Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 16.12.2019

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.12.2019 hyväksyttiin muun muassa Viitaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2020 sekä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2023.

Ranta-asemakaavaehdotus, Viitaniemi / Kuopio 297-410-2-8

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 22.5.2019. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 27.5.–26.6.2019 ja aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten. Muutoksia kaavaehdotukseen ei ole tarvinnut palautteen johdosta tehdä. Asiakirjoihin on kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lisätty ehdotuksesta saadut lausunnot ja vastineet niihin sekä asemakaavan seurantalomake.

Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Hankkeella ei ole merkittäviä ilmastopoliittisia, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Kaupungille ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn ranta-asemakaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2020

Kaupunginkanslia sekä strategia- ja kehittäminen ovat alustavasti laatineet luonnoksen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2020 seuraavina päivinä: 10.2., 16.3., 11.5., 8.6., 7.9., 5.10., 9.11. (veroprosentit 2021), 30.11. (ta-periaatekeskustelu) ja 14.12. (ta-päätöskokous).

Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari pidetään 11.5. ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen    julkistus 2.11. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouspäivät 2020.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Walkers "Wauto" auton hankkimista kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi

40 valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen koskien Walkers "Wauto" auton hankintaa kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että kaupungin nuorisopalvelut on tehnyt kahtena viime vuonna yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa Wauton toiminnassa. Liikkuvan nuorisotyön yksi muoto on Aseman lapset Ry:n Walkers auto eli Wauto. Wauto tarkoittaa matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muutettua kulkuneuvoa.

Wauto koetaan käyttökelpoisena työvälineenä erityisesti entisten kuntakeskusten ja kylien laitamilla asuvien nuorten tavoittamisessa. Se mahdollistaa näiden nuorten kohtaamisen entistä paremmin ja sen avulla nuorisopalveluja voidaan suunnata aina sinne, missä palvelulle on tarvetta.

Valtuustoaloitteessa on arvioitu Wauton hankintahinnaksi 40 000€. Lisäksi kustannuksia kertyy mm. varustuksesta, huolloista, polttoainekuluista, ym. vuosittain n. 5 000€. Nuorisopalveluiden vuoden 2020 valmistelussa oleva talousarvioesitys ei mahdollista hankintaa.

Keskustelun kuluessa tehtiin kannatettu palautusesitys. Äänestyksessä annettiin 21 JAA-ääntä (kh:n esitys) ja 38 EI-ääntä (palautusesitys). Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pia Punkki

Kaupunginvaltuustolle esitettään, että se myöntää Pia Punkille eron valtuutetun toimesta sekä kaupunginhallituksen varajäsenyydestä, kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä, Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä sekä Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee Pia Punkin tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Pia Punkille eron valtuutetun toimesta ja valitsi hänen tilalleen uudet jäsenet edellä mainittuihin toimielimiin.

Vuoden 2019 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitukselle on kuukausittain valmisteltu talousennuste. Lokakuun kuukausiraportissa oli arvioitu, että koko kaupungin vuoden 2019 alijäämä on noin 40 milj. euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli 13,7 milj. euroa.

Käyttötalousosaan esitetään toimintakatteen muutosta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle sekä yleishallintoon. Esitetyt muutokset yhdessä tilakeskuksen käyttötalouden vaikutusten kanssa heikentävät koko kaupungin talousarvion toimintakatetta 21,8 milj. euroa. Tilakeskus arvioi tuloksensa heikentyvän -1,7 milj. euroon, kun alkuperäisen talousarvion tavoite oli nolla euroa. Tilakeskuksen investointimenot jäävät noin 8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi, nettovaikutus on noin 5,4 milj. euroa.

Kunnallisveron tilitykset ovat pienenemässä alkuperäiseen talousarvioon merkitystä noin 16,6 milj. eurolla. Tällä hetkellä arvioidaan, että kunnille jää kertymättä noin 600 miljoonaa euroa kunnallisverotuloja. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokorttiuudistuksesta. Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden toimintakatteeseen, tilakeskuksen tulokseen, verotuloihin, valtionosuuksiin sekä talousarvion investointi- ja rahoitusosaan.

Ylimääräinen asia / Muutos hallintosääntöön

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) 4a §:n mukaisesti kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupungin voimassaolevan hallintosäännön 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Säännös on johtanut käytännössä tilanteeseen, missä tasa-arvolain asettamat vaatimukset toimielimen kokoonpanolle eivät tulisi täyttymään sen vuoksi, että valtuustoryhmä ei voi esittää valtuutettujen tai varavaltuutettujen keskuudesta valittavaksi henkilöä tasa-arvolain mukaisesti. Tämän vuoksi säännökseen esitetään tehtäväksi poikkeusmahdollisuus, mikäli valtuutetun tai varavaltuutetun valinta ei ole mahdollista tasa-arvolain asettamista vaatimuksista johtuen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hallintosäännön 5 §:n 2 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Edellä mainitusta voidaan poiketa, mikäli kaupunginhallituksenjäseneksi tai varajäseneksi ei ole mahdollista nimetä valtuutettua tai varavaltuutettua tasa-arvolain mukaisesti".

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia / Muutoksia hallintosääntöön ja apulaiskaupunginjohtajan tehtäväjärjestelyt

Osana yhteistoimintaneuvotteluprosessin täytäntöönpanoa tarkastellaan myös kaupungin johtamisrakenteen tiivistämistä.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen osalta esitetään tehtävän muutoksia siten, että jatkossa palvelualueella ei olisi enää erillisiä elinvoiman ja konsernipalvelun vastuualueita. Jatkossa kukin palvelualueen yksikkö muodostaisi oman kaupunkitasoisen vastuualueensa. Kaupunginjohtaja johtaisi edelleen palvelualuetta, mutta toimisi 1.1.2020 alkaen suoraan myös strategiajohtajan, elinkeinojohtajan, markkinointijohtajan ja hallintojohtajan lähimpänä esimiehenä. Hallintojohtaja toimisi edelleen talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, toimitilajohtajan ja tietohallintojohtajan lähimpänä esimiehenä. Hallintojohtaja toimisi 1.1.2020 lukien myös lomituspalvelujohtajan lähimpänä esimiehenä. Elinkeinojohtaja toimisi jatkossa työllisyyspalvelujohtajan lähimpänä esimiehenä.

Edellä mainitut elinvoima- ja konsernipalveluja koskevat muutokset edellyttävät tarkistuksia kaupungin hallintosääntöön ja elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasääntöön.

Muiden palvelualueiden johtamisjärjestelyjen osalta esitetään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen hoitaa jatkossa oman toimensa ohella myös kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa 1.2.2020 lukien.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset 1.1.2020 lukien:

1) 19 §:n 4 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja tilakeskus.”

2) 21 §:n (Kaupunginjohtaja) 1 momentin 6 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”johtaa elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualuetta, johon kuuluvat vastuualueina elinvoimapalvelut ja konsernipalvelut.

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus määrää apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen hoitamaan suostumuksensa mukaan oman toimensa ohella kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa 1.2.2020 lukien.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2023

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunki kävi henkilöstöjärjestöjen kanssa syys-marraskuussa 2019 yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa. Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 2020 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2023 kokouksessaan 21.11.2019.

Kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan 18.11.2019 sekä päätti esityksestään kaupunginvaltuustolle 25.11.2019. Kaupunginvaltuusto kävi talousarviosta ns. periaatekeskustelun 9.12.2019.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen sekä äänestysten jälkeen hyväksyi seuraavat muutokset:

  • kasvun ja oppimisen palvelualueelle lisätään määräraha taidekaruselli-toiminnan jatkamiseen (+42 000 euroa)
  • siirretään Puijon maalialueen tekonurmikentän investointeja vuosille 2021-2022(1,4 milj. euroa)

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain