruskirja vahvistaa Saimaan ja Järvi-Suomen alueella jo olemassa olevia kestävän ja vastuullisen kehityksen ja matkailun, elinvoiman lisäämisen, tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen sekä vesienhoidon toimenpiteitä.

Peruskirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään Mikkelissä, maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019, kaupungissa järjestettävän kansallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki hyväksyy ja sitoutuu Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan Peruskirjan Kuopion kaupungin puolesta.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 20.5.2019 klo 15 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi. Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.
 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain