Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 16.7.2018

Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2023
 
Kuopion kaupunki on valmistellut ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisen, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittaman meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille 2018–2023. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on vuosina 2016–2018 tehty ympäristönsuojelulain 151 §:n ja valtioneuvoston asetuksen edellyttämät selvitykset vallitsevasta melutilanteesta ja melulle altistumisesta. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hankeryhmässä, jota on koordinoinut Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelut.
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta asetti 19.4.2018 toimintasuunnitelman yleisesti nähtäville mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia varten ja pyysi suunnitelmasta lausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja kaupunkirakennelautakunnalta. Suunnitelma oli nähtävillä 23.4. - 21.5.2018. Toimintasuunnitelmaluonnoksen johdosta järjestettiin yleisöilta 25.4.2018.
 
Nähtävänäoloaikana tuli yhdeksän mielipidettä ja Liikenneviraston sekä kaupunkirakennelautakunnan lausunto. Mielipiteet ja lausunnot sekä vastaukset niihin on toimintasuunnitelman liitteenä 2. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnitelmaan lisättiin meluntorjunnan yleisiin toimenpiteisiin kohta kasvillisuuden käytön lisäämisestä ja tehostamisesta meluntorjunnassa ja poistettiin euromäärä, joka vuosittain varataan meluntorjuntatoimenpiteisiin.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi ohjeellisena jatkosuunnittelussa Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2013.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelijoiden valinta

 
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus 27.2.2017 päätti käynnistää Savilahden kalliotilojen Liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankesuunnittelun yhteistyössä oppilaitosten kanssa hyväksytyn tarveselvityksen pohjalta.
 
Kuopion Tilakeskus julkaisi hankintailmoituksen Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelusta 28.4.2018. Hankinta on jaettu osiin seuraaviin suunnittelualoihin: pää-, arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelu, kalliorakennesuunnittelu, geosuunnittelu, rakennesuunnittelu´, LVIA- ja sprinklerisuunnittelu, sähkösuunnittelu ja palotekninen suunnittelu.
 
Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjousten viimeinen jättöaika oli 5.6.2018 klo 12.00. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 5.6.2018 klo 12.45. Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia arkkitehtisuunnitteluun 4, kalliorakennesuunnitteluun 3, geosuunnitteluun 2, rakennesuunnitteluun 1, LVIA- ja sprinklerisuunnitteluun 5, sähkösuunnitteluun 9 ja palotekniseen suunnitteluun 2 yritykseltä. Kaikki tarjoajat täyttivät vaaditut soveltuvuusvaatimukset.  Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin eriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti hankintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa painoarvo laatupisteille on 65 % ja hintapisteille 35 %.
 
Geosuunnittelun hankinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi perusteena tarjousten ja selonottoneuvottelujen pohjalta esille tulleet tulkinnanvaraisuudet. Tilaaja tarkentaa ja tekee tarvittavat täsmennykset hankinta-asiakirjoihin ja kilpailuttaa geosuunnittelun uudelleen.Suunnittelualojen yhteenlaskettu hankintahinta tarjousten perusteella on noin 1,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
 
- valitsee Savilahden Liikunta- ja tapahtumakeskuksen pää-, arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n, kalliorakennesuunnittelijaksi Saarnio & Riekkola Oy:n, rakenne-suunnittelijaksi Insinööritoimisto Pontek Oy:n, LVIA- ja sprinkleri-suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, sähkösuunnittelijaksi Insinööri-toimisto J. Markkanen Oy:n ja palotekniseksi suunnittelijaksi L2 Palo-turvallisuus Oy:n.
 
- palauttaa geosuunnittelun valmisteluun ja uudelleen kilpailutettavaksi ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan tekemään hankintapäätöksen
 
- valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan konsulttisopimukset

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Kuikkalammen päiväkoti uudisrakennushanke, urakoitsijoiden valinta
 
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.10.2018 Saaristokaupungin Lehtoniemen kaupunginosan rakennettavan uuden 8-ryhmäisen päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin myös muun palveluverkon tarpeita alueella ja Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksestä Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 nuorisotilan lisäämisestä uuteen päiväkotirakennukseen. Lisäksi hyväksyttiin tarkentunut kokonaiskustannusarvio 8 400 000 euroa, jossa on 350 000 euroa lisäystä alkuperäiseen talousarvion mukaiseen arvioon.
 
Kuopion Tilakeskus julkaisi Kuikkalammen päiväkodin uudisrakennus-hankkeen urakoista hankintailmoituksen Hilmassa 12.4.2018. Hankemuotona on jaettu urakka alistamisehdoin, jolloin rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja -toteuttajana. Hankkeessa alistettuina sivu-urakoina ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Automaatiotyöt toteuttaa tilaajan puitesopimuskumppani.
 
Urakat kilpailutettiin rajoitetulla menettelyllä ja osallistumishakemukset tuli jättää 14.5.2018 klo 12.00 mennessä Kuopion Tilakeskukselle. Osallistumishakemuksen jättäneistä yrityksistä yksi yritys ei täyttänyt vaadittuja kelpoisuusehtoja ja suljettiin sen vuoksi pois tarjouskilpailusta toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä 18.5.2018 § 7. Tarjouspyyntöjä lähetettiin rakennusurakasta 9, putkiurakasta 5, ilmanvaihtourakasta 6 ja sähköurakasta 6. Urakkatarjoukset tuli jättää viimeistään 20.6.2018 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui rakennusurakasta 8, putkiurakasta 4, ilmanvaihtoura-kasta 5 ja sähköurakasta 6 tarjousta. Tarjoukset avattiin 20.6.2018 klo 12.30 alkaen Kuopion Tilakeskuksessa. Hankintaneuvottelut urakoitsijoiden kanssa käytiin viikolla 26. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Kuikkalammen päiväkodin urakoitsijoiksi seuraavat halvimman tarjouksen antaneet yritykset (alv 0 %):
 
- rakennusurakka NCC Building (4 757 000 euroa)
- putkiurakka  Are Oy (436 000 euroa)
- ilmanvaihtourakka Ilmasiili Oy (437 600 euroa)
- sähköurakka Nuotek Oy (394 000 euroa)
                             
ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Kuopion Lippumäen ylipainehallin rakentaminen
 
Kuopion kaupunginhallitus on Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksestä päättänyt kokouksessaan 10.10.2016 § 300, että nykyinen keskuskentän ylipainehalli korvataan Lippumäen tekonurmikentästön kattavalla kiinteällä ylipainehallilla ja sitä palvelevalla huoltorakennuksella. Hankkeelle kokonaisuudessaan on kaupungin talousarviossa varattu 3,7 miljoonaa euroa.
 
Kuopion Tilakeskus toteuttaa ylipainehallin hankinnan KVR- eli kokonaisvastuurakentamisurakkana. Kuopion Tilakeskus julkaisi 27.12.2017 hankintailmoituksen Kuopion Lippumäen ylipainehallin KVR -urakasta. Hankinta kilpailutettiin neuvottelumenettelyllä. Osallistumishakemukset tuli jättää 19.1.2018 klo 12.00 mennessä. Määräaikana osallistumishakemuksia saapui viideltä yritykseltä. Osallistumishakemukset avattiin 22.1.2018.  
 
Osallistumisen perui yksi yritys, joten neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin neljälle yritykselle 29.1.2018.  Kommentit ja kysymykset lähetetyistä asiakirjoista tuli esittää 2.2.2018 mennessä. Neuvottelut aloitettiin viikolla 6. Neuvotteluissa kartoitettiin ratkaisuvaihtoehto, jolla hankinta voidaan toteuttaa ja josta pyydettiin lopullinen tarjous. Ehdot, sisältö ja aikataulu tarkentuivat neuvottelun edetessä. Neuvottelut päättyivät viikolla 15. Lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin 16.4.2018 ja ilmoitettiin neuvotteluvaihe päättyneeksi. Tarjoukset tuli jättää viimeistään 15.6.2018 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 15.6.2018 klo 12.05 alkaen.
 
Neuvottelumenettelyssä valintaperusteena on halvin kokonaishinta. Halvimman tarjouksen teki Saltex Oy. Tarjouksen mukainen kokonaishinta ylipainehallista on 2 754 675 euroa (alv 0 %). Muiden saatujen tarjousten hinnat olivat 3 308 145 euroa ja 3 399 084 euroa (alv 0 %).
                             
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää valita Kuopion Lippumäen ylipainehallin KVR-urakoitsijaksi Saltex Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta
 

Kuopion kaupungin henkilöstöjärjestöt ja Työnantajapalvelun edustajat ovat yhteisesti todenneet, että kaupungilla tulisi olla yhteinen ohje niitä tilanteita varten, kun viranhaltijalle tai työntekijälle joudutaan antamaan joko huomautus tai varoitus. Ohjetta on valmisteltu kuluvan kevättalven aikana yhdessä pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja Työnantajapalvelun edustajien kanssa. Ohje käytiin läpi 15.5.2018 kaupunginjohtajan johtotiimissä. Ohjetta käsiteltiin myös 31.5.2018 pidetyssä Työnantajapalvelun ja pääluottamusmiesten yhteisessä kokouksessa.
 
Ohjeessa korostetaan työnjohdollista ohjaamista ja perehdyttämistä, jotta viranhaltija ja työntekijä voi suoriutua hänelle määritellyistä virkatehtävistä ja työtehtävistä moitteettomasti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos sittemmin ilmenee, että viranhaltija tai työntekijä toimii annettujen ohjeiden vastaisesti tai laiminlyö tehtäviään, esimiehen tulee ensisijaisesti keskustella asiasta alaisensa kanssa ja tarpeen vaatiessa neuvoa ja opastaa työtehtävissä ja työpaikan toimintatavoissa.  Mikäli ohjaavat keskustelut eivät johda toivottuun parempaan lopputulokseen ja edellytykset huomautuksen tai varoituksen antamiselle täyttyvät, se tulee antaa mahdollisimman nopeasti moitittavan tapahtuman jälkeen.
 
Ohjeeseen on kirjattu sekä suullisen huomautuksen että kirjallisen varoituksen antamiseen liittyvät menettelytavat. Ohje sisältää myös lomakkeet, joita tulee käyttää silloin kun annetaan suullinen huomautus, viranhaltija tai työntekijä kutsutaan kuulemistilaisuuteen tai pyydetään vastine, kuulemistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja ja annetaan kirjallinen varoitus.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Yrityspalvelun esitys Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
 
Kuopio Tanssii ja Soi ry esittää 11.6.2018 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishankkeeseen vuosille 2018 - 2019. Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen vuosille 2018–2019. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen.
 
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Kuopion alueen yrityksille laajempi näkyvyys, tunnettuus ja kestävämpi ansainta kehittämällä Kuopio Tanssii ja Soi -yhdistyksen toimintaa ja laajentamalla viikon kestävä tapahtuma ympärivuotiseksi ja -vuorokautiseksi tapahtumamediaksi.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi, että
 
1. Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2018–2019 Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishanketta enintään 15 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 27.230 euroa. Vuoden 2018 rahoitusosuus on 7.270 euroa ja vuoden 2019 osuus 19.960 euroa.
2. Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitus-vastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.
3. Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittäminen / Kuopion Tennisseura ry:n esitys

 
Kuopion Tennisseura ry on tehnyt Kuopion kaupungille esityksen tenniksen sisäharjoitteluolosuhteiden mahdollistamisesta Pitkälahden koulun läheisyydessä sijaitsevalle Kuvelammen hiekkakentälle. Kentälle on talvisin toteutettu hiihtohalsteri ja luistinrata. Kesäisin alue on vähäisessä käytössä.
Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 14.5.2018 uuden tennishallin rakentamista varten 300.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen. Kuopion tennisseura ry on toimittanut kaupungille 1.7.2018 hakemuksen 125.000 €:n lisätuesta tennishallihankkeen toteutumisen varmistamiseksi. Hakemuksessaan tennisseura tuo esille, että seuran lainaneuvottelut eivät ole edenneet seuran odottamalla tavalla, mistä johtuen lisätuen saaminen kaupungilta on kriittistä hankkeen toteuttamiseksi.  Kuopion Tennisseura ry:n hakemus lisätuesta on esityslistan liitteenä. Liitteenä on lisäksi yhteistyösopimusluonnos 125.000 €:n lisätuen myöntämisestä liikuntapaikkarakentamiseen.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
 
1. hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja
2. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi sopimuksen mukaisesti 125.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.
 
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen
 
38 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 valtuustoaloitteen harrastustilojen vuokria kohtuullistettava. Aloitteeseen 16.5.2017 tehdyssä vastauksessa kerrotaan muun muassa, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on nettosidonnainen yksikkö, jolloin talousarvioon pääsy pakottaa joko kustannusten säästöön tai maksujen keräämisen palveluista. Maksupolitiikassa tulee kuitenkin huomioida yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden hinnoittelu. Vääränlainen hinnoittelu voi vaikuttaa negatiivisesti yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaan. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.9.2017 ilmoittaa kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. Kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan 23.10.2017 § 46 valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.
 
Valtuustoaloitteeseen 13.6. esitetyssä lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: nykyisin vuorojen jaossa kaikille halukkaille ei ole tarjota riittävästi käyttövuoroja. Muiden kuin seurojen, yhdistysten ja järjestöjen on ollut vaikeaa saada käyttövuoroja tiloista. Nykyisellään asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan. Kokeiluna voisi aloittaa vapaiden käyttöaikojen käyttöä koulutiloissa seuraavin periaattein:
 
- Vapaat ajat ja tilat ovat veloituksetta käytössä kylä- ja asukasyhdistysten varaamina. Tällöin Kylä- ja asukasyhdistysten rooli alueiden aktivoinnissa lisääntyisi ja tällöin tilan varannut vastuullinen taho olisi aina tiedossa.
- Kustannus kokeilusta on noin 10 000€. Sisältäen käyttövuoroista saamatta jääneet maksut, siivous ja vartiointikulut.
 
Alle 18- vuotiaiden yksittäiskävijöiden osalta lähdetään kokeilemaan maksuttomuutta. Tulojen menetyksenä tämä kokeilu tarkoittaa n. 170 000€. Harrastuspassi otetaan käyttöön välittömästi sen tultua mahdolliseksi. Harrastuspassiin kohdennetaan vuoden 2019 talousarvioon 350 000€. Tämä tarkoittaa n. 100€/yläkouluikäinen. Harrastuspassiin kohdennettavista tuotteista tehdään erillinen esitys hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan syksyn 2018 aikana.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Valtuustoaloite / Kuopion neuvoloissa häkämittarit käyttöön raskauden seurannassa
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut valtuustoaloitteessa tuovat esille, että Suomessa odottavien äitien tupakointia ei ole onnistuttu vähentämään kuten muissa Pohjoismaissa. Odottavista äideistä tupakoi noin 15,5% eli yhtä suuri osuus kuin 1980-luvun lopulla. Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupungin kaikkiin äitiysneuvoloiden toimipisteisiin hankitaan häkämittarit, jotka otetaan osaksi raskauden ajan neuvolaseurantaa. Tupakoiville äideille ja heidän kumppaneilleen sekä raskautta suunnitteleville perheille tarjotaan apua tupakoinnin lopettamiseksi.
 
Vs. terveysjohtaja on laatinut selvityksen vastauksena tehtyyn aloitteeseen. Selvityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Kuopion kaupungin äitiysneuvolan asiantuntijat eivät suosittele häkämittareiden hankkimista Kuopion kaupungin äitiysneuvoloihin, koska uloshengityksen häkämittaus ei varmuudella vaikuta raskaana olevan tupakoinnin lopettamiseen käytössä olevan tutkimustiedon perusteella. Valmisteilla olevassa SOTE–uudistuksessa maakuntaan ovat siirtymässä kaikkien Pohjois-Savon kuntien äitiysneuvolapalvelut 1.1.2020 lähtien. Mittareiden hyödyntäminen ja asema jatkossa maakunnan äitiysneuvoloissa ovat täysin avoinna. Keinoja tupakoinnin vähentämiseen raskausaikana tutkitaan Suomessa parhaillaan, mutta tuloksia ei vielä ole saatavilla. Ennen mittareiden hankkimista on vielä syytä odottaa kotimaista tutkimusnäyttöä.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Oikaisuvaatimusvastine / Poikkeaminen / Kuopio 297-416-8-25
 
Hakijat ovat jättäneet 12.2.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antamasta päätöksestä 1 § / 2018. Päätös koskee poikkeamislupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi yleiskaavan mukaisella loma-asunnon rakennuspaikalla. Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Ailanka 297-416-8-25, Kuopion Jänneniemessä kaupungin päävedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Päätös on kielteinen. Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavapäällikön kielteisen lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamishakemukseen. Strateginen maankäyttö on yhteistyössä kunnallisteknisen suunnittelun, ympäristönsuojelupalveluiden ja Kuopion Veden kanssa valmistellut oikaisuvaatimusta koskevan vastineen.
 
Oikaisuvaatimusta koskevassa vastineessa todetaan muun muassa, ettei hakemus täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavia edellytyksiä. Hakemus poikkeaa yleiskaavasta maankäyttömuodon perusteella ja on näin ollen selkeästi kaavan tavoitteiden vastainen. Myönteisen ratkaisun seurauksena olisi, maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate huomioiden, että voimassa olevan kaavan tavoitteita rantarakentamisen suhteen rikottaisiin selkeästi ja lisättäisiin kaupungin vedenoton kannalta tärkeän pohjavesialueen pilaantumisen riskiä.
 
Myönteinen poikkeamispäätös voi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaa näin haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, mikä on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 39 § ja 171 § sekä perustuslaki 6 §). Yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antama poikkeamislupapäätös 1 § / 2018 on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavapäällikön päätöksen voimassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Oikaisuvaatimus / virkasuhteen irtisanominen / sovintosopimus

 
Kunnan jäsen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 7.5.2018 § 147. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ei ole perusteltu riittävästi ja päätös tulisi kumota. Kaupunginhallituksen päätöksessä 7.5.2018 on todettu muun muassa, että virkasuhteen irtisanomisen kohteena ollut viranhaltija on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä 20.2.2017 § 3 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatinut päätöksen kumoamista. Käsittely oli tarkoitus toimittaa hallinto-oikeudessa 28.–29.5.2018. Päätöksessä on edelleen todettu, että osapuolet ovat keskustelleet asian ratkaisemisesta sovinnolla ennen oikeudenkäynnin aloittamista ja neuvotteluissa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka mukaisesti viranhaltija peruuttaa valituksensa ja kaupunki suorittaa viranhaltijalle päätöksessä mainitut korvaukset.
 
Kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa 7.5.2018 oltiin siten siinä tilanteessa, että kaupunginhallituksen virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös 20.2.2017 ei ollut saavuttanut lainvoimaa viranhaltijan riitautettua päätöksen ja kaupungin virkasuhteen päättämiselle esittämät perustelut. Asian suullinen käsittely oli samalla alkamassa hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäynnissä asian ratkaiseminen on puolestaan tuomioistuimen harkinnassa, ja tuomioistuimen ratkaisun muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti myös oikeudenkäynnin aikana esitetty näyttö, siitä tehtävät johtopäätökset sekä muut asianosaisten oikeudenkäynnin aikana esittämät seikat. Sovintosopimuksen hyväksymisellä on voitu välttää aikaa ja kustannuksia vaativa oikeudenkäynti sekä varmistaa irtisanomista koskeva kaupunginhallituksen päätös tulemaan lainvoimaiseksi ja osapuolia sitovaksi lopulliseksi ratkaisuksi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä.
 
Asian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt ennen suullisen käsittelyn alkamista jo yli vuoden ja mahdollisine jatkovalituksineen asian käsittely tuomioistuimissa olisi voinut kestää yhteensä kolme vuotta. Arvioinnissa otettiin huomioon myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännökset, joiden mukaan virkasuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä palkkaetuineen, mikäli virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös tulee oikeudenkäynnissä kumotuksi. Sovintosopimuksen hyväksymistä on siten voitu pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena.  Asiaa on myös selostettu suullisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 7.5.2018 ja kaupunginhallitus on pitänyt valmistelua riittävänä. Oikaisuvaatimus ei muutoinkaan anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia / Suunnistuksen MM-kilpailujen hakeminen Kuopioon / Kuopion Suunnistajat ry

Kuopion Suunnistajat ry hakee kirjeellään 19.6.2018 ennakkopäätöstä Kuopion kaupungin taloudellisesta tuesta järjestää Suunnistuksen MM-kilpailut Kuopiossa joko 2023 tai 2025. Kuopion Suunnistajat ry on hakemassa Suomen Suunnistusliitolta ja Kansainväliseltä suunnistusliitolta oikeutta järjestää suunnistuksen MM-kilpailut Kuopiossa joko vuonna 2023 tai 2025. Suomen suunnistusliitto valitsee kansallisen MM-kilpailujen järjestäjäehdokkaan elokuussa 2018 ja Kuopio suunnistajien on jätettävä hakemuksensa Suomen suunnistusliitolle 30.7.2018 mennessä.  Suomen suunnistusliitto edellyttää, että hakemuksessa on mukana myös Kuopion kaupungin ennakkopäätös taloudellisesta tuesta. Kansainvälinen suunnistusliitto tekee päätöksen järjestämisoikeudesta vuoden 2018 loppuun mennessä.

MM-kilpailujen ohjelmassa on keskimatka, pitkä matka sekä viestikilpailut. MM-kisojen yhteydessä järjestettäisiin myös avoin FIN5-suunnistusviikko. Kilpailuista yksilökilpailut käytäisiin Tahkovuorella ja MM-viestikilpailut Puijon maastossa. MM-kilpailuihin odotetaan noin 450 kilpailijaa ja FIN5-viikolle 5000 - 6000
osallistujaa. Kilpailijoiden ja heidän tukijoukkojensa kokonaismäärä olisi noin 10 000 henkeä, jotka majoitettaisiin Tahkon lomakylän alueelle.

Vuoden 2023 (2025) MM-kisat ja FIN5-viikko jatkavat Tahkon alueen suunnistusmatkailun kehittämistä. KuoSu on kehittänyt Tahkon alueen suunnistusolosuhteita jo vuoden 2019 FIN5-viikon ja ”Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi” Leader-hankkeen valmisteluissa. Hankkeessa tuotetaan suunnistuksen
taitopaketteja eri tasoisille luontoliikkujille Tahkon alueella. KuoSun tavoitteena on kehittää Tahkovuoresta pysyvä suunnistusmatkailun keskus.
    
Kuopion suunnistajat ry hakee kaupungilta yhteensä 320 000 euron tukea MM-kilpailujen ja FIN5 -viikon järjestämiskuluin. Kulut voivat jakautua useammalle vuodelle. Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi, että kaupunki varautuu tukemaan suunnistuksen MM-kisojen ja FIN5-viikon järjestämistä
enintään 320 000 eurolla edellyttäen, että määräraha huomioidaan vuosittain valtuuston hyväksymässä tapahtumatuki-määrärahassa. Tuen jakautumisesta tapahtumaa edeltäville vuosille neuvotellaan vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain