Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 19.10.2020

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yleissuunnitelmaluonnoksen nähtävillä oloa varten 27.5.2020 § 119, suunnitelma oli nähtävillä 1.6.–30.6.2020. Suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta tiedotettiin kuntalaisia laajasti lehdistö- ja mediatiedotteilla touko- ja kesäkuussa 2020.

Lausunnon jättivät Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Puijon kehittämisyhdistys / Kuopio Ski Club. Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ilmoittivat, että eivät jätä lausuntoa. Muistutuksia jätettiin yksi. Jätetyt lausunnot, muistutus ja vastineet on koottu liitteenä olevaan asiakirjaan. Yleissuunnitelmaan pohjautuvassa jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat on esitetty vastineissa.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi osaltaan yleissuunnitelmaluonnoksen 19.8.2020 § 171 sekä edelleen osaltaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.9.2020 § 66. Seuraavaksi yleissuunnitelmaluonnos esitetään hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle. Hyväksyttävä yleissuunnitelmaluonnos mahdollistaa Pohjois-Savon ELY-keskukselta tarvittavien poikkeamislupien hakemisen sekä antaa lähtökohdat alueen yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja toteutukselle.

Rakennustöiden kokonaiskustannusennusteet jakautuvat seuraavasti:

 • Tuolihissin uusiminen n. 2 300 000 € (alv. 0 %)
 • Uusittava piha sekä pysäköintialue n. 470 000 € (alv. 0 %)
 • Parannetut luontoreitit n. 245 000 € (alv. 0 %)

Pihan sekä pysäköintialueen osalta varaudutaan lisäksi mahdolliseen päällysrakennekerrosten uusimistarpeeseen, jonka kustannusennuste on enintään n. 425 000 € (alv. 0%). Hankkeen investoinneille on haettu ELY –keskukselta toimintaympäristön kehittämisavustusta, jota on mahdollista saada enintään 45% avustuksen perusteena olevista menoista. Päätöstä avustuksen mahdollisesta myöntämisestä ei ole vielä saatu. Rakennustöiden on arvioitu alkavan tuolihissin osalta vuonna 2022 ja muilta osin 2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman. Investointien käynnistäminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää niiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Henkilöstöpoliittiset linjaukset vuosille 2021-2025

Työnantajapalvelua on pyydetty valmistelemaan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset vuosille 2021–2025. Linjauksissa on otettu kantaa useisiin HR-toimintaan liittyviin kysymyksiin kuten mm. henkilöstömäärän kehittymiseen, työhyvinvointijohtamiseen ja osaamiseen.

Henkilöstöpoliittiset linjaukset on käyty läpi yhteistoiminnallisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa työantajan ja pääluottamusmiesten yhteisessä kokouksessa 17.6.2020. Pääluottamusmiesten näkemykset on huomioitu esityksessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy henkilöstöpoliittiset linjaukset vuosille 2021-2025 ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Teollisuustonttia 297-22-21-12 koskeva esisopimus / Finnpulp Oy

Finnpulp Oy:n kanssa on neuvoteltu tehdastontista uusi esisopimusluonnos, jota esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Esisopimusluonnos perustuu suurelta osin vuonna 2016 hyväksytyn esisopimuksen mukaisiin ehtoihin. Kohteena on Sorsasalon kaupunginosassa sijaitseva tontti 297-22-21-12, jota koskeva biotuotetehtaan rakentamisen mahdollistava asemakaava on tullut voimaan 19.1.2018. Tontin pinta-ala on 893 372 m².

Esisopimusluonnoksen mukaan tontti luovutetaan aluksi vuokraamalla, jos Finnpulp Oy saa tarvittavat viranomaisluvat ja päättää käynnistää rakentamisen. Rakentamisen käynnistyttyä on tarkoitus tehdä tontista kiinteistökauppa, josta myös sovitaan esisopimuksessa. Hankkeen käynnistymisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös rasitesopimus, joka mahdollistaisi järviveden ottamiseen liittyvän johdon sijoittamisen kaupungin omistukseen ja hallintaan liittyvälle maalle.

Toteutuessaan tehdashanke edellyttää Sorsasaloon liikenteellisiä järjestelyjä. Sopimusluonnoksen mukaan Finnpulp Oy maksaa liikennejärjestelyistä kaupungille aiheutuvat välittömät kustannukset. Kustannuksista neuvotellaan erillinen sopimus ja sopimusluonnoksen mukaan kustannuksiin pyritään yhteistyössä saamaan myös ulkopuolista rahoitusta.

Tontin vuosivuokra 130 000 euroa ja myyntihinta 2 350 000 euroa perustuvat tontista hankittuun kiinteistöarviolausuntoon (Suomen toimitila-asiantuntijat Oy 11.9.2020). Vuokra ja hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Esisopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus edellä mainitun ensimmäisen kahden vuoden määräajan jälkeen esisopimusta jatkettaessa tarkistaa vuokraa ja myyntihintaa ulkopuolisen arviolausunnon perusteella.

Lopullisten sopimusten tekemisen edellytyksenä on, että Finnpulp Oy saa tarvittavat viranomaisluvat hankkeelleen ja päättää rakentamisen käynnistämisestä. Esisopimuksella sovitaan etukäteen vain maan luovuttamisesta ja johtorasitteesta eikä esisopimuksella oteta kantaa tai ratkaista mitään tehtaan viranomaislupa-asioita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen, jonka mukaan:  

 1. Kaupunki tekee Finnpulp Oy:n kanssa esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukaisen esisopimuksen tontista 297-22-21-12.
 2. Esisopimukseen ja lopullisiin sopimuksiin saadaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia kansliatoimenpitein.
 3. Esisopimus ja sen perusteella tehtävät lopulliset sopimukset saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
 4. Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarvittaessa esisopimuksen kohdassa 6 tarkoitetusta tontin vuokran ja hinnan tarkistuksesta.
 5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Keskustelun kuluessa Harri Auvinen teki hylkäysesityksen, jota ei kannatettu ja se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Harri Auvinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Kiinteistöä 297-423-2-47 Tuulikallio koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-47 Tuulikallio, jonka maapinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 6 500 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä SE/A (selvitysalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistö Tuulikallio sijaitsee asemakaavaehdotusalueella. Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Tuulikallio on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 3 486 k-m². Kiinteistön Tuulikallio kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Tuulikallio omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 181 000 euroa. Sopimusluonnos sisältää maankäyttösopimuksen lisäksi sopimuksen asemakaavan toteuttamisen edellyttämän sopimuksen kiinteistörasitteen perustamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-47 Tuulikallio omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus rasitteen perustamisesta.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus ja sopimus rasitteen perustamisesta.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-94 Kotiniemi koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-94 Kotiniemi, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 5 000 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistö Kotiniemi sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Kotiniemi on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 2 598 k-m². Kiinteistön Kotiniemi kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Kotiniemi omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 179 000 euroa. 

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-94 Kotiniemi omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-134 Kotiniemi I koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-134 Kotiniemi I, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 5 000 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 - 31.7.2020. Kiinteistö Kotiniemi I sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Kotiniemi I on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja katualueeksi. Katualueeksi osoitettavan alueen pinta-ala on noin 247 m². Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 2 454 k-m².

Kiinteistön Kotiniemi I kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Kotiniemi I omistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistajat maksavat kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 116 000 euroa. Sopimusluonnos sisältää maankäyttösopimuksen lisäksi sopimuksen asema-kaavaehdotuksessa katualueeksi osoitetun noin 247 m²:n suuruisen määräalan luovuttamisesta korvauksetta kaupungille.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-134 Kotiniemi I omistajien kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöjä 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 koskeva maankäyttösopimus sekä esisopimus määräalan luovuttamisesta

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa olevat kiinteistöt 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507, joiden pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan yhteensä 4 420 m². Kiinteistöjen alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistöjen kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue).

Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistöt 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 sijaitsevat asemakaavaehdotusalueella.  Asemakaavaehdotuksen mukaan yksityisessä omistuksessa olevat kiinteistöt 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 sekä kaupungin omistaman kiinteistön 297-423-2-711 määräala on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Asemakaavaehdotuksessa muodostuvan tontin alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 3 551 k-m², josta laskennallisesti noin 2 156 k-m² jyvittyy Maanomistajan omistuksessa olevalle maalle ja loput 1 395 k- m² kaupungin omistamalle maalle.

Kiinteistöjen 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistöjen omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistöjen 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 64 000 euroa. Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki ja maanomistaja tekevät esisopimuksen kaupungin omistaman kiinteistön 297-423-2-711 määräalan luovuttamisesta siten, että maanomistajan omistukseen tulee asemakaavan voimaantulon jälkeen kokonainen tontti. Määräalan kauppahinta on 209 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistöjen 297-423-2-312, 297-423-2-428 ja 297-423-2-507 omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja esisopimus määräalan luovuttamisesta. Lopullinen kauppakirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdassa 1 tarkoitetut sopimukset.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-437 Erkkilä II koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-437 Erkkilä II, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 4 180 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 - 31.7.2020. Kiinteistö Erkkilä II sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.  

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Erkkilä II on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja katualueeksi. Katualueeksi osoitettavan alueen pinta-ala on noin 243 m². Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 1 971 k-m². Kiinteistön Erkkilä II kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Erkkilä II omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 92 000 euroa. Sopimusluonnos sisältää maankäyttösopimuksen lisäksi sopimuksen asema-kaavaehdotuksessa katualueeksi osoitetun noin 243 m²:n suuruisen määräalan luovuttamisesta korvauksetta kaupungille.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-437 Erkkilä II omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-438 Kiljukallio koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-438 Kiljukallio, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 4 270 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistö Kiljukallio sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Kiljukallio on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja katualueeksi. Katualueeksi osoitettavan alueen pinta-ala on noin 164 m². Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 2 136 k-m².
Kiinteistön Kiljukallio kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Kiljukallio omistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistajat maksavat kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 103 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-438 Kiljukallio omistajien kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-510 Norola koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-510 Norola, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 5 090 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pien-talovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020–31.7.2020. Kiinteistö Norola sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Norola on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 2 521 k-m².

Kiinteistön Norola kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kiinteistön Norola omistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 132 000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-510 Norola omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistöä 297-423-2-558 Kiviranta koskeva maankäyttösopimus

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-558 Kiviranta, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 2 450 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue). Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020–31.7.2020. Kiinteistö Kiviranta sijaitsee asemakaavaehdotusalueella.

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Kiviranta on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja katualueeksi. Katualueeksi osoitettavan alueen pinta-ala on noin 72 m². Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 1 177 k-m².

Kiinteistön Kiviranta kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kiinteistön Kiviranta omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 46 000 euroa.  Sopimusluonnos sisältää maankäyttösopimuksen lisäksi sopimuksen asema-kaavaehdotuksessa katualueeksi osoitetun noin 72 m²:n suuruisen määräalan luovuttamisesta korvauksetta kaupungille sekä asemakaavan toteuttamisen edellyttämän sopimuksen kiinteistörasitteen perustamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavaa:

 1. Kiinteistön 297-423-2-558 Kiviranta omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta sekä rasitteen perustamisesta.
 2. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.
 3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdassa 1. mainitut sopimukset.
 4. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Lehtoniemi 33, kortteli 47 ja korttelit 50...61 / Lehtorinne

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 17.6.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.6.–31.7.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutusten lisäksi maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. Ehdotusaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja 5 muistutusta.

Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen johdosta pieniä teknisiä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia. Muutokset kohdistuvat kaavamerkintöjen täsmennyksiin: Noronniemenkadulla maaston jyrkkyyden vuoksi ajoyhteys on mahdollistettu puiston kautta tontille katuliittymän lisäksi. Kortteliin 61 on lisätty johtorasite. Nuottatiellä on siirretty hulevesiputki tontin rajalta viereisen tontin rajalle. Kaavakarttaan on merkitty säilytettävä noro Lehtoniementien pohjoisosaan. Kaavaselostukseen on täydennetty rakennus-historiaselvityksen arvottaminen sekä lisätty liitekartta 15, Luontoarvot. Muutoksia on selostettu tarkemmin lausuntojen vastineissa.

Lausunnot ja muistutukset kohdistuivat sisällöltään teknisiin ratkaisuihin ja täydennettäviin ympäristövaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä korttelin 52 tontteja 1-5 ja 7-10, korttelin 58 tontteja 3-4, korttelin 60 tontteja 1-6 sekä korttelin 61 tonttia 1 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Osalle maanomistajien omistamiin alueisiin liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 5.10.2020

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 5.10.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184