Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopiolaisten hyvinvointi kuntalaisten kokemusten ja tilastojen valossa

Kuopiolaisten kokemuksellinen hyvinvointi


Kuopiolaiset pohtivat hyvinvointiaan: Luonnon rauha vastavoimana työn kiireelle

Kuopiolaisten kokemusten mukaan hyvinvoinnin kannalta olennaisia tekijöitä ovat luonnon läheisyys sekä palveluiden saatavuus ja niiden säilyminen tulevaisuudessa. Työelämä kuormittaa aikuisväestöä ja monet kokevat tasapainoilun työ- ja perhe-elämän välillä haastavaksi. Toisaalta mielekäs ja joustava työ sekä hyvä työyhteisö ja hyvät sosiaaliset suhteet edistävät hyvinvointia. Tämä kävi ilmi kokemuksellisesta hyvinvointikyselystä, johon vastasi yli 800 kuopiolaista.

”Tasa-arvoa ja ympäristöystävällisiä tekoja lisää”

Kyselyyn vastanneiden mielestä hyvinvoinnin edistämiseksi ympäristöstä tulisi pitää huolta ja edistää muun muassa autottoman arjen mahdollisuuksia hyvällä kevyenliikenteenväylien kunnossapidolla ja kattavalla julkisen liikenteen verkostolla. Kuopion eri alueiden välinen tasa-arvo nousi esiin huolena maaseudun elinvoimaisuuden sekä lähipalveluiden säilymisestä. Vastauksista ilmeni myös huoli yleisesti ottaen hyvinä pidettyjen terveyspalveluiden saatavuudesta ja muun muassa mielenterveyspalveluiden riittävyydestä. Monipuolisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia, erilaisia tapahtumia sekä matalankynnyksen kokoontumispaikkoja toivottiin yhteisöllisyyden lisäämiseksi.   

Tyytymättömyyttä vastaajien keskuudessa aiheutti eniten kokemus siitä, että vaikutusmahdollisuudet itseä koskeviin asioihin asuinkunnassa ovat vähäiset. Myös taloudellinen tilanne ja huoli terveydentilasta kuormittavat.   

“Kaunis, hyvinvoiva kaupunki, jossa hyvä asua”

Oma perhe, puoliso ja ystävät sekä esimerkiksi naapuriapu ovat vastaajien kertoman mukaan yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Mahdollisuutta elää säännöllistä, ”omannäköistä elämää” rauhallisessa ja miellyttävässä ympäristössä arvostetaan. Sujuvuutta arkeen tuovat hyvät lähipalvelut, ja vastapainoa kiireiselle työelämälle tarjoaa kaunis luonto, jonka merkitys oli viime vuoden tulosten tapaan vastaajille suuri. Myös onnellisuus ja luonnon läheisyys näyttäisivät nivoutuvan yhteen: kyselyn perusteella onnellisimmat kuopiolaiset asuvat maaseutumaisilla alueilla (Ranta-Toivala-Jännevirta-Sorsasalo-Riistavesi-Melalahti-Kurkiharju, Hiltulanlahti-Puutossalmi-Pellesmäki-Kurkimäki-Haminalahti-Hirvilahti, Vehmersalmi ja Nilsiä). Kyselyn mukaan onnellisimpia ovat yli 65-vuotiaat sekä 35-44-vuotiaat.

Keskiarvojen perusteella kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisimpiä perheeseensä, asumisoloihinsa, asuinseutunsa turvallisuuteen sekä päivittäiseen pärjäämiseensä esimerkiksi työssä ja opiskeluissa.

Kokemuksia kartoitettu joka vuosi

Kokemuksellinen hyvinvointikysely on tehty Kuopiossa vuosittain ja se on osa lakisääteistä kunnissa tehtävää hyvinvointikertomusta. Kyselyyn sisältyy sekä numeerisia mittareita että mahdollisuus kirjoittaa vapaasti omin sanoin. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa, ja tänä vuonna se tehtiin samanaikaisesti myös muissa Pohjois-Savon kunnissa.

Kokemukselliseen hyvinvointikyselyyn ja sen tuloksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.kuopio.fi/hyvinvointi
 

Kuopiolaisten hyvinvointi tilastojen valossa


Kuopiolaisten elintavoissa on parannettavaa

Kuopiossa on aktiivisuuteen kannustava, terveellinen ja viihtyisiä ympäristö, mutta vähän liikkuvia nuoria on huolestuttavan paljon, vaikkakin liikunnan harrastaminen on lisääntynyt niin nuorten kuin työikäisten parissa. Työikäisten liikkuminen vähenee sen mukaan mitä enemmän on ikää tai mitä vähemmän on koulutusta vaikkakin fasiliteetteja liikuntaan on runsaasti asukasmäärään nähden. Koululounas maistu yhtä usein kuin aikaisemin ja ruoka- ja ravitsemuskasvatus vaativatkin lisähuomiota.

Nuorten humalajuominen ja tupakointi on vähentynyt, mutta huolta aiheuttaa lisääntynyt nuuskan ja huumeiden käyttö, erityisen huolestuttavaa tämä on alaikäisten parissa ja näkyy varsinkin päihdepalveluiden nuorten asiakkaiden määrissä. Mielenterveysongelmat ovat haastavampia, yhä useammin käydään avun piirissä ja erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin on jonoa. Työikäisistä yhä useampi on työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä.

Kuopiossa on turvallista

Kuopio on turvallinen kaupunki ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen. Koulukiusaaminen on vähentynyt ja liikenneonnettomuuksista erityisesti moponuorten onnettomuudet ovat vähentyneet. Huolta aiheuttaa kuitenkin jalankulkuonnettomuuksien kasvu ja ikääntyneiden kaatumisten ja putoamisten lisääntyminen. Myös fyysinen kiusaaminen ja seksuaalirikosten kasvu ovat huolestuttavia. Varhaista tukea lapsiperheille ja ikäihmisille on lisätty tarpeen määrän kasvun myötä.

Yksinäisyys on lisääntynyt - yhteisöllisyyttä kaivataan

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskanavia on kehitetty ja lisätty. Kuopiolaiset osallistuvat järjestötoimintaan muita vertailukuntia heikommin. Yksinäisyys vaivaa yhä useampaa ja yhteisöllisyyttä kaivataan lisää.

Avoimet työpaikat lisääntyivät, työttömyysaste väheni ja erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys sekä ulkomaalaistyöttömyys vähenivät. Huolta aiheuttaa koulupudokkaiden kasvu ja toimeentulotukea saavien 25-64-vuotiaiden kasvava määrä.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/hyvinvointi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain