Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 3.6.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote maanantaina 3.6.2019

Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnos

Nilsiään ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.6.1984 hyväksymän Nilsiän keskustaajaman yleiskaavan, vuonna 2003 hyväksytyn Tahkovuoren osayleiskaavan ja vuonna 2007 hyväksytyn Petäjälammen osayleiskaavan suunnittelualuetta koskevina muutoksina. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

Osayleiskaavaluonnoksessa on selvitetty alueen yleispiirteinen maankäyttö. Kaavan tavoitteena on pitää taajaman rakenne tiiviinä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työssä on selvitetty alueen soveltuvuus täydentävään asuntorakentamiseen sekä palvelevien toimintojen sijoittuminen: alueen liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö, liikenne, palvelut, virkistykseen liittyvät asiat ja kaupunkikuvallinen hahmo.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 2 720 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy 3.6.2018 päivätyn Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi, joka tavoiteaikataulun mukaan asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2019.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja potilasasiamiehet Antero Nissinen ja Arja Kivari ovat laatineet sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2018. Selvitys on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen ja saattaa selvityksen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kuopion kaupungin hankinnoilla työllistämisen malli

Kuopion kaupungin strategiassa 2030 yhdeksi keskeiseksi koko kaupunkikonsernia koskevaksi ja läpileikkaavaksi tavoitteeksi on nostettu työllisyyden edistäminen toteuttamalla konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa ja hyödyntämällä sosiaalisten kriteerien käyttämistä kaupungin hankinnoissa. Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena vuonna 2019 on käyttää sosiaalisia kriteereitä hankinnoissa, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä sekä työmarkkinatuen kuntataosuusmaksu vähenevät. Kriteereitä käytetään hankinnoissa, joissa on hankinnan luonteesta johtuvaa merkittävää paikallista työllisyysvaikutusta.

Kuopion kaupunki on valmistellut hankinnoilla työllistämisen mallin, jossa puhutaan työllistämisehdosta. Ehtoa sovelletaan yli 200 000 €:n palvelu-hankinoissa ja rakentamisessa. Hankinnan arvosta 2 % käytetään sosiaaliseen työllistämiseen. Ehto koskee:

- yli 12 kuukautta työttömänä olleiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen
- 16 kk:n aikana vähintään 12 kuukautta työttömänä olleiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen
- yli 6 kuukautta työttömänä olleiden alle 25-vuotiaiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen
- työsuhde voi olla myös oppisopimus

Saatujen kokemusten perusteella mallia voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee Kuopion kaupungin hankinnoilla työllistämisen mallin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

IRONMAN-tapahtuma Tahkovuorella

Kansainvälinen IRONMAN-organisaatio on myöntänyt IRONMAN -kilpailun järjestämisoikeudet vuosille 2020, 2021 ja 2022 Midnight Triathlon Events Finland Oy / Finn-triathlon Oy:lle. Kuopion kaupungin tapahtumaryhmä on neuvotellut tapahtuman järjestämisestä ja Host City Fee-maksusta Finntriathlon Oy:n ja Kuopio Tahko markkinointiyhtiön kanssa. Neuvotteluissa on päädytty sopimukseen, jonka mukaan Kuopion kaupungin vuotuinen Host City Fee -maksu on enintään 150 000 euroa/vuosi. Sopimuksen kokonaishinta sopimuskauden aikana on 3x150 000 euroa eli 450 000 euroa.

Tapahtumatyöryhmä esittää, että Kuopion kaupunki hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen IRONMAN-kilpailun järjestämisestä Kuopiossa vuosina 2020, 2021 ja 2022 ja sitoutuu maksamaan vuotuisen enintään 150 000 euron osuuden Host City Fee -maksusta. Kaupungin Host City Fee -maksuosuus sopimuskauden kolmen vuoden aikana on yhteensä enintään 450 000 euroa. Host City Fee -määräraha varataan vuosittain tapahtumatukimäärärahaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen ja esittää sen edelleen ylimääräisenä asiana 10.6.2019 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Osakassopimuksen täydentäminen / Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vesihuoltojen yhtiöittäminen, yhtiön perustaminen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lakkauttaminen

Kuopion Vedellä ja Siilinjärven kunnalla on jo nykyisinkin useita sopimuksin sovittuja yhteistyömuotoja, joista tärkeimpiä ovat yhteisesti rakennettu yhdysvesijohto välillä Vuorela-Sorsasalo sekä Kuopion Veden Maaningan alueen jäteveden johtaminen Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle.

Yhtiöittäminen on suunniteltu toteutettavan liiketoimintakaupalla, jossa kauppahinta merkittäisiin osittain osakepääoman merkitsemiseen ja osittain lainasaamiseksi. Yhtiön omistusosuudet jakautuisivat siten, että Kuopion kaupunki omistaisi 84 prosenttia yhtiön osakkeista ja Siilinjärven kunta 16 prosenttia. Yhtiö olisi Kuopion kaupungin tytäryhtiö ja kuuluisi Kuopion kaupunkikonserniin. Yhtiöittämisestä päätettäessä uusi yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2020.

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.5.2019 Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltojen yhtiöittämisen. Siilinjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 hyväksynyt osaltaan kuntien yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamisen siten, että osakassopimuksen kohtaa 16 täydennettiin. Tämän johdosta on perusteltua, että myös Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee vielä osaltaan vastaavan osakassopimuksen täydennyksen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen täydennyksen ja esittää sen edelleen ylimääräisenä asiana 10.6.2019 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain