Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 8.10.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 8.10.2018:

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen 28.6.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 16.7.–26.8.2018.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanot

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 § 46 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017. Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2017 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy arviointikertomuksen vastineet ja saattaa ne selvityksenään tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos 2018, ennakoitua suuremmat sisäilmakorjaukset

Tänä vuonna Tilakeskus on teettänyt aikaisempia vuosia enemmän laajoja rakennusteknisiä kuntotutkimuksia rakennusten kunnon ja sisäilmatilanteen selvittämiseksi.  Kuntotutkimusten avulla saadaan luotettavaa tietoa tulevien vuosien korjaustarpeista. Laajoilla kuntotutkimuksilla sekä niihin liittyvillä korjaustoimenpiteillä pyritään ennaltaehkäisemään sisäilmaolosuhdehaittojen syntymistä. Vuoden 2018 aikana on ilmennyt aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi enemmän kohdetutkimuksiin perustuvia kiireellisiä ja ennakoimattomia korjaustarpeita (Kuopion Tilakeskuksen käyttösuunnitelma 2018). 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään vuoden 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron (alv 0 %) määräraha kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Vuoden 2019 veroprosentit

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että veroprosentit pidetään ennallaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2019

•  tuloveroprosentti on 20,50 %

ja kiinteistöveroprosentit ovat

•  yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %

•  vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %

•  muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %

•  voimalaitosrakennus 2,50 %

•  rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

•  yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen lakkauttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.9.2018 § 232 perustaa yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa kaksi työterveyshuollon palveluita tuottavaa yhtiötä ja siirtää Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen toiminnan liiketoimintasiirtona perustettaville yhtiöille. Samalla liikelaitoksen toiminta lakkaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että

-  Kallaveden Työterveys Liikelaitos lakkautetaan 31.12.2018 ja että

-  Kuopion kaupungin hallintosäännöstä kumotaan Kallaveden Työterveys Liikelaitosta koskevat § 17 ja § 48 Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua kuitenkin, viimeistään 1.4.2019 lukien.

-  Samalla kaupunginhallitus päättää lakkauttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan viran Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 1.4.2019 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) purkaminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.6.2018 § 52 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan esityksen toimintojen yhtiöittämisestä päättämällä perustaa Servica Oy:n ja hyväksymällä liiketoimintakaupan periaatteet ja keskeiset kaupan reunaehdot. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 233 päättänyt, että liike-toimintakauppa toteutetaan 31.12.2018 siten, että Servica Oy:n toiminta alkaa 1.1.2019. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta lakkaa ja se voidaan purkaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Kuopion kaupunki päättää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa liikelaitoskuntayhtymän per 31.12.2018.

2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

3. Kuopion kaupunki valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenten valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä.

4. kaupunginvaltuusto päättää seuraavat talousarviomuutokset:

- määrärahan lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 3 700 000 euroa

- tuloarvion lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 1 800 000 euroa

- määrärahan lisäys antolainoihin 3 900 000 euroa

- tuloarvion lisäys satunnaisiin myyntivoittoihin 9 500 000 euroa

-  Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö allekirjoittaa purkamissopimuksen.

5. Liikelaitoskuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Sansia Oy:n (entinen IS-hankinta Oy) osakassopimuksen päivittäminen

Yhtiön perustajaosakkaat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä perustettu yhtiö IS-Hankinta Oy ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen vuonna 2010 yhtiötä perustettaessa. Yhtiön toimiala, toiminta ja osakaspohja ovat laajentuneet ja yhtiö on muuttanut nimensä kesäkuussa 2018 Sansia Oy:ksi. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat yhdessä Sansia Oy:n kanssa neuvotelleet Sansia Oy:n osakassopimuksen uudistamisesta. Osakassopimus on muutettu vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia. Lisäksi osakassopimus mahdollistaa osingonjaon.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Sansia Oy:n osakassopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Juankoskella sijaitsevien asunto-osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

Juankoskella sijaitsevista asunto-osakeyhtiöistä As Oy Poikkitie, As Oy Ruukinpelto, As Oy Pappilanpuisto, As Oy Varsahaka, As Oy Ruolanruukki, As Oy Paasikoskentie 7, As Oy Paasikoskentie ja As Oy Ruukinpuisto on siirtynyt yksittäisiä asunto-osakkeita Kuopion kaupungin omistukseen 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Näiden yksittäisten asunto-osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä, että esityslistan oheisen kauppakirjan mukaiset Juankoskella sijaitsevat asunto-osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen yhteensä 238 869,92 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäki on tullut Kuopion kaupungin tytäryhtiöksi 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Yhtiön osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87 018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain