Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.1.2020

Kiinteistöä 297-6-14-2 koskeva maankäyttösopimus / Savonia-ammattikorkeakoulu oy ja Skanska Talonrakennus Oy

Savonia-ammattikorkeakoulu oy omistaa Hatsalan kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 297-6-14-2. Kaupunki on laatinut kiinteistöjä ja lähialueita koskevan asemakaavaehdotuksen. Se on ollut julkisesti nähtävillä 14.10.2019–13.11.2019.

Kiinteistön asemakaavoitukseen liittyen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n kanssa on neuvoteltu kiinteistöä koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta, kiinteistöjen määräalojen vaihdosta ja kaavan toteuttamisen edellyttämistä kiinteistörasitteista. Skanska Talonrakennus Oy on tehnyt kiinteistön kaupasta esisopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n kanssa, joten Skanska talonrakennus Oy on alueen tulevana toteuttavana osapuolena sopimusluonnoksessa.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n omistaman maan käyttötarkoituksen muuttaminen ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittavat sitä, että maanomistaja hyötyy kaavamuutoksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Neuvotellun maankäyttösopimusluonnoksen mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu oy maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 3 600 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

- Kuopion kaupunki tekee Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamista ja rasitteita koskevan esisopimuksen.

- Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

- Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Opistotien ja Hannes Kolehmaisen kadun ympäristö

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 9.10.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 14.10.–13.11.2019. Ehdotusaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja muistutus.

Kaavaehdotukseen on tehty kaksi muutosta. Nimistötoimikunnan lausunnon johdosta Savoniankujan nimi on muutettu paikan historiaa paremmin kuvaavaksi Opistokujaksi. Kuopion Veden kanssa käydyn neuvottelun johdosta AH-tontilla 23-5 olevaa johtorasitetta on laajennettu 0,5 metrillä viereiselle tonttialueelle. Muilta osin kaavaehdotus säilyy ennallaan. Muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Pohjoisosan kortteleiden 6–23 ja 24 osalta kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta. Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistön 297-4-11-1 kauppahinnan tarkistus

Kaupunki myi 10.10.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla Peab Oy:n omistamalle Kiinteistö Oy Tulliportinkatu 50:lle ns. Voiportin kiinteistön 297-4-11-1. Kaupan kohteen ollut kiinteistö on nykyään osa uuden asemakaavan mukaan muodostettua kiinteistöä 297-4-11-4. Kiinteistöyhtiö on myöhemmin jakautunut ja kiinteistön omistavat nykyään Peab Oy:n omistuksessa olevat Asunto Oy Kuopion Aapelin Tupa - ja Asunto oy Kuopion Voiportti -nimiset yhtiöt.

Kiinteistön 297-4-11-1 kauppahinta kauppakirjaa allekirjoitettaessa oli 631 114 euroa. Kauppakirjan mukaan kauppahinnassa oli otettu huomioon arvioituja Voiportin siipirakennuksen purkamiseen liittyviä kustannuksia, jotka vähennettiin kauppahinnasta aiemmin tehdyn kiinteistökaupan esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Purettavasta rakennuksen osasta oli tutkimuksissa löydetty haitta-aineita (asbestia, magnesiamassaa ja pikisivelyä), joiden osalta kauppahintaa vähennettiin arvion perusteella. Kauppakirjaan sisällytettiin kauppahinnan tarkistusmekanismi, jonka mukaisesti kauppahintaa korjataan, jos magnesiamassan tai pikisivelyn poistamisen kustannukset poikkeavat arvioiduista kustannuksista.

Voiportin siipiosan purkamisen yhteydessä ostaja havaitsi, että asbestin purkuun ja asbestijätteen poisvientiin liittyvät kustannukset ovat huomattavasti ennakoitua suuremmat. Peab Oy on vaatinut kaupunkia maksamaan kokonaan asbestipurkutyön ja asbestijätteen poisvientikustannukset 166508,19 euroa (sis. alv 24 %). Asiassa on käyty Peab Oy:n tekemän vaatimukseen liittyen alustavia neuvotteluja yhtiön edustajien kanssa.  Osapuolet ovat neuvottelujen jälkeen päätyneet esittämään kaupunginhallitukselle, että myös kaupunki osallistuisi edellä lausuttujen ennalta-arvaamattomien asbestin purkutyön ja poisviennin kustannuksiin siten, että kaupunki maksaa puolet asbestin purkukustannuksista eli 83254 euroa (sis. alv 24 %). Mainittu korjaus tulee tehdä maakaaren vaatimusten mukaisesti siten, että kiinteistöä 297-4-11-1 koskevaan kauppakirjaan tehdään tähän liittyen tarvittava korjaus ja kiinteistökaupan kauppahintaa alennetaan osapuolten yhteisen näkemyksen mukaisesti 83254 euroa. Tehtävän korjauksen myötä kiinteistön 297-4-11-1 kauppahinnaksi jää siten 547 860 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää alentaa 10.10.2018 allekirjoitetun kauppakirjan mukaista kiinteistön 297-4-11-1 kauppahintaa esityslistan valmistelutekstissä selostetulla tavalla. Asiasta tehdään kirjallinen sopimus kaupungin ja kiinteistön omistajien kesken. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2020

Kuopion kaupungin vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu ottamaan lainaa enintään 133,4 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu 56,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana kaupungin lainakanta nousee noin 470 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa noin 3.900 euroa asukasta kohden. Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 304 hyväksynyt rahoitusriskien hallintapolitiikan, joka on tullut voimaan 1.1.2019.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

- ottaa pitkäaikaista lainaa yhteensä enintään 133,4 miljoonaa euroa, joka nostetaan vuoden 2020 aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä edellyttäessä,

- valtuuttaa talousjohtajan kilpailutusten jälkeen päättämään rahoitusten nostosta sekä sopimaan tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat rahoituslaitosten kanssa,

- valtuuttaa talousjohtajan tekemään rahoituslaitosten kanssa solmittujen johdannaisyleissopimusten puitteissa yksittäisiä johdannaissopimuksia kaupungin lainoille ja leasingrahoitukselle rahoitusriskien hallintapolitiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti,

- todeta, että hallintosäännön 154 § mukaan talousjohtaja allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistyösopimus Finland Ice Marathon-tapahtuman järjestämisestä 2020–2022 / Pohjois-Savon Liikunta ry

Finland ice Marathon on Kuopiossa Kallaveden jäällä järjestettävä pitkien matkojen kilpa- ja kuntoluistelutapahtuma. Merkittävänä osana tapahtumaan kuuluu koululaisluistelutapahtuma. FIM on Kuopiolle ja koko Itä-Suomelle ainutlaatuinen tapahtuma. Kaupunki voi hyödyntää tapahtuman näkyvyyttä omien tavoitteidensa ja Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi -strategian sisältöjen mukaisesti. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edesauttaa Pohjois-Savon Liikunta ry:tä järjestämään vuosittain onnistunut ja taloudellisesti kannattava luistelutapahtuma.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti tuki on 50 000 euroa vuosittain. Avustusesityksessä on 5 000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna vuonna 2020.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään yhteistyösopimuksen hyväksymistä Finland Ice Marathonin järjestämisestä vuosina 2020–2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistyösopimus 2020-2022 / ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin.

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopio 2030 - strategian mukaisesti saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti tuki on
vuonna 2020   82 000 euroa
vuonna 2021   97 000 euroa
vuonna 2022   97 000 euroa

Avustusesityksessä on 15 000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna vuonna 2020.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI – Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020–2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistyösopimus 2020-2022/Kuopio Tanssii ja Soi Kuopio Dance Festival ry

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n vuosittain järjestämä Kuopio tanssii ja soi -festivaali on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä tapahtuma, yksi Euroopan arvostetuimmista alansa tapahtumista. Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta ja imagoa hyvän elämän pääkaupunkina.

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain 302 000 euroa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen. Avustusesityksessä on 14 000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2020–2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä / Atik Ismail

Atik Ismail (vas.) on pyytänyt eroa Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää Atik Ismailille eron Savonia-kirjallisuuspalkintoraadin jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ja esittää tilalle Kari Turunen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Keijo Laukkanen

Keijo Laukkanen (kd.) on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä.

Keijo Laukkasen luottamustoimet:

- Kaupunginvaltuuston jäsen (Suomen Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu on Rauno Taskinen)

- Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varajäsen (Björn Cederbergin henkilökohtainen varajäsen)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

  1. myöntää Keijo Laukkaselle eron valtuutetun toimesta ja
  2. myöntää Keijo Laukkaselle eron Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pia Punkki

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.12.2019 § 82 myöntänyt eron Pia Punkille valtuutetun toimesta ja muista kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvista luottamustoimista.

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat seuraavat Pia Punkin luottamustoimet:

- Omistajaohjausjaoston varajäsen (Erkki Virtasen varajäsen)

- Lähidemokratiajaoston varajäsen (Kari Hartikaisen varajäsen)

- Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta, kaupunginhallituksen edustaja (varaedustaja Erkki Virtanen)

- Kaupungin yhteistyötoimikunnan varajäsen (Erkki Virtasen varajäsen)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

  1. myöntää Pia Punkille eron omistajaohjausjaoston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen omistajaohjausjaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
  2. myöntää Pia Punkille eron lähidemokratiajaoston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lähidemokratiajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
  3. myöntää Pia Punkille eron kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden edustajansa kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
  4. myöntää Pia Punkille eron kaupungin yhteistyötoimikunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen yhteistyötoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen seuraavasti:

Kohta 3: Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnassa kaupunginhallituksen edustajana Erkki Virtanen, varalla Vuokko Hämäläinen.
Kohtaan 1 ja 2, Pia Punkin tilalle Vuokko Hämäläinen.
Kohta 4: Pia Punkin tilalle Vuokko Hämäläinen.

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 16.12.2019

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 16.12.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain