Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 29.11.2021

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 29.11.2021 klo 18. Kokouksessa käsitellään muun muassa Kuopion kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2025, josta valtuusto käy ns. periaatekeskustelun. Talousarvio päätetään valtuuston seuraavassa kokouksessa 13.12.

Sidonnaisuusilmoitukset

 
Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
 
Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.
 
Sidonnaisuusilmoituksista laadittu löytyy kaupungin verkkosivulta www.kuopio.fi/fi/sidonnaisuudet 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi. 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen

 
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsenkunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka 12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 %. Kuntayhtymän purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019.
 
Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa. Kuopion kaupungille palautettava summa on 193.585,12 euroa.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2021 - 31.8.2021.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2025

 
Kaupunginhallitus kävi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa 1.11. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päätti esityksestään kaupunginvaltuustolle, oli 15.11.2021. Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2025 kokouksessaan 4.11.2021.
 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.
 
Vakiintuneen käytännön mukaan asian käsittelyjärjestys on seuraava:
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron
- valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot
- käydään yleiskeskustelu.
 
Lisäksi valtuustolle esitetään, että asia käsitellään mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021.

Eronpyyntö luottamustehtävästä / Hoffren Jari

 
Jari Hoffren on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä toimiakseen vaaleissa muissa vaaliviranomaisen tehtävissä (mm. vaalilautakunnat ja -toimikunnat sekä kotiäänestys). 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Jari Hoffrenille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sijaantulojärjestyksessä 5. sijalle.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon

 
Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) lapsi- ja perheohjelman laatimisesta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen. 
 
Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat
- lasten oikeuksien kunnioittaminen
- lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja 
- lasten hyvinvoinnin tukeminen. 
 
Valtuustoaloitteesta annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
 
Kuopion kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaan pohjautuen yhteensä 13 tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteissa nousee esiin muun muassa vanhemmuuden tukeminen, mielekkään tukemisen ja kokemisen mahdollinen kaikille tulotasosta riippumatta sekä työllisyyden ja työkyvyn tukeminen.
 
Kuopio on hakeutumassa mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta - mallin toteuttamiseen ja kaupunginhallitus on 31.5.2021 kokoukseen puoltanut malliin hakeutumista. Malliin mukaan lähtemisen ja toimintamallista saatavan tuen nähdään tukevan Kuopion strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista mukaan lukien lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistuminen.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Lasten kotihoidon tuen kuntalisän kuopiolainen malli

 
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 17.5.2021 valtuustoaloitteen lasten kotihoidon tuen kuntalisästä. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään, että 
- Kuopiossa laaditaan esitys kuopiolaisesta mallista kotihoidon tuen kuntalisästä perheille, jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta
- laaditaan arvio kotihoidon tuen kuntalisää käyttävistä perheistä ja kuntalisän aiheuttamista kustannuksista ja
- laaditaan arvio kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönoton vaikutuksista sekä Kuopion kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen ja euromääräinen arvio uudistuksen vaikutuksista Kuopion varhaiskasvatuksen kustannuksiin.
 
Valtuustoaloitteesta annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kotihoidon tuen kuntalisällä kasvatettaisiin kaupungin menoja, mutta varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön sillä ei olisi todennäköisesti suurta vaikutusta. Kuntalisän maksamisella voitaisiin todennäköisesti vähentää hieman varhaiskasvatuspalveluiden käyttöä päiväkotihoidon osalta, mutta toisaalta sillä olisi vaikutusta myös avointen varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvuun. 
 
Avoimilla palveluilla pyritään tukemaan lapsia kotona hoitavien vanhempien jaksamista ja lasten oppimisvalmiuksien vahvistamista. Todennäköisesti kotihoidon tukea käyttäisivät suurin piirtein samat perheet, kuin ilman lisääkin. Tuen suuruudella olisi tässä suuri merkitys eli mitä suurempaa kotihoidon tukea maksettaisiin, sitä suurempi määrä perheitä päätyisi kotihoitoon.
 
Kotihoidon tuen osalta on suunnitteilla merkittäviä muutoksia vuoden sisällä, koska parhaillaan valmistellaan ns. perhevapaauudistusta. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksella tulee olemaan vaikutuksia ainakin lapsen oikeuteen käyttää varhaiskasvatuspalveluita sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Tulevilla muutoksilla on varmuudella myös vaikutuksia kotihoidon tuen kuntalisän maksamiseen niissä kunnissa, joissa kuntalisä on käytössä. 
 
Tästä syystä Kuopion kaupungin kannattaa odottaa perhevapaauudistuksen lainsäädännön valmistuminen ja vaikutukset, mikäli kuntalisä halutaan kaupungissa ottaa käyttöön.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston kokous 29.11.2021 alkaa klo 18. Kokousta voi seurata paikan päällä valtuustosalissa, os. Suokatu 42 tai suorana lähetyksenä osoitteessa www.kuopio.fi/fi/kokousvideot
 
Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers