Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupungin talousarvio 2019 HYVINVOINTIA JA KASVUA - INVESTOINNIT HAASTAVAT TALOUDEN

Kuopion kaupungin kasvu jatkuu tulevana vuonna. Työllisyyden parantuminen ja asukasluvun kasvun vauhdittuminen vahvistavat Kuopion asemaa Suomen kärkikaupunkien joukossa. Lähivuosien investoinnit asukkaiden hyvinvointiin sekä lasten ja ikäihmisten tarpeisiin ovat poikkeuksellisen suuret.

Palvelutarpeen kasvuun vastataan

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu positiivisessa suhdannetilanteessa. Työttömyys on alhaisimmalla tasolla kymmeneen vuoteen, kaupungin asukasluku kasvaa edellistä vuotta nopeammin ja asuntotuotannossa edetään ennätystahtia. Asukkaiden saamat palvelut on pystytty pitämään hyvällä tasolla ja infrastruktuurista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä on huolehdittu. Kuitenkin eriarvoistumiskehitys on kasvava ongelma myös Kuopiossa ja siihen on etsittävä ratkaisuja mm. vanhemmuutta vahvistavilla, matalan kynnyksen palveluilla.

Vahva kasvu haastaa kuitenkin kaupungin talouden: palvelutarpeen kasvu ja etenkin investoinnit uhkaavat jatkuvasti olla liian suuria verorahoitukseen nähden. Jo tulevana vuonna käynnissä on lukuisia koulu- ja päiväkotihankkeita, kaupunginmuseon peruskorjaus on alkanut ja uimahalli-jäähalli –hanke etenee. Kaupunki lisää merkittävästi rahoitusta sisäilmakorjauksiin. Savilahden monipuolisten kehitysnäkymien alue alkaa rakentua ja Asemanseudun koko olemus muuttuu. Eri puolille kaupunkia suuntautuvat investoinnit vaikuttavat kaupunkikuvaan, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen sekä yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Rakenteet ja toimintamallit tarkasteluun, henkilöstön osaamista tuetaan

Kaupungin tavoitteena on rakenne, jossa johtaminen ja henkilöstön käyttö palvelevat optimaalisesti tulevaisuuden tarpeita. Käyttömenojen ja henkilöstön kasvua on pystyttävä merkittävästi hidastamaan talouden hallitsemiseksi.

Henkilöstön moniosaamista tuetaan ja päätösvaltaa viedään edelleen lähemmäs asiakasta. Työ henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia otetaan entistä laajemmin käyttöön.

Tekijöitä Suomesta ja maailmalta

Kuopio tavoittelee merkittävää asukasluvun lisäystä. Avaimina kasvuun ovat työpaikat ja työntekijät. Työvoiman saatavuus uhkaa muodostua kasvun esteeksi. Kotimaisten osaajien lisäksi katse kohdistuu työperäiseen maahanmuuttoon. Kaupungin tarkoituksena on parantaa houkuttelevuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. edistämällä opiskelijoiden ja tilapäisesti tänne tulleiden ammattiosaajien kiinnittymistä kaupunkiin.

Alijäämäinen talous kasvattaa velkaantumista

Vuonna 2019 arvioidaan syntyvän noin 13 miljoonaa euroa alijäämää ja myös vuosi 2020 lienee alijäämäinen. Taloussuunnitelmakauden loppuvuosien tavoite on positiivinen tulos. Riskejä ensi vuoden talousarviossa sisältyy ennen kaikkea omaisuuden myyntitavoitteiden toteutumiseen ja edelleen jatkuvaan verotulokertymän epävarmuuteen.

Kaupunki liikelaitoksineen tuottaa palveluja kuntalaisille miltei miljardilla eurolla. Toimintamenoista katetaan kolmannes myynti- ja maksutuloilla ja loput verotuloilla ja valtionosuuksilla. Investointitaso nousee noin 100 miljoonan euron vuositasolle koko suunnitelmakaudeksi. Investointeihin tarvitaan merkittävä tulorahoituksen lisäys, jotta talous saadaan tasapainoon tulevina vuosina. Kustannuskehitystä hillitään toimintatapojen ja rakenteiden uudistamisella.

Talousarvion keskeiset tunnusluvut, kaupunki, taseyksiköt ja liikelaitokset:

               

 

TP2017

TP 2018 ennuste

TA2019

Vuosikate M€

57,5

29,7

33,5

Vuosikate % poistoista

119 %

62 %

65 %

Verotulot M€

452,7

446,2

477,3

Verotulojen muutos %

2,0 %

-1,4 %

7,0 %

Bruttoinvestoinnit M€

57,1

81,2

106,7

Investointien

tulorahoitus %

102 %

37 %

32 %

Yli-/alijäämä M€

+9,5

-5,1

-13,3

Lainakanta €/asukas

2913

2987

3486

 

Talousarvio esitellään avoimessa tilaisuudessa

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi esitellään ensimmäistä kertaa samaan aikaan kaupunginvaltuutetuille, medialle ja kuntalaisille. Avoimuuden lisääminen on jatkoa mm. avoimille kaupunginhallituksen kokouksille.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginhallituksen päätöskokouksessa 12.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ensimmäisen kerran 3.12. ja päättää talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2022 kokouksessaan 10.12.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittelymateriaali ja kaupunginjohtajan talousarvioesitys kokonaisuudessaan ovat katsottavissa linkistä https://www.kuopio.fi/fi/talousarvio

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain