Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 10.9.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote maanantaina 10.9.2018

Dynaaminen palveluverkostosuunnittelu, DigiPAVe

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n yhteishankkeessa kehitetään vuoden 2018 aikana dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus ja tiedolla johtamisen yhteistyömalli erityisesti kaupungin palvelutuotannon, toimitilojen sekä strategisen maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Palveluverkkosuunnitelmissa on tarkoitus siirtyä käyttämään sovellusta, joka tarjoaa jatkuvasti ajantasaisen tilanteen. Lisäksi uuden työkalun oheen ollaan kehittämässä uusi toimintamalli palveluverkoston kokonaiskoordinaation hallitsemiseksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuopion kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta.

Kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että Kuntaliitosavustukset ja valtionosuuskompensaatiot ovat olleet riittämättömiä kompensoimaan liitoksista aiheutuvia kuluja. Lisäksi Kuopion kaupunki kannattaa esityksessä ehdotettua muutosta harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa asiassa esityslistalla olevan lausunnon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asemakaavan muutos / Särkiniemen srk-talo ja Sammallahden kenttä / Asunto Oy Kuopion Valkopossujen ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistyksen valitus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista kaupunginhallituksen lausunnon.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa lausunnon, jossa todetaan muun muassa, että asemakaavaan ei liity lainvastaisuuksia, jotka edellyttäisivät päätöksen kumoamista. Vaatimus kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamisesta maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena tulee perusteettomana hylätä ja kaupunginvaltuuston tekemä valituksenalainen päätös tulee pysyttää voimassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

MRL 201 §:n mukainen täytäntöönpano, asemakaavan muutos / Särkiniemen srk-talo ja Sammallahden kenttä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Särkiniemen srk-taloa ja Sammallahden kenttää koskevan asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty hallinto-oikeudelle valitus. Asunto Oy Kuopion Valkopossut ja Särkiniemen-Särkilahden asukasyhdistys vaativat valituksessaan, että hyväksymistä koskeva päätös tulisi maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena kumota, koska asemakaavan muutos on ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.

Valituksesta ei käy ilmi, että valitus kohdistuisi koko asemakaavan muutosalueeseen. Valituksen perusteluissa esitetään Lohkaretien eteläpuoliseen alueeseen kohdistuvia perusteita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se määrää Särkiniemen srk-taloa ja Sammal-lahden kenttää koskevan asemakaavan muutoksen tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida valituksessa esitettyjen perusteluiden mukaan katsoa kohdistuvan. Voimaantuleva alue on asuinkerrostalojen (AK) tontti 15-37-3, sen koillispuolinen puistoalue (VP) ja eteläpuolinen Lohkaretien katualue. Voimaan-tulon ulkopuolelle jäävät Lohkaretien eteläpuolella oleva rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi (AR) kaavoitettu tontti 15-33-2 ja sen eteläpuolinen puistoalue (VP).

Samalla esitetään hyväksyttäväksi sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 15. kaupunginosan (Särkiniemi) korttelin 37 tontin 3 tonttijako.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain