Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 16.3.2020

Maaseututaajamien tontteja koskeva selvitys

Maaseututonttien markkinoinnin kehittäminen jatkuu raportissa tarkemmin esiteltävillä keinoilla. Tavoitteena on yhteistyössä pitäjäraatien ja kiinteistövälittäjien kanssa tuoda esille maaseutualueiden markkinointia asuinalueina, mikä pitää sisällään sekä tonttien että käytettyjen asuntojen tarjonnan. Pitäjäraadit ovat myös itse olleet aktiivisia omien alueidensa markkinoinnissa. Ne ovat osallistuneet mm. Rakenna ja asu -messuille sekä tehneet nettisivuja ja markkinointikylttejä alueistaan. Pitäjäraatien aktiivisuus onkin tärkeää maaseutualueiden markkinoinnissa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi maaseututaajamien tontteja koskevan raportin tiedoksi.

Asemakaavan muutosehdotus / Taivaanpankontie 25

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelissa 12-31 asuinkerrostalojen rakentaminen purettavan liikekiinteistön sekä rakentamattoman Y-tontin paikalle. Kaava mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen sijoittamisen kortteliin. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja 2 muistutusta. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 12-31-2 ja 3 sekä 12-74-1 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontit 5 ja 6

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 20.11.2019 ja esitti sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavanmuutosehdotuksen ja kiinteistöä 4-4-6 koskevan maankäyttösopimuksen 16.12.2019. Kaavanmuutosasia oli kaupunginvaltuuston kokouksen 10.2.2020 esityslistalla. Kaupunginhallitus poisti 10.2.2020 asian esityslistalta, koska muuttuneiden toteutussuunnitelmien takia asemakaavan kaavaehdotukseen oli vielä tarve tehdä lähinnä rakentamistapaohjeisiin ja pysäköintimerkintöihin liittyviä korjausluontoisia muutoksia.

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty asuntojen ja liiketilojen sijoittamiseen, leikki- ja oleskelualueiden järjestämiseen, rakentamistapaohjeiden sitovuuteen sekä autopaikkanormin keventämiseen ja autopaikkojen sijoittamiseen liittyviä täsmennyksiä. Lisäksi havaintoaineistoa on täydennetty lähinnä autopaikka- ja polkupyöräpaikkalaskelmien ja sijoittamisen osalta.

Muutokset eivät ole olennaisia eikä niillä ole vaikutusta osallisiin, joten kaavan muutosehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupunginhallituksen 16.12.2019 hyväksymän maankäyttösopimuksen sisältöön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Keijo Laukkanen

Kaupunginvaltuusto myönsi Keijo Laukkaselle eron valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Rauno Taskisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ylimääräinen asia / Kaupunginjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tauti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntojen määrä on noussut Suomessa nopeasti ja Suomessa on odotettavissa laajempi epidemia, joka etenee eri tahdissa eri puolilla maata.

Kaupungin johtamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan myös häiriötilanteissa niin pitkälle kuin on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön, hallintosäännön ja toimintasääntöjen mukaisia toimivaltuuksia päätöksenteossa.

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien toimintaan tehtävistä muutoksista.

Vallitsevan tilanteen johdosta on perusteltua varautua kuitenkin myös tilanteeseen, missä voi tulla äkillisesti tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista. Tämän johdosta on perusteltua, että kaupunginjohtaja voisi käyttää erillistä hallintosäännön määräyksellä päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. Kaupunginjohtaja tekisi tällöin kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi, että kaupungin hallintosäännön 21 §:n 4 momenttiin ja sen jatkoksi lisätään:

  1. Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamisesta eri palvelualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.  

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Kuopion kaupungissa vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.

  1. Kuntalain 143 §:n mukaisesti kaupunginjohtajalle annettava erityistoimivaltaa koskeva hallintosäännön määräys pannaan vallitsevassa tilanteessa täytäntöön välittömästi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia - Tilapäisluoton ottaminen ja valtuuksien muuttaminen

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviota hyväksyessään päättänyt oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa 50 miljoonaa euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä voi esiintyä häiriöitä kaupungin päätöksentekojärjestelmässä, virkahenkilöiden läsnäolossa tai rahamarkkinoilla, joten kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarpeen nostaa tilapäisluottovaltuus 150 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 150 miljoonaa euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi ja päätös on voimassa 15.9.2020 saakka. Päätös pannaan täytäntöön Kuntalain 143 § mukaisesti välittömästi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.