Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.7.2021

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 297-435-5-51 Jokela kaupassa

Kuopion kaupungin Vehmasmäen kylässä on 14.6.2021 tehty kiinteistökauppa noin 29 hehtaarin kokoisesta kolmipalstaisesta kiinteistöstä. Kauppahinta kyseisessä tehdyssä kaupassa on ollut 150 000 euroa.

Kiinteistön palsta sijaitsee hyvin keskeisellä sijainnilla Vehmasmäen taajamaa Kuopion kaupungin ennestään omistamien kiinteistöjen välissä. Kiinteistön alueella kulkee Kuopion kaupungin ylläpitämä valaistu hiihto- ja kuntorata, joka on pääasiassa Vehmasmäen asukkaiden ja Vehmasmäen alakoulun käytössä. Ulkoilureittitarve on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa.

Etuostolain (608/1977) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan 14.6.2021 tehdyssä noin 29 hehtaarin kokoista kiinteistöä (297-435-5-51 Jokela) koskevassa kiinteistökaupassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Rakentamattomien tonttien määräosien myyntiä koskeva lupahakemus / Asunto Oy Kuopion Maljalahden Aurora ja Kiinteistö Oy Kuopion Maljalahden Renata

Asunto Oy Kuopion Maljalahden Aurora ja Kiinteistö Oy Kuopion Maljalahden Renata ovat lähettäneet kaupungille hakemukset, joilla yhtiöt hakevat lupia myydä omistamistaan tonteista määräosia FinCap Oy:n omistamalle uudelle yhtiölle. Hakemusten mukaan uuden yhtiön perustamisen ja määräosien myynnin tarkoituksena on muodostaa tonteille yhteisomistusjärjestely, jolla mahdollistetaan Aallonmurtajankadun varteen tulevien rakennusten eriyttäminen nykyisistä yhtiöistä, koska rakennuksiin on tarkoitus rakentaa senioriasuntoja.

Uuden yhtiön rakennettaviin rakennuksiin tulee hakemusten mukaan vuokralaiseksi NONNA Group Oy. Hakemusten yhteydessä saatujen tietojen mukaan NONNA Groupille rakennetaan 75 asunnon kokonaisuus vuoden 2022 aikana. NONNA Group tarjoaa ikäihmisille vuokra-asuntoja laadukkaalla sijainnilla. Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan vuokralla itsenäisesti ja he voivat tilata NONNA Groupin kautta tarvitsemiansa palveluita, kuten ruokapalveluita, siivouspalveluita ja muita tarvittavia tukipalveluita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että 
1. Asunto Oy Kuopion Maljalahden Auroralle annetaan lupa myydä tontista 297-3-45-2 FinCap Oy:n omistamalle yhtiölle määräosa, jonka suuruus on 3793/10000.
2. Kiinteistö Oy Kuopion Maljalahden Renatalle annetaan lupa myydä tontista 297-3-45-3 FinCap Oy:n omistamalle yhtiölle määräosa, jonka suuruus on 4173/10000.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Riistaveden yhtenäiskoulu uudisrakennushanke, yhteistoiminnallisen KVR-urakoitsijan valinta

Riistaveden yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.5.2020 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 1.6.2020. Hankesuunnitelman mukaisesti Riistaveden yhtenäiskoulun hanke (alakoulu ja yläkoulu) toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen koulun tontille laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että opetus voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuonna 2023 – 2024. Entinen koulurakennus puretaan uuden koulurakennuksen käyttöönoton jälkeen. Kuopion talousarvion investointiosassa Riistaveden kouluratkaisulle on varattu 13,6 M€. 
 
Kuopion Tilapalvelut julkaisi hankinnasta ennakkoilmoituksen 13.2.2021 (TED:issä 16.2.2021) ja EU-hankintailmoituksen 25.3.2021 (TED:issä 26.3.2021). Riistaveden yhtenäiskoulun toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus valitsee Riistaveden yhtenäiskoulun yhteistoiminnallisen KVR-urakan toteuttajaksi Jalon Rakentajat Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen sopimukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Jynkänlahden yläkoulun lisärakennuksen korvaaminen  

Jynkänlahden koulu on 7-sarjainen yläkoulu. Koulu muodostuu kolmesta rakennuksesta, pääkoulu, taitoaineopetustiloja sisältävä B-rakennus ja vuonna 1986 hankittu lisärakennus C. Lisärakennus on otettu huonokuntoisena pois käytöstä vuonna 2020. Koulun käyttöön on vuokrattu syksystä 2020 alkaen viereisestä Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän rakennuksesta tiloja. 
 
Väliaikaiset tilat vuokrattiin ulkopuolelta, koska koulun kuntotutkimus oli kesken ja kuntotutkimuksen tulokset vaikuttavat merkittävästi tilahankinnan toteutustapaan.  Kuntotutkimus valmistui tammikuun lopussa 2021. Kuntotutkimuksen perusteella Jynkänlahden koulun laajempi PTS-korjaustarve ajoittuu vuodelle 2030. Tämän hankesuunnitelman tavoitteena on ratkaista koulun tilatarpeet, kunnes peruskorjaus on ajankohtainen. 
 
Jynkänlahden koulun tilaratkaisuksi laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A perustuu nykyisen ns. pienemmän liikuntasalin muuttamiseen perusopetustiloiksi ja liikuntatilan vuokraamista seurakunnalta. Tämä vaihtoehto ei mahdollista koulun 3. kerroksessa olevien 3 opetustilan palauttamista takaisin 2 peruskokoiseksi (OT3) opetustilaksi. Vaihtoehto B:ssä hankitaan uusi vuokratilarakennus purettavan lisärakennuksen paikalle. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että Jynkänlahden yläkoulun nykyinen lisärakennus korvaan uudella, vuokrattavalla tilaelementtirakennuksella. Lisäksi päärakennukseen tehdään kolmen opetustilan osalta tarvittavat muutostyöt. Vuokratilan hankinta käynnistetään välittömästi. Luokkien muutostyö tehdään kesällä 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hankesuunnitelma: Pirtin koulu

Pirtin koulusta on laadittu tarveselvitys, joka on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.02.2019. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 01.03.2019 päättänyt hankesuunnittelun käynnistämisestä tarveselvityksen pohjalta. 
 
Tarveselvityksessä on esitetty hankesuunnittelun käynnistäminen Pirtin 700 oppilaan ja 120 esiopetuksen lapsen kouluksi. Hankesuunnittelun tavoitteeksi on asetettu löytää kestävä ratkaisu kasvavan oppilasmäärän tilatarpeisiin sekä toteutusmalli, joka huomioi vuosittaisen kasvun ennen lopullisen rakennushankkeen toteutumista.

Hankesuunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa: 1. vaihtoehdossa koulu jaettaisiin kahteen erilliseen toimipisteeseen. Vaihtoehto 2 on nykyisen koulun laajentaminen ja vaihtoehto 3:ssa koulu jaetaan kahteen rakennukseen.  Kaikkien vaihtoehtojen lähtökohtana on, että nykyisistä viipalerakennuksista voidaan luopua rakennushankkeen valmistuttua ja nykyinen päärakennus säilytetään. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että Pirtin koulu toteutetaan uudisrakennushankkeena hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutetaan kaupungin omaan taseeseen. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2025 ja uudisrakennus toteutetaan yhdessä vaiheessa siten, että opetus siirtyy kokonaisuudessaan uusiin tiloihin lukuvuodelle 2026-27. Piha-alueet valmistuvat vuonna 2027. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistyösopimus 2022-2025 / Kuopion Perheentalo 

Kuopion kaupungilla ja Kuopion Perheentalolla (Pelastakaa lapset ry) on ollut kumppanuussopimus vuosille 2019-2021. Kuopion Perheentalo on avoin, matalankynnyksen kohtaamispaikka kaikille lapsille aikuisineen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Perheentalon (Pelastakaa Lapset ry) kanssa vuosille 2022–2025. Tuen suuruus on 40.400 euroa vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Oppivelvollisuuslain edellyttämät muutokset hallintosääntöön 

 
Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppivelvollisille.

Oppivelvollisuuden laajentumista koskevat lakimuutokset tuovat sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita, joita ei ole säädetty tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi. Tämän vuoksi myös Kuopion kaupungin hallintosääntöön on tarpeen lisätä uusien tehtävien osalta päätösvaltaa koskevat määräykset.

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kuopion kaupungin hallintosäännön luvun 5 ”Toimielinten ja luottamushenkilöiden tehtävät sekä toimivallan jako, § 40 Kasvun ja oppimisen lautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta” täydentämistä seuraavilla tehtävillä:
                             
Opiskelupaikan osoittaminen
Oppivelvollisuuden keskeyttäminen hakemuksesta
Eräät oppivelvollista koskevat yksilöpäätökset 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myyntiä koskevassa asiassa

Kunnan jäsen on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 26.4.2021 § 159, jolla kaupunginhallitus hylkäsi kaupunginhallituksen päätöksestä 15.3.2021 § 103 tehdyn oikaisuvaatimuksen. Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista ja toimenpide- ja täytäntöönpanokieltoa asian käsittelyn ajaksi.  Valituksen perusteluissa on mm. todettu, että osakkeiden myyntiä koskeva aiesopimus on salattu julkisuuslain vastaisesti ja yhtiön todellinen markkina-arvo olisi tullut arvioida riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 23.7.2021 mennessä.

Annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
 
Yhtiön hallitus on pyytänyt omistajakunnille lähettämässään kirjeessä osakkaita huomioimaan, että esitykseen, aiesopimukseen, indikatiiviseen tarjoukseen sekä mahdolliseen järjestelyyn liittyvät yksityiskohdat ovat sisältäneet kummankin osapuolen liikesalaisuuden piirissä olevia asioita, mukaan lukien kauppahinta ja ostajakandidaatin nimi. Tämän vuoksi yhtiön aiesopimusta koskevaan esitykseen liittyvät asiat on käsitelty osakaskuntien päätöksenteossa salaisena. Tältä osin valituksessa esitetyt perustelut eivät kohdistu muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen 15.3.2021, eikä tuolloin tehtyä päätöstä ole syytä kumota mainituilla perusteilla.  
 
Kauppasopimukseen kirjattu yhtiön osakekannan velaton kauppahinta on merkittävästi korkeampi kuin kahden riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemät arviot osoittavat. Kauppahintaan ei siten myöskään sisälly väitettyä kiellettyä valtiontukea. Yhtiön arvoa on arvioitu ulkopuolisen tahon toimesta kahdessa eri vaiheessa. Kaupunginhallitus on voinut arvioida kauppakirjan ehdot hyväksyessään osakkeiden kauppahinnan olevan kaupungin taholta hyväksyttävällä tasolla yhtiön arvoon nähden.

Päätöstä ei tule määrätä täytäntöönpanokieltoon. Osakkeiden kauppaa koskevaan sopimukseen voidaan liittää tarvittaessa lykkäävä tai purkava ehto, joten mahdollisella täytäntöönpanolla ei ole merkitystä valituksen käsittelyn osalta. Valitus ja vaatimus täytäntöönpanokiellosta tulee hylätä. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus esittää edellä mainitun lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kahden terveyskeskushammaslääkärin viran perustaminen / Karttulan ja Maaningan kuntaliitosten aikaisten terveyskeskushammaslääkärien työsuhteiden muuttaminen viroiksi

Karttulan kuntaliitoksen vuonna 2011 ja Maaningan kuntaliitoksen vuonna 2015 yhteydessä henkilöstö siirtyi Kuopion kaupungin työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä. Karttulassa ja Maaningalla hammaslääkärit olivat työsuhteessa toisin kuin Kuopiossa, jossa hammaslääkärit ovat virkasuhteessa. Kuntaliitosvaiheessa Karttulan ja Maaningan hammaslääkäreiden virat ovat jääneet perustamatta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupungin suun terveydenhuoltoon perustetaan kaksi terveyskeskushammaslääkärin virkaa. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Ilmastohätätilan julistaminen Kuopiossa

Valtuutetut Kaisa Kantele, Laura Meriluoto, Irja Sokka ja Rauno Taskinen sekä 15 muuta valtuutettua ovat 9.11.2020 allekirjoittaneet aloitteen koskien ilmastohätätilan julistamista Kuopiossa. 
 
Aloitteessa todetaan mm., että useat maailman valtiot ja kaupungit ovat julistaneet ilmastohätätilan. Suomessa kaupungeista Helsinki on oman julistuksensa jo tehnyt. Ilmastohätätilan julistamisella on vahva symbolinen merkitys. Se auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta sekä toimien kiireellisyydestä. Julistus itsessään ei aiheuta välttämättä heti uusia toimia, mutta kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja parhaimmillaan tukee jo aloitettuja toimia.

Aloitteeseen annetussa lausunnossa todetaan, että Kuopion kaupunki ei julista ilmastohätätilaa. Kaupunki tiedostaa, että ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen on vakava ja kiireellinen asia, johon jokaisen tulee osallistua, niin kaupunkien kuin niiden asukkaidenkin. Kuopiossa vallitsee verrattain hyvä yhteisymmärrys ilmastopoliittisten tavoitteiden suunnasta, ja kaupunkiorganisaatio on sitoutunut niin resurssiviisausohjelman kuin ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Laajalla kuntalaisten sitouttamisella tavoitteeseen on mahdollista päästä. Tuore ilmastopoliittinen ohjelma osoittaa tavoitteiden suunnan. Kaupunki toimii edelleen esimerkkinä ja sitä kautta innostaa kaupunkilaisia ilmastoviisaaseen elämäntapaan ja toimiin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184