Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 18.5.2020

Tonttia 297-2-1-3 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen / Lujatalo Oy

Lujatalo Oy lähetti vuonna 2017 Kuopion kaupungille hakemuksen, jonka mukaan yhtiö pyytää kaupunkia joko vuokraamaan tai myymään yhtiölle tontin 297-2-1-3 osoitteessa Vuorikatu 29a. Hakemuksen mukaan tontti tulisi Lujatalo Oy:n toimitaloa varten ja rakennukseen sijoittuisivat Lujatalo Oy:n Kuopion toiminnot ja yhtiön pääkonttoritoiminnot Kuopiossa. Neuvottelujen mukaan rakennukseen tulisi myös asuntoja.

Kaupunkirakennelautakunta varasi tontin Lujatalo Oy:lle 1.11.2017 § 70 tekemällään päätöksellä. Lujatalo Oy:n suunnittelema rakennushanke poikkeaa asemakaavasta, joten päätöksessään lautakunta mm. valtuutti Lujatalo Oy:n hakemaan tontille poikkeamislupaa. Lisäksi lautakunta päätti, että tontin kauppaehdot neuvotellaan varausaikana ja valmistellaan hyväksyttäväksi erikseen edellyttäen, että tontille saadaan lainvoimainen poikkeamislupa asemakaavasta. Varauspäätös oli voimassa vuoden ajan varauspäätöksestä.

Suunnitteluun ja neuvotteluihin on kulunut ennakoitua enemmän aikaa, mutta kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle kuitenkin esitetään kiinteistökaupan esisopimuksen tekemistä tontista Lujatalo Oy:n kanssa. Lujatalo Oy:lle on asemakaavapäällikön päätöksellä 19.6.2018 § 11 myönnetty lupa poiketa asemakaavasta. Päätös on lainvoimainen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

  1. Kaupunki tekee Lujatalo Oy:n kanssa esityslistan liitteenä olevan esisopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen tontista 297-2-1-3.
  2. Esisopimus ja sen perusteella tehtävä tontin lopullinen kauppakirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
  3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus ja lopullinen kauppakirja.
  4. Esisopimukseen ja kauppakirjaan saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.
  5. Yleinen pysäköinti tontilla 297-2-1-3 päättyy sitten, kun tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle.
  6. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Kimmo Kivelä

Kimmo Kivelä (sin.) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.6.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Merkitään, että Kimmo Kivelä valittiin kaupunginvaltuustoon vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen perusteella perussuomalaisen puolueen listalta ja että perussuomalaisten 1. varavaltuutettu on Matti Vanhanen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kimmo Kivelälle eron valtuutetun toimesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojektin webinaariin osallistuminen 4.6.2020

Kuntaliitto järjestää torstaina 4.6.2020 klo 9.20–12.15 Teams-yhteyden välityksellä Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojektin webinaarin, jonka aiheena on ”Kuntien johtaminen poikkeusoloissa ja poikkeusolojen jälkeen”.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että nimeää edustajansa webinaariin.

Kaupunginhallitus nimesi edustajansa: Leila Savolainen, Miia Eskelinen-Fingerroos ja Markku Rossi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pohjois-Savo Talent Hub -hanke (Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma) -aiesopimuksen hyväksyminen

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari kehittävät yhteistyössä Pohjois-Savo Talent Hub -toimintaa, jolla pyritään edistämään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta. Pohjois-Savo Talent Hub -toiminnalla pyritään löytämään keinoja saada alueellemme merkittävästi enemmän kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita sekä saada heistä merkittävästi suurempi osa työllistymään alueelle.

Pohjois-Savo Talent Hub -hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu. Itä-Suomen yliopisto, Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion kaupunki ovat yhteistyöhankkeessa osatoteuttajia.

Kuopion kaupungin osatoteutushankkeen tavoitteina on:

- Edistää kansainvälisten osaajien – opiskelijoiden, tutkijoiden ja heidän perheidensä – integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja Kuopion alueelle
- Kehittää kansainvälisten-osaajien palvelu- ja työllistymispolkuja sekä palveluja
- Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon alueelle yhteistyössä oppilaitosten kanssa

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020-31.12.2022 ja koko hankkeen kustannusarvio on hankeaikana yhteensä 612 166 euroa. Kuopion osatoteutus-hankkeen kustannusarvio on 120 504 euroa, josta kaupungin oma rahoitusosuus on 20% (enintään 24 100 euroa). Rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2020 kustannusarvio on 19 742 euroa ja vuosina 2021-22 50 381 euroa/vuosi. Kuopion osatoteutushankkeen kustannukset muodostuvat osa-aikaisen projektikoordinaattorin 50% henkilöstökustannuksista sekä ostopalveluista. Hankkeen kustannusarvio ja sisältö voivat muuttua rahoittajan käsittelyssä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki hyväksyy Pohjois-Savo Talent Hub hankkeen esisopimuksen. Lisäksi Kuopion kaupunki omalta osaltaan varautuu osatoteutushankkeen käynnistämiseen ja hankkeen omarahoitukseen yleishallinnon kehittämishankerahoituksesta. Mikäli kaupungin rahoitusosuus suurenee ja/tai hankkeen sisältö olennaisesti muuttuu, niin hanke tuodaan uudelleen kaupunginhallitukseen päätettäväksi. Hankkeen yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma tuodaan erikseen tiedoksi kaupunginhallitukselle sen jälkeen, kun rahoituspäätökset on saatu.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tapaturmavakuutusrahaston lakkauttaminen

Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 1997 hyväksynyt kaupungin tapaturmavakuutusrahaston säännöt. Rahaston saldo vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 401 997,53 euroa. Rahastoa purettiin 1,5 milj. euroa vuoden 2011 tilinpäätöksessä, minkä jälkeen rahastoa ei ole kartutettu eikä käytetty.

Kaupunki hoitaa lakisääteiset vakuutuksensa vakuutusyhtiöissä. Tapatumavakuutusrahaston tarkoituksena on aikanaan ollut vuosittaisten vahinko-tapahtumien aiheuttamien korvausten vaikutuksen tasaaminen kaupungin tuloksessa. Tällä hetkellä tapaturmavakuutuksen vuosittaiset maksut ovat ennakoitavissa, eikä tasaustarvetta korvaustapahtumista synny. Tapaturmavakuutusrahaston tehtävä on 2000-luvun kuluessa poistunut.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupungin tapaturmavakuutusrahasto lakkautetaan ja sen pääoma tuloutetaan kaupungin tulokseen vuonna 2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Etätyön vakuuttaminen

Etätyön lisääntyessä on syntynyt myös tarve vakuutusturvan laajentamiselle. Voimassa oleva työtapaturmavakuutus korvaa vain rajoitetusti etätyössä tapahtuneet henkilövahingot. Esimerkiksi lapsen vienti päivähoitoon ja paluu kotiin tai kahvitauko/ruokatauko kotona eivät kuulu etätyössä lakisääteisen vakuutuksen piiriin. 

Pohjola Vakuutus on tarjonnut mahdollisuutta laajentaa nykyistä vakuutusturvaa rajoitetulla ryhmätapaturmavakuutuksella, joka tulisi kattamaan edellä mainitut tilanteet. Vakuutuksesta myönnettävät korvausmäärät olisivat hoitokulujen osalta 25.000 euroa, invaliditeettiturvan osalta 15.000 euroa ja kuolinturvan osalta 10.000 euroa. Vakuutusmaksu olisi 15,80 euroa/henkilö/vuosi. Tällä hetkellä etätöissä on 1.173 työntekijää, joten vakuutusmaksun suuruus olisi tämänhetkisillä tiedoilla 18 533,34 €/vuosi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että etätyövakuutus otetaan Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen mukaisesti ja vakuutus on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Sähköisen kokouksen menettelytavat

Eduskunta on hyväksynyt lain (292/2020) kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja laki on tullut voimaan 1.5.2020. Uuden lain mukaan kunnanhallitus voi väliaikaisesti päättää mm. sähköisen kokouksen pitämisestä soveltuvan tiedonvälitystavan avulla. Kunnanhallitus voi myös määrätä, että toimielimen julkista kokousta on mahdollista seurata vain sähköisesti. 

Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan valtuuston ja muiden toimielinten kokoukset voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Lakimuutos mahdollistaa siten joustavamman menettelyn sähköisen kokouksen pitämisessä.    

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

  1. kaupungin toimielimen julkista kokousta voidaan seurata vain sähköisesti
  2. kaupungin toimielinten sähköiset kokoukset voidaan pitää kuntalain 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla
  3. kohdan 1 määräys on voimassa enintään 31.7.2020 saakka ja kohdan 2 määräys on voimassa enintään 31.5.2021 saakka.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers