Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 3.12.2018

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 3.12.2018 asialistalla ovat mm. kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset, tarkastuslautakunnan väliarviointi 2018 sekä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on nähtävissä kaupungin verkkosivulla: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2018

Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, elokuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarviointi on jaettu esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2018 väliarvioinnin tiedoksi.

Kuopion kaupungin omistamien Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeiden myynti

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.9.2018 päättänyt merkitä 1.525 kpl Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten ko. yhtiöstä 61 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluita omistajilleen niiden sidosyksikkönä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki voi myydä Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeita enintään 250 kpl hintaan 400 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestely tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kuopion kaupungin omistamien Servica Oy:n osakkeiden myynti

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018 merkinnyt ja maksanut 5.153 kpl Servica Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten Servica Oy:stä 51,53 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kuopion kaupungin päivälukioiden aloituspaikkojen määrän lisääminen 1.8.2019

Kuopiossa on tarve lukion aloituspaikkojen kokonaismäärän lisäykselle. Vuonna 2018 yli 80 ensisijaista hakijaa jäi ilman lukion aloituspaikka. Kaupunkilukioiden keskiarvorajaksi muodostui 7,58. Keskiarvo on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Kuopion kaupungin perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten määrä on kevään 2018 yhteishaussa 163 oppilasta edellistä vuotta suurempi.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä lisäpaikkojen järjestämiseen on esitetty 42 000 euron määräraha.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion päivälukioiden aloituspaikkojen määrää lisätään vuoden 2019 opiskelijavalinnassa 22 paikalla, jolloin aloituspaikkojen kokonaismäärä syksyllä 2019 on 814 aloituspaikkaa.

Eronpyyntö Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä / Christian Karau

Christian Karau (vas.) on pyytänyt eroa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myötää Christian Karaulle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun saakka.

Taseen muutos ja talousarviomuutos hulevesiviemärien osalta 2018

Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017 kokouksessaan, että kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemäröinti mukaan lukien. Hulevesien viemäröinnin on hoitanut 31.12.2017 saakka Kuopion Vesi Liikelaitos, joten hulevesien käyttöomaisuus on sisältynyt Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseeseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hulevesiviemäriverkoston tasearvon 5 205 991,09 euroa siirtyessä pois Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseesta se siirretään Kuopion kaupungin taseeseen.

Vuoden 2018 talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2018 palvelualueiden toimintakatteeseen, verotuloihin, valtionosuuksiin, rahoitustulojen ja –menojen nettomäärään, investointiosaan ja antolainoihin esityslistalla esitetyn mukaisesti.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

Kaupunginhallitus on käynyt talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 5.11. sekä kokouksessaan 12.11., jossa kaupunginhallitus päätti esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että kaupunginjohtaja käyttää asiasta esittelypuheenvuoron, kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron, valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot, jonka jälkeen talousarviosta käydään yleiskeskustelu.

Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että asia käsiteltäisiin mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018.

Kokouslistat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 3.12.2018 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi. Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.
 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain