Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 5.10.2020

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen


Valtioneuvosto teki 25.6.2020 päätöksen (528/2020) pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätöksen mukaan Joroisten kunta kuuluu 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen. Pelastuslain mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

Aluejakomuutoksen myötä Joroisten pelastusaseman henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja varusteet sekä vastuu pelastustoimen tehtävien hoitamisesta siirtyy 1.1.2021 Etelä-Savon pelastuslaitokselta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Pohjois-Savon pelastuslaitos vuokraa pelastusasemakiinteistön Joroisten kunnalta. Joroisten kunta siirtyy esityksen mukaan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen sopijaosapuoleksi ja muutetun yhteistoimintasopimuksen piiriin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.

Asemakaavan muutosehdotus / Multimäki 4-16-6 ja katualue (Sampotalo)


Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 17.6.2020. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 25.6.–31.7.2020. Pohjois-Savon pelastuslaitos ilmoitti lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Muutosehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.

Hanke vaikuttaa kaupunkikuvaan ja luo osaltaan mielikuvaa Kuopion rakennetun ympäristön laadusta. Hankkeella on myös mahdollisuus kohentaa Kuopion rännikatumiljöötä. Rakentaminen vaikuttaa naapurirakennusten asunnoista aukeaviin näkymiin. Uudisrakentaminen parantaa kuitenkin rakennetun ympäristön laatua. Alueelle on mahdollista toteuttaa myös perheasuntoja, mutta erityistä muutosta perheasumisen osalta ei ole odotettavissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Neulaniemen latuverkoston avartaminen


46 kaupunginvaltuutettua on tehnyt 3.2.2020 valtuustoaloitteen Neulaniemen latuverkoston avartamiseksi.           

Vastauksena valtuustoaloitteeseen esitetään mm. seuraavaa: Vuonna 2018 välillä Viinaniemi- Tervaruukki suoritettiin reitin reunapuuston poistoa. Toimenpide mahdollisti lumen satamisen paremmin latu-uralle ja kevättalven neulaantuminen vähentyi. Jatkotoimenpiteeksi tuolloin sovittiin Tervaruukki - Pilppa - Kolmisoppi avartaminen, jotka ovat pääasiassa luonnonsuojelualueella. Syksyllä 2019 järjestettiin maastokatselmus ko. reiteillä ja katselmukseen osallistui kaupungin edustajien lisäksi ELY-keskuksen asiantuntija. Katselmuksessa ELY-keskuksen asiantuntijan näkemyksen mukaan poikkeamislupaa ei kannattanut lähteä hakemaan, koska metsän tuntu häviää, jos väylän reunapuita lähdetään poistamaan.

Kaupungin liikuntapaikkapalvelut on käynyt neuvottelut uudestaan ELY-keskuksen kanssa. Tarve reunapuiden vähentämiseen on ilmeinen ja asiasta tulee jatkuvaa palautetta hiihtolatujen käyttäjiltä. Tarkempi suunnittelu on tarkoitus tehdä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana yhteisyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalveluiden sekä ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunginvaltuusto merkiksi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutosehdotus / Osuuskauppa PeeÄssä, Prisma / Kuopio 297-13-3-8


Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 13-3-8 sijaitsevan Prisman vähittäiskaupan suuryksikön toiminnan kehittäminen mahdollistamalla pysäköintitalon rakentaminen sekä kasvattamalla alueen rakennusoikeutta. Lisäksi kaavan tavoitteena on mahdollistaa laajemman Savilahtiprojektin suunnitelmia liikenneratkaisujen osalta. Ehdotuksen rakennusoikeutta on vähäisissä määrin kasvatettu. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu eivätkä muutokset ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 5.10.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon.

Keskustelun kuluessa tehtiin kannatettu hylkäysesitys, joten valtuusto äänesti asiasta; kaupunginhallituksen pohjaesitys JAA ja hylkäysesitys EI. Äänestyksessä annettiin 52 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, poissa 2.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Prisman asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.