Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 12.8.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.8.2019
 
Jäsenehdokkaiden nimeäminen sote-uudistuksen seurantaryhmään
 
Pääministeri Rinteen hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kuopion kaupunkia nimeämään ehdokkaansa sote-uudistuksen seurantaryhmään 12.8.2019 mennessä. Seurantaryhmän tehtävänä on mm. seurata ja tukea sote-uudistuksen ja ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että seurantaryhmän jäsenehdokkaiksi nimetään apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen ja perusturvajohtaja Mari Antikainen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Savilahden rakentamiseen liittyviä periaatteita, ohjeita ja maksuja

 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Savilahden tavoitteet v3 28.4.2015 ja Maankäytön yleissuunnitelman v1.0 8.5.2017. Savilahti-ohje tarkentaa osaltaan em. asiakirjoja ja jalkauttaa niissä esitettyjä tavoitteita käytännön toimiksi. Savilahti-ohjeeseen on koottu Savilahden rakentamisen periaatteita ja niitä toteuttavia hyödyllisiä ratkaisuja. Osasta ratkaisuja on tarpeen kerätä palvelumaksuja kaupungille.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
1. hyväksyy Savilahti-ohjeen ja Savilahden Valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelman ohjeina noudatettavaksi Savilahden rakentamisessa.
2. hyväksyy Savilahden Valon kaavan prosenttiperiaatteen ns. Valon kaava –maksun. Prosenttiperiaatteen mukaan kaupungin oman rakentamisen arvonlisäverottomista investointikuluista maksua kerätään 1 % (ALV 0 %). Muiden toimijoiden rakentaessa kaupungin luovuttamille uusille tonteille maksua kerätään arvonlisäverottomista investointikuluista 0,5 % (ALV 0 %). Kun jo olemassa olevat vanhat kiinteistöt rakentavat hallinnoimalleen maalle tai yksityinen maanomistaja myy tai vuokraa maata edelleen, suosituksena on 0,5 % satsaus Valon kaavan mukaisiin toimiin omalla alueellaan tai yhteisissä kohteissa.
3. hyväksyy Savilahden alueellisen yhteisväestösuojan suojapaikkamaksuksi 1 150 euroa/väestönsuojapaikka (ALV 0 %). Samalla hyväksytään suojapaikkamaksujen keräys ja suojapaikkojen hallinnointi Tilakeskuksen toimeksi.
4. hyväksyy Savilahden tietoliikenneinfrastruktuurin uuden toimintamallin.
5. hyväksyy Savilahden jätehuollon toteuttamismallin, jossa alueelle toteutettavan korttelikeräysjärjestelmän jätekeräyspisteiden toteuttajana ja hallinnoijana toimii Jätekukko Oy. Mahdollisen em. kokonaisuuden hyväksymisen jälkeen jätetaksoista päättää erikseen Savo-Pielisen jätelautakunta.
6. merkitsee tiedoksi, että kaupungin on syytä varautua myöhemmin erikseen päättämään ensimmäisiin toimitila-alueisiin liittyvien yleisten pysäköintilaitosten toteuttajatahosta kaupunkiorganisaatiossa, varautua osoittamaan toteuttajataholle tarvittavan määrärahoituksen sekä varautua päättämään Savilahden velvoiteauto-paikkahinnoittelusta.
7. hyväksytyt ohjeet toimivat jatkovalmistelun pohjana ja niihin voidaan tehdä virkamiestyönä sellaisia täsmennyksiä ja lisäyksiä, jotka eivät muuta niiden pääperiaatteita ja -tarkoituksia ja jotka ovat tärkeitä Savilahden kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.
8. periaatteiden, ohjeiden ja maksujen toimeenpanemiseksi ja toteuttamiseksi tehdään tarvittavat päätökset ja sopimukset toimivaltaisten viranomaisten tai osapuolien toimesta.
9. yhteisväestösuojan suojapaikan kertakorvausmaksu sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1 951 = 100) ja maksua muutetaan muutosta vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2019 huhtikuun indeksiluku, joka on 1 972 ja tarkistusindeksinä kunkin kuukauden indeksiluku.
10. maksujen ALV-käsittelyjä voidaan muuttaa myöhemmin, mikäli verottajan näkemys sen ALV-käsittelystä poikkeaa siitä, mikä näkemys tässä päätösvaiheessa on ollut tai mikäli arvonlisäverolaki muuttuu. Maksut ovat tämänhetkisen käsityksen mukaan arvonlisäverottomia palveluja ICT-putkivuokrausta lukuun ottamatta.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin
 
Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 17.9.2018. Kaupunginhallitus on nimennyt vuosille 2017 - 2019 tilatyöryhmän, joka seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion kaupungin omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä.  Tilatyöryhmä käsitteli tilasalkkujaon muutokset kokouksessaan 17.6.2019 ja puolsi asian esittämistä kaupunginhallitukselle.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Kuopion kaupungin rakennusten ja osakkeiden nettihuutokauppa
 
Kuopion kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 nettihuutokauppapalvelun käyttämisestä kaupungin kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöosakkeiden myynnissä. Vuosina 2016 – 2018 on palvelun kautta myyty yhteensä kuusi kohdetta. Nyt esitetyt nettihuutokauppakohteet ovat tyhjillään. Tiloja ei ole vuokrattu kaupungin toimijoille, eikä niitä tarvita kaupungin omaan käyttöön tulevaisuudessakaan.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
-  myöntää Kuopion Tilakeskukselle luvan nettihuutokauppajärjestelyn käyttämiseen Kiinteistö Oy Karttulan Valtiontalon liike- ja toimistohuoneistojen, Asunto Oy Ruukinpuiston liikehuoneiston, Asunto Oy Ruukki-mäen toimistohuoneistojen ja Asunto Oy Säyneisten Kuntolan liikehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnissä
- vahvistaa ehdotettujen huutokauppakohteiden pohjahinnat (velaton myyntihinta) seuraavasti
o Kiinteistö Oy Karttulan Valtiontalon liike- ja toimistohuoneistojen 2, 4 ja 5 hallintaan oikeuttavat osakkeet, pohjahinta 900 euroa
o Asunto Oy Ruukinpuiston liikehuoneiston (9 yhtiöjärjestyksen mu-kaista huoneistoa nro:t 23 - 31 yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi) hallintaan oikeuttavat osakkeet, pohjahinta 900 euroa
o Asunto Oy Ruukinmäen toimistohuoneiston nro 1 hallintaan oikeuttavat osakkeet, pohjahinta 90 euroa
o Asunto Oy Ruukinmäen toimistohuoneiston nro 3 hallintaan oikeuttavat osakkeet, pohjahinta 90 euroa
o Asunto Oy Säyneisten Kuntolan liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, pohjahinta 90 euroa
- valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan tai kiinteistökehitys-asiantuntijan solmimaan kaupat, allekirjoittamaan kauppakirjat sekä siirtämään ja luovuttamaan osakekirjat.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan muutosesitys Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään

 
Ympäristönsuojelulain (YSL) 16. luvussa säädetään talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. YSL 156 d:n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa puhdistusvaatimuksista YSL 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Huomioon ottaen siirtymäajan piirissä olevien kiinteistöjen runsaan lukumäärän, joka on yksi suurimpia koko maankin tilanteeseen verrattuna, on varauduttava siihen, että poikkeamishakemuksia puhdistusvaatimusten täyttämisestä määräajassa tulee hyvin runsaasti. Siirtymäajan päättyessä kaikilla em. kiinteistöillä samanaikaisesti, poikkeamishakemuksia tulee kertaluonteisesti suuri määrä lyhyellä aikavälillä.
Poikkeamishakemusten päätösharkinta on luonteeltaan oikeusharkintaa, johon ei sisälly poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Näiden syiden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että YSL 156 d:n mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimii Kuopiossa kaupunginhallitus, vaan tehtävä olisi tarkoituksenmukaista siirtää ympäristönsuojelun viranomaisasioista päättävälle lautakunnalle.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:ään lisättäväksi uusi kohta 40. jossa määrätään seuraavaa: ”toimia ympäristönsuojelulain 156 d §:n tarkoittamana kunnan toimivaltaisena viranomaisena”.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Talousarviomuutos / Lippumäen tekojääradan maalirakennus
 
Lippumäen tekojääradan investointiin oli varattu määrärahat vuoden 2019 talousarviossa yhdyskuntarakentamisen liikuntapaikkojen investointikohteisiin. Lippumäkeen tekojääradan yhteyteen rakennettu maalirakennus, ns. tuomaritorni on kuitenkin luonteeltaan rakennus ja rakennuksia hallinnoi Kuopion kaupungissa tilakeskus.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että Lippumäen tekojääradan maalirakennuksen osalta siirretään vuoden 2019 yhdyskuntarakentamisen liikuntapaikkojen investoinneista 120 000 euroa tilakeskuksen investointeihin.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
Eronpyyntö kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä / Marko Kilpi
 
Marko Kilpi (kok) on pyytänyt eroa kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestään kansanedustajaksi valituksi tulemisen vuoksi.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Marko Kilvelle eron kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
Vastaus valtuustoaloitteeseen / hyperhiihto- ja supersyysloman tapahtumien saavutettavuuden parantaminen
 
Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki selvittää ja sopii kuljetusyritysten kanssa lasten ja nuorten kuljetukset Hyperhiihtoloma- ja Supersyyslomaviikolle. Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun 1.4.2019 ja pyysi selvitystä konkreettisista kuljetuskustannuksista lomien aikoina maaseutualueilta. Lausuntoa on täydennetty kaupungin hallituksen valmistelun mukaisesti.
 
Koulujen supersyysloma- ja hyperhiihtolomaviikoilla maaseutualueiden (Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski, Maaninka ja Karttula) nuorille järjestetään maksuton bussikuljetus entisistä kuntakeskuksista Kuopion keskustaan yhtenä päivänä edestakaisin/lomaviikko eli kaksi kertaa vuodessa.

Kuljetusten varaamisesta kuljetusyhtiöiltä, kuljetuksen markkinoinnista nuorille ja kuljetuskustannuksista vastaavat nuorisopalvelut, joille osoitetaan erikseen varattu määräraha kuljetuksia varten. Nuoret matkustavat omalla vastuullaan. Kustannus on yhteensä 2720 euroa vuodessa 2019 hintatason mukaan.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
Vastaus valtuustoaloitteeseen / suolistosyövän seulonnan aloittaminen Kuopiossa
 
Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä Kuopiossa vuonna 2020. Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että suolistosyövän seulonta Kuopiossa olisi todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa lähellä kustannusneutraalia, jos otetaan erikoissairaanhoidon laskennallinen säästö huomioon. Todellisuudessa seulonnan lisäkustannus on seulonnan hinta arvion mukaan vähintään noin 130 000 euroa vuodessa. Aikataulullisesti seulonnan käynnistäminen vuoden 2020 aikana on haasteellista koska seulontaan liittyvät tähystystutkimukset olisi järkevää kilpailuttaa hinnan takia. STM selvittää parhaillaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannuksia vuonna 2022 päättyvässä selvityksessä. Kuopio voi odottaa tämän selvityksen kokemuksia, ennen suolistosyöpien veritestiin perustuvan seulonnan aloittamista.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien "Oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista Kuopiossa"
 
Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen koskien oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista Kuopiossa. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopion kaupunki selvittää mahdollisuudet oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon. Lainaamotoiminnan tavoitteena olisi tukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia perheen varallisuudesta riippumatta.
Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että lukiokoulutuksen oppimateriaalien maksuttomuuteen ja oppimisen kehittämiseen oppimisympäristöissä voidaan monin eri tavoin vaikuttaa ja siihen Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Erityisesti oppimateriaalilainaamon ja ilmaisen oppimateriaalin tuottamiseen Kuopion lukiotoimessa on opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin ‐millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?”.
Meneillään olevassa hankkeessa pyritään kehittämään vuoden 2019 aikana hyviä lainaamomalleja, joissa otetaan huomioon opiskelijoiden taloudellisen tuen tarve, opiskelijan ohjaus ja tuki sekä oppimateriaalin kierrättäminen. Hankkeen tavoite on myös tuottaa yhteistyössä opetushallituksen kanssa maksutonta sähköistä oppimateriaalia lukiolaisille. Hankkeen tuloksen valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä ja niistä raportoidaan keväällä 2020.
Ammatillisen koulutuksen oppimateriaalilainaamotoiminnan käynnistäminen ei ole Savon koulutuskuntayhtymän suunnitelmissa ja siksi sen prosessin edistäminen Kuopion kaupungin toimesta on haasteellista erityisesti ammatillisen koulutuksen toimiessa laajalti maakunnan alueella. Koulutus-kuntayhtymältä pyydetyn selvityksen ja materiaalikustannustaulukon perusteella voidaan laskea koulutusalojen opiskelijakohtaisia kustannuksia ja sitä kautta mahdollisia oppimateriaalilainaamoon hankittavien materiaalien kokonaiskustannuksia.
Ammatillisen koulutuksen eri koulutusalojen materiaalit ovat yhä harvemmin perinteisiä oppikirjoja ja mikäli niitä on käytössä, ne ovat varsin kattavasti sähköisessä muodossa, joten kierrätys lainaamon kautta ei ole mahdollista. Moni oppimateriaalikustannus kohdentuu ns. henkilökohtaisiin työvälineisiin tai suoritekortteihin, jotka jäävät opiskelijalle oman ammatin harjoittamista varten myöhemmin käytettäväksi.
 
3.6. 2019 julkistettu neuvottelutulos hallitusohjelmasta ”Osallistava ja osaava Suomi” sisältää oppivelvollisuuden korottamisen 18 vuoteen. Ohjelman mukaan oppivelvollisuuden sisään rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin ja toisen asteen opintoihin siirtymistä tuetaan erilaisilla valmistavilla koulutuksilla ja nivelvaiheen tuella.  Ohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta ja että valmistelun yhteydessä tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta tavoitteena aidosti maksuton tosien asteen koulutus.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Vastaus valtuustoaloitteeseen / subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

 
Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki palauttaa 1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle, jolla se oli vuonna 2016. Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun 14.1.2019.
Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamista voidaan perustella sillä, että suurempi joukko lapsia saisi oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksessa ennen kouluikää. Erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten, jotka ovat mahdollisesti rajauksesta johtuen poissa varhaiskasvatuksesta, pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Toisaalta lain mukaan varhaiskasvatusta mahdollistetaan maksimissaan 20 tuntia kaikille lapsille jo nykyisin.
 
Vertailukaupungeista mm. Vantaa ja Lahti poistivat rajauksen elokuun alussa 2018. Jyväskylä on poistamassa rajauksen 1.8.2019. Oulussa ja Joensuussa asia on ensi vuoden osalta esillä päätöksenteossa parhaillaan. Muista suurista kaupungeista Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku eivät ottaneet rajausta lain mukaan käyttöön vuonna 2016.
 
Kokonaiskustannusvaikutus näillä valtuustoaloitteessa esitetyillä toimilla olisi laskennallisesti 4,4 miljoonaa euroa; subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto noin 1,1 miljoonaa euroa ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päivähoitoon noin 3,3 miljoonaa euroa.
 
3.6.2019 esiteltiin tulevan hallituksen ohjelma, johon sisältyvät sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto että alle kolme vuotiaiden ryhmäkoon pienentäminen. Tulevan lakimuutoksen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Valtuustoaloitteen vastauksen laatijat ehdottavat, että Kuopiossa edetään tulevan hallitusohjelman aikataulun mukaisesti näissä valtuustoaloitteen esityksissä. Lakimuutosten astuttua voimaan, Kuopion kaupunki saa osan syntyvistä kustannuksista valtionosuuksina takaisin eli valtuustoaloitteen toimet ovat helpompi talouden näkökulmasta viedä eteenpäin.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain