Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.4.2021

Resurssiviisausohjelman seuranta vuodelta 2020


Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.  Resurssiviisas Kuopio -päätavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion resurssiviisausohjelma laadittiin vuoden 2017 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (11.12.2017 § 72).

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä yhdessä muiden resurssiviisauden edelläkävijäverkostoon FISU (Finnish Sustainable Communities) kuuluvien kuntien kanssa.  Lisäksi kaupunki on mukana Circwaste – kiertotalouden edelläkävijäkunnat -verkostossa.

Seurantaraportti vuodelta 2020 on koottu laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena ja raporttiin on koottu eri toimijoiden keskeisimpiä toimia vuoden 2020 ajalta. Suurin osa resurssiviisausohjelman ensimmäisen toimenpidekauden 2018-2020 toimenpiteistä ovat valmistuneet tai parhaillaan käynnissä.

Kuopion resurssiviisauden tavoitteiden päivittäminen on ajankohtaista lähiaikoina, sillä Kuopion uusi ilmastopoliittinen ohjelma hyväksyttiin viime vuoden lopulla ja sen myötä Kuopion ilmastotavoitteet päivittyivät.

Resurssiviisausohjelman työn ohjaamisesta ja seurannasta vastaa resurssiviisausohjelman ohjausryhmä ja kaupunginhallitus. Resurssiviisausohjelman ohjausryhmänä toimii laajennettu kaupunkisuunnitteluryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano on kerrottu liiteaineistossa seurantaraportin yhteydessä.

Seurantaraportti vuodelta 2020 on käsitelty resurssiviisausohjelman ohjausryhmän kokouksessa 17.3.2020. Laajemmasta seurantaraportista on koostettu tiivistelmä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee resurssiviisausohjelman seurantaraportin vuodelta 2020 tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin ympäristökertomus 2020


Erillisessä Kuopion ympäristökertomuksessa 2020 on päivitettyä tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelutyöstä, jota kaupunki on tehnyt vuonna 2020. Lisäksi siinä on kerrottu tiivistetysti niistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita Kuopiossa on vuonna 2020 toteutettu. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden merkittävyyttä. Vuonna 2018 julkaistuun Kuopion ympäristökatsaukseen taas on koottu laajasti tietoa Kuopion ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä.

Ympäristövahinkoja ei vuonna 2020 tapahtunut. Tulojen heikentymistä ja menojen säilymistä samalla tasolla selittävät käynnissä olleet energianeuvonta- ja Liito-orava LIFE –hankkeet. Koronan tuoma muutos taloudessa näkyi mm. koulutusmäärärahojen ja päivärahojen aiempaa pienemmällä käytöllä. Tapahtumia järjestettiin aiempia vuosia vähemmän ja useat järjestetyt tapahtumat pidettiin etänä.

Korona-pandemian vuoksi lähes koko vuosi 2020 työskenneltiin etänä. Sähköinen asiointi lisääntyi huomattavasti ja kokoukset ja koulutukset järjestettiin pääasiassa etäyhteyksien avulla. Epidemiasta huolimatta suunnitelmalliset tarkastukset pystyttiin tekemään lähes normaalisti. Apuna käytettiin mm. maatilojen tarkastuksissa etukäteishaastatteluja kyselylomakkeiden avulla ja tarkastukset paikan päällä tehtiin vain ulkotiloissa. Korona-aika lisäsi roskaantumisesta johtuvaa yleisöhavainnointia ja valituksia. Toisaalta keväällä poikkeusolojen aikana vähentyneet liikennemäärät vaikuttivat positiivisesti kaupungin ilmanlaatuun.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma vuosille 2021–2025


Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2025) valmistelu on aloitettu loppuvuodesta 2020. Valmisteluun on osallistunut Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä osallistaen eri toimijoita ja sidosryhmiä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii Hyvin-voiva Kuopio ohjelman lähtöarviointina. Kertomuksen ja suunnitelman ”Tietoa hyvinvointityöstä” osiossa on käsitelty tarkemmin muun muassa hyvinvointityön taustaa.

Osaksi Kuopion uutta laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on kytketty myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Lastensuojelulaki (417/2007) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma, jota ohjaa Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pitävät sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita. Tämän osalta laadinnassa on huomioitu Sisäministeriön ohjeistus ”Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnitelman kansalliset linjaukset”.

Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2025 on toteutettu Power BI ohjelmalla ja on ensisijaisesti sähköisesti käytettävä aineisto. Hyvinvointikertomuksen ja-suunnitelman pääsivu on pdf -muotoinen, ja siinä olevan valikon kautta pääsee tarkastelemaan sisältöä tarkemmin.

Kokouksessa esitellään Kuopion laajan vuosien 2021-2025 hyvinvointikertomuksen osa I, nykytilan arviointi. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman osa II, hyvinvointisuunnitelma valmistuu syksyn 2021 aikana.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin pitäjäraatitoiminta/Raportti toimintakaudelta 2017-2020


Kuopion kaupungin kuntaliitosalueilla toimii kuusi pitäjäraatia; Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017. Pitäjäraatien perustamisen taustalla oli liitoskuntien asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen tilanteessa, jossa demokratian rakenteet ovat muuttuneet. Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Savonia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut asiantuntijatyönä pitäjäraatien toiminnan arvioinnin koko toimintakauden 2017-2021 ajalle kattaen toimintakaudet 6/2017–5/2019 ja 6/2019–2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee Kuopion kaupungin pitäjäraatitoiminnan raportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pitäjäraatien toimintasäännön päivittäminen


Pitäjäraatien toimintasääntö on astunut voimaan 1.6.2017 (Asianro 6194/2016). Pitäjäraatien toimintamallin muututtua helmikuussa 2021 ja pitäjäraatien puheenjohtajien kanssa käydyn keskustelun perusteella toimintasääntöä on tarvetta päivittää seuraavien pykälien osalta;

1 § Pitäjäraadin toiminta-ajatus: ”Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.”
tilalle:
”Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia.”

4 § Pitäjäraadin asettaminen, kokoonpano, toimikausi: ”Pitäjäraadin sihteerinä toimii kaupungin työntekijä tai viranhaltija”,
tilalle: ”Pitäjäraadit valitsevat keskuudestaan sihteerin.”  

5 § Pitäjäraadin tehtävät: ”Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä.”
tilalle: ”Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä.”

7§ Pitäjäraadin jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset: ”Pitäjäraadin puheenjohtajalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna”
tilalle ”Pitäjäraadin puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna”.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy osaltaan pitäjäraatien toimintasäännön muutokset sekä esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 19.5.2021 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin asuntotonttihintojen päivitys


Kuopion kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asuntotonttien vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa vuokran korotusta voidaan porrastaa, mikäli vuokra nousee yli kaksinkertaiseksi entiseen vuokraan verrattuna ja uusi sopimus tehdään välittömästi edellisen sopimuksen jatkoksi samalle vuokraoikeuden haltijalle. Vuokrasta annetaan tällöin 30 %:n alennus kolmen vuoden ajaksi.

Maaomaisuuden hallintapalveluissa on valmisteltu tonttivuokrien nousun porrastamisen laajentamista nykyisestä. Esityksen mukaan vuokran noustessa yli kaksinkertaiseksi vuokralainen saisi vuokrasta 30 %:n alennuksen neljän vuoden ajaksi nykyisen kolmen vuoden sijaan. Vuokran noustessa yli nelinkertaiseksi vuokralainen saisi 40 %:n alennuksen neljän vuoden ajaksi ja sen jälkeen 20 %:n alennuksen kolmen vuoden ajaksi. Vuokran noustessa yli kuusinkertaiseksi vuokralainen saisi 50 %:n alennuksen neljän vuoden ajaksi ja sen jälkeen 25 %:n alennuksen kolmen vuoden ajaksi. Alennuksia ei kuitenkaan EU:n valtiontukisäännösten ja kuntalain määräysten takia voi myöntää asuntomarkkinoilla toimiville tahoille, esimerkiksi vuokra-asuntoyhtiöille.

Päätösesityksen tarkoitus on, että maapoliittisessa ohjelmassa oleva vuokran porrastamista koskeva linjaus korvataan esitetyillä uusilla porrastuksilla. Tältä osin asiasta päättää kaupunginvaltuusto, koska kyse on maapoliittisen ohjelman muutoksesta. Porrastusten laajentamisella tonttien vuokralaisille luodaan siirtymäaika uuden maanvuokrasopimuksen mukaiseen vuokranmaksuun siirtymisen helpottamiseksi. Nykyisen käytännön mukaan vuokralainen voi halutessaan maksaa vuosivuokran kahdessa erässä.

Tonttihintoja on tulevaisuudessa tarkoitus valmistella tarkistettavaksi säännöllisesti. Tonttihinnat valmistellaan päätettäviksi kerran valtuustokaudessa. Asuntotonttien vuokrasopimusten päättymisistä ilmoitetaan vuokralaisille noin kaksi vuotta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Vuokralaisille jää siten riittävästi aikaa valmistautua vuokrasopimusten uusimisiin. Vuokralainen voi halutessaan maksaa vuosivuokran kahdessa erässä.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi, että tonttivuokrien korotuksen porrastamista koskeva maapoliittinen linjaus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Asuntotonttien vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa vuokran korotusta voidaan porrastaa seuraavasti:

- Mikäli vuokra nousee yli kaksinkertaiseksi, vuokrasta annetaan 30 %:n alennus neljän vuoden ajaksi.

- Mikäli vuokra nousee yli nelinkertaiseksi, vuokrasta annetaan 40 %:n alennus neljän vuoden ajaksi ja sen jälkeen 20 %:n alennus kolmen vuoden ajaksi.

- Mikäli vuokra nousee yli kuusinkertaiseksi, vuokrasta annetaan 50 %:n alennus neljän vuoden ajaksi, sen jälkeen 25 %:n alennus kolmen vuoden ajaksi.

- Vuokran korotuksen porrastamisen edellytys on lisäksi, että uusi vuokrasopimus tehdään välittömästi edellisen sopimuksen jatkoksi samalle vuokraoikeuden haltijalle.

- Alennuksia ei myönnetä asuntomarkkinatoimijoille, joille lainsäädännön mukaisesti täytyy tontit vuokrata markkinahinnalla (esimerkiksi vuokra-asuntoyhtiöt).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että tontinvuokran tulee voida maksaa myös neljässä erässä.

Lausunto Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, Kuopio, Tiesuunnitelma


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Kuopion kaupunkia asettamaan nähtäville tiesuunnitelman, joka koskee yhdystien 5661 (Muuruvesi - Salapuro) parantamista sekä antamaan lausuntonsa nähtävilläolon päättymisen jälkeen. Suunnitelma on ollut nähtävillä 12.2.2021–22.3.2021 välisenä aikana. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu Kuopion kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungin internet-sivuilla.

Suunnitelmaan ei tullut muistutuksia sen nähtävilläoloaikana.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy edellä kirjatun lausunnon tiesuunnitelmasta ”Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, tiesuunnitelma, Kuopio” Pohjois-Savon ELY-keskukselle annettavaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten


Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) on tullut voimaan 29.3.2021. Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa ajalla 26.5-8.6.2021.

Kaupunginhallitus asettaa vaalilautakunnat kutakin äänestysaluetta varten hyvissä ajoin ennen vaaleja siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat Kuopion kaupungissa edellisissä kuntavaaleissa 2017 ehdokkaita asettaneita puolueita.

Kaupunginhallitus asettaa myös vaalitoimikunnat hyvissä ajoin ennen vaaleja. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat Kuopion kaupungissa edellisissä kuntavaaleissa 2017 ehdokkaita asettaneita puolueita.

Kaupunginkanslia on laatinut kunnallisjärjestöiltä saatujen esitysten perusteella ehdotuksen vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoiksi. Lisäksi kokoonpanoja on täydennetty kaupungin henkilöstöllä ja opiskelijoilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

  1. asettaa kutakin 49 äänestysaluetta varten vaalilautakunnan,
  2. asettaa seitsemän vaalitoimikuntaa liitteessä mainittuja laitoksia varten,
  3. hyväksyä kaupunginkanslian esityksen vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittavista puheenjohtajista, varapuheenjohtajista, jäsenistä ja varajäsenistä siten, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien varajäseniksi valitut henkilöt voivat toimia tarvittaessa ja päätösvaltaisen kokoonpanon turvaamiseksi myös toisen vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenen sijaisena keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti sekä  
  4. oikeuttaa kaupunginkanslian täydentämään esitystä ja tarvittaessa tekemään muutoksia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoihin.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Palveluesimiehen viran perustaminen kotiin annettavien perhepalveluiden yksikössä 1.6.2021 alkaen


Kotiin annettavien perhepalveluiden yksikköön esitetään perustettavaksi palveluesimiehen virka. Samassa yhteydessä yksikön perhepalvelujen esimiehen virka muutetaan myös palveluesimiehen viraksi.  

Uudella esimiesjärjestelyllä lisätään yksikön tuottavuutta vahvistamalla kaikkien yksilöiden ja työmuotojen toimintaa. Yksikön henkilöstömäärä yhdistettynä isoihin valtakunnallisiin ja organisaation sisäisiin muutoksiin, on vahva peruste kahden esimiehen järjestelylle. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen hallinnointi ja tuottamisvastuu on siirtynyt vuoden 2020 aikana oman tuotannon osalta kokonaisuudessaan kotiin annettavien perhepalveluiden yksikköön.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että 1.6.20201 alkaen perustetaan perusturvan palvelualueelle kotiin annettavien perhepalveluiden yksikköön palveluesimiehen virka. Viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alansa erikoistumistutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto / keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla. Palveluesimiehen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS030 mukaan. Virassa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,25 tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tueksi muodostettavan NEPSY-tukityömuodon perustamiseksi Kuopion kaupungin palvelujärjestelmään


46 valtuutettua on tehnyt 10.6.2019 valtuustoaloitteen ”neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tueksi muodostettavan NEPSY-tukityömuodon perustamiseksi Kuopion kaupungin palvelujärjestelmään. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen oli perusturva- ja terveyslautakunnan käsittelyssä 19. 11 2019, ja asia päätettiin palauttaa asia uuteen valmisteluun. Palautuksen perusteena oli se, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen organisaatiouudistus oli valmisteltavana ja asia otettaisiin uuteen käsittelyyn organisaatiouudistuksen jälkeen. Organisaatiouudistus toteutui 1.1 2021.

Vastineen laatimiseen osallistuneiden asiantuntijoiden esitys:

  1. Kaupungin lasten kuntoutustyöryhmässä ei ole riittävästi neuropsykiatrista osaamista, jonka vuoksi suositellaan neuropsykiatriaan perehtyneiden sairaanhoitajien/kuntoutusohjaajien palkkaamista. Jotta toiminta voidaan turvata, tarvitaan 2 vakanssia. Ko. työntekijät vastaisivat palveluohjauksesta, kuntoutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä lapsille/nuorille, joilla ei ole epäiltyä tai diagnosoitua mielenterveydenhäiriötä.
  2. TulSote:ssa Perhekeskukseen yhteyteen perustetaan tai esitetään perustettavaksi neuropsykiatrinen arviointi- ja kuntoutustyöryhmä, joka vastaa nepsy-tukitoiminnasta lapsille ja nuorille. Kyseinen työryhmä tulisi perustaa yhteistyössä integroiden Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä KYS erikoissairaanhoidon asiantuntijuutta hyödyntäen.
  3. Kasvun ja oppimisen tuen alueella on ollut käynnissä peruskoulun opettajille tarkoitettu neuropsykiatrisen valmennuksen kurssi. Jatkossa varhaiskasvatuksessa työntekijöiden neuropsykiatrinen valmennuskoulutuksen järjestäminen olisi suositeltavaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184