Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.6.2022

Kaupunginvaltuuston päätösten 16.5.2022 ja 13.6.2022 täytäntöönpanot 
 
Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 16.5.2022 ja 13.6.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi / Kuopion kaupungin lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.  
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä. Esitetyllä lailla säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä.
 
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli.  
 
Kuopion kaupunki kannattaa työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa kunnille. Myös järjestämisvastuun siirrolle asetetut tavoitteet ovat pääosin kannatettavia. TE-palvelut 2024 uudistuksen merkitystä kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavana uudistuksena ei voi kyllin korostaa. Kuopion kaupunki kuitenkin katsoo, että tavoitteiden saavuttaminen ehdotetulla mallilla on haasteellista. Ehdotettu malli ei siirrä työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta kunnille niiden toivomalla tavalla, vaan siinä luodaan uusi kuntapohjainen alueellinen työvoimahallinnon taso. Tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta esitetyn mallin suurin heikkous on siinä, että järjestämis- ja rahoitusvastuu erotetaan toisistaan.  
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki antaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi liitteen 1 mukaisen lausunnon. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 

Määräaikaisten virkojen jatkaminen / Työllisyyspalvelu 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista on säädetty laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020. Laki tuli voimaan 1.3.2021 ja se säädettiin olemaan voimassa 30.6.2023 saakka. Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021 siirtää julkiset työvoima- ja yrityspalvelut kuntien vastuulle pysyvästi vuoden 2024 aikana. Samassa yhteydessä Marinin hallitus päätti jatkaa työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja vuoden 2024 vuoden loppuun, jotta TE-palveluiden siirto kuntiin saadaan jouhevaksi jatkumoksi kuntakokeiluille. Kuntakokeilut säädettiin päättymään 31.12.2024. 
 
Kuopion kaupunginhallitus perusti työllisyyspalveluun 21.9.2020 yhteensä 14 määräaikaista virkaa, joiden avulla on tuettu kuntakokeilun toimeenpanoa. Virkanimikkeitä on muokattu ja virkojen kohdentamista tarkennettu kuntakokeilun edetessä työllisyyspalvelun sisäisten tehtävä- ja henkilöstöjärjestelyjen mahdollistamiseksi.  
 
Määräaikaiset virat ovat tällä erää voimassa 30.6.2023 saakka. Henkilöstön määräaikaisia virkasuhteita on päättymässä jo syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana. Esitettyjen virkojen jatkaminen 31.12.2024 saakka ja olemassa olevan henkilöstön kiinnittäminen kuntakokeiluun on tärkeää, jopa kriittistä, kuntakokeilun toimeenpanon kannalta. Kuntakokeilussa on valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä haasteita sekä kunnissa että TE-hallinnossa saada vaativaan ja paineiseen työhön soveltuvaa sekä osaavaa tai tehtäväkentän opetteluun sitoutuvaa henkilöstöä.  
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se jatkaa 
- seitsemän (7) työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa 31.12.2024 saakka
- yritysyhteistyökoordinaattorin (1) virkaa 31.12.2024 saakka 
- kolmen (3) vastaavan työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa 31.12.2024 saakka
- työllisyyspalvelupäällikön virkaa 31.12.2024 saakka 
- kehittämiskoordinaattorin (1) virkaa 31.12.2024 saakka 
- kehittämispäällikön virkaa 31.12.2024 saakka. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 

Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon asiakas-, työ- ja arkistotilojen hankesuunnitelma 

Tarve Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Kuopion luonnontieteellisen museon asiakas-, työ- ja arkistotilaratkaisulle linkittyy Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen. Kuopion museon peruskorjaushankkeessa museosta poistetut Kulttuurihistoriallisen museon työ- ja arkistotilat on hajasijoitettu riittämättömiin ja toimintaa merkittävästi hankaloittaviin väistötiloihin, joissa ne edelleen ovat. Tarve niiden ratkaisemiseksi on akuutti. 
 
Hankkeesta laaditussa tarveselvityksessä kartoitettiin vaihtoehtoja ratkaista akuutit tilahaasteet sekä arvioitiin eri tila- ja palveluvaihtoehtojen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tarveselvityksen esitys parhaaksi vaihtoehdoksi asiakaspalvelun, museopalveluiden kehittämistavoitteiden, museoiden yhteistyön ja työilmapiirin kannalta on vaihtoehto, jossa Luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun toimipisteen henkilökunta, arkistot ja kaikki toiminnot siirtyvät Kulttuurihistoriallisen museon henkilöstön ja arkiston kanssa yhteiseen tilaan Kuopion museon läheisyydessä. Tällöin voidaan kokonaan luopua Myhkyrinkadun kiinteistöstä. Mikäli toiminnat jatkaisivat nykyisissä kiinteistöissä, niihin on tehtävä mittavat peruskorjaukset.  
 
Vaihtoehtotarkastelussa on keskitytty ydinkeskustassa olevien kiinteistöjen mahdollisuuksiin vastata hankkeen tilatarvevaatimuksiin vuokrakohteina. Tarkastelussa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui Kuninkaankatu 19:ssä sijaitseva Postitalo, joka on sijainniltaan tavoitteisiin verraten paras mahdollinen, ja jonka tilat mahdollistavat tilaohjelman mukaisten tilojen sijoittumisen kiinteistöön. Postitalon omistaa Rakennustyö Salminen Oy:n sisaryhtiö Stockpos Oy, jonka toimialana on kiinteistösijoittaminen sekä vuokraustoiminta. Yhtiö peruskorjaa kiinteistön toimitiloiksi. 
 
Vaikka vuokrakustannukset nykyisiin vuokriin verrattuna nousevat, hankkeella on monia positiivisia vaikutuksia. Kulttuurihistoriallinen museo ja Luonnontieteellinen museo saavat yhteiset, tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset, peruskorjatut tilat museon välittömään läheisyyteen. Samalla Museokadun ympärille muodostuu museoiden keskitetty palvelukokonaisuus. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon yhteiset asiakas-, työ- ja arkistotilat vuokrataan Postitalosta.  
 
Postitalon peruskorjaus on käynnissä ja valmistuu kevättalvella vuonna 2023. Mikäli vuokratilahanke toteutuu, muutto kohteeseen voisi alkaa toukokuussa 2023 ja toiminta kohteessa voisi käynnistyä kokonaisuudessaan marraskuussa 2023. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hankesuunnitelman ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vuokrauksesta kiinteistöyhtiö Stockpos Oy:n kanssa. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 
 
Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin 
 
Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa oli 31.12.2021 yhteensä 496 rakennusta tai tilaa.  
 
Kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten arvot olivat 31.12.2021 seuraavat:
 
- Jälleenhankinta-arvo                                 1094 milj. euroa 
- Tekninen nykyarvo                                       785 milj. euroa 
- Tasearvo                                                       234 milj. euroa 
- Korjausvelka                                                81,2 milj. euroa 
 
Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 7.6.2021. 
 
Kuopion kaupungin suoraan omistamiin rakennuksiin sitoutunut pääoma on merkittävä. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät suunnitelmallista ja tavoitteellista kiinteistönpitoa koko rakennuksen suunnitellun elinkaaren tai käytön ajan. Laadukkaalla kiinteistöjohtamisella voidaan tukea asiakkaiden palvelutuotantoa.  
 
Tilasalkuissa rakennukset jaetaan pitkän tähtäimen (noin 3–5 vuotta) tahtotilan mukaisesti eri luokkiin. Omistuksessa oleva rakennus voidaan joko omistaa edelleen, myydä, purkaa tai kehittää. Sisään vuokrattujen kohteiden osalta on ratkaisuna joko jatkaa vuokrausta tai luopua siitä. Näin muodostuu kuusi (6) eri luokkaa, joiden mukaan tilasalkku on järjestetty: 
 
A Omistetaan 
B Jalostetaan uuteen omaan käyttöön 
C Hallintaa (sisään vuokrausta) jatketaan 
D Myydään 
E Hallinnasta (sisään vuokrauksesta) luovutaan 
F Puretaan 
 
Kaupunginhallitus on nimennyt vuosille 2021–2023 tilatyöryhmän, joka seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion kaupungin omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä. Tilatyöryhmä käsitteli tila-salkkujaon muutokset kokouksessaan 17.5.2022 ja puolsi asian esittämistä kaupunginhallitukselle.     
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Kuopion kaupungin selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. 
 
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää 
 
1. antaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle liiteaineistona ilmoitetun täydennetyn selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta sekä selvityksen siirtyvistä vastuista, ja 
2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuopion kaupungilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Henkilöstösiirtosopimuksen hyväksyminen koskien henkilöstön siirtymistä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta lukien. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta määrää henkilöstön siirtymiseen liittyvistä toimenpiteistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on laadittu myös voimaanpanolakiin perustuva henkilöstösiirtosopimus.  
 
Kuopion kaupungissa yhteistoimintamenettely pidettiin 31.5.2022, jossa käsiteltiin henkilöstösiirtosopimus. Yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että henkilöstösiirtosopimus voidaan viedä Kuopion kaupunginhallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy henkilöstösiirtosopimuksen koskien henkilöstön siirtymistä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Toistaiseksi voimassa olevien palomiesten virkojen (65 kpl) perustaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle

 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on arvioinut, että seitsemän uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman organisoimiseksi tarvitaan yhteensä viisikymmentäseitsemän (57) uutta palomiehen virkaa. 
 
Lisäksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2022 Vuorela-Toivala (Sorsasalon) uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman perustamisen. Aluepelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan, että lisätalousarvioon lisätään kahdeksan (8) uutta palomiehen virkaa Vuorela-Toivala (Sorsasalo) pelastusaseman henkilöstöresurssiksi. 
 
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
 
  • perustaa kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa, mikäli Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy asiaan liittyvän muutostalousarvion. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti. 
  • Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.
  • Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk). 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
Palveluesimiehen viran perustaminen perusturvan palvelualueella  
Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuusipaikkainen tilapäishoitoyksikkö Peippola aloittaa toimintansa Harjulassa osoitteessa Niuvantie 4. Yksikkö mahdollistaa 24/7 omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämisen tilapäishoitona sekä muun tarvittavan tilapäishoidon järjestämisen kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Hoitovuorokaudet vaihtelevat asiakkaittain sekä eri ajankohtina. Yksikön kokonaisasiakasmäärä tulee olemaan hoitovuorokausien määrien mukaan noin 40-50 lasta ja nuorta.  
 
Peippolan henkilöstöön kuuluu kaksi sairaanhoitajaa sekä kahdeksan ohjaajaa. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä määräaikaisia työntekijöitä sekä sijaisia, jotta tilapäishoito toteutuu asiakasturvallisesti ja asiakaslasten tuen tarve huomioiden. Aloitusvaiheessa on arvioitu tarvittavien sijaisten määräksi kuusi (6) henkilötyövuotta.   
 
Kyseessä on uusi käynnistymisvaiheessa oleva yksikkö, jossa tarvitaan läsnä oleva esihenkilö. Tällä hetkellä yksikön esihenkilönä toimii palveluesimies, jolla on kolme muuta fyysisesti muualla sijaitsevaa yksikköä vastuullaan.   
 
Palveluesimiehen tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä. Peippolassa tehdään kehitysvammalain mukaisia rajoittamispäätöksiä. Tästä syystä yksikön esihenkilön tulee olla virkasuhteessa ja yksikön käytettävissä edellä mainituissa tilanteissa. Palveluesimies tekee myös perusturvan ja terveydenhuollon toimintasäännön mukaiset henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset. Peippolan palveluesimies tekee laaja-alaista verkostoyhteistyötä asiakasperheiden, eri viranomaistahojen sekä muiden toimijoiden kanssa.   
 
Palveluesimiehen palkkamääräraha vuodelle 2022 on vammaispalvelujen henkilöstöbudjetissa.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se 
 
  • perustaa 1.10.2022 alkaen perusturvan palvelualueelle vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessiin yhden toistaiseksi voimassa olevan palveluesimiehen viran 
  • palveluesimiehen viran kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alan erikoistumistutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto/keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla. 
  • vahvistaa viran palkkauksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) hinnoittelukohdan 02SOS030 mukaan 
  • vahvistaa viran työajaksi yleistyöajan 38,25 tuntia viikossa.   
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 
 
 
--
Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: