Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 3.12.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 3.12.2018:

Hepomäen osayleiskaavaehdotus

Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Kaavan tavoitteena on osoittaa erityisesti kaava-alueen keskeisimpien, rautatien ja Kaatopaikantien välisten osien teollisuus- ja varastokäyttövaraukset ja sovittaa jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön siten, että yksityisomituksessa olevien maa- ja metsätalousalueiden käyttö voi pääosin jatkua entisellään. Ratkaisu mahdollistaa alueelle 3 000–3 500 työpaikan verran teollisuusrakentamista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet sekä 3.12.2018 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Työllisyyspalvelun hankintasuunnitelma vuodelle 2019

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu hankkii vuosittain työllistymistä edistäviä palveluja käyttösuunnitelmansa puitteissa. Vuonna 2019 ostopalvelujen hankintavolyymi tullee olemaan kokonaisuudessaan 2,1-2,2 miljoonaa euroa hankerahoituksesta riippuen. Käsillä oleva hankintasuunnitelma kattaa näistä hankinnoista yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy työllisyyspalvelun hankintasuunnitelman vuodelle 2019 ja valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan toteuttamaan suunnitelman mukaiset palveluhankinnat.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Yritys oppii ja menestyy 2-hanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2018-2020 Yritys oppii ja menestyy 2 -kehittämishanketta enintään 3,5 %:n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista nettokustannuksista, ja 45 %:n osuudella kuntien rahoituksesta, euromääräisesti kuitenkin enintään 54 260,40 eurolla. Vuoden 2018 rahoitusosuus on 2 000 euroa, vuoden 2019 osuus 26 067 euroa ja vuoden 2020 osuus 26 067 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan vetovoimaisuuden palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Muutos äänestyspaikkatietoihin

Kuopion äänestysalueen 98 (Juankoski I) äänestyspaikkana on ollut Juankosken entinen virastotalo, joka on sittemmin luovutettu seurakunnan käyttöön.  Äänestysalueen 98 uudeksi äänestyspaikaksi esitetään Juankosken koulua, osoitteessa Juankoskentie 24. Uusi äänestyspaikka sijaitsee aiemman äänestyspaikan läheisyydessä ja on muutoinkin tiloiltaan soveltuva vaalipäivän äänestykseen.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan eduskuntavaaleista 2019 lukien.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että

- äänestysalueen 98 äänestyspaikaksi määrätään Juankosken koulu

- äänestyspaikkatiedot ovat muutoin liitteen mukaiset.

Kaupunginjohtaja veti asiakohdan pois listalta.

 

Jäsenen nimeäminen tilatyöryhmään ja museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen ohjausryhmään

Kaupunginhallitus on nimennyt Pekka Kantasen tilatyöryhmään ja Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen ohjausryhmään. 

Pekka Kantanen on ilmoittanut olevansa poissa luottamushenkilötehtävien hoitamisen osalta 1.1. – 31.3.2019 välisen ajan.

Pekka Kantasen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Allu Koskinen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää nimetä tilatyöryhmään ja Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen ohjausryhmään Allu Koskisen ajalle 1.1. – 31.3.2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

                            

Vastaus valtuustoaloitteeseen ''Kuopion kaupungin kevyenliikenteen väylien käytön ja turvallisuuden parantaminen''

Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen Kuopion kaupungin kevyenliikenteen väylien käytön ja turvallisuuden parantamisesta. Aloitteessa esitetään muun muassa, että Kuopion kaupunki panostaisi kevyen liikenteen reitistöjen turvallisuuteen parantamalla selkeästi yhtenäisen kulku-/ajoväylän merkintöjä, samalla selkeyttämällä liikennesääntöjä merkitsemättömillä yhtenäisillä kevyen liikenteen reitistön väylillä.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että Kuopiossa on keskustan liikenteen yleissuunnitelmaan pohjautuen toteutettu kävelykeskusta ja sen jatkohankkeina mm. Kauppakadun saneeraus Vuorikadun ja Maaherrankadun väliseltä katuosuudelta. Niiralankatu on saneerattu painottaen joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Kauppakadulle Puistokadulta Sairaalakadulle ja edelleen yhteys Sairaalakadulta Niiralankadulle on suunnitteilla Kuopion ensimmäinen pyöräkatu.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Elinkeino- ja konsernipalvelujen vastuualuejohtajien määrääminen

Elinvoimapalvelun vastuualuejohtajana on toiminut strategia- ja kehittäminen palveluyksikön johtaja Sirpa Lätti-Hyvönen ja konserni-palvelun vastuualuejohtajana kaupunginkanslian palveluyksikön johtaja Heikki Vienola ajalla 17.1.2017 – 31.12.2018.

Määräys on tarkoituksenmukaista antaa määräaikaisena ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019, koska tavoitteena on käynnistää vuonna 2019 toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten tarkastelu kaupungin organisaatiossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että: 

-  Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen määrätään toimimaan oman viranhoidon ohella elinvoimapalvelujen vastuualuejohtajana 1.1.2019 – 31.12.2019 ja

-  Hallintojohtaja Heikki Vienola määrätään toimimaan oman viranhoidon ohella konsernipalvelun vastuualuejohtajana 1.1.2019 – 31.12.2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain