Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 10.2.2020

Julkaistu 10.2.2020 klo 19:30 | päivitetty 11.2.2020 klo 10:30 (ANTI yhteistyösopimus)

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.2.2020 käsiteltiin muun muassa asemakaavan muutosehdotukset Yliopistonranta ja Opistotien ja Hannes Kolehmaisen kadun ympäristö sekä Finland Ice Marathonin, ANTI Contemperary Art Festivalin ja Kuopion Tanssi ja Soin yhteistyösopimukset 2020 -2022.

Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 

Asia poistettiin listalta.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Yliopistonranta

Suunnittelualue sijaitsee Savilahdessa vt 5:n ja Savilahden vesialueen välissä, Niuvantien ja Neulaniementien välisellä alueella.

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten, opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten sijoittaminen Savilahdentien länsipuolelle, toimisto- ja liikerakennusten sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen ja moottoritieliittymän toteuttaminen Savilahdentien ja moottoritien väliselle alueelle.

Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausuntoja ja muistutus. Ehdotukseen on tehty muutamia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä aluerajoihin liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon.

Asemakaavan muutosehdotus / Opistotien ja Hannes Kolehmaisen kadun ympäristö

Suunnittelualue sijaitsee Kuopion Hatsalan kaupunginosassa, Opistotien, Karjalankadun, Hannes Kolehmaisen kadun ja Kuopio-hallin rajaamalla alueella.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuintilojen rakentaminen Kuopion keskustan läheisyyteen. Lisäksi tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja yhteyksiä. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Nykyisin julkisessa käytössä olevien oppilaitos-, uimahalli- ja keilahallialueiden muuttaminen asuinalueiksi vaikuttaa huomattavasti alueen kaupunkikuvaan. Asuinalueille sijoittuva korkea rakentaminen muuttaa alueen hahmoa kaukomaisemassa ja korkea rakentaminen vaikuttaa asuntojen kaukomaisemanäköaloihin.

Alueelle sijoittuu uutta kaikenikäisille tarkoitettua asuinrakentamista sekä asukkaiden hyvinvointia tukevaa hoiva- ja palveluasumista. Tämä edesauttaa ja palvelee myös vanhusväestön ja muiden hoivapalveluita tarvitsevien ryhmien sijoittumista alueelle lähelle muitakin keskusta-alueen palveluita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelujen järjestämisestä solmitun yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Kuopio ja Suonenjoki ovat järjestäneet kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät yhteistoimintasopimuksella yhteisellä lautakunnalla vuoden 2013 alusta lähtien. Sopimuksen sisällön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi muun muassa lupa-asioinnin siirtyessä yhä enemmän sähköiseksi. Palvelu tuotetaan Suonenjoelle jatkossa Kuopion mallin mukaisesti ja kustannusjako perustuu työmäärän suhteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn yhteistyösopimuksen.

Yhteistyösopimus Finland Ice Marathon-tapahtuman järjestämisestä 2020-2022 / Pohjois-Savon Liikunta ry

Finland ice Marathon on Kallaveden jäällä järjestettävä pitkien matkojen kilpa- ja kuntoluistelutapahtuma. Merkittävänä osana tapahtumaan kuuluu koululaisluistelutapahtuma. Tapahtuma on Kuopion näkyvyyden, tunnettavuuden, matkailun ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikunnan kannalta merkittävä, perinteinen tapahtuma.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edesauttaa Pohjois-Savon Liikunta ry:tä järjestämään vuosittain onnistunut ja taloudellisesti kannattava luistelutapahtuma. Sopimuksen mukaisesti tuki on 50.000 euroa vuosittain. Avustusesityksessä on 5.000 euron lisäys sopimukseen verrattuna vuonna 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen Finland Ice Marathonin järjestämisestä vuosina 2020 - 2022.

Yhteistyösopimus 2020-2022 / ANTI -Contemporary Art Festival yhdistys ry

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta.

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopio 2030 - strategian mukaisesti, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta.

Avustusesityksessä on 15.000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna vuonna 2020.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy yhteistyösopimuksen ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020-2022.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minnan Reijonen (PS) teki valtuutettu Markus Jukaraisen ja varavaltuutettu Rauno Taskisen kannattamana palautusesityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Esitystä kannatettiin, joten asian palauttamisesta äänestettiin. Äänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, poissa 1, joten asiasta keskustelua jatkettiin.

Keskustelun aikana tehtiin varavaltuutettu Rauno Taskisen valtuutettu Hanna Happosen kannattamana  muutosesitys, että tuki olisi vuonna 2020 67.000 euroa ja vuosina 2021-2022 vähintään 67.000 euroa. Äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä (kaupunginhallituksen pohjaesitys), 18 EI-ääntä (vastaehdotus), poissa 1, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020 - 2022. Yhteistyösopimuksen mukaisesti tuki on vuonna 2020 82.000 euroa ja vuosina 2021-2022 97.000 euroa.

Yhteistyösopimus 2020-2022/Kuopio Tanssii ja Soi Kuopio Dance Festival ry

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n vuosittain järjestämä Kuopio tanssii ja soi -festivaali on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä tapahtuma, yksi Euroopan arvostetuimmista alansa tapahtumista. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssi- ja musiikkitaiteen sekä kulttuurimatkailun harrastusta niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhdistys voi järjestää tanssinäytöksiä, konsertteja, seminaareja, koulutusta ja muuta kulttuuritoimintaa. Yleishyödyllinen yhdistys ei tavoittele toiminnallaan voittoa tai muuta taloudellista etua.

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta ja imagoa hyvän elämän pääkaupunkina.

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain 302.000 euroa. Avustusesityksessä on 14.000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen Kuopio Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2020 - 2022.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Keijo Laukkanen

Keijo Laukkanen (kd.) on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

Kaupunginvaltuusto myönsi Keijo Laukkaselle eron valtuutetun toimesta sekä Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varajäsenyydestä sekä valitsi hänen tilalleen Rauno Taskisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eronpyyntö luottamustehtävästä / Jonna Torni-Holopainen

Jonna Torni-Holopainen (kok.) on pyytänyt eroa kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jonna Torni-Holopaiselle eron kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Tuula Vartiaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuustoaloitteet vuodelta 2019

Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.

Vuonna 2019 jätettiin 16 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä oli käsittelemättä 5 aloitetta ja yksi aloite vuodelta 2018.

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille vuodelle 2020 liittyvän vastauksen käsitteleminen

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen Kokeilun kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi tarpeiden mukaisesti kulttuuri-, liikunta- ja asiointibussin nimikkeellä. Kokeilumäärärahaksi esitetään alueellista 3000-4000 euron määrärahaa/ pitäjäraati. Toiminta tukisi kaupungin strategisia tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, resurssiviisaudessa ja kaupungin ympäristöpoliittisia tavoitteita lisäämällä joukkoliikkumista yksityisautoilun sijaan.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että esiin nostetut näkökulmat ovat kannatettavia ja erityisesti, jos aloitteen pohjalta voitaisiin ryhtyä suunnittelemaan yhteiskuljetuksia myös kantakaupungista maaseudun tapahtumiin ja tilaisuuksiin, tukisi se kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Aloite otetaan mukaan Pitäjäraatien Liikkumisen ja liikenteen Kumppanuuspöytäprosessiin yhtenä ehdotuksena suunniteltaessa maaseudun liikkumisen palveluja.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien lukutaidon vahvistamista Kuopion varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kokoomuksen 20 valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen koskien lukutaidon vahvistamista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Valtuustoaloitteessa kannetaan huolta suomalaisten lasten lukutaidon rapistumisesta kansainvälisissä arvioinneissa ja ehdotetaan asian edistämistä muun muassa draaman ja teatterin keinoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on ollut haettavana erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin ajalla 31.10.-5.12.2019. Kuopion kaupunki on hakenut avustusta. Hankkeessa on tarkoitus toimia yhdessä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen, kaupunginteatterin, kaupunginkirjaston, taidemuseon, Sanataidekoulu Aapelin ja lasten kulttuurikeskus Lastun kanssa.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan myös, että lukuharrastuksen syttymisellä ja lukuinnostuksen kasvattamisella koulupolun varhaisessa vaiheessa on merkittävä vaikutus lapsen oppimiseen ja mahdollisuuksiin selviytyä opiskelusta ja toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Lähdemme edistämään kuopiolaisten lasten ja nuorten lukuinnostuksen kasvattamista ensisijaisesti kuvatun hankkeen avulla, jossa yhtenä keskeisenä toimintamuotona on draama ja teatteri, mutta yhtä lailla kirjasto ja muut kulttuurialan toimijat.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin maaseututaajamien pysäköintikiekko-parkkialueiden muuttaminen pysäköintikiekottomiksi parkkialueiksi

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että pysäköintikiekon käytöstä kaupungin maaseutualueiden yleisillä parkkialueilla luovutaan. Aloitteessa todetaan, että Kuopioon liittyneissä kunnissa tuli kuntien yleisille parkkipaikoille pysäköintikiekon käyttövelvollisuus kuntaliitoksien myötä, ja että alueilla ei ole ollut aiemmin käytössä parkkikiekkoja. Aloitetta perustellaan sillä, ettei maaseututaajamissa ole ollut ongelmallista pulaa pysäköintipaikoista, ja pysäköintialueilla onkin yleensä suhteellisen hyvin tilaa.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan muun muassa, että kantakaupungin ulkopuolella on katu- ja muilla yleisillä alueilla tehty pysäköintijärjestelyihin varsin vähäisiä muutoksia, ja tehdyt muutokset ovat olleet toivottuja sekä perusteltuja. Näin ollen katu- ja muiden yleisten alueiden pysäköintikiekon käyttövelvollisuuksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Kuopion Tilakeskuksen toteaa omassa lausunnossaan, että hallinnoimilla pysäköintialueilla noudatetaan Kuopion kaupunginhallituksen henkilöstöpysäköintiä koskevia päätöksiä. Yhdenvertaisuusperiaatteen takia myös maaseututaajamissa on sama pysäköintiohjeistus ja -käytäntö kuin kantakaupungin alueella.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion keskustan ruutukaupunkialueen pyöräteiden parempi merkitseminen

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa toivotaan Kuopion keskustan ruutukaupunkialueen pyöräteiden parempaa merkitsemistä. Aloitteessa esitetään, että kaupunki tekee erityisesti keskustan ruutukaupunki-alueella nykyistä tilannetta selkiyttävän suunnitelman väylien käytöstä ja liikennemerkeistä sekä katumerkinnöistä ja toteuttaa nykyistä paremmin pyöräilyä ja muuta turvallista liikkumista edistävät merkinnät.

Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että kesällä 2020 voimaan tulee uusi tieliikennelaki. Laki pitää sisällään uudet pyöräilyn opastusmerkit. Kuopion pyöräilyn edistämisohjelmassa ja pyöräilyväylien verkostotarkastelussa on kirjattu jatkotoimenpiteiksi opastuksen parantaminen. Muita pyöräilyohjelmaan kirjattuja tulevien vuosien kehittämistoimia on muun muassa pyörä- ja jalankulkuliikenteen laskentajärjestelmän hankkiminen, pyöräpysäköinnin, pyöräilyväylien talvihoidon ja pyöräilymatkailun kehittäminen.

Pyöräilyolosuhteita parantamalla luodaan edellytyksiä strategian ja eri ohjelmien mm. resurssiviisausohjelman ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteiden toteutumiselle, jalankulun ja pyöräilyn kulkumuodon kasvulle ja turvalliselle liikenneympäristölle. Pyöräliikenteen olosuhteita parantamalla usein parannetaan myös muiden kulkumuotojen olosuhteita.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.
 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain