Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 13.3.2017

 

Tuomikujan päiväkodin uudisrakennushankkeen urakoitsijoiden valinta

Tuomikujan päiväkodin rakennushankkeessa Tuomikujan päiväkodille ja neuvolalle rakennetaan uudet tilat Päivärantaan nykyisen päiväkodin tontille.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee tuomikujan päiväkodin urakoitsijoiksi seuraavat halvimman tarjouksen antaneet urakoitsijat
-    rakennusurakka, Rakennustoimisto Eero Reijonen
-    putkiurakka, Uudenmaan LVI-Talo Oy
-    ilmanvaihtourakka, Ilmasiili Oy
-    sähköurakka, Are Oy
-    purku- ja maanrakennusurakka, Maansiirto Eero Huttunen Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Melalahden koulun osittainen uudisrakentaminen

Melalahden koulu on Riistaveden kylässä sijaitseva 116 oppilaan ja 7 opettajan koulu. Koulun vanha osa on rakennettu vuonna 1953 ja laajennusosa vuonna 1992. Laajennuksen jälkeen koulun vanhassa osassa on tehty erilaisia muutos- ja korjaustöitä, joista mittavin vuonna 2015.
Oppilaiden ja henkilöstön sisäilmaongelmaan viittaavien oireiden vuoksi koululle perustettiin tarkastusryhmä 14.6.2016, joka yhdistettiin Riistaveden koululla jo toimineeseen tarkastusryhmään. Kuopion Tilakeskus kiinteistön omistajana on tehnyt selvityksiä sekä korjaus- ja muutostöitä kiinteistössä.  Tällä hetkellä koulun vanha osa on poistettu käytöstä kokonaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että
- Melalahden koulun vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan sitä korvaava uudisosa sekä korjataan koulun vuonna 1992 valmistunut rakennusosa
- kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisättäväksi vuoden 2017 talousarvioon 0,7 miljoonaa euroa investointimäärärahaa käytettäväksi Melalahden koulun osittaiseen uudisrakentamiseen sekä 0,2 miljoonaa euroa koulun vanhan osa purkamista varten.

Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kaupungin lausunnon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Jäsenten valinta Pohjois-Savon maakuntavaltuustoon

Valtioneuvosto teki 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkasi ja yhdistyi Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.
Kuopion ja Juankosken valtuustot muodostivat syksyllä 2016 kuntarakennelain ja yhdistymissopimuksen perusteella ns. osayhteisvaltuuston, joka toimii 1.1.2017 lukien Kuopion kaupunginvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan kuntavaaleissa 2017.
Yhdistyvien kuntien muiden luottamushenkilöiden toimet päättyivät kuntarakennelain mukaisesti kuntajaon muutoksen tullessa voimaan eli 1.1.2017. Osayhteisvaltuusto valitsi kokouksessaan 12.12.2016 jäsenet kunnallisiin ja ylikunnallisiin luottamustoimiin meneillään olevan valtuustokauden loppuun saakka Pohjois-Savon maakuntavaltuustoa lukuun ottamatta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Pohjois-Savon maakuntavaltuustoon 14 jäsentä ja varajäsentä valtuustokauden loppuun saakka.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunkisuunnittelujohtajan viran täyttäminen

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella oli haettavana kaupunkisuunnittelujohtajan virka ajalla 12.1. – 31.1.2017 klo 12:00 mennessä. Viran hakuilmoitus julkaistiin virallisella ilmoitustaululla, sisäisessä intranetissä, Kuntarekry.fi- sivustoilla ja Te-palveluiden verkkosivulla.  Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa 15.1.2017, Helsingin Sanomissa 18.1. ja 22.1.2017 ja Kuntalehdessä 19.1.2017.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkisuunnittelujohtajan virkaan valitaan arkkitehti, yhteiskuntasuunnittelun insinööri Juha Romppanen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tekniset talousarviomuutokset vuodelle 2017

Nyt esitettävillä ns. teknisillä talousarviomuutoksilla siirretään määrärahoja ja tuloarvioita palvelualueiden välillä vastaamaan toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
- hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelun tekniset talousarviomuutokset ja
- esittää edellä olevat talousarviomuutosesitykset edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Talousarviomuutokset vuodelle 2017

Kuopion musiikkikeskus ja teatteri siirtyivät vuoden 2007 alusta alkaen 3-vuotisbudjetointiin. Vuoden 2007 talousarviokirjassa on todettu, että talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintakatteen erotus siirretään talousarviossa vahvistetun toimintakatteen lisäykseksi tai vähennykseksi talousarviomuutoksin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy edellä olevat talousarviomuutosesitykset ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Kellomäen puutarha, Kelloniemi

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kellomäen entiselle puutarha-alueelle asuinrakentaminen, nykyisen virkistysreitin yhteyden jatkuminen ja Kelloniementielle toimiva liikenneratkaisu. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laajennetaan kahden Kellotarhantien varressa olevan erillispientalotontin rajoja ja mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän jatkuminen Kellotarhantieltä Talasniemeen, mikä lyhentää koulumatkan alle 3 kilometriin. Asemakaavamuutos alueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita, jotka turvataan oikealla rakentamisen sijoittamisella ja asemakaavamääräyksillä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen sekä Kuopion kaupungin 23. kaupunginosan (Kelloniemi) korttelin 38 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 48 tonttien 2 ja 3 sitovan tonttijaon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tonttia 297-23-48-1 koskeva maankäyttösopimus

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi puutarhatoimintoja varten (AL-15).
Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Sopimusalueen asemakaavan mukainen käyttötarkoitus puutarhatoimintojen korttelialueesta muuttuisi asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeus kasvaisi asemakaavaehdotuksen mukaiseen noin 7000 km 2:iin ja mahdollistaisi siten maanomistajan omistuksessa olevan tontin käyttötarkoituksen muutoksen ja tehokkaamman käytön.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että maanomistajan kanssa tehdään tonttia 297-23-48-1 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.
Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen toimeenpanoa.
Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-499-76-0 koskeva maankäyttösopimus

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalueelle pyritään osoittamaan lisärakennusoikeutta, mikä mahdollistaisi nykyaikaisen lomarakennuksen rakentamisen. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalueen rakennusoikeus on 400 km2.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteenä jaettavan kiinteistöä 297-499-76-0 koskevan maankäyttösopimuksen.
Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.
                             
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Simo Räty

Simo Räty (kesk.) on pyytänyt eroa luottamustehtävistään puolueesta eroamisen vuoksi.
Simo Rädyn luottamustoimet:
- Kallaveden työterveyden johtokunnan jäsen (varajäsen Veijo Martikainen)
- kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (varsinainen jäsen Keijo Voutilainen)
- Savonia ammattikorkeakoulun yhtymävaltuuston varajäsen (varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
1. myöntää Simo Rädylle eron Kallaveden työterveyden johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen toimikauden loppuun saakka ja
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Simo Rädylle eron kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunkirakennelautakuntaan toimikauden loppuun saakka.

Kallaveden työterveyden johtokuntaan Veijo Martikainen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Kivelä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Palvelualueiden johtosäännön tarkistaminen/Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet

Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkistettu lautakuntien palvelualueiden lautakuntien kokouksissa 13.12.2016 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta § 110) ja 14.12.2016 (Kasvun ja oppimisen lautakunta § 84).

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1. Omatoimisen hyvin palvelut, joita ovat
• kirjastopalvelut
• museokeskus
• liikuntapaikkapalvelut

2. Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelu, joita ovat
• kansalaistoiminnan palvelut
• kansalaisopisto

3. Taidepalvelut
• musiikkikeskus
• kaupunginteatteri

Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet
1. varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat
• päiväkotihoito ja esiopetus
• perhepäivähoito
• avoimet varhaiskasvatuspalvelut
• lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

2. perusopetus- ja nuorisopalvelut, joita ovat
• perusopetuspalvelut
• nuorisopalvelut

3. lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut
• lukiokoulutus
• toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheiluakatemia ja Iso-verstas

4. kasvun ja oppimisentuen palvelut, joita ovat
• varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tuen ja monialaisen yhteistyön koordinointi
• koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut

Kasvun ja oppimisen palvelualueelta ovat Terveydenhuollon palvelualueen järjestämisvastuulle siirtyneet
• lastenneuvolapalveluiden järjestämisvastuu
• kouluterveydenhuollon järjestämisvastuu
• toisen asteen opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu
• kasvatus ja perheneuvonta

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Aluepäällikön viran perustaminen Kuopion Vesi Liikelaitokselle

Kuopion Vesi Liikelaitoksen aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen vastaa Kuopion Veden pohjoisten (Nilsiän, Maaningan ja Juankosken alueet) toiminta-alueiden vesihuollon tehtävistä. Eskelisen aluepäällikön tehtävä on muutettava aluepäällikön viraksi, koska hän käyttää julkista valtaa hoitaessaan tehtäviään.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan esityksen aluepäällikön viran perustamisesta. Aluepäällikön palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmän 50101011 mukaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti 3880,87 €/kk.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Esitys toimistosihteerin viran perustamisesta Kasvun ja oppimisen palvelualueen varhaiskasvatuspalveluihin

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökseen esitettyjen perusteluiden ja lautakunnan osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti, että kasvun ja oppimisen palvelualueelle Juankosken kuntaliitoksen yhteydessä siirtyneen Marketta Koposen toimistosihteerin tehtävä muutetaan 1.3.2017 lukien toimistosihteerin viraksi ja palkaksi vahvistetaan 2 175,50 €/kk (Hinnoittelukohdan 01TOI060 mukaisesti). Marketta Koposta on kuultu ja hän on antanut suostumuksensa palvelusuhteen järjestelyjen osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopio Innovation Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2016 § 56 palvelualueorganisaation jatkokehittämisen yhteydessä, että Kuopion Innovation Oy:n toiminta integroidaan osaksi Kuopion kaupungin elinvoimapalveluja.
Päätöksen mukainen Kuopio Innovation Oy toimintojen intergrointi osaksi Kuopion kaupunkiorganisaatiota ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:tä on toteutettu 31.12.2016. Yhtiössä ei ole enää toimintaa eikä henkilöstöä lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jonka tehtävät päättyvät kevään 2017 aikana vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää Kuopio Innovation Oy:n hallitukseen kaudelle 2017–2020  vs. elinkeinojohtaja Unto Juutisen, hallintojohtaja Heikki Vienolan ja talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaisen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Sairaanhoitopiirin kuntakierros 2017

Kuopion sairaanhoitopiirin kuntakierros pidetään Kuopiossa keskiviikkona 12.4.2017 klo 13 – 15, paikkana kaupungintalo, hallituksen kokoushuone.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajansa tapaamiseen.

Kaupunginhallitus nimesi edustajansa:

Nelli Berg-Väänänen, Hetti Rytsy, Erkki Virtanen, Taisto Toppinen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.kuopio.fi/paatoksenteko.