Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 11.6.2018

Vuoden 2017 tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuopion kaupungin tilikauden tulos oli 9,6 milj. euroa ylijäämäinen ja taseen kertynyt ylijäämä 106,1 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 32,8 milj. euroa ylijäämäinen, joten konsernitaseen alijäämä on saatu katettua ja kertynyttä ylijäämää on 2017 lopussa 2,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tilinpäätöksen 2017 tässä vaiheessa tiedoksi.

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017, tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Kaupunginvaltuusto

1) merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, 

2) hyväksyi tilinpäätöksen ja

3) myönsi vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilinvelvollisille viranhaltijoille.

Henkilöstökertomus vuodelta 2017

Työnantajapalvelu on laatinut vuoden 2017 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antama suositus kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa vuodesta 2015 alkaen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa hyvin lähelle tätä, -13,3 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2018 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Savon Kuituverkko Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen

Savon Kuituverkko Oy:n taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi yhtiön osakaskunnat kokoontuivat Kuopioon 17.1.2017 kuntakokoukseen, jossa yhtiö esitteli 22.12.2016 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti valmistellun rahoitusratkaisun. Rahoitusratkaisusta ei kuitenkaan päästy osakaskuntien päätöksenteossa yksimielisyyteen, jonka vuoksi yhtiö päätti 17.5.2017 yhtiökokouksen päätöksellä hakeutua yrityssaneeraukseen.

Kuopion kaupungin omistusosuus Savon Kuituverkko Oy:stä on kuntaliitosten myötä kasvanut 8,73 %:sta 26,49 %: iin. Kuopion kaupunki on yhtiön suurin yksittäinen omistaja.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Savon Kuituverkko Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen seuraavasti:

1.  Kuopion kaupungille maksetaan Savon Kuituverkko Oy:n saneerauksen maksuohjelman mukaisesti vakuusvelkaa 11 626,94 € ja tavallista velkaa 25 221,44 €, yhteensä 36 848,38 € ja

2.  Kuopion kaupunki tekee Savon Kuituverkko Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vapaaehtoisen pääomasijoituksen, joka on suuruudeltaan 85 440,00 €. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut

Kuopion kaupunki on mukana rakennejärjestelyissä, joka tähtää laajempaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuotantokokonaisuuteen Pohjois-Savossa ja valtakunnallisesti, osana suunniteltua Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion sekä neljän maakunnan palvelukeskuskonsortiota. Kuopion kaupungin tytäryhtiö Kuhilas Oy muuttuu järjestelyissä Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi ja sen omistuspohja laajenee sairaanhoitopiiriin (jonka omistus siirtyy tulevaan maakuntaan 2020) ja Monetra Oy:n tytäryhtiöksi. Monetra Pohjois-Savo Oy palvelee vuoden 2019 alusta nykyisiä Kuhilaan asiakaskuntia ja kuntien omistamia yhtiöitä sekä sairaanhoitopiiriä ja siinä työskentelee tuossa vaiheessa noin 100 henkilöä.

Pohjois-Savon alueelle muodostuu merkittävä toiminnan ja osaamisen keskus talous- ja henkilöstöhallinnon alalle.

Usean kunnan, kuntayhteisön ja tulevan maakunnan yhteistyöllä, yhteisellä kehittämisellä ja isommalla volyymilla saavutetaan suuremmat tehokkuushyödyt kuin yksin/yhden maakunnan sisällä toimimisella. Monetra Pohjois-Savo Oy:stä syntyy kuntia ja tulevia maakuntia varten vahva palveluntuottaja, joilla on hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja toimia omistajiensa strategisena tukipalvelukumppanina.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

1.  hyväksyy Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liitteineen, jolla kumotaan kaikki aiemmat Kuhilas Oy:tä koskevat osakkaiden väliset sopimukset,

2.  hyväksyy Monetra Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liitteineen,

3.  päättää ostaa Siilinjärven kunnalta 464 kpl ja muilta Kuhilas Oy:n nykyisiltä osakkeenomistajilta 40 kpl kultakin Kuhilas Oy:n osakkeita niiden osingonmaksun jälkeen jäljelle jäävästä substanssiarvosta 100 euroa/kappale,

4.  päättää merkitä suunnatussa osakeannissa Monetra Oy:n osakkeita luovuttamalla noin 23 % omistusosuutta vastaavan määrän tulevan Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita apporttina,

5.  sitoutuu Monetra-konsernin sovittujen osakeomistusten saavuttamiseksi tekemään Monetra Oy:n osakkeenomistajien kesken osakekauppoja, joiden lopputulemana on Kuopion kaupungin 4 %:n omistusosuus Monetra Oy:ssä (emoyhtiö) sekä

6.  päättää valtuuttaa kaupunginhallituksen viimeistelemään omistusjärjestelyjen yksityiskohdat ja tekemään teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä yllämainittuihin asiakirjoihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Esitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä

Itä-Suomen Huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunta on tehnyt Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle esityksen Servican toimintojen yhtiöittämisen toteuttamisesta.

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020. Vastuu kuntien tällä hetkellä järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille ja nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat 1.1.2020, jolloin niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille.

Hallituksen lakiesityksessä lakisääteiset kuntayhtymät, kuten PSSHP, velvoitetaan antamaan selvitys kuntayhtymän omaisuudesta ja vastuista 28.2.2019 mennessä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää, että

1. Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa perustaa Servica Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki 5 155 euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4 847 euroa,

2. kaupunki hyväksyy osaltaan liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen,

3. kaupunki hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän, Servican liiketoimintakaupan periaatteet sekä keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta on 22 miljoonaa euroa, josta konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi 7,5 M€ ja sijoitetun vapaan oman rahastoon omaksi pääomaksi 14,5M€. Lainan korko on 4 % p.a. ja takaisin-maksuaika 10 vuotta alkaen 1.1.2020 ja

4. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään tarkemmin lainaehdoista sekä hyväksymään myöhemmin täsmentyvien tietojen osalta liiketoimintakaupan asiakirjat ja arvioimaan uudelleen liiketoimintakaupan edellytykset, mikäli sote- ja maakuntauudistus ei toteudu.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Antero Peiponen (kesk.) esitti kannatetun muutosesityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä (käsittelyn jatkaminen) ja 5 ei-ääntä, joten valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Museo, kirjasto / Vahtivuori 2-14 tontti 4

Kaavamuutos mahdollistaa Kuopion museon laajentamisen kaupunginkirjaston yhteyteen kaupungin omistamalle tontille (2-14-4) ja samalla suojellaan museo ja kirjasto maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Tulliportinkadun ja Kauppakadun välisellä alueella rajautuen Maaherrankatuun ja Museokatuun. Aluerajaus on supistunut sen jälkeen, kun Posti Kiinteistö Oy:n ilmoitti jäävänsä pois kaavahankkeesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Valtuustoaloite / nastat kuopiolaisten talvikenkiin

Viisi valtuutettua ovat jättäneet 22.5.2017 valtuustoaloitteen nastojen hankkimiseksi talvikenkiin joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan.

Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan mm., että Kuopion kaupungin kunnossapidon palvelut on osallistunut kaatumisenehkäisykampanjaan, jossa kaatumisen ja liukastumisen ehkäisyä on kampanjoitu syksyllä 2016 ja 2017. Kampanjaan liittyvissä tapahtumissa esiteltiin erilaisia liukuesteitä, joista osa on kengän päälle laitettavia ja sitten on myös varsinaisia nastakenkiä.  Nastakenkien ongelmana on se, että ne ovat liukkaita esim. kivi- tai laattalattialla käveltäessä. Ne myös vaurioittavat puulattioita.

Hankkeen aluksi tehtiin laskema siitä, mitä maksaisi, jos kaupunki hankkisi kaikille yli 65-vuotiailleasukkailleen ilmaiset liukuesteet kenkiin.  Kustannus olisi huomattava ja se voisi ylittää vahingonkorvauksena maksettavat liukastumisien kustannukset. Summa vielä moninkertaistuisi, jos kaikille kuopiolaisille hankittaisiin nastat talvikenkiin.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutosehdotus / Särkiniemen srk-talo ja Sammallahden kenttä / Särkiniemi 15-37-2, 15-4-0 ja 15-6-0

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakentaminen Särkiniemen srk-talon tontilla 15-37-2 sekä pysäköintialueen 15-6-0 ja Sammallahden pallokentän 15-4-0 alueella. Samalla päivitetään liito-orava- ja hulevesimerkintöjä osaan Särkiniemen keskuspuistosta ja Sammalniemenpuistosta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on kartoitettu myös Särkiniementien varren täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen sekä tontteja 15-33-2 ja 15-37-3 koskevan sitovan tonttijaon.

Kokouslistat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain