Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston päätökset 7.10.2019

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.10.2019 käsiteltiin mm. sidonnaisuusilmoitukset, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 sekä Asemakaavan muutosehdotus / Rajalan Aitta.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet.

Kaupunginvaltuusto merkiksi tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019

Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, elokuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin. Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2019 strategisten tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä sekä vuoden 2018 arviointikertomuksesta annettuja vastineita.

Kaupunginvaltuusto merkiksi tiedoksi vuoden 2019 väliarvioinnin.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanot

Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaupunginvaltuusto merkiksi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 esitettyyn arviointivuoden 2017 jälkiseurantaan ja arviointivuoden 2018 havaintoihin annetut vastineet.

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019

Kaupungin talousennuste on heikentynyt edelleen verotulojen osalta. Kunnallisverokertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja jää kunnille tilittämättä kuluvalta vuodelta arviolta 600 miljoonaa euroa tulorekisterin käyttöönoton ja verokorttiuudistuksen myötä. Kuopion kaupungin osalta tilitysvaje on noin 12 milj. euroa. Verotulot ovat jäämässä yli 17 milj. euroa talousarvioon merkitystä.

Terveydenhuollon palvelualueella ylitystä aiheuttavat erikoissairaanhoidon kustannukset, kun ylitykseksi talousarvioon ennustetaan 11,5 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa ja vanhusten hoivapalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa. Yleishallinnon toimintatuottoihin sisältyvien osakkeiden myyntivoittojen arvioidaan jäävän 2,9 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.  

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa jopa – 45,7 milj. euroon.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,2 milj. euroa talousarviota parempana. Palvelualueen luonteesta johtuen maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin liittyy edelleen riski niiden toteutumisen osalta.

Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin ja sairauspoissaolot ovat hiljalleen laskeneet kuluvana vuonna. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat etenemässä tavoitteen suuntaisesti.

Kaupunginvaltuusto merkiksi vuoden 2019 osavuosikatsauksen tiedoksi.

Savo-Pielisen jätelautakunnan varapuheenjohtajan valinta

Savo-Pielisen jätelautakunta toimii jätelain 23 §:n mukaisena kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena 16 kunnan alueella. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.

Kuopion kaupunginvaltuusto on valinnut Savo-Pielisen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion lautakuntapaikoille ja nimennyt lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouksessaan 23.10.2017. Puheenjohtajaksi on nimetty Hannu Kananen (Kuopio) ja varapuheenjohtajaksi Marko Rautiainen (Valtimo). Tämän jälkeen Pielisen Karjalan kunnat ovat tehneet muutoksia lautakunnan jäsenten nimeämispäätöksiin. Marko Rautiainen on siirtynyt lautakunnan varajäseneksi, ja varsinaiseksi jäseneksi on valittu hänen tilalleen Jukka Hyttinen (Juuka). Muutoksen johdosta lautakunnan varapuheenjohtajan valinta on ratkaistava uudelleen.  

Kaupunginvaltuusto valitsi Savo-Pielisen jätelautakunnan varapuheenjohtajaksi Jukka Hyttisen (Juuka).

Asemakaavan muutosehdotus / Rajalan Aitta / Kuopio 12-43-1 ja tontti 2

Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaaksossa Suunnistajantiellä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelissa 12-43 uuden asuinkerrostalon rakentaminen pääasiassa purettavan liikekiinteistön paikalle. Kaavamuutoksessa osa metsittyneestä urheilualueesta sekä katualueesta liitetään tonttiin. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja yksi muistutus. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu.

Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevia palveluja, joukkoliikenneyhteyksiä ja olevaa infrastruktuuria. Kaavalla parannetaan joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen edellytyksiä. Hankkeen myötä alueelle tulee lisää asukkaita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien toimintaedellytysten turvaamista Taidekarusellitoiminnalle

Joukko kaupunginvaltuutettuja on jättänyt aloitteen koskien toimintaedellytysten turvaamista Taidekarusellille. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Taidekarusellin toimintaedellytykset turvataan Kuopion kaupungissa edelleen.

Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että Kuopion kaupunki on yhdessä taiteen perusopetusta tarjoavien tahojen kanssa hakenut vuosittaista avustusta ja toimintaa on toteutettu ”Taidekaruselli” -toimintana. Hankkeen avulla on kehitetty hyvin toimiva malli, jossa yhteistyötahoina ovat olleet Kuopion Taideopisto, Kuopion Tanssistudio, Musiikkikoulu Kantele sekä Kuopion kaupungin kansalaisopiston Kuvataidekoulu Värikäs ja Käsityökoulu Taituri.

Lukuvuodelle 2019-2020 suunnitellun toiminnan kokonaiskustannusarvio on noin 42 000 euroa. Kustannus on arvioitu nykyistä toimintaa vastaavalla toiminnalla. Mikäli toimintaa katsotaan aiheelliseksi laajentaa esim. alueellisesti tai toiminnallisesti kuten valtuustoaloitteessa on kuvattu (sirkus, sanataide, muotoilu ja arkkitehtuuri), asia edellyttää niiltä osin tarkempaa selvitystä. Taidekarusellitoiminnan sisällyttäminen vuoden 2020 talousarvioon tuodaan lautakunnan arvioitavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkiksi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Muutoksia kaupunginvaltuuston loppuvuoden kokoontumisaikoihin (ylimääräinen asia)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä Kuopion kaupungissa. YT-menettelyjen käynnistäminen aiheuttaa muutostarpeita vuoden 2020 talousarvion laadinta-aikatauluihin.

Aiemmin päätettyihin kaupunginvaltuuston vuoden 2019 kokoontumisaikoihin on tämän johdosta nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia seuraavasti:

Varsinaiset kokoukset:

- Kaupunginvaltuuston kokous 4.11.2019 PERUTAAN
- Kaupunginvaltuuston kokous 18.11.2019 klo 18 (vuoden 2020 veroprosentti) UUSI AIKA

- Kaupunginvaltuuston kokous 2.12.2019 klo 18 PERUTAAN
- Kaupunginvaltuuston kokous 9.12.2019 klo 18 (talousarvion periaatekeskustelu) UUSI AIKA
- Kaupunginvaltuuston kokous 16.12.2019 klo 18 (talousarvion hyväksyminen)

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:

- Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien TA-info 28.10.2019 PERUTAAN
- Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien TA-info 18.11.2019 klo 16.15-17.00 UUSI AIKA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ylimääräisenä asiana, että se päätti kokoontua loppuvuodesta 2019 em. päivinä.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain