Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopio lisää uusiutuvan energian käyttöä

Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen perusteella on kaupungissa paljon mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Katselmuksen tavoitteena on edistää Kuopion kaupungin resurssivii-sausohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttamista.

Uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa muun muassa puulla, lämpöpumpuilla sekä aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla. Vuonna 2017 Kuopiossa käytettiin uusiutuvia energiavaroja sähkön- ja lämmöntuotantoon yhteensä noin 1,6 TWh. Tämä on noin 61 % koko energiantuotannosta. Puupolttoaineet muodostivat merkittävimmän osuuden käytetyistä uusiutuvista energiavaroista, lähes 82 % eli noin 1,4 TWh.

- Kuopiossa meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta. Puun käytön lisäksi vesialueet ja kallioperä tar-joavat mahdollisuuden rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen, Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen kommentoi.

Aurinko- ja tuulienergian tuotantokustannukset ovat laskeneet useita kymmeniä prosentteja viime vuosina. Energian tuotanto huippukulu-tuksen aikaan on kallista ja tällöin joudutaan usein käyttämään fossiilisia energialähteitä.

- Energiatehokkuudella ja älykkäillä energiaverkoilla voidaan vähentää huipputuotannon tarvetta ja leikata kulutushuippuja, jatkaa Tapio Kettunen.

Kuopion kaupunki näyttää esimerkkiä vähäpäästöisen energiantuotannon vauhdittamisessa. Uusien aurinkoenergia- ja maalämpökohteiden rakentamisen lisäksi Kuopion kaupungin Tilakeskus vaihtaa keskeisellä kaupunkialueella olevien kohteidensa kaukolämpösopimukset Kuopion Energia Oy:n puukaukolämpöön.

- Puulämpötuotteen valitsemalla voimme edistää osaltamme vähäpäästöistä energiantuotantoa. Tällä toimenpiteellä puolitamme kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvat päästöt, Tilakeskuksen kiinteistötekninen asiantuntija Hannu Kosunen kertoo.

Puukaukolämpöön siirtyminen vähentää Kuopion kaupungin oman toiminnan päästöjä 10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2 ekv.*) vuodessa, koska päästölaskennassa käytettävä puuperäisten polttoaineiden päästökerroin on nolla. Jos sama päästövähennys tehtäisiin aurinkovoimaloita lisäämällä ja korvaamalla näin ostosähköä, tarvittaisiin aurinkopaneeleita yli 50 jalkapallokentän pinta-alaa vastaava määrä.

Kuopion Energia Oy:n Puulämmön tuotannossa käytetään yksinomaan kotimaisia, uusiutuvia biopolttoaineita, hyödyntäen myös kaatopaikkojen biokaasua.

- Olemme tuotteistaneet uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotetun kaukolämmön Puulämmöksi, jotta ympäristötietoisilla asiakkaillamme olisi mahdollisuus vaikuttaa myös lämmityksen kautta syntyviin hiilidioksidipäästöihin, kertoo Kuopion Energian myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen

Keskeisellä kaupunkialueella olevan kaukolämpöverkon piirissä asuvat Kuopion Energia Oy:n asiakkaat voivat valita puukaukolämpötuotteen yleislämmön sijasta. Ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja varmentaa uusiutuvan kaukolämmön alkuperän vuosittain, jotta uusiutuvilla tuotetun kaukolämmön määrä vastaa myydyn puulämmön määrää.

Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teki LCA Consulting Oy kesän ja syksyn 2018 aikana. Katselmus oli osa Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta.

*Päästöjen yksikkö, tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2-ekv) kuvaa kaikkien kolmen kasvihuonekaasun yhteenlaskettua lämmitys-vaikutusta siten, että metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O) on yhteismitallistettu hiilidioksidiksi.

Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmus (pdf)


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain