Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.7.2020

Kuopion Taidelukio Lumit uudisrakennushanke


Kuopion taidelukio Lumitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja rakentaminen Musiikkikeskuksen ympäristöön on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.9.2015.  Hankkeen liittäminen ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän ” -arkkitehtuurikilpailuun on päätetty kaupunginhallituksessa 26.10.2015 Uudisrakennukseen (n. 9000 brm2) sijoittuu 600 oppilaan taidelukio sekä ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tiloja. Alustavan hankeaikataulun mukaan kohde on valmis ja käyttöönottavissa kesällä 2022.

Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion 2020 investoinneissa varattu yhteensä 23,2 M€, joka jakautuu vuosille 2019-2021. Kaupunginhallituksen päätöksen 24.2.2020 mukaisesti hankkeen toteutussuunnittelua jatkettiin. Suunnitelma- ja aikataulumuutoksilla haettiin alhaisempia rakentamiskustannuksia hankkeelle. Kuopion Tilakeskus julkaisi Kuopion taidelukio Lumitin uudisrakennushankkeen urakoista EU-hankinta-ilmoituksen 6.5.2020.

Suunnittelukustannusten, hankevarausten ja saatujen tarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonaiskustannukset ovat 27,2 M€ (sisältäen Kuopion Pysäköinti Oy:lta ostettavat autopaikat). Kustannukset ylittävät hankkeelle talousarviossa määritetyn määrärahan 4 M€:lla, minkä johdosta kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusten muutos.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. valitsee hankkeen urakoitsijoiksi seuraavat halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneet yritykset (alv %) edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lainvoimaisella päätöksellään hankkeen kokonaiskustannuksiksi 27,2 M€. 
 • NCC Suomi Oy, rakennusurakka 18 850 000 €
 • Kuopion LVI-Talo Oy, putkiurakka 1 472 000 €
 • Kuopion LVI-Talo Oy, ilmanvaihtourakka 1 174 000 €
 • Are Oy, sähköurakka 1 759 000 €                     

Mikäli kaupunginvaltuusto ei hyväksy hankkeen kokonaiskustannuksia, niin hankintamenettely tullaan keskeyttämään erillisellä päätöksellä.

 1. valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Rajalan koulun laajennus ja elinkaaripalvelut

Puijonlaakso - Rajalan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilaratkaisuista on laadittu tarveselvitys vuonna 2019, jonka mukaan Rajalan koulun oppilasmäärät ovat kasvussa ja vuonna 2020 koulu on kasvamassa nelisarjaiseksi. Tilamitoitus ei vastaa oppilasmäärien nykytilannetta tai ennustetta. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.5.2020 Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen pohjalta Rajalan koulun laajennuksen hankekuvauksen.

Laajennus voidaan toteuttaa nykyisen koulurakennuksen yhteyteen osaksi samaa sisätilakokonaisuutta huomioiden erityisesti nykyisten ja uusien tilojen väliset kulkuyhteydet ja esteettömyys. Laajennuksen sijoittaminen samaan sisätilakokonaisuuteen helpottaa olennaisesti muun muassa taito- ja taideainetilojen sekä tukevien tilojen (ruokailu-, henkilöstö-, sosiaali-, hallinto- ja laitoshuoltotilat) käyttöä ja saavutettavuutta.

Hankkeen toteutus:

Rajalan koulun peruskorjaus ja laajennus on alun perin toteutettu elinkaarihankkeena. Hankekokonaisuutta koskeva sopimus solmittiin vuonna 2009 kilpailutuksen jälkeen Lemminkäinen PPP Oy:n kanssa. Tämä yhtiö on sittemmin yritysjärjestelyiden seurauksena sulautunut YIT-konserniin kuuluvaan YIT Suomi Oy:öön. YIT Suomi Oy:llä on elinkaarihankkeen palvelusopimuksen nojalla rakennuksesta 25 vuoden käyttö-, huolto- ja ylläpitovastuu, joka päättyy vuonna 2036. Nyt tehtävä laajennus on perusteltua ottaa saman palvelusopimuksen piiriin. Nykyisen koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan samalla koskemaan myös laajennusta.                       

YIT Suomi Oy:n kanssa on neuvoteltu laajennusta koskevasta KVR-urakasta sekä vuoteen 2036 toteuttavasta käyttö-, huolto- ja ylläpitopalvelusta. Kuopion Tilakeskuksen arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus on 3,6 milj.€.                            

Kohde valmistuu marraskuussa 2021. Kiinteistö Oy Koulutilat vuokraa tilat kaupungille vuoteen 2036 saakka.

Kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään, että

 1. Rajalan koulun laajennus toteutetaan KVR-urakkana kiinteäksi osaksi koulurakennusta, joka on YIT Suomi Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen piirissä.
 2. Rajalan koulun laajennuksen toteutus käynnistetään siten, että nykyisen koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan koskemaan myös laajennusta nykyisen elinkaaripalvelusopimuksen loppuun asti.
 3. sopimuksen muutos valmistellaan sopijapuolten allekirjoitettavaksi virkamiestyönä. Sopimusaineistoon voidaan tehdä teknisluontoisia täsmennyksiä kansliatoimenpitein.
 4. Rajalan koulun laajennus toteutetaan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen omistukseen. Kiinteistöyhtiö vastaa hankkeiden rahoituksesta ja Kuopi-on kaupunki myöntää kiinteistöyhtiölle kaupungin omavelkaisen takauksen hankkeen investoinnin toteuttamista otettavaan lainaan enintään 3,2 miljoonan euron (alv 0 %) ja enintään 20 vuoden laina-ajalle rahoituksen viimeisen erän nostamisesta lukien laskettuna.
 5. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään annettavien omavelkaisten takausten tarkemmista ehdoista sekä perittävän takausprovision määrästä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman kohteiden rahoittamista koskevan kilpailutuksen jälkeen.
   

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Juankosken Kahvilapytinki/ Käsityöneuvonta-asemarakennuksen lahjoittaminen

Kuopion kaupunki omistaa Juankoskella osoitteessa Juankoskentie 10 sijaitsevan hirsirakennuksen. Kiinteistö on liikerakennusten korttelialuetta ja historiallisesti arvokasta aluetta. Kahvilapytinki/Käsityöneuvonta-asemarakennus on suojeltava rakennus.  Historiallisesti ja kyläkuvallisesti arvokasta rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa ilman pakottavaa syytä.

Vuonna 1860 valmistuneessa, alun perin ruukin työväen asunnoiksi rakennetussa talossa on aikojen saatossa toiminut mm. kahvilapytinki, käsityöneuvonta-asema, matkailuinfo, jne. Rakennus piha-alueineen ei ole käytössä eikä Kuopion kaupungilla ole käyttöä rakennuksen tiloille. Tyhjän lähinnä tyydyttävässä kunnossa olevan rakennuksen ylläpitokulut ovat n. 10 000 euroa vuodessa ja lähivuosina on odotettavissa ylläpitokulujen lisäksi myös peruskorjauskuluja. Rakennus on ollut myynnissä useita vuosia tuloksetta.

Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry on 3.4.2020 anonut Kuopion kaupungilta, että kaupunki lahjoittaisi yllä yksilöidyn rakennuksen Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry:lle käytettäväksi ensisijaisesti museotoimintaan. Seuralla on tarkoitus jatkaa ja laajentaa arvokasta toimintaa Kahvilapytinki/Käsityöneuvonta-asemarakennuksessa.

Kaupunginhallituksen nimeämä tilatyöryhmä käsitteli anomusta kokouksessaan 27.4.2020. Tilatyöryhmä suhtautui lahjoitukseen myönteisesti ja puolsi valmistelun jatkamista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. lahjoittaa osoitteessa Juankoskentie 10 sijaitsevan Kahvilapytinki/Käsityöneuvonta-asemarakennuksen Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry:lle
 2. lahjakirja laaditaan kansliatoimenpitein
 3. valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan lahjakirjan


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö uudistetaan vastaamaan Kuopion Tilapalveluiden ja sen tuloyksiköiden tehtäviä. Lisäksi sääntöluonnoksessa poistetaan lakkautettavien viranhaltijoiden tehtävä- ja vastuuluettelot, koska tehtävät muuttuvat työsuhteiseksi. Kuopion Tilakeskuksen uusi toimintasääntöluonnos esiteltiin 22.6.2020 tila-työryhmälle, joka puolsi asian esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden toimintasääntö-luonnoksen ja vahvistaa sen erillisenä toimintasääntönä täydentämään Elinvoima- ja konsernipalveluiden toimintasääntöä.

 • Toimintasäännön hyväksymisen yhteydessä Kuopion Tilakeskus –taseyksikön nimi muuttuu muotoon Kuopion Tilapalvelut.
 • Uuden toimintasäännön voimaantulon myötä rakennusterveysasiantuntijoiden, kiinteistöteknisen asiantuntijan ja kunnossapitoasiantuntijan virat lakkaavat 31.7.2020 ja ko. virkasuhteet muutetaan työsuhteiseksi 1.8.2020 alkaen.
 • Kuopion Tilapalveluiden toimintasääntö tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Asiantuntijapalvelut ja digitaalinen palvelualusta ihmislähtöisen palveluverkon rakentamiseen / DigiPaVe

Kuopion, Turun ja Helsingin kaupungit ovat käynnistäneet valtiovarainministeriön rahoittaman "Ihmislähtöisen palveluverkoston suunnittelun vaatiman toimintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja harmonisointi" -yhteishankkeen (DigiPAVe). Hanke kestää 30.11.2021 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 564 000 euroa, josta Kuopion omarahoitusosuus on 128 200 euroa ja se voidaan kattaa oman työn osuudella. Yhteishankkeen taustalla on osittain Kuopion kaupungin ympäristöministeriön KIRA-digi -tukiohjelmarahoitteinen DigiPAVe-hanke vuodelta 2018.

Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisessä roolissa on julkisena hankintana toteutettava kokonaistoimitus, joka koskee yhteishankkeen käytännön johtamista ja toteuttamista sekä hankkeen keskeisten tulosten toimeenpanoa.

Hankintamenettely on hankintalain mukainen avoin menettely. Toimittajan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoukset otettiin vastaan ja avattiin Sansia Oy:ssä 1.7.2020. Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous Vastuu Group Oy:ltä. Tarjoaja ja sen ilmoittamat alihankkijat täyttivät kaikki tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä tarjottavaa palvelua koskevat pakolliset vaatimukset.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kokonaistoimituksen toteuttajaksi valitaan hankintapäätösluonnoksen mukaisesti Vastuu Group Oy.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan hankinta

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta alueella sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia. Tavoitteiden saavuttamiseksi on työllisyyspalvelussa käynnistetty merkittävä toiminnallinen muutos: työllisyyttä edistävien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen (työllisyyden palvelutori) sekä vahvaan henkilökohtaiseen tukeen perustuvien palveluprosessien vaikuttavuuden kehittäminen ja valmistautuminen työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseen.

Työllisyyspalvelun digitalisaatioon ja sähköisten palvelujen kehittämiseen liittyvää valmistelua on tehty vuosina 2017-2020 sekä omana työnä osana palveluprosessien kehittämistä, että kehittämiskumppanuuden kautta. Työllisyyspalvelussa tämä tarkoittaa toimintatapamuutosten lisäksi työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan käyttöönottoa. Työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan tavoitteena on tukea kuopiolaisten itsenäistä työnhakua ja työelämäosallisuuden rakentamista, edistää työllistymisvalmiuksien omaehtoista tunnistamista ja kehittämistä sekä tarjota koottua ja jäsenneltyä tietoa työmarkkinoista ja avoimista työpaikoista. Lisäksi palveluportaalin / valmennusalusta avulla halutaan tukea tulevan kuntakokeilun toteuttamista.

Hankinta tehdään yhtenä palvelukokonaisuutena ja hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa. Hankinta on tarkoitus tehdä pienhankintana elokuussa 2020 Hankintasammon kautta.

Työllisyyden palveluportaalin / valmennusalustan hankinta tuodaan tässä vaiheessa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Varsinainen hankinta tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi sen jälkeen, kun tarjoukset on saatu ja palveluntuottaja, hankinnan kokonaishinta ja sopimusehdot ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta: laskutusperiaatteen muutos

Keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

Laskutus on perustunut kulloisenkin vuodenvaihteen (01.01.) kiinteistön omistus- / hallintatilanteeseen. Tämä on aiheuttanut runsaasti korjauksia laskutukseen kiinteistöillä tapahtuneiden omistajanvaihdosten vuoksi.  Talvi-kunnossapidon laskutuskauden kulut muodostuvat talvikaudelta 01.10. – 30.04. Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen talvikunnossapito-kauden päättymistä vastaavaksi (30.04.) antaa kiinteistöjen omistus- ja hallintatilanteesta ajantasaisemman kuvan. Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen 30.4. vähentää virheellisten laskujen määrää ja siten parantaa asiakaspalvelun laatua.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen (laskutusperiaatteiden muutos siten, että laskutusaineiston poimintapäiväksi muutetaan 30.4.) ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


23. Puijo Symposium 2021

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö hakee kirjeellään 29.5.2020 pidennystä jo aiemmin Kuopion kaupungilta saamalleen tapahtumatuelle 23. Puijo Symposiumin järjestämistä varten. Koronapandemian takia Symposiumin järjestäminen aiemmin suunnitellusti kesäkuun lopulla 2020 oli mahdotonta, minkä takia Symposium on siirretty järjestettäväksi 28.6.-1.7.2021. Siirron yhteydessä Symposiumin pituus on lyhentynyt viisipäiväisestä nelipäiväiseksi. Puijo symposium on merkittävä asiantutijakongressi, jota on perusteltua tukea myös kaupungin toimesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön muutoshakemuksen ja että vuoden 2021 tapahtumamäärärahaan varataan 20 000 euron tuki 23. Puijo Symposiumin järjestämisen tukemiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja Kuopion kaupungin rahoitus jatkovalmisteluhankkeeseen (Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2020, että Kuopion kaupunki sitoutuu hankkeeseen, jossa Savonlinnan kaupunkia haetaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti varata vuosille 2022-2027 yhteensä 500 000 euron määrärahan hanketta varten.

Kansainvälinen raati päätti kesäkuussa, että kaikki Suomen kolme hakijaa, Oulu, Savonlinna ja Tampere jatkavat toiselle kierrokselle. Valmistelua on edelleen tarkoitus jatkaa Savonlinnan kaupungin vetämänä mukana olevien keskuskaupunkien ja maakuntien yhteistyönä.  Savonlinnan kaupunki on esittänyt Saimaa-ilmiön 2026 rahoitukseen yhteensä 1 350 000 euron suuruista EAKR-hanketta ajalle 1.9.2020-31.12.2021. Valmisteluhankkeeseen on pyydetty mukaan alueen keskuskaupunkeja ja maakuntaliittoja, hankkeen hallinnoija on Savonlinnan kaupunki. Omarahoitusosuuden on tarkoitus jakaantua siten, että Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä viisi kaupunkia eli Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuun kunkin rahoitusosuus on korkeintaan 30.000€, joka jakautuu vuosille 2020-2021.

Hankkeessa mukana olevat osapuolet ovat lisäksi valmistelleet hankkeen yhteistoimintasopimuksen, missä on kuvattu yhteistyön keskeiset toiminta-periaatteet. Yhteistoiminnan muodoksi on alustavasti kaavailtu perustettavaa yleishyödyllistä osakeyhtiötä vuosille 2022-2027, jos Euroopan kulttuuripääkaupunki hanke toteutuu. Yhtiön omistaisivat viisi keskuskaupunkia tasasuuruisin osin ja kukin kaupunki saisi hallituspaikan. Hallituksen puheenjohtaja tulisi Savonlinnasta.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.saimaailmio2026.fi/

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu ajalla 1.9.2020-31.12.2021 toteutettavan hankkeen osarahoitukseen vuosina 2020-2021 enintään 30.000 €:lla hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen rahoitus maksetaan yleishallinnon kehittämishankkeisiin varatusta määrärahasta.
 1. hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa-ilmiön toteutumista. 


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Eronpyyntö luottamustehtävistä / Erkki Kukkonen

Erkki Kukkonen (kok.) on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistä Kuopiosta poismuuton vuoksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää Erkki Kukkoselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kokouksen puheenjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain