Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 17.1.2022

Kuopion kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, joka koskee kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymistä vuosina 2023-2026. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. Martinlahden ranta-asemakaavan muutosehdotus ja pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2022.
 

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien siirtäminen hyvinvointialueille toteutetaan suoraan lain nojalla siirtämällä ne varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hyvinvointialueet vuokraavat kuntien omistamissa rakennuksissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käyttämät toimitilat. Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. 

Kuntia sitovien sopimusten ja vastuiden siirtymisessä hyvinvointialueelle siirtyisivät kaikki sellaiset toimitilojen hallintaa koskevat sopimukset, joissa tosiasiallisesti on kyse toimitilan vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevasta sopimuksesta ja joissa kunta itse ei omista sopimuksen nojalla hallinnoimaansa tilaa.

Soteuudistusta koskevan toimeenpanolain mukaisesti kuntien on tehtävä selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista 28.2.2022 mennessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden valmisteleman lausunnon (liitteenä kokousmateriaalissa) annettavaksi Kuopion kaupungin lausuntona valtionvarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
               

Yrityspalvelun esitys Jatkis-Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa -hankkeen osarahoittamiseksi (Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ESR)

Savon Yrittäjät ry hakee 2.11.2021 saapuneella hakemuksellaan Kuopion kaupungilta kuntarahaa Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa -hankkeelleen.

Hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjiä omistajanvaihdosprosesseissa, niin että elinkelpoisille yrityksille löydetään jatkajia ja turvataan samalla kattava ja monipuolinen palvelutarjonta Pohjois-Savossa. Määrällisenä tavoitteena on saada palvelun piiriin 150 asiakasta vuosittain. Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, jotka ovat myymässä yritystään ja yritystoiminnan potentiaaliset ostajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen yritysneuvojat. 
Uutta hanketta ja toimintamallia on valmisteltu vuonna 2021 toteutetulla Savon Jatkis- esiselvityshankkeella ja kuntien suoraan rahoittamalla palvelulla. Kysyntää omistajanvaihdospalvelulle on esiselvityshankkeen perusteella merkittävissä määrin.
 
Hankkeen kestoaika on kaksi vuotta (1.1.2022-31.12.2023) ja sen kokonaisbudjetti on 441.020 euroa. Ely-keskuksen myöntämä rahoitus hankkeelle on 352.816 euroa. Kuntien rahoitus on yhteensä 83.794 euroa, 19 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja tuensaajan omarahoitus 4.410 euroa. Kuopion kaupungin osuus kuntarahasta on yhteensä 40.522,90 euroa koko hankeajalta. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki sitoutuu Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa- ESR-hankkeen osarahoittamiseen vuosien 2022 ja 2023 aikana 9,2 %:lla hankeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 40.522,90 eurolla. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 

Ranta-asemakaavan muutosehdotus, Martinlahti

Muutosehdotus on ollut nähtävänä 24.6.–13.8.2021. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pohjois-Savon liitolle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle ja Savon voimalle. Lausuntoja tuli kolme.

Ranta-asemakaavan muutoksen myötä kahdesta erillisestä rakennuspaikasta muodostetaan yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikalle osoitetaan oikeus rakentaa kaksi asuinrakennusta. Siirtyvän rakennuspaikan käyttötarkoitus muuttuu vapaa-ajan asumisen paikasta vakituisen asumisen rakennuspaikaksi. Rakennuspaikan tieyhteys on ratkaistu ja vesihuolto järjestetään rakennuspaikkakohtaisesti säädösten mukaisesti. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle ranta-asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2022

Kuopion kaupungin vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu ottamaan ulkoista lainaa enintään 135 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu noin 61 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan vuoden 2022 lopussa kaupungin lainakanta on arvolta noin 511 miljoonaan euroa, mikä tarkoittaa lähes 4.200 euroa asukasta kohden.

Kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

  • ottaa pitkäaikaista ulkoista lainaa yhteensä enintään 135 miljoonaa euroa, joka nostetaan vuoden 2022 aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä edellyttäessä,
  • valtuuttaa talousjohtajan kilpailutusten jälkeen päättämään rahoituksen hankinnasta sekä sopimaan tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat rahoituslaitosten kanssa,
  • valtuuttaa talousjohtajan tekemään rahoituslaitosten kanssa solmittujen johdannaisyleissopimusten puitteissa yksittäisiä johdannaissopimuksia kaupungin lainoille ja leasingrahoitukselle rahoitusriskien hallintapolitiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti,
  • todeta, että hallintosäännön 155 § mukaan talousjohtaja allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kuopion kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet tulee saattaa ajan tasalle tapahtuneiden henkilömuutosten takia. Pankkitilien käyttöön tarvitaan aina samanaikaisesti kaksi kaupunginhallituksen valtuuttamaa henkilöä. Myös lomien aikana paikalla on oltava riittävä määrä tilien käyttöön oikeutettuja henkilöitä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää valtuuttaa kokousmateriaalin liitteessä mainitut henkilöt (2) yhdessä allekirjoittamaan nostot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Valtuustoaloitteet vuodelta 2021

Hallintosäännön 126 §:n mukaan ”Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun”.

Vuonna 2021 jätettiin 15 valtuustoaloitetta, joista vuoden loppuun mennessä oli käsittelemättä 4 aloitetta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Eronpyyntö luottamustehtävästä / Riina Mehtätalo

Riina Mehtätalo on pyytänyt eroa kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Riina Mehtätalo on valittu 9.8.2021 kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupunkirakennelautakuntaan varajäseneksi (Mirja Wihurin henkilökohtainen varajäsen) toimikaudelle 2021-2025. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Riina Mehtätalolle kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun saakka.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


--

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: 
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022809355