Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 10.2.2020

Pirtin koulun tilaelementtirakennuksen vuokraus

Kaupungin eteläisen alueen nopeasta kasvusta johtuen Pirtin koululle on syntynyt pysyvä tarve vähintään 650-700 oppilaan oppimisympäristöksi. Nykyisen koulurakennuksen tiloissa toimiminen nykyisellä ja tulevaisuudessa vielä edelleen kasvavalla volyymilla on asettanut haasteita toteuttaa opetustoimintaa voimassa olevaa opetussuunnitelmaa noudattaen.

Pirtin koulun väliaikaisen tilaelementtirakennuksen hankinta toteutetaan tilaelementtien puitejärjestelyn sopimuskumppanien kesken kevennetyllä kilpailutuksella. Tilaelementtitoimitus tapahtuu ns. avaimet käteen periaatteella Kuopion kaupungin omistamalle rakennuspaikalle sekä vuokraus Kuopion kaupungin Tilakeskuksen käyttöön tarjouspyynnön mukaisesti. Tilaelementtirakennus toimitetaan viimeistään viikolla 27/2020 ja tilat ovat valmiit käyttöön 3.8.2020.  

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille neljälle puitesopimuksessa mukana olevalle sopimuskumppanille. Tarjoukset tuli toimittaa viimeistään 23.1.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 23.1.2020 klo 12.05. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman tarjouksen antoi Adapteo Finland Oy.  Tarjouksen selonottoneuvottelu käytiin 28.1.2020. Tarjouksen mukainen hankintahinta 36 kuukauden sopimusajalle on 13 552 euroa/ kk (alv 0 %) eli 487 872 euroa kolmen vuoden sopimuskaudella.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Pirtin koulun tilaelementtirakennuksen toimittajaksi Adapteo Finland Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Maaseututaajamien tontteja koskeva selvitys

Maaomaisuuden hallintapalveluiden tonttipalveluiden ja asuntotoimen yksiköissä on yhteistyössä strategisen maankäytön suunnittelun ja asemakaavoituksen kanssa valmisteltu maaseututaajamien tonttitilannetta koskeva selvitys. Kuntaliitosalueiden omakotitonttitarjonta on käyty läpi alueittain. Lisäksi työssä on maaseututaajamien kehityssuunnan sekä rakentamiseen ja asuntokauppaan liittyvän yleisen toimeliaisuuden selvittämiseksi tehty tilastotutkimuksia asukasluvun kehityksestä, myönnetyistä uudisrakennuslupien määristä, omakotitonttien luovutuksista ja asuinkiinteistöjen kaupoista.

Työn yhteydessä pidettiin keskustelutilaisuudet Kuopion pitäjäraatien ja Kurkimäen kyläyhdistyksen edustajien sekä maaseutualueiden asuinkiinteistöjen kauppaan perehtyneiden kiinteistövälitysliikkeiden asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuksissa keskusteltiin mm. maaseututaajamien asuntojen ja tonttien markkinatilanteesta, kehityssuunnasta ja markkinointi-ideoista.

Selvitystyöstä on laadittu raportti, joka on esityslistan liitteenä. Maaseututonttien markkinoinnin kehittäminen jatkuu raportissa tarkemmin esiteltävillä keinoilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee esityslistan liitteenä olevan maaseututaajamien tontteja koskevan raportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Taivaanpankontie 25

Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaaksossa Taivaanpankontiellä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelissa 12-31 asuinkerrostalojen rakentaminen purettavan liikekiinteistön sekä rakentamattoman Y-tontin paikalle. Kaava mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen sijoittamisen kortteliin.

Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja 2 muistutusta. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 12-31-2 ja 3 sekä 12-74-1 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistöyhtymä Taivaanpankontie 25:n omistamaan alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta. Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vt5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio, tiesuunnitelman lausunnon täydennys

Kunnan jäsen on tehnyt oikaisu- ja korjausvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 25.11.2019 § 155, joka koski lausunnon antamista Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle Vt 5:n tiesuunnitelmasta (Vt 5 Savilahden ramppi) ja esittänyt perusteluineen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.  Muutoksenhakijan mukaan asian käsittelyssä on tapahtunut virhe, koska hänen toimittamaansa muistutuksen täydennystä ei ole otettu huomioon lausuntoa annettaessa.  Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 §10 päättänyt, että kaupunginhallituksen päätös 25.11.2019 §155 poistetaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tiesuunnitelman lausunnon täydennyksessä käydään läpi ja annetaan vastineet muistutuksen täydennyksessä esitettyihin kohtiin. Kaupunki katsoo, että 12.11.2019 toimitetussa tiesuunnitelman muistutuksen täydennyksessä ei ole tuotu esiin sellaisia asioita minkä vuoksi kaupungin lausuntoa tiesuunnitelmaan olisi syytä muuttaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi 25.11.2019 kaupunginhallituksessa ollut lausunto ELY-keskukselle annettavaksi lausunnoksi tiesuunnitelmasta ”Valtatie 5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio”, tällä esityksellä täydennettynä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontit 5 ja 6 / asian poistaminen kaupunginvaltuuston esityslistalta 10.2.2020
        
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 20.11.2019 ja esitti sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen 16.12.2019, ja asia on kaupunginvaltuuston kokouksen 10.2.2020 esityslistalla.

Muuttuneiden toteutussuunnitelmien takia asemakaavan kaavaehdotukseen on kuitenkin tullut vielä tarve tehdä rakentamistapaohjeisiin ja pysäköintimerkintöihin liittyviä korjausluontoisia muutoksia, joiden johdosta muutosehdotusta ei ole vielä tarkoituksenmukaista käsitellä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää poistaa kaupunginvaltuuston 10.2.2020 esityslistalla olevan, asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevan asian numero 3.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain