Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 16.12.2019

Kiinteistöä 297-4-4-6 koskeva maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22

Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 omistaa osoitteessa Puijonkatu 22 sijaitsevan kiinteistön 297-4-4-6 rakennuksineen.  Kaupunki on laatinut sopimusaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen no 856, joka on ollut julkisesti nähtävillä 2.9.2019–1.10.2019. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liikerakennusten korttelialueesta asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumis-rakennusten korttelialueeksi (ALP-1). Sopimusalueen rakennusoikeus kasvaisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 7000 k-m²:stä ase-makaavaehdotuksen mukaiseen 10750 km²:iin. Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten maanomistajan omistuksessa olevan tontin rakennusoikeuden lisäyksen ja käyttötarkoituksen muutoksen ja siten tontin nykyistä tehokkaamman käytön.

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a § 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maan-omistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:n kanssa neuvotellun kiinteistöä 297-4-4-6 koskevan maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 770 000 euroa. Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:n kanssa tehdään kiinteistöä 297-4-4-6 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontit 5 ja 6

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Koy Kuopion Puijonkadun kiinteistön täydennysrakentaminen nykyisellään matalammalta Maljalahdenkadun, Myllykadun ja Suokadun puoleiselta osaltaan. Samalla muutetaan liikennejärjestelyjä kortteliin rajautuvan Myllykadun osalta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotukseen nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt vähäiset tarkistukset.

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 19.9.2018. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 24.9.–24.10. 2018. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 27.9. 2018.

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 20.3. 2019. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 25.3.–26.4. 2019, ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 16.4.2019 sekä yleisötilaisuus 3.4. 2019. Ehdotusaineisto on kaupunkirakennelautakunnan 28.8. 2019 hyväksymä. Ehdotusaineisto oli nähtävillä 2.9.–1.10. 2019. Ehdotuksesta ei nähtävilläoloaikana jätetty muistutuksia. Lausuntoja saatiin yksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt tarkistukset ja 20.11.2019 ja esittää kaavamuutosehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-13-2-12 koskeva maankäyttösopimus / Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa Savilahdessa sijaitsevat kiinteistöt 297-13-2-12 ja 297-13-2-5. Kiinteistöllä 297-13-2-12 sijaitsevat Suomen Yli-opistokiinteistöt Oy:n omistamat Itä-Suomen Yliopiston rakennukset. Kiinteistöä 297-13-2-5 hallitsee Kiinteistö Oy Kuopion Studentia-niminen yhtiö maanvuokraoikeuden nojalla, ja kiinteistöllä sijaitsee kiinteistöyhtiön omistama Studentia-niminen rakennus.

Kiinteistöt ovat olleet Yliopistonranta-nimisen asemakaavatyön kohteina. Kaupunki on laatinut kiinteistöjä ja lähialueita koskevan asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 20.8.2018 – 21.9.2018. Kiinteistölle 297-13-2-12 on asemakaavaehdotuksen mukaan tarkoitus osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten rakentamiseen varattaville korttelialueille asuinrakentamisen mahdollistavaa rakennusoikeutta noin 36 000 km² (kaavamerkinnät ALY ja ALY-5). Lisäksi kiinteistölle on tarkoitus osoittaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten rakennusoikeutta 101 000 km² (kaavamerkintä YOK).

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistaman maan käyttötarkoituksen muuttaminen ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hyötyy kaavamuutoksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan yhtiö maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 1 600 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

- Kuopion kaupunki tekee Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Kuopion Studentian kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamista ja rasitteita koskevan esisopimuksen.
- Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
- Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15...24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten, opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten sijoittaminen Savilahden-tien länsipuolelle, toimisto- ja liikerakennusten sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen ja moottoritieliittymän toteuttaminen Savilahdentien ja moottoritien väliselle alueelle. Lisäksi mahdollistetaan sähköaseman ja voimalinjojen siirto sekä varataan alueet muille oleville toiminnoille.

Asemakaavaehdotuksen tarkoituksena on kaavoittaa osa Savilahden vesialueesta. Kaavan yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvat tontit 13-1-4, 13-2-17…24, 13-23-2. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausuntoja ja muistutus. Ehdotukseen on tehty muutamia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä aluerajoihin liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 1 tonttia 4, korttelin 2 tontteja 17…24 ja korttelin 23 tonttia 2 koskevan sitovan tonttijaon. Ehdotukseen tehdyt muutokset ei ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Suomen Yliopistokiinteistöjen omistamaan alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutu-vien kustannusten korvauksesta.

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myyntiprosessin eteneminen

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt Kiinteistö-KYS Oy:n myyntiä kokouksissaan 15.10.2018 § 58, 25.6.2019 § 43 ja 14.10.2019 § 74. Lokakuun kokouksessa jaostolle annettiin tilannekatsaus, jossa mm. todettiin, että Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myynti on arava- ja korkotukilainsäädännön puitteissa mahdollista toteuttaa niin, että Kiinteistö-KYS Oy:ssä toteutetaan ennen järjestelyyn ryhtymistä kokonaisjakautuminen, jossa vapaarahoitteinen ja arava- ja korkotukirahoitteinen toiminta jaetaan kahteen eri yhtiöön. Jakautumisesta päätetään jakautuvan yhtiön yhtiökokouksessa ja jakautumisen yksityiskohdat esitetään jakautumissuunnitelmassa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa 18.11.2019 § 137 ja päättänyt esittää Kiinteistö Kys Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista tavoitteena, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 33 § 4. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella esitys kaupunginhallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen kutsumiseksi.

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että koolle kutsutaan ylimääräisen yhtiökokous käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jalkautumista, jonka tavoitteena on, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön siten, että jakautuminen on loppuunsaatettu syyskuun 2020 loppuun mennessä. Kiinteistö Kys Oy:n hallitus velvoitetaan raportoimaan jakautumisen edistymisestä omistajille.  Omistajaohjausjaosto on ohjeistanut yhtiökokousedustajaa siten, että kaupat toteutetaan Niiralan Kulma Oy:n kanssa ARA-säännöksiä noudattaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen vuoteen 2030

Kuopion kaupunginhallitus on 21.1.2019 §13 päättänyt käynnistää Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen vuoteen 2030. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa, koska vuoden 2020 alusta aloittava Kuopion Vesi Oy toimii Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja sen päivittäminen ovat erittäin tärkeää koko kaupungin vesihuoltostrategian kannalta. Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman suunnittelualue käsittää koko kaupungin alueen. Suunnitelman tavoitteena on selvittää ja linjata talous-vesihuollon sekä jätevesihuollon kehittämisratkaisuja niin kaupungin taajama- kuin haja-asutusalueilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi, että kaupunginhallituksen 21.1.2019 § 13 tekemää päätöstä muutetaan siten, että Kuopion kaupunki tekee vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen vuoteen 2030 yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa.  Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että työtä varten perustettua ohjausryhmää täydennetään Siilinjärven kunnan ja Kuopion Vesi Oy:n edustajilla sekä tarvittaessa muiden vesihuoltolaitosten edustajilla (maksimissaan kaksi edustajaa / vesihuoltolaitos).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran vastaanottaminen ja virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 18.11.2019 Jari Saarisen Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajaksi. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Jari Saarinen on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja hän on ilmoittanut ottavansa apulaiskaupunginjohtajan viran vastaan 1.1.2020.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vahvistaa apulaiskaupunginjohtajan ehdollisen virka-vaalin ja merkitsee tiedoksi, että Jari Saarinen ottaa viran vastaan 1.1.2020 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Muutoksia hallintosääntöön ja apulaiskaupunginjohtajan tehtäväjärjestelyt

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 11.11.2019 päättyneiden kunnallisen yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen tuloksen tiedoksi ja hyväksyi työnantajan neuvotteluissa esittämät linjaukset sekä hyväksyi työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman.

Osana yhteistoimintaneuvotteluprosessin täytäntöönpanoa tarkastellaan myös kaupungin johtamisrakenteen tiivistämistä. Voimassa olevan kaupungin hallintosäännön 19 § (Palvelualueet ja erilliset taseyksiköt) 4 momentin mukaan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen muodostavat elinvoimapalvelun vastuualue sekä konsernipalvelun vastuualue.  Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen osalta esitetään tehtävän muutoksia siten, että jatkossa palvelualueella ei olisi enää erillisiä elinvoiman ja konsernipalvelun vastuualueita. Jatkossa kukin palvelualueen yksikkö muodostaisi oman kaupunkitasoisen vastuualueensa.
Kaupunginjohtaja johtaisi edelleen palvelualuetta, mutta toimisi 1.1.2020 alkaen suoraan myös strategiajohtajan, elinkeinojohtajan, markkinointijohtajan ja hallintojohtajan lähimpänä esimiehenä. Hallintojohtaja toimisi edelleen talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, toimitilajohtajan ja tietohallintojohtajan lähimpänä esimiehenä. Hallintojohtaja toimisi 1.1.2020 lukien myös lomituspalvelujohtajan lähimpänä esimiehenä. Elinkeinojohtaja toimisi jatkossa työllisyyspalvelujohtajan lähimpänä esimiehenä.

Edellä mainitut elinvoima- ja konsernipalveluja koskevat muutokset edellyttävät tarkistuksia kaupungin hallintosääntöön. Lisäksi elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasääntöä on tarkistettava vastaamaan muuttunutta organisointia, mistä kaupunginhallitus päättää erikseen alkuvuodesta.

Muiden palvelualueiden johtamisjärjestelyjen osalta esitetään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen hoitaa jatkossa oman toimensa ohella myös kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa 1.2.2020 lukien. Hallintosäännön 65 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus päättää mm. apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset 1.1.2020 lukien:

1) 19 §:n 4 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantaja-palvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja tilakeskus.”

2) 21 §:n (Kaupunginjohtaja) 1 momentin 6 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”johtaa elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualuetta.”

Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että se määrää apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen hoitamaan suostumuksensa mukaan oman toimensa ohella kaupunkisuunnittelujohtajan virkaa 1.2.2020 lukien.

Lisäys esitykseen:

Kaupunginhallitus päättää esittää asian ylimääräisenä asiana kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan sijaisten määrääminen 2020

Kuopion kaupungin hallintosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Edelleen hallintosäännön 3 luvun 23 §:ssä säädetään, että apulaiskaupunginjohtajat johtavat kaupunginjohtajan alaisena, kaupungin kokonaisetu huomioiden, palvelualueiden toimintaa.

Hallintosäännön 3 luvun 21 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Käytäntönä on ollut, että kaupunginhallitus on tehnyt vuosittain erillisen päätöksen kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyistä.  

Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi, että kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 1.1.2020 lukien apulaiskaupunginjohtajat seuraavassa järjestyksessä:

1. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen (perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet),
2. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas (hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualue) ja
3. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen (kaupunkiympäristön palvelualue).

Kaupunginhallitus tekee vuosittain erillisen päätöksen apulaiskaupunginjohtajien etusijajärjestyksen muuttamisesta seuraavan vuoden osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustoimesta / Antti Tuononen

Antti Tuononen (vihr.) on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä Kuopion vammaisneuvoston puheenjohtajan tehtävästä 31.12.2019 alkaen. Kuopion vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 27.11.2019 esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeää kaudeksi 1.1.2020–31.5.2021 vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Katja Heinosen, varapuheenjohtajaksi Mika Saastamoisen ja Helena Liukkusen varajäseneksi Sirkku Lappalaisen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy vammaisneuvoston esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 9.12.2019

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 9.12.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille vuodelle 2020 liittyvän vastauksen käsitteleminen

Kolmekymmentä kolme (33) Kuopion kaupungin valtuutettua ovat tehneet 3.12.2018 valtuustoaloitteen Kokeilun kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi tarpeiden mukaisesti kulttuuri-, liikunta- ja asiointibussin nimikkeellä.

Valtuustoaloitteessa kokeilumäärärahaksi esitetään alueellista 3000-4000 euron määrärahaa/ pitäjäraati. Yhteiskuljetustoiminta olisi tarkoitettu täydentämään maaseutualueiden henkilöliikennepalveluja. Kuljetuksia tulee järjestää kaikille ikäryhmille, se on kaikille kuntalaisille avointa ja maksutonta.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan muun muassa seuraavaa:

Pitäjäraadeissa järjestetään tällä hetkellä toimintamäärärahalla erilaisia kuljetuspalveluja. Juankoski ja Riistavesi järjestävät säännöllisesti Kulttuuribussimatkoja kaupunkiin, Vehmersalmella on samoin järjestetty kulttuuri-, vapaa-ajan ja asiointiliikennekokeiluja kantakaupunkiin tämän vuoden aikana. Karttula on osallistunut Musiikkikeskuksen kanssa kohdennettuun yhteiskuljetukseen Musiikkikeskuksen esitykseen. Nilsiän pitäjäraati on järjestänyt kuljetuksen Nilsiän kyliltä Taiteiden juhlaan Nilsiän taajamaan.

Laajemmin Kuopion maaseutualueiden liikkumisen ja liikenteen palveluiden järjestämistä suunnitellaan ja kehitetään 13.11.2019 käynnistettävässä Liikenteen Kumppanuuspöydässä Nilsiän Tahkolla. Aloitteessa esiin nostetut näkökulmat ovat kannatettavia ja erityisesti, jos aloitteen pohjalta voitaisiin ryhtyä suunnittelemaan yhteiskuljetuksia myös kantakaupungista maaseudun tapahtumiin ja tilaisuuksiin, tukisi se kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain