Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 16.1.2023

Ohje häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla


Hyvä käytös kuuluu kaikille -ohje on Kuopion kaupungin ohje häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla. Ohje on tehty esimiesten avuksi ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Ohjeesta myös työntekijät saavat tietoa, mitä heiltä edellytetään ja miten työnantajan tulee lähteä epäasiallista käyttäytymistä selvittämään.

Kaupungin yhteistyötoimikunta on käsitellyt ohjeen yhteistoiminnallisesti (08.12.2022 § 44).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kuopion kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelusta säädetään Työturvallisuuslaissa (738/2002). Laki velvoittaa työnantajaa laatimaan työsuojelun toimintaohjelman ja ohjelman sisältö on osin määritetty. Työsuojelun "valvontalaissa" säädetään työnantajan velvollisuuksista työn sekä työympäristön terveellisenä ja turvallisena pitämiseen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajaorganisaation kaikkien osien toiminnassa.

Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on laadittu kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Toimintasuunnitelmassa käydään läpi kaupungin työsuojelutoimintaan ja työhyvinvointiin liittyviä ohjeita ja ohjelmia yleisellä tasolla. Tarkat ohjeet löytyvät aina kaupungin sisäiseltä verkkosivulta Kuhasta. Toimintaohjelmaan kuuluvaa kehittymissuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja seurataan työsuojelutoimikunnan kokouksissa sekä kaupungin yhteistyötoimikunnassa.

Kaupungin yhteistyötoimikunta on käsitellyt ohjeen yhteistoiminnallisesti (08.12.2022 § 43).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat 2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026. Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain ja asetettu tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden vastuualuekohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet.

Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille. Käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee käyttösuunnitelmat tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman hyväksymisestä.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen vastuualueille ja palveluyksiköille.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Yrityspalvelun toimintatulot ja -menot lisääntyivät 25 000 eurolla, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutokset aiheutuvat Invest & Grow -hankkeen määrärahamuutoksista.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on lisäksi tehty vastuualueiden välisiä muutoksia strategia- ja kehittämisen, kaupunginkanslian sekä talous- ja omistajaohjauksen toimintamenoihin ja edelleen toimintakatteeseen. Muutokset aiheutuvat sisäisten tehtäväsiirtojen määrärahamuutoksista.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa työllisyyspalvelun vastuualueella on kohdistettu työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen 11,5 milj. euron määräraha, mikä on tavoitteellisempi kuin valtuustoon nähden sitova taloudellisuusmittari/työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus 11,964 milj. euroa. Työllisyyspalvelussa lisätään 9 henkilötyövuotta työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun.

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa esitetään eräiden määrärahavarausten tarkemmat käyttökohteet, lisäksi on määritelty kustannuspaikoittain määrärahojen laskujen hyväksyjät.

Tilapalvelujen käyttösuunnitelma on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovat erät vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Määräaikaisten virkojen perustaminen työllisyyspalveluun

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on ollut käynnissä 1.3.2021 alkaen ja se jatkuu 31.12.2024 saakka. Kuntakokeilun toimintaperiaatteena on, että kerran kuntakokeilun asiakkaaksi siirtynyt asiakas on aina kuntakokeilun asiakas. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka asiakkaan työttömyys katkeaisi välillä työllistymiseen, opiskeluun tai palveluihin, hän palaa uuden työttömyysjakson alkaessa aina kuntakokeilun asiakkaaksi. Tämä kasvattaa kuntakokeilun asiakasmääriä.

Kuntakokeilun toimintaympäristö on merkittävästi muuttunut 2.5.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen ja pohjoismaisen työvoimapalvelumallin voimaantulon vuoksi. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin myötä asiakkaan prosessista tuli kaavamainen ja hallinnollisen työn osuus kasvoi merkittävästi. Työmäärän kasvua kompensoimaan saatiin Kuopion kuntakokeiluun lisää 17 TE-taustaista työntekijää. Tämä ei ole ollut riittävä henkilöstölisäys työn luonne ja asiakasryhmät huomioiden. Valtion rahoituksella ei lisähenkilöstöä ole kuitenkaan enempää tulossa.

Kuntakokeilun toimeenpanon tilanne on se, että laissa säädettyä palveluprosessia ei kyetä toteuttamaan vaaditulla tavalla. Suurimmat haasteet ovat ns. vanhojen asiakkaiden prosessin mukaisten työnhakuhaastatteluiden toteuttamisessa ja työllistymissuunnitelmien tai vastaavien päivittämisessä laissa säädetyssä ajassa.

Tällä hetkellä kuntakokeilussa on asiakkaita 150-170 omavalmentajaa kohden. Tarkoituksenmukainen asiakasmäärä omavalmentajaa kohden olisi enintään 120 asiakasta / omavalmentaja.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se perustaa yhdeksän (9) määräaikaista työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa ajalle 16.1.2023-31.12.2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunkisuunnittelujohtajan viran hakumenettely

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.12.2019 (§ 190) että, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen hoitaa oman toimensa ohella myös kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa 1.2.2020 lukien.

Viimeisen parin vuoden aikana Kuopion kaupunkisuunnittelun toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Kuopion kaupunkiseudun kunnat ovat solmineet vuonna 2020 MAL-sopimuksen, jonka vuoksi seudullinen suunnittelu on tullut entistä tärkeämpään rooliin.

Lisäksi palveluverkoston suunnitteluun luodaan uusi toimintamalli, jolla pystytään entistä paremmin hahmottamaan kaupunkirakenteen ja palveluverkoston kokonaisuutta. Toiminnan johtamisen ja koordinoinnin parantamiseksi tehdään myös toiminnallisia järjestelyjä kaupunkiympäristön palvelualueella. Jotta edellä mainittu toiminnan kehittäminen saadaan käynnistettyä, on syytä laittaa kaupunkisuunnittelujohtajan virka avoimeksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että:

- kaupunkisuunnittelujohtajan virka julistetaan avoimesti haettavaksi,
- kaupunkisuunnittelujohtajan viran kelpoisuusehtoina on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys vastuualueen toimialaan,
- kaupunkisuunnittelujohtajan viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään ja haastatteluryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja, kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja sekä kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikkö ja työryhmällä on mahdollisuus harkintansa mukaan täydentää kokoonpanoa,
- apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen virantoimitusvelvollisuus hoitaa kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa oman toimen ohella päättyy silloin, kun uusi kaupunkisuunnittelujohtaja ottaa viran vastaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2022 henkilöstöjohtajan viran auki julistamisesta ja valintaa valmistelevasta työryhmästä.

Koska virkaan valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan, kaupunginhallitus päätti 21.11.2022 julistaa henkilöstöjohtajan viran uudelleen haettavaksi aiempien kelpoisuusehtojen mukaisesti päätöksestä muutoin tarkemmin ilmenevin tavoin ja siten, että virkaa aikaisemmin hakeneiden henkilöiden hakemukset otettiin huomioon. Virka oli uudelleen haettavana 22.11.-15.12.2022 välisenä aikana. Uuteen määräaikaan mennessä virkaan tuli 29 hakemusta ja kokonaisuudessaan virkaan tuli 46 hakemusta.

Hakemusten, niistä tehdyn ansiovertailun ja henkilöarvioinnin muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella viran täyttöä valmistellut haastatteluryhmä yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että henkilöstöjohtajan virkaan valitaan YTM, OM Anu Tiikasalo ja varalle valitaan KTM Heli Huopainen, mikäli Anu Tiikasalo kieltäytyy viran vastaanottamisesta.

Esityslistan liitteenä jaetaan uusi hakuilmoitus ja hakijakoontiluettelo.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan valitaan YTM, OM Anu Tiikasalo ja varalle valitaan KTM Heli Huopainen, mikäli Anu Tiikasalo kieltäytyy viran vastaanottamisesta. Henkilöstöjohtajan viran kokonaispalkka on 6824,72 €/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes virkaan valittu on esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginjohtajan viran täyttömenettelyyn valmistautuminen

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta 1.8.2023 lukien.

Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 143 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää erikseen viran julistamisesta haettavaksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

1. Päättää nimetä valmistelutyöryhmän, joka toimii myös haastatteluryhmänä.

2. Päättää, että kaupunginjohtajan rekrytoinnissa käytetään asiantuntijapalvelua sisältäen henkilöarvioinnin ja tarvittaessa suorahakua. Työnantajapalvelu valtuutetaan tekemään tarvittavat päätökset ja sopimukset asiantuntijapalvelun hankintaan liittyen. Markkinointijohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat päätökset ja sopimukset rekrytointimarkkinointiin liittyen.

Kohta 1. Kaupunginhallitus nimesi valmistelutyöryhmään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.

Kohta 2. päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kuopion kaupungin toteuttamat ja rahoittamat hankkeet EU:n rakennerahastokaudella 2014-2020 sekä uuden kauden 2021-2027 käynnistyminen/Tilannekatsaus tammikuu 2023

Kausi 2014-2020 (Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Kuopion kaupunki on päättymässä olevalla EU:n rakennerahastokaudella ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä 110 hanketta. Leader ja Kake eli kansalaislähtöisen kehittämisen kokonaisuus on tässä laskettu kumpikin yhtenä hankkeena, vaikka käytännössä niihin sisältyy kymmeniä pienempiä hankkeita. Osan hankkeista toteuttaminen jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun saakka. Kuopion kaupunki on osarahoittanut hankkeita yhteensä 10,5 milj.€:lla ja antanut näin vipuvoimaa yhteensä yli 77,4 milj.€:n hankekokonaisuudelle. Suurin osa kaupungin hankerahoituksesta on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen.  Rakennerahasto-varoilla on ollut ja on edelleen merkittävä vaikutus koko Pohjois-Savon kehitykselle ja elinvoimalle.

Kuopio on hanketoimijana toiminut pääosin kolmessa roolissa: toteuttanut hankkeita, osarahoittanut muiden toimijoiden hankkeita tai ollut osatoteuttajana yhteishankkeissa. On myös hankkeita, joihin kaupunki osallistuu kumppanina ilman rahoitusta.

Kaupungin itse toteuttamia päättyneitä tai käynnissä olevia kauden 2014-2020 rakennerahastohankkeita on ollut yhteensä 39 ja niiden kokonaiskustannukset 32,3 milj.€, josta oman rahoituksen osuus 7,8 milj.€. Kaupungin hankkeista kooltaan suurimpia ovat olleet saavutettavuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät investointihankkeet (mm. Savilahden liikennejärjestelyt, Kumpusaarentie, Asemanseutu, viisaan liikkumisen hankkeet) ja työllisyyshankkeet (mm. Työllisyyden palvelutori, Topi-hanke, Askel-hanke).

Kausi 2021-2027 (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma)

Uuden rakennerahastokauden käynnistyminen on viivästynyt. Rahoitushakemuksia on voinut jättää rahoittajille jo 2022, mutta päätöksiä hankkeista ei ole vielä saatu. Kuopion kaupunki on jättänyt uuteen ohjelmaan kuusi hankerahoitushakemusta.

Uutena kokonaisuutena alkaneella kaudella on se, että kaupunkien ja valtion välisiin innovaatioekosysteemisopimusten hankkeisiin on korvamerkitty ohjelmasta kestävän kaupunkikehityksen rahoitusta. Rahoituksella kehitetään kaupunkien innovaatiokyvykkyyttä ja -ekosysteemejä perustuen kaupungin toimintaan innovaatioalustana elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön vahvistamiseksi. Kuopio on sitoutunut kuntarahoittamaan ekosysteemisopimuksen (vesiklusteri ja terveys- ja hyvinvointiteknologia) hankkeita enintään 250 000 €:lla vuodessa.

Pääperiaatteena kaupungilla on se, että palvelualueet rahoittavat omista budjeteistaan oman toimialansa hankkeiden omarahoitusosuudet. Yrityspalvelu rahoittaa elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita ja yleishallinnon kehittämisrahasta rahoitetaan pääosin poikkihallinnollisia ja muita kuin elinkeinopoliittisia hankkeita. Kokonaisuudessaan yrityspalvelun ja yleishallinnon budjetteihin on kuluvalle vuodelle 2023 varattu hankerahoitusta yhteensä noin 522.000€, josta sitomatonta on noin 330.000€. Lisäksi on varaus ekosysteemisopimusta toteuttaviin hankkeisiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Asia vedettiin pois listalta.

 

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)