Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 11.10.2021

Kaupungin vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttaminen


Sansia Oy on solminut sopimuksen Securitas Oy:n kanssa vartiointi- ja turvapalveluista. Kuopion kaupunki ja Kuopion Energia ovat olleet sopimuksen tilaajina. Sansia Oy on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2021 uudelleen kilpailuttamisen takia. Tarkoituksena on, että Sansia Oy kilpailuttaisi kaupungin tarvitsemat vartiointi- ja turvapalvelut myös uudelle sopimuskaudelle (2022-2025).

Hankinnan kohteena on aulavartiointipalvelu, paikallis- ja piirivartiointia, hälytys- ja tilausvartiointia sekä näihin liittyvät palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut. Hälytysvartiointipalvelut koostuvat enimmäkseen rikosilmoitus-, paloilmoitus- ja laitevikailmoitusjärjestelmien kautta saapuvista kohdehälytyksistä. Henkilöturvajärjestelmien kautta tulevien hälytysten osuus palvelussa on noin neljäsosa hälytyksistä. Tilausvartiointi on etukäteen tilattu kiireetön vartiointitehtävä kuten henkilön turvaamistehtävä tai muu tilausturvatehtävä.

Palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut sisältävät murto-, palo- ja laitevikahälytystehtävien sekä henkilöturvatehtävien vastaanoton ja jatkohälytykset sekä laitteiston toiminnan valvonnan ja rekisteröinnin. Kuopion kaupungilla on noin 150 kiinteistöä varustettuna rikosilmoitusjärjestelmällä, joista hälytys siirtyy vartiointiliikkeelle. Koulutilojen ilta- ja viikonloppuvalvontaa on noin 40 kohteessa.

Palveluntuottaja on vastannut ilmoituksensiirtojärjestelmän hälytyksien vastaanottolaitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista ja sisällyttänyt kustannukset palvelun hintaan. Palveluntuottajalla on ollut ilmoitusvelvollisuus kiinteistöissä havaituista vioista ja epäkohdista.

Meneillään olevalla sopimuskaudella ao. hankintojen arvo on ollut Kuopion kaupungille noin 470 000 €/vuodessa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle kokouksessaan 4.102021. Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija Heini Timonen on kuultavana asiakohdassa kaupunginhallituksen kokouksessa 11.10.2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valtuuttaa Sansia Oy:n kilpailuttamaan kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut sekä tekemään asiaan liittyvän hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää:

− katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä kuvauksen toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta (osa I)
− suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (osa II)

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet vuosille 2021-2025. Hyvinvointikertomukseen voi tutustua osoitteesta www.kuopio.fi/hyvinvointi. 11.10.2021 kokouksessa esitellään Kuopion laajan vuosien 2021-2025 hyvinvointikertomuksen osa II, hyvinvointisuunnitelma.

Kuopion hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään toimenpiteitä tavoitteiden toteutumisen tueksi. Näissä painopisteenä on suojaavien, hyvinvointia edistävien tekijöiden vahvistaminen Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osaksi Kuopion uutta laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on kytketty myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Niitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pitävät sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita.

Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain osana hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportointia. Toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta vastaavat Kuopion hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä hyvinvointikoordinaattorin johdolla. Tarvittaessa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä päivitetään vuosiraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee hyvinvointisuunnitelman tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-12-2-7 koskeva maankäyttösopimus / Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä


Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa kiinteistön 297-12-2-7, jolla sijaitsee KYS Puijon sairaala. Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kiinteistöllä on asemakaavan mukaan rakennusoikeutta.

Kiinteistö on ollut Kuopion kaupungin kaavoitusohjelmassa Puijon sairaala -nimisen asemakaavatyön kohteena. Kaupunki on laatinut kiinteistöä koskevan asemakaavaluonnoksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 15.4.2021-15.5.2021. Kaupungin laatiman asemakaavaluonnoksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kiinteistön rakennusoikeus kasvaisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 177 982 km²:stä asemakaavaluonnoksen mukaiseen 299 333 km²:iin.

Koska maanomistaja hyötyy kaavamuutoksesta merkittäväsi, on se lain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kaavan toteuttamisesta aiheutuvista yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksista sovitaan maankäyttösopimuksessa.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän edustajan kanssa on neuvoteltu kiinteistöä koskeva maankäyttösopimusluonnos. Sopimusluonnoksen mukaan Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä maksaa kaupungille 2 366 000 euroa. Korvaus sisältää kaavamuutoksesta maanomistajalle aiheutuvan osuuden Savilahden yhdyskuntarakentamisen kustannuksista. Lisäksi korvaus sisältää sairaanhoitopiirin osuuden Kuopion Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisista sähkölinjojen ja muuntoaseman siirtokustannuksista.

Kaupungin tavanomaiseen sopimuskäytäntöön kuuluu, että maankäyttösopimus tehdään silloin, kun asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja menossa hyväksymiskäsittelyyn. Se voidaan tehdä myös kaavaluonnoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen. Se on tarpeen tässä tilanteessa, koska Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiireellisen psykiatriatalon rakennushankkeen rakennuslupaa varten sairaanhoitopiirillä on tarkoitus hakea poikkeamislupa rakennushankkeelleen jo ennen uuden asemakaavan voimaantuloa.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä maksaa ensimmäisen maksuerän 300 000 euroa sopimusta allekirjoitettaessa. Loput 2 066 000 euroa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä maksaa kaupungille indeksitarkistettuna kolmen viikon kuluessa kiinteistöä koskevan asemakaavan voimaan tulosta. Mahdollinen rakennusoikeuden muuttuminen otetaan huomioon loppukorvauksen määrässä.

Tarkemmat neuvotellut sopimusehdot ilmenevät sopimusluonnoksesta. Maankäyttösopimus siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastattavaksi sitten, kun se aloittaa toimintansa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kiinteistöjohtajan seuraavan esityksen:

  • Kuopion kaupunki tekee Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen.
  • Sopimukseen saadaan tehdä tarpeelliset teknisluontoisen korjaukset kansliatoimenpitein.
  • Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.
  • Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tahkon Markkinointi Oy:n osakkeiden myynti


Tahkon Markkinointi Oy on ollut ilman varsinaista liiketoimintaa vuodesta 2013, kun Kuopio-Tahko Markkinointi Oy perustettiin. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 25 %.

Tahkon kehittämisen tueksi on syntynyt ajatus aktivoida kyseinen yhtiö edustamaan laajasti Tahkolla toimivia yrityksiä. Jotta tuo yritysten kattavuus olisi mahdollisimman laaja, KOY J. Saastamoinen, Oy Skimac Ab ja Panorama Resort Oy esittävät omistusjärjestelyä, jonka mukaan Kuopion kaupunki myy osakepääomaa vastaavalla summalla 15 % omistuksestaan em. yhtiöille, jolloin kaupunki jää omistamaan yhtiötä 10 prosentilla. Tämän järjestelyn toteutuessa yhtiössä on edustettuna arviolta yli 80 % koko Tahkon alueen liiketoiminnasta.
                                            
Yhtiön nykyisten osakkaiden joukossa on kehittynyt ajatus, että yhtiön nimeksi muutetaan Tahkon Kehitys Oy. Yhtiö olisi jatkossa Tahkon elinkeinon foorumi, joka antaa nykyistä paremmat edellytykset alueen yhteistyölle. Yhtiön vanha osakassopimus on tarkoitus uusia viipymättä nimenvaihdoksen yhteydessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupungin tekemän päätöksen jälkeen.

Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. Kyseessä on osakkuusyhtiö, joten päätösvalta asiassa on kaupunginhallituksella. Tarjottu kauppahinta vastaa osakkeiden tasearvoa kaupungin kirjanpidossa. Omistajaohjausjaosto päätti asiasta kokouksessaan 4.10.2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy yhtiöiden tekemän ostotarjouksen Tahkon Markkinointi Oy:n osakkeista kauppahinnaltaan yhteensä 1250 euroa. Kauppakirja laaditaan kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen 1.8.2021-31.5.2023


Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:

  1. nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen vammaisjärjestöjen esityksen mukaisesti,
  2. nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon
  3. nimeää neuvostoon perusturvan- ja terveydenhuollon, kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden edustajat liitteenä olevan esityksen mukaan.
  4. päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä ja
  5. päättää, että vammaisneuvoston toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.


Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustuksen neuvostoon:

Sirkku Lappalainen, varalla Ritva Mikkola
Risto Tabell, varalle Jukka Paappanen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö kunnallisista luottamustehtävistä


Osmo Huopainen (kok.) on pyytänyt eroa kunnallisista luottamusmiestehtävistä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan puheenjohtajana henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron Osmo Huopaiselle Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan puheenjohtajuudesta ja valitsee hänen tilalleen uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan edustajan valinta Kuopion Nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2021 - 2022 ajalle 5.10.2021-31.12.2022


Kuntalain mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kuopiossa nuorisovaltuusto on toiminut pitkään nuorisopalveluiden järjestämänä. Kuopiossa on toiminut myös lastenparlamentti vuodesta 2011 alkaen. Nuorisopalvelut ovat osa Kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluita ja toimivat opetusjohtajan alaisuudessa Perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön vastuualueella. Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja sen nykyinen toimikausi on 1.1.2021 – 31.12.2022.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2021 merkinnyt tiedoksi nuorisovaltuuston kokoonpanon ja edustajat sekä jäsenten tehtävät toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2022 ja esittänyt edelleen kaupunginhallitukselle nuorisovaltuuston jäsenten vahvistamisen ja valtuuston asettamisen. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta nimesi keskuudestaan luottamushenkilöiden edustajan. Kaupunginhallitus on vahvistanut kokouksessaan 29.3.2021 Kuopion Nuorisovaltuuston kokoonpanon Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukaisesti toimikaudelle 2021 – 2022.

Uuden kaupunginvaltuuston ja lautakuntien aloitettua toimikautensa elokuussa 2021 on nuorisovaltuustoon nimettävä luottamushenkilöiden edustaja Kasvun ja oppimisen lautakunnasta. Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsi 5.10.2021 kokouksessaan edustajan nimettäväksi Nuorisovaltuustoon palvelualueen luottamushenkilön edustajana ajalle 5.10.2021–31.12.2022.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

1. nimeää nuorisovaltuustoon kasvun ja oppimisen palvelualueen luottamushenkilöedustajaksi Tuula Savolaisen ajalle 5.10.2021 - 31.12.2022 ja
2. valitsee nuorisovaltuustoon oman edustajansa edellä mainitulle ajalle.

Kaupunginhallituksen edustajaksi Kaisa Kantele

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan vuosiloman käyttö 21.-24.10.2021 ja 3.-9.1.2022


Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on pyytänyt saada käyttää vuosilomaansa 21.-24.10.2021 ja 3.-9.1.2022.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se suostuu kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen pyyntöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257201