Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 14.9.2020

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille myönnetyn takauksen takausehtojen määrittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 56 myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille enintään 3,2 miljoonan euron lainaan enintään 20 vuoden laina-ajalle. Takaus kohdistuu Rajalan koulun laajennusta koskevan investointihankkeen rahoitusta varten nostettavaan lainaan. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään takauksen tarkemmista ehdoista ja perittävän takausprovision määrästä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman rahoituksen kilpailutuksen jälkeen.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on kilpailuttanut 3 200 000 euron lainan 10 vuoden laina-ajalla. Yhtiö sai määräaikaan mennessä lainatarjouksen kolmelta rahoituslaitokselta, jotka kaikki edellyttivät kaupungin 100 %:n takausta. Yhtiön omin kiinnityksin taattavalle lainalle ei saatu yhtään tarjousta. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen mukaan edullisin tarjous on Kuntarahoitus Oyj:n 10 vuoden laina, jonka korko on 0,51 % (indikatiivinen tarjous). Lainan lopullinen kiinteä korko määräytyy nostohetken korkotason mukaan. Lainan vakuutena käytetään kaupungin 100 %:n omavelkaista takausta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää

1.    hyväksyä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen esittämät lainaehdot ja myöntää takaus 100 %:n suuruisena omavelkaisena takauksena
2.    periä takauksesta 0,5 %:n takausprovision ja
3.    että lainan uudelleen hinnoittelu tai uusi lainan kilpailutus edellyttää ehtojen osalta takaajan hyväksyntää ja takausprovision suuruuden uudelleen tarkastelua.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Valtioneuvosto teki 25.6.2020 päätöksen (528/2020) pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (liite 2). Päätöksen mukaan Joroisten kunta kuuluu 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoi-men alueeseen. Pelastuslain 24 § mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Määräaika yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle on 31.10.2020 ja sopimus tulee saattaa voimaan viimeistään 1.1.2021. Sopimuksella sovitaan pelastustoimen järjestämisestä sisältäen mm. kustannusten jaon, hallintomallin, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteet sekä muut yhteistoiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat.

Aluejakomuutoksen myötä Joroisten pelastusaseman henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja varusteet sekä vastuu pelastustoimen tehtävien hoitamisesta siirtyy 1.1.2021 Etelä-Savon pelastuslaitokselta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Pohjois-Savon pelastuslaitos vuokraa pelastusasemakiinteistön Joroisten kunnalta. Joroisten kunta siirtyy esityksen mukaan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen sopijaosapuoleksi ja muutetun yhteistoimintasopimuksen piiriin. Joroisten kunta on lisätty uuteen yhteistoimintasopimusehdotukseen (liite 3).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojektin webinaariin osallistuminen 23.9.2020

Kuntaliitto järjestää Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojektin webinaarin Teams-yhteyden välityksellä, jonka aiheena on ”strateginen johtaminen kunnissa 2020-luvulla” keskiviikkona 23.9 klo 12-15.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajansa webinaariin.

Kaupunginhallituksen jäsenet voivat ilmoittautua webinaariin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin ilmoitukset 2020

Savon Media Oy on 12.8.2020 ilmoittanut, että huhtikuussa koronan vuoksi ilmestymistauolle jäänyt Kuopion Kaupunkilehti ei toistaiseksi enää jatka ilmestymistä. Sen sijaan sisarlehti Viikkosavo jatkaa ilmestymistään keskiviikkoisin. Viikkosavolla ja Kuopion Kaupunkilehdellä on vuodesta 2014 ollut yhteinen toimitus, sama jakelumäärä ja jakelualue kuin Kuopion Kaupunki-lehdellä.

Savon Media Oy on ilmoittanut, että Kuopion kaupunki voi käyttää jatkossa Viikkosavon palveluita ja julkaista kaupungin ilmoitukset Viikkosavossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallituksen 19.12.2016 tekemää päätöstä päivitetään seuraavasti:

- Kuopion kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset pidetään lähtökohtaisesti nähtävillä vain kaupungin verkkosivuilla (www.kuopio.fi > Ilmoitustaulu).
- Julkiset kuulutukset, joiden kuuluttaminen perustuu erityislainsäädännössä mainittuun julkipanomenettelyyn tai ilmoitustaulun käyttöön, julkaistaan kaupungin tai asianomaisen viranomaisen fyysisellä ilmoitustaululla sekä tarvittaessa Viikkosavo-nimisessä lehdessä. Ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti Kuopion kaupungin alueella ilmestyvässä Viikkosavossa sekä ilmoittajan harkinnan mukaan yhdessä tai useammassa paikallislehdessä, joita ovat Maaningan alueella ilmestyvä Uutis-Jousi, Nilsiän alueella ilmestyvä Pitäjäläinen, Juankosken alueella ilmestyvä Koillis-Savo sekä Vehmersalmen alueella ilmestyvä Soisalon Seutu.
- Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös muita tarkoituksenmukaisiksi katsottavia ilmoituskeinoja (esim. viranhakuilmoitukset alan ammattilehdessä).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Viran lakkauttaminen perusturvan palvelualueella

Kuntalain 410/2015 § 87 mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kuntalain säännösten tarkoituksena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Julkisen vallan käyttämistä ei ole lainsäädännössä määritelty. Siitä on kysymys esimerkiksi silloin, kun tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen eduista, oikeudesta ja velvollisuuksista tai muulla tavoin voi puuttua toisen etuun tai oikeuteen samoin kuin tehtävässä, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa, jossa käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa tai tehtävä sisältää merkittäviä valmistelutoimenpiteitä.

Kuntalain 410/2015 88 § mukaan avoimeksi tuleva virka tulee lakkauttaa, jos siinä ei käytetä julkista valtaa.

Vanhusten palveluohjauksessa (erityisasumispalvelut) toimistosihteerillä on ollut virkasuhde. Toimistosihteerin tehtäviin ei kuulu edellä kuvatun mukainen julkisen vallan käyttö ja siksi virka on muutettu työsopimussuhteeksi 29.6.2020 alkaen viran tullessa avoimeksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään toimistosihteerin viran lakkauttamista 29.6.2020 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Virkojen perustaminen lapsiperhepalveluissa sekä aikuissosiaalityön palveluissa 1.9.2020 alkaen

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluohjausta on toteutettu tehtäväpohjalla. Viran perustaminen turvaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden viranomaistyön, kehittämistyön, palvelutuotannon jatkuvuuden sekä asiakkaiden lakisääteisen palvelun saatavuuden. Palveluohjaajan palkkamääräraha katetaan aikuissosiaalityön talousarvion sisältä, joten vaikutus on kustannusneutraali, eikä muutos lisää perusturvan palvelualueen henkilötyövuosia.

Määräaikaisen palveluohjaajan työnkuvaan kuuluu psykososiaalinen tuki, arjen sujumisen varmistaminen, ohjaus ja neuvonta sosiaalihuollon palveluiden käytössä, elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukeminen, palvelutarpeen arviointi, harkinnanvarainen toimeentulotuki, moniammatillinen yhteistyö sekä jalkautuva työ. Työn tavoitteena on varmistaa, että henkilöt, joiden elämää ja toimintaa ammattioppilaitoksessa sattunut tragedia on traumatisoinut, saavat tarvittavan psykososiaalisen tuen ja tarkoituksenmukaisen hoidon. Tavoitteena on psyykkisen tasapainon palauttaminen sekä opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen.

Palveluohjaaja vastaa omien asiakkaidensa palvelutarpeenarvioinnista ja viranhaltijapäätösten tekemisestä sekä toimii tarvittaessa omatyöntekijänä. Nämä työtehtävät sisältävät julkista vallan käyttöä, joten ne on hoidettava virkasuhteessa.

Määräaikaisen palveluohjaajan palkkamäärärahat katetaan sosiaali- ja terveysministerin Kuopion kaupungille myöntämästä valtionavusta (VN/11583/2019). Viran rahoitus on määräaikainen, joten virka päättyy rahoituksen päätyttyä 30.9.2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

- se perustaa 1.10.2020 lukien kaksi sosiaaliohjaajan virkaa lapsiperhepalveluihin ja
- 1.10.2020 lukien palveluohjaajan viran aikuissosiaalityön palveluihin sekä
- määräaikaisen palveluohjaajan viran ajalle 1.10.2020–30.9.2021 aikuissosiaalityön palveluihin.
- virkojen kelpoisuusehtona on laillistetun sosionomin kelpoisuus.
- virkojen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050 mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylihoitajan viran perustaminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden johdon tukipalveluihin on sijoitettu ylihoitajan tehtävä. Ylihoitajan tehtävänä on toimia hoitotyön asiantuntijatukena terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueilla operatiiviselle johdolle ja henkilöstölle laadukkaan hoitotyön toteuttamiseksi.

Kevään aikana on suunniteltu johdon tukipalveluihin sijoittuvaa perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteistä henkilöstövälitystä, joka vastaa palvelualueiden varahenkilöstön ja sisäisten sijaisten hankinnasta ja hallinnoinnista. Ylihoitaja tulee vastaamaan yksikön strategisesta toiminnasta, toiminnan suunnittelun päälinjoista ja taloudellisuudesta sekä toimii esimiehenä palveluesimiehelle, rekrytointiasiantuntijalle sekä rekrytointisihteereille. Ylihoitajan hallinnollinen asema on palvelupäällikkö.

Ylihoitajan tehtävien vaativuus ja vastuullisuus edellyttää, että ylihoitajan tehtävä muutetaan virkasuhteiseksi. Virkaan sisältyy hallinnollisia tehtäviä ja valmistelua, joilla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Kuntalain mukaan, vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, hänen tulee olla virkasuhteessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

- se perustaa perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden johdon tukipalveluihin 1.10.2020 alkaen ylihoitajan viran.
- viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä riittävä hallinnon kokemus.
- viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan kohdasta hinnoittelematon 99TAE010.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vanhusneuvoston puheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 17.8. Erkki Kukkoselle yksimielisesti eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen yksimielisesti Olli-Pekka Ryynäsen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Tämän johdosta kaupunginhallituksen on tarpeen, puheenjohtajan erottua, nimetä vanhusneuvostolle puheenjohtaja neuvostoon nimettyjen luottamushenkilöiden joukosta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta.

Kaupunginhallitus päätti valita vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Olli-Pekka Ryynäsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 7.9.2020

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 7.9.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain