Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 21.9.2020

Nuorten työpolku -hankkeen laajentaminen Kuopiossa – alle 30-vuotiaisiin kohdennettavan elpymishankkeen perustaminen

Kaupungilta on tiedusteltu halukkuutta hakea koronan talous- ja työllisyysvaikutusten lieventämiseksi elpymishanketta. Ehdotukset elpymishankkeesta (työpaperi) tuli toimittaa Etelä-Savon ELY-keskukselle 7.8.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan johtotiimissä käytyjen keskustelujen pohjalta työllisyyspalvelujohtaja on ilmoittanut kaupungin kiinnostuksen hakea alle 30-vuotiaisiin nuoriin kohdennettavaa työllisyys-/elpymishanketta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020–30.6.2023. Hankkeen hallinnoijana toimii Kuopion kaupungin elinvoima- ja konsernipalvelut ja siellä työllisyyspalvelu. Tämä nuorten elpymishanke olisi tarkoitus toteuttaa laajentamalla olemassa olevaa Nuorten työpolku -hankkeen Kuopion osahanketta sekä jatkamalla hankkeen toteutusaikaa 30.6.2023 saakka. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on auttaa työttömänä tai työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat kuopiolaiset nuoret taantuman yli sekä ehkäistä uuden kadotetun sukupolven syntymistä.

Hankkeen ulkopuolisen rahoituksen osuus tullee olemaan 80% (1,24 milj. euroa) ja kuntarahoituksen 20% (0,31 milj. euroa).  Hanke liitetään osaksi työllisyyspalvelun hankekokonaisuutta ja sen kuntarahoitusosuus on tarkoitus kattaa työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä.

ELY-keskukset toimittavat omat suunnitelmansa TEM:öön elpymishankkeista syyskuun aikana, ja niihin saatava rahoitus varmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuussa 2020. Haettavan hankkeen valmistelu tulee kuitenkin aloittaa jo ennen rahoituskehyksen varmistumista kireän aikataulun vuoksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hakea Nuorten elpymishanketta laajentamalla Nuorten työpolku -hanketta esitetyn suunnitelmarungon ja alustavan kustannusarvion (taulukko 1) pohjalta sekä jatkamalla hankkeen toiminta-aikaa 30.6.2023 saakka. Lisäksi esitän, että kaupunginhallitus valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan jättämään tarvittavan rahoitushakemuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan hankinta

Kaupungin työllisyyspalvelussa on valmisteltu työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan (jatkossa palveluportaali) hankintaa kesän 2020 aikana. Palveluportaalin tavoitteena on tukea kuopiolaisten itsenäistä työnhakua ja työelämäosallisuuden rakentamista, edistää työllistymisvalmiuksien omaehtoista tunnistamista ja kehittämistä sekä tarjota koottua ja jäsenneltyä tietoa työmarkkinoista ja avoimista työpaikoista. Palveluportaalin hankinta on osa työllisyyspalvelujen uudistamista ja tukee kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hankinnan valmistelu tuotiin kh:lle tiedoksi 13.7.2020.

Palveluportaalin hankinta tehdään yhtenä palvelukokonaisuutena ja hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa. Palveluportaalin toteuttamisessa on kuitenkin mahdollista käyttää myös alihankkijoita. Palveluportaalin on hankintalain 12 luvun soveltamisalaan (liite E) kuuluva sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelu. Hankinnan luoteen mukaisesti sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT / JIT 2018 yleisiä sopimusehtoja. Hankintasopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana.

Työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan hankinta on ollut avoinna Hankintasammossa 3.-18.8.2020. Määräajassa Hankintasampoon jätettiin yksi tarjous. Foredata Oy:n jättämä tarjous on käyty läpi työllisyyspalvelussa ja se täyttää kaikilta osin hankinnalle asetetut vaatimukset. Palvelu-portaalin vuosihinta on tarjouksen mukaan 99 360 euroa. Palveluportaali on käyttöönotettavissa osittaista asiakaskäyttöä ja sisällön rakentamista varten 1.11.2020 alkaen. Kokonaisuudessaan se saadaan asiakaskäyttöön vuoden 2021 alusta lukien.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hankkia työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan Foredata Oy:ltä jätetyn tarjouksen mukaisesti sekä valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen toimittajan kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Virkojen perustaminen työllisyyspalveluun

Työllisyyspalvelussa on toteutettu sisäistä Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -kehityshanketta (KH 5.11.2018/§303) ja tehty hankkeen mukaisesti toiminnallisia muutoksia kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen kehittämistyössä on toimintamallien ja prosessien lisäksi määritelty uudelleen henkilöstöresurssien käyttöä työllisyyden edistämisen perustehtävässä sekä hankerahoituksen avulla toteutettavassa työssä.

Työllisyyspalvelun asiakastyön sekä siihen liittyvän esimiestyön hoitaminen vaatii julkisen vallan käyttöä, joten ko. henkilöstön tulee olla virkasuhteissa. Julkisen vallan käyttö liittyy mm. asiakkaan palvelutarpeen määrittelyyn, asiakassuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen sekä tarjottavista palveluista päättämiseen. Laki työllistymistä edistävistä monialaisista yhteispalveluista on myös muuttunut 1.7.2020 alkaen niin, että ko. verkoston yhteiskäytössä olevaan asiakasrekisteriin / TYPPI-järjestelmään voidaan jatkossa myöntää käyttöoikeudet vain virkasuhteessa oleville työntekijöille. Lain mukainen tietojenvaihto tapahtuu pääasiassa ko. asiakasrekisterin kautta. Lisäksi asiakastyöhön liittyvästä raportoinnista vastaavilla henkilöillä (suunnittelijat / kehittämiskoordinaattorit) tulee olla virka, jotta hänelle voidaan myöntää käyttöoikeudet TEM:n hallinnoimiin järjestelmiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää perustaa määräaikaisena työllisyyden kuntakokeilun ajalle 1.1.2021-30.6.2023 

- 11 työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa
- yhden projektipäällikön / hankekoordinaattorin viran

Mikäli kaupunginhallitus päättää em. määräaikaisista viroista, jatkaa niissä olemassa olevat työntekijät suostumuksellaan. Palvelukseen ottava viranomainen päättää toimivaltansa puitteissa määräaikaisten virkojen täyttämisestä työllisyyspalvelun esityksen mukaisesti (hallintosääntö 54 §). Mahdollisesti tyhjänä olevat virat täytetään hakumenettelyn kautta. Hankkeiden hyödyntäminen kuntakokeilussa pienentää oleellisesti lisähenkilöstön tarvetta ja tuo kuntakokeiluun kustannustehokkuutta. Henkilöstö pidetään ao. viroissa hankerahoituksen turvin, eikä siitä aiheudu kaupungille lisäkustannuksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuukausiseuranta elokuu 2020

Koronaviruspandemian vaikutukset ulottuvat kaupungin moniin toimintoihin. Kaupungin käyttötaloudessa suurimmat tulomenetykset syntyvät terveydenhuollon asiakasmaksuista ja joukkoliikenteen lipputuloista. Kulttuurin eri toiminnoissa kohdennetut valtionavustukset ovat kattaneet menetyksiä. Esi- ja perusopetus saa lisäksi lukuvuodelle 2020 ja 2021 avustusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.

Koko kaupungin tasolla toimintakatteen ylityksen arvioidaan olevan 12,5 milj. euroa. Jos tarkastellaan kirjanpidon toteumaa elokuun lopussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten, toimintakatteen kasvu koko kaupungin tasolla on vain 0,4 %. Toteuma ei siis ainakaan vielä osoita ennusteen kaltaista ylityspainetta.

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä on 2,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Sekä valtionosuuksien että verotulojen ennusteet ovat parantuneet olennaisesti. Kaupungin rahoituserien arvioidaan jäävän noin 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, lähinnä heikentyneen rahoitustuottokertymän vuoksi. Ennusteessa lähdetään siitä, että koko vuoden lainamäärän muutos on talousarvioon merkityn mukainen ja vuoden lopussa kaupungilla on lainaa noin 4000 euroa/asukas.

Ensi vuoden talousarvion laadintaa on käynnistetty varsin epävarmassa tilanteessa. Ennusteen tiedot eivät juurikaan anna pohjaa valmistelulle. Koronapandemian etenemistä ei luonnollisesti voi ennakoida. Ensi vuodesta näyttää tulevan kuntien talouden tasapainon kannalta vielä vaikeampi kuin tästä vuodesta. Valtion budjettiriihen linjausten mukaisesti ensi vuodelle on tulossa kuntataloutta tukevia ratkaisuja sekä verotuloihin että valtionosuuksiin. Ilman valtion vastaantuloa kaupungin verorahoitus ei käytännössä kasvaisi ollenkaan, mutta menopaineet, joita syntyy mm. palkkaratkaisun, käytössä olevien tilojen neliömäärän lisäyksen sekä asiakastarpeiden kasvun myötä, ovat ennallaan.

Kaupungin taloudessa olevan rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi on valmisteltu vuoteen 2025 ulottuvaa ohjelmaa. Siihen liittyviä päätöksiä on pystyttävä tekemään etupainoisesti, jotta kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen ei karkaa entistä kauemmas.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee elokuun 2020 kuukausiraportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupungin liittyminen GeoForum Finland ry:n siemenrahoittajaksi

Eduskunta hyväksyi 29.11.2018 Valtioneuvoston paikkatietopoliittisen selonteon. Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään. Maa- ja metsätalousministeriö on selonteon toimeenpanevana viranomaisena tilannut selvitystyön, sekä toiminnan käynnistämiseen tähtäävän valmistelun. Selvitys- ja valmistelutyön on toteuttanut Geowise Oy.

Selvityksen perusteella Suomeen on tarpeellista ja mahdollista käynnistää paikkatietoalan yhteistyöelin, jonka toimintamuoto noudattaa Norjan ja Tanskan toteutuksia ja hyviä käytäntöjä. Yhteistyöelin pystyy edistämään tietojen yhteentoimivuutta ja innovaatiotoimintaa tarjoamalla laajapohjaisen kosketuksen kehittyvään alaan ja useiden eri toimialojen ekosysteemiseen kehitykseen.

Selvityksen pohjalta on todettu, että tavoiteltu yhteistyöelin kykenisi riippumattomasti edistämään koko alaa, jolla arvioidaan Suomessa työskentelevän vähintään 1500 ammattilaista. Yhteistyöelimenä toimivan yhdistyksen toimintaan odotetaan osallistuvan yli 200 organisaatiota, joista lähes puolet ovat kuntia. Kuntien osuus yhteistyöelimessä osoittautui verrokkimaissa merkittäväksi.

Yhteistyöelimen käynnistäminen edellyttää alan organisaatioilta 2-3 vuoden mittaista siemenrahoitusta, jolla mahdollistetaan 2-3 hengen sihteeristön toiminta. Tämän jälkeen yhteistyöelin pystyy toimimaan itsenäisesti riippumattomana toimijana, joka rahoittaa toimintaansa jäsenmaksutuloista sekä seminaari- ja koulutustoiminnasta saatavilla tuloilla. Kuntien osuus siemenrahoituksesta on n. 25%.

Rahoitus kohdistuu toiminnan käynnistämiseen 2020 – 2023 välisenä aikana. Rahoitettava toiminta on alkanut 1.9.2020 ja jatkuu määräaikaisena kaksi toimintavuotta aina 31.8.2022 asti. Tämän jälkeen on vielä optiona kolmas siemenrahoitettava toimintavuosi 1.9.2022–31.8.2023. Kuopion kaupungin osuus siemenrahoittajana olisi 2500 euroa / toimintavuosi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että Kuopion kaupunki liittyy GeoForum Finland ry:n siemenrahoittajaksi ja hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Liitteenä jaetaan kaupungin lausuntoluonnokset. Lausunnon sisältölinjauksista on käyty lähetekeskustelut Kuopion kaupungin perustuva- ja terveyslautakunnassa 25.8.2020 ja valtuustoseminaarissa 7.9.2020.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa asiassa liitteenä olevat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain