Uutiset Uutiset

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 18.11.2019

Julkaistu 18.11. | päivitetty 19.11. klo 9:53 (Veroprosentit 2020)

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.11.2019 käsiteltiin muun muassa Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiöittäminen, asemakaavan muutosehdotus (Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit) sekä vuoden 2020 veroprosentit.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiöittämisestä päättäminen

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar toimii tällä hetkellä liikelaitosmuodossa ja tuottaa kuntatekniikan palveluita kaupunkikonsernille. Palvelutuotannossaan liikelaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Liikelaitostoiminnassa on haasteita lainsäädännön ja markkinoiden toimivuuden näkökulmasta.

Mestarin toimintamuodosta laaditun selvityksen tuloksena todetaan, että on tarkoituksenmukaisinta muodostaa Mestarista in-house-yhtiö. Mestarin palvelutoiminta yhtiöitetään Kuopion kaupungin ja kaupunkikonsernin yhteisöjen omistamaan osakeyhtiöön. Palvelutuotanto, henkilöstö (ns. liikkeenluovutus), sopimukset, tase-erät yms. siirretään perustettavalle yhtiölle.

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. Kuopion kaupunki yhtiöittää liikelaitos Mestarin liiketoiminnan siten, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2021.

2. Yhtiön perustamispäätöksessä huomioidaan myös Mestarin palveluja käyttävien konserniyhteisöjen omistusosuudet ja näiden yhtiöiden tulee perustamispäätöksen jälkeen päättää ensi tilassa uuden in-house-yhtiön osakkeiden hankkimisesta.

3. Ennen uuden yhtiön perustamista Mestar toimii liikelaitoksena tarjoten palvelujaan pääsääntöisesti tuleville omistajille siten, että se aktiivisesti luopuu myynnistä ulkopuolisille tahoille.

Istekki Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä päättäminen

Istekki Oy on lähettänyt osakkailleen 21.10.2019 päivätyn kirjeen koskien yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystä on käsitelty Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019. Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2019.

Osakesarjojen muutos toteutuessaan tarkoittaisi äänimäärien ja omistusosuuksien muutoksia Kuopion kaupungin osalta siten, että omistusosuus säilyy ennallaan, mutta äänivalta laskee 33,3052 prosentista 31,8 prosenttiin.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100 %.

Savon Kuituverkko Oy:n hallitus on lähettänyt osakaskunnille 22.10.2019 päivätyn kirjeen, jossa se pyytää osakaskuntia käsittelemään osakassopimuksen muutosesityksen, joka liittyy EU-valtiontukisäännösten huomioimiseen osakassopimuksessa.

Kirjauksen tarkoituksena on selventää, että osakassopimuksen kohdassa 12 annetut sitoumukset (rahoituksen riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen, investointilainojen vakuudet, palvelusopimukseen sitoutuminen) ovat alisteisia valtiontukisäännöille ja ristiriitatilanteessa sitoumukset väistyvät.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

Kuopion kaupungin puhelinpalvelukeskuksen yhdistäminen hallinnollisesti Kaupunkiympäristön palvelualueen keskitettyyn asiakaspalvelukokonaisuuteen

Kaupungin puhelupalvelukeskuksen yhdistäminen osaksi Kaupunkiympäristön palvelualueen keskitettyä asiakaspalvelua vahvistaa asiakaspalvelumallia, johon vuoden 2019 alussa on jo onnistuneesti kytketty myös Kuopio Infon toiminta. Yhdistämällä puhelupalvelukeskuksen toiminta keskitettyyn asiakaspalvelukokonaisuuteen turvataan kaupunkitasoisen asiakaspalvelun kehittyminen jatkossa.

Toimintojen siirtäminen edellyttää myös muutoksia hallintosääntöön ja sekä elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntöihin.

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. Kuopion kaupungin puhelupalvelukeskus siirretään Markkinointi, viestintä ja kaupunkitasoinen asiakaspalveluyksiköstä kaupunkiympäristön palvelualueelle osaksi sinne koottua kaupunkitasoista asiakaspalvelukokonaisuutta. Siirto toteutetaan 1.1.2020

2. Hallintosäännön 20 §:ään (Palvelualueet ja erilliset taseyksiköt) tehdään liitteessä mainitut muutokset 1.1.2020 lukien.

Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 19.8.2019 tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Markku Tervahaudan irtisanoutumisen apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.10.2019 alkaen. Kaupunginhallitus päätti, että avoimeksi tuleva apulaiskaupunginjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto ottaa palvelukseen apulaiskaupunginjohtajan.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 hakijaa, joista 3 kutsuttiin haastatteluun; VTL Riitta Huurinainen, YTM Jaana Koskela ja LT Jari Saarinen.

Kaupunginvaltuusto valitsi perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan LT Jari Saarisen 1.1.2020 alkaen. Apulaiskaupunginjohtajan palkka on 9857,47 €/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa.

Asemakaavan muutosehdotus / Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit

Suunnittelualue sijaitsee Kuopionlahden, Haapaniemen ja Väinölänniemen kaupunginosissa. Alue rajautuu Haapaniemenkatuun, Minna Canthin katuun, Puijonkatuun ja Kuopionlahden vesialueeseen.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on määritellä Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ja löytää tarkempi toteuttamismalli Musiikkikeskuksen ympäristön ja ranta-alueiden osalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös suunnittelualueen asemakaavan ajanmukaisuus, alueen paikoitus-, huolto- ja liikennejärjestelyjen toimivuus.

Kaava-alueelle syntyy arviolta n. 20 - 50 uutta työpaikkaa opetuksen, liiketoiminnan ja matkailun pariin, minkä lisäksi alueen kokonaisopiskelijamäärä nousee n. 2 600 opiskelijaan. Uusia asuntoja alueelle tulee 90 - 120 ja uusia asukkaita 150–220.

Ehdotusvaiheen nähtävänäolon jälkeen on kaava-aineistoa muutettu lausuntojen ja muistutusten sekä alueen maanalaisen pysäköintilaitoksen ja ramppijärjestelmien osalta. Päivitetty ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä jätettiin 4 lausuntoa ja 2 muistutusta.  Ehdotusaineistoon on tehty vain muutamia merkintäteknisiä tarkennuksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Rengastalo / Multimäki 4-13-7

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 25.9.2019 § 180 Tullinkulmaa (4-10-4 ja 6) ja Rengastaloa (4-13-7) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä Kuopion kaupungin 4. kaupunginosan (Multimäki) korttelin 10 tonttia 8 koskevan sitovan tonttijaon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maankäyttösopimuksesta liittyvistä syistä johtuen on hyväksymisen jälkeen päädytty jakamaan asemakaavan muutos erillisiksi kaavoiksi. Rengastaloa koskevalta osalta asemakaavan muutosehdotus jatkaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja Tullinkulman osalta maankäyttösopimusneuvottelua jatketaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pia Punkki

Pia Punkki (ps.) on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

  1. myöntää eron Pia Punkille valtuutetun toimesta;
  2. myöntää eron Pia Punkille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
  3. myöntää eron Pia Punkille kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
  4. myöntää eron Pia Punkille Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
  5. myöntää eron Pia Punkille Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asia jätettiin pöydälle.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / parisuhteiden varhainen tuki Kuopion kaupungissa

Valtuutettu Hanna Happonen ja 23 valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa he tuovat esille, että parisuhdeongelmat ja erot heijastuvat lasten elämään. Valtuustoaloitteessa mainitaan, että Lapsiasianvaltuutetun vuosikerran 2019 mukaan lapsiasianvaltuutettu on ollut huolissaan avioerojen yleisyydestä sekä puutteellisesta perhe- ja parisuhdeneuvonnasta. Lapsiasianvaltuutettu on esittänyt, että kaikille aviopareille tarjottaisiin parisuhteen tukea.

Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupunki aloittaa varhaisen tuen järjestämisen parisuhteille parisuhteen laadun parantamiseksi, laatii ja toimeenpanee ohjelman kuopiolaisesta mallista parisuhteiden varhaiseksi tukemiseksi ja tiedottaa näistä palveluista kuntalaisille.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan mm. että Kuopiossa palvelukokonaisuus-malli on olemassa, mutta se vaatii niin sisällöllistä kuin rakenteellista kehittämistä ja uudistamista. Kehittämistyössä hyödynnetään Pohjois-Savon LAPE-muutosohjelmassa tuotettua vanhemmuuden ja parisuhteen varhaisen tuen mallia, joka kokoaa pirstaleisen tuen yhdeksi kokonaisuudeksi ja joka helpottaa myös perheiden omatoimista hakeutumista parisuhteen varhaisen tuen palveluiden piiriin.

Lausunnossa esitetyt suunnitelmat viedään käytäntöön vuoden 2020 aikana lasten ja nuorten ja lapsiperheiden työryhmän konkretisoinnin kautta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / ruuan jakeluun toimivat ja terveelliset tilat

SDP:n valtuustoryhmän Tuula Väätäinen ja 45 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa toivotaan Kuopion Ruoka-apu ry:lle toimivimpia ja terveellisimpiä tiloja.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan muun muassa, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta avustaa vuonna 2019 Kuopion Ruoka-apu ry:tä 21 000 eurolla. Avustus kohdentuu vuokrakustannuksiin sekä muihin menoihin kuten ruuan kuljetuksiin ja pakettiauton kuluihin. Yhdistys kuitenkin päättää itsenäisesti omien varojensa mukaan missä he toimintaa järjestävät.

Kokouksessaan 26.8.2019 kaupunginhallitus palautti yksimielisesti valtuustoaloitteen vastauksen uudelleen valmisteluun. Vastaukseen tehdyssä lisäselvityksessä todetaan mm. seuraavaa:

Kaupunki järjesti 29.10.2018 Leipäjonot yhteisölliseksi -tilaisuuden, jossa Helsingin diakonissalaitoksen henkilöt kertoivat pääkaupunkiseudun organisoitumisesta hävikkiruuan jakamisessa. Lisäksi työpajoissa keskusteltiin Kuopion tilanteesta. Kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden jalkautumista ruokajonoihin pidettiin erittäin hyvänä menetelmänä. ViaDia Pohjois-Savo ry aloittaa syksyllä Elyn ja kaupungin rahoittamana Jaksamista ruoka-aputyöhön -hankkeen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on aloitettu avustuskäytäntöjen ja kriteeristön uudistaminen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö voisi olla yhtenä kriteerinä ja kannusteena.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Ylimääräinen asia / Vuoden 2020 veroprosentit

Kuopion tuloveroprosentti on ollut 20,50 vuodesta 2014 lähtien. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat kiinteistöverolain (2.11.2017/724) mukaan vuodelle 2018. Näillä ei ollut vaikutusta Kuopion kiinteistöveroprosentteihin

Veroprosentit vaikuttavat verotulojen määrään seuraavasti: kunnallisveron 0,25 %-yksikön vaikutus on n. 4,7 milj. euroa, 0,1 %-yksikönvaikutus yleiseen kiinteistöveroon n. 1,8 milj. euroa, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon n. 2,8 milj. euroa ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroon n. 0,2 milj. euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ylimääräisenä asiana, että  

-Kuopion vuoden 2020 tuloveroprosentti on 20,75 %

-Kiinteistöveroprosentit ovat

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %* voimalaitosrakennus 2,50 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %* yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.


Keskustelun aikana tehtiin kolme kannatettua muutosesitystä.

Valtuutettu Matti Vanhanen (ps.) teki kannatetun muutosesityksen, ettei kunnallisveroa eikä kiinteistöveroa korotettaisi vuonna 2020.

Valtuutettu Erkki Virtanen (vas.) teki kannatetun muutosesityksen, että kunnallisveroa korotetaan 0,5 %-yksikköä.

Valtuutettu Miia Eskelinen-Fingerroos (kok.) teki kannatetun muutosesityksen, että kaupunginjohtaja esittämien veronkorotusten lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa kaupunginjohtajan aloittamaan välittömästi Kuopion kaupungin sisäisen työn kaupungin palveluverkoston läpikäymiseksi yli palvelualuerajojen. Selvityksessä tulee käydä läpi Kuopion kaupungin palvelurakenteet sekä ydintoimintojen tuottavuusarviot ja tehostamisehdotukset kokonaisuus huomioiden. Kaupunginjohtaja esittelee tulokset selkeine säästö- ja toimintaehdotuksineen kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2020 kaupunginhallituksen kesäloman alkua.

Ensin äänestettiin Vanhasen ja Virtasen muutosesityksistä. Äänestysesitys Vanhanen JAA, Virtanen EI. Äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä, 27 EI-ääntä ja 10 tyhjää, joten Virtasen esitys tuli hyväksytyksi tässä vaiheessa.

Seuraavaksi äänestettiin Eskelinen-Fingerroosin ja Virtasen muutosesityksistä. Äänestysesitys Eskelinen-Fingerroos JAA, Virtanen EI. Äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä, 25 EI-ääntä ja 7 tyhjää, joten Eskelinen-Fingerroosin esitys hyväksyttiin tässä vaiheessa.

Lopuksi äänestettiin  kaupunginhallituksen esitys Eskelinen-Fingerroosin esitystä vastaan. Äänestysesitys Kaupunginhallitus JAA, Eskelinen-Fingerroos EI. Äänestyksessä annettiin 41 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä ja 4 tyhjää, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys tuli hyväksytyksi.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.