Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 2.12.2019

Ranta-asemakaavaehdotus, Viitaniemi / Kuopio 297-410-2-8

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 22.5.2019. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 27.5.–26.6.2019. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pohjois-Savon liitolle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle, Kuopion Energialle sekä alueen kyläyhdistyksille. Lausuntoja tuli kolme, joista vain ELY-keskuksen lausunnossa oli kommentteja. Muutoksia kaavaehdotukseen ei ole tarvinnut palautteen johdosta tehdä ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu on katsottu tarpeettomaksi. Asiakirjoihin on kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen lisätty ehdotuksesta saadut lausunnot ja vastineet niihin sekä asemakaavan seurantalomake.

Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion Vesi liikelaitoksen henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen ja liiketoiminnan kauppakirjan täsmentäminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion Vesi Oy:n. Kaupunginvaltuuston päätöksessä kaupunginhallitus on valtuutettu päättämään henkilöstön siirtosopimuksesta ja tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä perustamissopimukseen, osakassopimukseen, yhtiöjärjestykseen, liiketoiminnan kauppakirjaan ja apporttiomaisuuden luovutuskirjaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että liiketoiminnan kauppakirjassa on teknisluonteista korjaamista vaativia lukuja. Kyseessä ovat varainsiirtoveron määrä sekä lainamäärät. Kyseiset summat on päivitetty myös velkakirjoihin. Liiketoiminnan kauppakirjan liitteenä olevan apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteissä on vuosilukuvirhe, joka on nyt korjattu.

Henkilöstön siirtosopimus on käsitelty yhteistoimintalain 2007/449 mukaisessa neuvottelussa 14.11.2019. Henkilöstön siirtosopimus, täsmennetty liiketoiminnan kauppakirja sekä apporttiomaisuuden luovutuskirja ovat esityslistan liitteinä. Luettelo liikkeen luovutuksen yhteydessä siirtyvästä henkilöstöstä nähtävillä kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat henkilöstön siirtosopimuksen sekä täsmennetyn liiketoiminnan kauppakirjan ja sen liitteeksi tulevan apporttiomaisuuden luovutuskirjan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion Vesi Oy:n lainaehtojen ja konsernitilin limiittivaltuuden hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion Vesi Oy:n ja hyväksyi keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta arviolta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi.

Pääomalainan vuotuinen korko on 3,6–4,3 % p.a. ja perustamislainan vuotuinen korko on 3,2 % p.a. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään tarkemmin lainaehdoista yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Päätöksessä todetaan, että kauppahinnan, apportin ja lainojen lopulliset arvot määräytyvät normaalin käytännön mukaan sen jälkeen, kun tilintarkastaja on vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen 31.12.2019, ja ne perustuvat siirtyvien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvoon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä liiketoiminnan kauppakirjassa todetaan, että pääomalainan vuotuinen korko on 3,6 % vuonna 2020, 4,0 % vuonna 2021 ja 4,3 % vuonna 2022. Vuonna 2023 ja sen jälkeisinä vuosina pääomalainan vuotuinen korko on 4,0 %. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 1.1.2030. Pääomalaina on bullet-muotoinen (kertalyhenteinen). Perustamislaina tasaa lopun rahoitustarpeen tarkan kauppahinnan maksamiseksi. Perustamislaina on 30 vuoden annuiteettilyhenteinen laina, jonka lyhennykset alkavat vuonna 2021 ja vuotuinen vähennyksen määrä on alussa noin 1,7–1,8 miljoonaa euroa (vuotuinen korko on 3,20 %).

Perustamislaina on valtuuston hyväksymän liiketoimintakauppakirjan mukaan vakuudeton. Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta Kuopion Vesi Oy:n sataprosenttisesti ja vesihuoltotoiminta laitoksen toiminta-alueella katsotaan kuntalaissa kunnan lakiin perustuvaksi monopoliksi. Vesihuoltotoiminta sinällään jatkuu ennallaan, vaikka toimintamuoto muuttuukin osakeyhtiöksi. Näin ollen voidaan katsoa, että lainan antamiseen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, joten lainalle ei ole tarpeen vaatia vakuutta. Perustamislaina kattaa laskennallisen 5.040.000 euron määrän, joka jää yhtiöön käyttöpääomaksi sekä 672.000 euron varauksen arvioitua yhtiön varainsiirtoverovelvollisuutta varten. Perustamislainassa on sisällä laskennallinen 5.040.000 euroa, joka maksetaan yhtiön tilille käyttöpääomaksi. Tämän lisäksi yhtiön aloittaessa toimintansa voi sillä tulla olemaan lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta ensimmäisenä vuonna. Kuopion kaupungilla on käytössään nk. konsernitili, jonka piiriin myös Kuopion Vesi Oy:n maksuliikennetili on liitetty. Kuopion kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin päätettäessä konsernitilin korkoehdoista kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan pääomalainasopimuksen ja perustamislainasopimuksen. Lainojen lopulliset arvot määräytyvät sen jälkeen, kun tilintarkastaja on vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen 31.12.2019, ja ne perustuvat siirtyvien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvoon. Päivitetyt laina-arvot vahvistetaan kaupunginhallituksessa niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus esitetään päätettäväksi, että Kuopion Vesi Oy saa käyttää konsernitilin limiittiä ajalla 1.1.–31.12.2020 enintään 5 miljoonalla. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Servica Oy:n konsernitilin limiittivaltuuden hyväksyminen ajalle 1.1.–31.12.2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.11.2018 päättänyt myöntää Servica Oy:lle oikeuden käyttää konsernitilin limiittiä ajalla 1.1.–31.12.2019 enintään 5 miljoonalla. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Servica Oy on käyttänyt konsernilimiittiä vuoden 2019 aikana, ja yhtiön hallitus on esittänyt kaupunginhallitukselle, että konsernilimiitin käyttöoikeutta jatkettaisiin vuodelle 2020. Perusteluna limiitin tarpeelle on osakeyhtiön toiminnan vakiintumattomuus.

Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi, että Servica Oy saa käyttää konsernitilin limiittiä ajalla 1.1.–31.12.2019 enintään 5 miljoonalla. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vuoden 2019 talousarviomuutokset

Kaupungin vuoden 2019 talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti palvelualueiden käyttötalousosassa sitova on toimintakate. Jos toimintakatteen arvioidaan ylittyvän talousarvioon merkitystä, on muutos tuotava valtuuston käsiteltäväksi. Investoinneissa sitovia ovat hankkeiden tai hankeryhmien investointimenot ja -tulot bruttomääräisinä. Määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Talousarviomuutosten tarkoituksena ei kuitenkaan ole muokata talousarviosta tilinpäätösennustetta yksi yhteen vastaavaa, vaan tehdä asianmukaiset päätökset, jotta talousarvion sitovuutta ei olennaisilta osiltaan tietoisesti rikota. Talousarviomuutoksia ei käyttötalouteen tehdä, jos toimintakate on paranemassa.

Kaupunginhallitukselle on kuukausittain valmisteltu talousennuste. Lokakuun kuukausiraportissa oli arvioitu, että koko kaupungin vuoden 2019 alijäämä on noin 40 milj. euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli 13,7 milj. euroa.

Käyttötalousosaan esitetään toimintakatteen muutosta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle sekä yleishallintoon. Esitetyt muutokset yhdessä tilakeskuksen käyttötalouden vaikutusten kanssa heikentävät koko kaupungin talousarvion toimintakatetta 21,8 milj. euroa. Tilakeskus arvioi tuloksensa heikentyvän -1,7 milj. euroon, kun alkuperäisen talousarvion tavoite oli nolla euroa. Kunnallisveron tilitykset ovat pienenemässä alkuperäiseen talousarvioon merkitystä noin 16,6 milj. eurolla. Jo keväästä lähtien on verotulojen kertymäriskiä selostettu kuukausiraporteilla. Tällä hetkellä arvioidaan, että kunnille jää kertymättä noin 600 miljoonaa euroa kunnallisverotuloja.

Liikuntapaikkoihin ja yleisiin alueisiin esitetään siirrettäväksi katujen ja teiden rakentamisen määrärahoja yhteensä 450.000 euroa. Tilakeskuksen investointimenot jäävät noin 8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi, nettovaikutus on noin 5,4 milj. euroa.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden toimintakatteeseen, Tilakeskuksen tulokseen, verotuloihin, valtionosuuksiin sekä talousarvion investointi- ja rahoitusosaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Virkojen perustaminen aikuissosiaalityön palveluissa ja lapsiperhepalveluissa 1.1.2020 alkaen

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se

- perustaa kaksi palveluohjaajan virkaa aikuissosiaalityön palveluprosessiin sekä 13 sosiaaliohjaajan virkaa lapsiperhepalveluiden palveluprosessiin. Virkojen kelpoisuusehtona on laillistetun sosionomin kelpoisuus.
- ja vahvistaa virkojen palkkauksen KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050 mukaisesti
- sekä vahvistaa virkojen työajaksi 38,75 tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Virkojen perustaminen lakisääteisen maakunnallisen sosiaalipäivystystoiminnan järjestämistä varten 1.1.2020 alkaen

Kuopion seudullisen sosiaalipäivystyksen ja Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän sosiaalipäivystyksen kuntien johto on toteuttanut selvityksen sosiaalipäivystyksen päivystysuudistukseen 1.1.2018 alkaen liittyvästä lakisääteisestä järjestämisestä maakunnallisena (ml. Joroisten kunta) 1.1.2020 alkaen. Kaikki Pohjois-Savon kunnat, mukaan lukien Joroinen, ovat päättäneet, että 1.1.2020 siirrytään maakunnalliseen ”sosiaalipäivystys etulinjassa”-malliin selvityksen mukaisesti Kuopion kaupungin järjestämänä.

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa 1.1.2020 alkaen lakisääteisen maakunnallisen sosiaalipäivystystoiminnan järjestämistä varten:

- kolme sosiaalityöntekijän virkaa
- kaksi sosiaaliohjaajan virkaa
- ja päättää todeta, että ko. virkojen palkkamäärärahat ja kuntien maksuosuudet ovat vuoden 2020 talousarviossa
- ja päättää todeta, että virat perustetaan edellä mainituilla kelpoisuusehdoilla ja palkkauksella

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouspäivät 2020

Kaupunginhallituksen kokouspäiviksi vuonna 2020 esitetään seuraavia ajankohtia:
ma 13.1. klo 15
ma 20.1. klo 15
ma 27.1. klo 15                            
ma 3.2. klo 15 käyttösuunnitelmat
ma 10.2. klo 14 kv:n kokous klo 18
ma 17.2. klo 15
ma 24.2. klo 15
ma 9.3. klo 15
ma 16.3. klo 14 kv:n kokous klo 18
ma 23.3. klo 15                            
ma 30.3. klo 15 tilinpäätös 2019
ma 6.4. klo 15
ma 20.4. klo 15
ma 27.4. klo 15 osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
ma 4.5. klo 15
ma 11.5. ei kokousta kv:n talous- ja strategiaseminaari klo 10, kv:n kokous klo 18.00
ma 18.5. klo 15                            
ma 25.5. klo 15
ma 1.6. klo 15                                                           
ma 8.6. klo 14 talousarvio 2021 valmisteluohj., kv:n kokous klo 18
ma 15.6. klo 15
ma 13.7. klo 15
ma 10.8. klo 15
ma 17.8. klo 15
ma 24.8. klo 15 osavuosikatsaus tammi-kesäkuu
ma 31.8. klo 15                            
ma 7.9. klo 14 kv:n kokous klo 18
ma 14.9. klo 15                            
ma 21.9. klo 15
ma 28.9. klo 15                            
ma 5.10. klo 14 kv:n kokous klo 18
ma 19.10. klo 15
ma 26.10. klo 15 osavuosikatsaus tammi-syyskuu, veroprosentit vuodelle 2021
ma 2.11. klo 12 kaupunginjohtajan ta-esityksen 1. käsittely ja julkistaminen                        
ma 9.11. klo 15  
ma 16.11. klo 15 ta-esityksen 2. käsittely      
ma 23.11. klo 15                                                      
ma 30.11. klo 14 kv:n kokous klo 18
ma 14.12. klo 14 kv:n kokous klo 18

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:

11.5. klo 10.00 kv:n talous- ja strategiaseminaari
2.11. klo 16.15 kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistus

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää kokoontua vuonna 2020 kokouksiinsa edellä mainittuina aikoina.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2020

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupunginkanslia sekä strategia- ja kehittäminen ovat alustavasti laatineet luonnoksen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2020 seuraavina päivinä:

Varsinaiset kokoukset:

10.2. klo 18.00                             
16.3. klo 18.00                             
11.5. klo 18.00                             
8.6. klo 18.00   
7.9. klo 18.00   
5.10. klo 18.00                             
9.11. klo 18.00 veroprosentit 2021
30.11. klo 18.00 ta-periaatekeskustelu
14.12. klo 18.00 ta-päätöskokous
Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:
11.5. klo 10.00 kv:n talous- ja strategiaseminaari
2.11. klo 16.15 kv:n info: kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistus

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2020 em. päivinä.

Muutamia muutoksia päivämääriin, siten että 2.11. kaupunginjohtajan talousarvioinfo.

Kaupunginhallitus hyväksyi esitykset.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Walkers "Wauto" auton hankkimista kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi

40 valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen koskien Walkers "Wauto" auton hankintaa kaupungin nuorisopalvelujen käyttöön, etsivän nuorisotyön tueksi. Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että kaupungin nuorisopalvelut on tehnyt kahtena viime vuonna yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa Wauton toiminnassa. Liikkuvan nuorisotyön yksi muoto on Aseman lapset Ry:n Walkers-auto eli Wauto. Wauto tarkoittaa matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muutettua kulkuneuvoa. Wauton toiminta alkoi Kuopiossa syksyllä 2017, ja nyt olemassa oleva sopimus jatkuu vielä syksyn 2019. Valtuustoaloitteessa on arvioitu Wauton hankintahinnaksi 40 000€. Lisäksi kustannuksia kertyy varustuksesta, huolloista, polttoainekuluista, säilytyksestä, vakuutuksesta ym. vuosittain noin 5 000€. Nuorisopalveluiden vuoden 2020 valmistelussa oleva talousarvioesitys ei mahdollista hankintaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain