Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 15.4.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 15.4.2019

Hepomäen osayleiskaava

Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Laadittavassa osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 1 550 hehtaaria, alue varataan keskeisiltä osiltaan teollisuus- ja varastoalueiksi ja sovitetaan jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön. Kaavaehdotuksessa varataan alueita teollisuus- ja varastokäyttöön yli 350 hehtaaria, mikä mahdollistaa alueelle 3 000–3 500 työpaikan verran teollisuusrakentamista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 15.4.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Vanuvuoren osayleiskaava

Vanuvuoren alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotiasumista tarjoava ja joukkoliikennettä tukeva asuinalue kohtuullisen etäisyyden päässä keskustasta. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 1375 hehtaaria. Ratkaisu mahdollistaa 7 000–9 000 asukkaan pientaloalueen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy 15.4.2019 päivätyn Vanuvuoren osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Tässä raportissa arvioidaan hyvinvointitavoitteiden toteutumista ja toimenpiteitä vuonna 2018.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

WHO Healthy Cities kauden VII (2019 - 2024) haku sekä poliittisen edustajan valitseminen

Kuopio on ollut WHO:n European Healthy Cities –verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Suomesta verkostoon kuuluu Kuopion lisäksi Turku.

Kuopiosta on lähetetty 18.1.2019 WHO:lle alustava kiinnostuksenosoitus myös VII ohjelmakauden (2019-2024) verkostojäsenyyttä kohtaan. VII kauden (2019-2024) yleiset päämäärät ovat:

- terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyserojen vähentäminen

- esimerkein johtaminen kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajusesti

- WHO strategian toteuttamisen tukeminen

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

1. Kuopion kaupunki hakee WHO Healthy City uudelle VII kaudelle (2019 - 2024) ja

2. Kaupunginhallitus nimeää poliittisen edustajan sekä varaedustajan Healthy Cities -verkostotoimintaa varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ja valitsi poliittiseksi edustajaksi Leila Savolaisen ja varaedustajaksi Harri Auvisen.

 

Kuopion kaupungin rahoitus Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –hankkeeseen

Etelä-Savon maakuntaliitto anoo Kuopion kaupungilta 15 000 euron rahoitusosuutta Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeelle.

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Hakuprosessi nähdään investointina, jolla on kulttuurin välityksellä positiivinen vipuvaikutus koko Itä-Suomen vetovoimaisuuteen, taloudelliseen toimeliaisuuteen ja matkailuun.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki osallistuu hankkeen kuntarahoitukseen enintään 15 000 eurolla (3,33% rahoitusosuudella) hyväksytyistä kustannuksista. Rahoituksen edellytyksenä on se, että myös muut hankkeen valmistelussa olleet tahot, maakunnat ja kaupungit osallistuvat rahoitukseen. Kaupunki myös odottaa hankkeelta tiivistä yhteistyötä siihen osallistuvien maakuntien ja kaupunkien kanssa. Hankkeen rahoitus maksetaan yleishallinnon kehittämishankkeisiin varatusta määrärahasta.

Lisäksi todetaan, että hankkeen ohjausryhmään osallistuu Kuopion kaupungin edustajana apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas ja valmisteluryhmään kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman sekä museonjohtaja Merja Heiskanen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta 1 300 000 euron pankkilainalle, jonka takaisinmaksu aika on 15 vuotta. Karttulan vesiosuuskunta ottaa lainan Jännevirran alueen viemäriverkostojen rakentamiselle. Karttulan vesiosuuskunnalla on käynnistymässä Jännevirran alueen viemäri-verkoston rakennushanke, jonka rakennussuunnitelmien mukainen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakennushanke sijoittuu kokonaan Kuopion kaupungin alueelle. Rakennettava viemäriverkosto mahdollistaa n. 130 - 140 kiinteistön liittymisen jätevesiverkostoon ensimmäisessä rakennusvaiheessa alueen viemäriverkoston yleissuunnitelman 1 - 4 mukaisilla alueilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi enintään 31.12.2034 saakka. Laina kohdistuu vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta päättäminen

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on 19.2.2019 lähettänyt nykyisille jäsenkunnilleen esityksen kuntayhtymän purkamisesta. Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen toivotaan hyväksyvän purkusopimuksen viimeistään touko-kesäkuussa 2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia on yhteensä 36, Kuopion kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä on 20,75 %.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Yrityspalvelun esitys (Lakeland 2)-hankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Kehitysyhtiö Savogrow Oy esittää 27.2.2019 saapuneella kirjeellä, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Lakeland 2 –hankkeelle vuosille 2019-2021.

Hankkeen tavoitteena on systemaattinen ja laaja Lakeland- yhteistyö: Hanke toimii käytännön työkaluna Pohjois-Savon maakunnassa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Järvi-Suomesta houkutteleva matkailukohde ja aluebrändi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeessa syvennetään Lakeland 1 –hankkeessa käynnistettyjä toimenpiteitä, joita ovat mm. matkailuyritysten osaamisen kasvattaminen koulutuksilla, sisällöntuotanto ja tuotteistaminen sekä B2B myynninedistäminen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2019 - 2021 Lakeland 2-kehittämishanketta enintään 5,1 % :n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 96 000 euroa. Vuoden 2019 arvioitu rahoitusosuus on 20 000 euroa, vuoden 2020 osuus on 38 000 euroa ja vuoden 2021 osuus on 38 000 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima-ja konsernipalvelujen palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

SavoGrow Oy:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja –suunnitelma ovat asiakirjoissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain