Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.9.2021

Sähköenergian hankinta

Kuopion kaupungin voimassa oleva Sansian Oy:n vuonna 2017 kilpailuttama sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimus Väre Oy:n kanssa päättyy 31.12.2022. Sansia on käynnistänyt uuden, 3+1 vuoden määräaikaisen yhteishankintasopimuksen kilpailutuksen keväällä 2021 ja kilpailutuksen voit-tavan toimittajan kanssa laadittava määräaikainen sopimus on voimassa 1.1.2023 – 31.12.2025. Sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatko-optio vuodelle 2026. Liittyjiä tähän yhteishankintasopimukseen on Kuopion kaupungin lisäksi noin 40 muutakin Sansian asiakasorganisaatiota. Yhteishankintasopimuksen kautta saadaan hintaetua mm. salkunhoitopalvelun kustannuksissa hankintavolyymin ollessa varsin merkittävä.

Kuopion kaupungin vuosittain ostaman sähköenergian määrä on noin 55 000 MWh (megawattituntia) ja rahaksi muutettuna vuonna 2020 sähköenergian hinnalla noin 2 100 000 € (alv 0 %). Yhteishankintasopimuksella hankitusta sähköenergian määrästä Kuopion osuus on noin 20 %.

Määräaikaan 15.6.2021 mennessä Sansia sai yhden vaaditut ehdot täyttävän tarjouksen sähköenergian toimituksesta ja salkunhoitopalveluista. Tarjouksen jätti Loiste Sähkönmyynti Oy. Sansia on tehnyt hankintapäätöksen 4.8.2021 sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimuksesta Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on vaadittu 14 vrk muutoksenhakuaika hankintapäätöksen tekemisestä ennen varsinaisen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tämä määräaika on täyttynyt 19.8.2021. Hankintasopimuksen allekirjoittamiseen johtavat sopimusneuvottelut ovat Sansian ja Loiste Sähkönmyynti Oy:n välillä käynnissä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.9.2021 asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki hankkii sähköenergian Sansian hankintapäätöksen mukaisilla ehdoilla Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä 1.1.2023 alkaen ja kaupunginhallitus valtuuttaa toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan ja vahvistamaan yhteishankintaan osallistumisen Sansia Oy:lle Kuopion kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin lausunto / Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 21169/2021

Kaupunkirakennelautakunta päätti 7.4.2021 § 71 Kuopion kaupungin asunto-tonttihinnoista. Päätöksestä saapui kahden yksityishenkilön tekemä oikaisuvaatimus, jonka kaupunkirakennelautakunta hylkäsi päätöksellään 26.5.2021 § 101.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat jättäneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen oikaisuvaatimuksen hylkäämistä koskevasta kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä.

Hallinto-oikeus kehottaa Kuopion kaupunginhallitusta:

  1. hankkimaan kaupunkirakennelautakunnan lausunnon sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiassa.
  2. vastaamaan valittajien esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä.
  3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys.

Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 1.10.2021.

Esityslistan liitteenä on maaomaisuuden hallintapalveluiden ja kaupungin lakipalveluiden yhteistyössä valmistelema lausunto.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki antaa liitteenä olevan lausunnon vastauksena Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2021

Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.8. näyttää, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut 7 M€:lla. Toteumaa parantavat erityisesti osakkeista alkuvuonna saatu myyntivoitto ja verotulokertymän huomattava lisäys. Elokuun lopussa ylijäämä on yli 15 milj. euroa. Palvelualueet ovat laatineet koko tilikauden kattavat toimintakate-ennusteet. Ennusteiden mukaan koko kaupungin toimintakate olisi ylittymässä 19,2 milj. eurolla.

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, joita tosin jo saadut valtionavut kattavat. Ennusteessa on alennettu myös maan-käyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviota.

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoito sekä perusturvan ja terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Tilinpäätösennusteen oletuksena on, että koronan testauksen ja jäljityksen kustannukset sekä välittömät rokotuskustannukset valtio korvaa täysimääräisesti loppuvuodesta haettavalla avustuksella. Sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden kuntalaskutuksen tasosta käydään edelleen neuvotteluja. Ennusteessa lähdetään siitä, että ylijäämää ei kuntalaskutuksella kerrytetä kuntayhtymän tilinpäätökseen.  Talousarvion 96,4 milj. euron investointimenoista on toteutunut 44,0 milj. euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee vuoden 2021 elokuun kuukausiseurannan tiedoksi ja keskustelee talousennusteesta sekä sen vaikutuksista talousarviovalmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tonttia 297-3-46-1 (Aallonmurtajankatu 9) koskeva kiinteistökaupan esisopimus / Rakennusliike Lapti Oy

Kuopion kaupunki omistaa Maljalahdessa Aallonmurtajankadulla sijaitsevan tontin 297-3-46-1. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 297-3-46-1 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä AL-40). Tontin pinta-ala on 1 087 m² ja rakennusoikeus 1 300 m².

Tontista järjestettiin tarjouskilpailu vuonna 2018 muiden Aallonmurtajankadun varressa sijaitsevien rantatonttien kanssa. Tontille 297-3-46-1 ei löytynyt tuolloin ostajaa.

Tontin myynnistä on neuvoteltu Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa. Tarkoituksena on, että Kuopion kaupunki ja Rakennusliike Lapti Oy tekevät tonttia koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen, jonka voimassaoloaikana Rakennusliike Lapti Oy suunnittelee rakennushankkeensa, hakee tarvittavat viran-omaisluvat sekä perustaa asunto-osakeyhtiön, jonka kanssa lopullinen kiinteistökauppa tehdään. Esisopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Tontin arvosta on hankittu ulkopuolinen arviolausunto, jonka perusteella tontin hinnaksi on neuvoteltu 900 000 euroa. Ostaja maksaa kauppahinnasta 90 000 euroa käsirahana esisopimuksen tekemisen yhteydessä. Loput kauppahinnasta maksetaan viimeistään lopullisen kaupan tekotilaisuudessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehdään esisopimus tontin 297-3-46-1 myymisestä 900 000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen mukaisesti.

Sopimusluonnokseen voidaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Lopullinen kauppakirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen ja tehtävän esisopimuksen perusteella. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan esisopimus sekä sen perusteella tehtävä lopullinen kauppakirja. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kiinteistön 297-2-10-1 (Vuorikatu 27) myynti tarjouskilpailulla

Kuopion kaupunki omistaa Vuorikadulla sijaitsevan entisen kouluviraston kiinteistön 297-2-10-1. Kasvun ja oppimisen palvelualueen hallinnon käytössä ollut kiinteistö on tyhjentynyt kevään 2021 aikana ja kaupungilla ei ole enää käyttöä ko. kiinteistölle.

Tontti 297-2-10-1 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä ALY). Tontin rakennussoikeutta ei ole asemakaavassa osoitettu kerrosalaneliö-metreinä, vaan rakennusoikeus on määritelty rakennusten tarkan massoittelun avulla. Tontin laskennallisena rakennusoikeutena voidaan pitää tontilla käytettyä rakennusoikeutta, joka on noin 4 200 k-m2.

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1941 valmistunut tiilirunkoinen pääosin viisikerroksinen toimistorakennus. Sisäpihalla sijaitsee omana rakennusosanaan Kuvakukko- niminen elokuvateatteri. Lisäksi kiinteistön itäreunalla Puusepänkadun varressa sijaitsee yksikerroksinen puurakennus. Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja ne ovat asemakaavassa määritelty säilytettäviksi rakennuksiksi (kaavamerkintä sr).

Kouluviraston kiinteistön myyntiä varten on laadittu tarjouskilpailun kilpailuohjelma liitteineen. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kiinteistölle ostaja, joka kunnostaa kiinteistön asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on myydä kiinteistö rakennuksineen korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjoajan on ostotarjouksen liitteenä esitettävä luonnos kiinteistön käyttötarkoituksesta ja alustavat toteuttamissuunnitelmat.

Alin hyväksyttävä kokonaishinta kiinteistöstä 297-2-10-1 on 1 600 000 euroa, joka perustuu hankittuun arviolausuntoon.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kiinteistön 297-2-10-1 myymiseksi rakennuksineen järjestetään tarjouskilpailu liitteenä olevan kilpailuohjelman mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään seuraavaa:

  1. Kilpailuohjelmaan ja sen liitteisiin saadaan tehdä teknisiä lisäyksiä ja tarkistuksia kansliatoimenpitein.
  2. Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut yhteistyössä Kuopion Tilapalveluiden kanssa oikeutetaan määrittelemään kilpailun aikataulu.
  3. Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä kiinteistön myymisestä kilpailuohjelman mukaisin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Terveys- ja hyvinvointiteknologian painopisteen käynnistämisvaihe osana Kuopion ekosysteemisopimusta -hankkeen osarahoitus (Kuopion ekosysteemisopimus)

Kuopio Health osuuskunta hakee Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”Terveys- ja hyvinvointiteknologian painopisteen käynnistämisvaihe osana Kuopion ekosysteemisopimusta” -hankkeeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös 4.2.2021) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 200 000 € kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa, joka on kohdennettu valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten käynnistämiseen.

Tämän hankkeen toimenpiteillä luodaan toimintamallit keskeisten terveys- ja hyvinvointiteknologioiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa edistetään strategisia toimenpidekokonaisuuksia, joita ovat terveyden ja hyvin-voinnin älykkäät ratkaisut, älykkäät ratkaisut henkilökohtaiseen ravitsemukseen, terveysdata-alustat (terveystietopalvelut), viestintä sekä kansalliset ja kv-verkostot. Hanke edistää Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja valtion välillä 2021-2027 (Kuopion ekosysteemisopimus) toteuttamisen käynnistymistä, jonka strategiset painopisteet ovat: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Hankkeen rahoittamista on käsitelty Kuopion ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä 13.8.2021 ja todettu sen sisällön vastaavan Kuopion Kaupungin ekosysteemisopimusta.

Hanke tukee Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 kärki-hankekokonaisuuden "Hyvinvointiteknologia liiketoiminnaksi ja osaksi kansallista huoltovarmuutta" toteuttamista. Hanke tukee maakuntaohjelmaa edistämällä hyvinvointiteknologian toimialan vahvistumista maakunnassa.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.8.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 200 000 €, josta AKKE rahoitus kattaa 60%, kuntarahoituksen osuus on 27% ja loppu on tuensaajan omaa rahoitusta. Hanke on saanut puoltavan päätöksen Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 30.8.2021 § 128.

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä on tehnyt hankkeen arvioinnin ja todennut hankkeen sopimuksen mukaiseksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki osarahoittaisi Kuopio Health osuuskunnan ”Terveys- ja hyvinvointiteknologian painopisteen käynnistämisvaihe osana Kuopion ekosysteemisopimusta” -hanketta 27% osuudella hankkeen projektikirjanpitoon tulevista kustannuksista, euromääräisesti enintään 54.000 eurolla.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo ja laskut hyväksyy strategiajohtaja. Hankkeen ohjauksesta ja seurannasta vastaa osaltaan myös Kuopion kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesipainopisteen käynnistämishankkeen osarahoitus (Kuopion ekosysteemisopimus)

Savonia-ammattikorkeakoulu hakee Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesipainopisteen käynnistämishankkeeseen”. Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös 4.2.2021) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 200 000 euroa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa, mikä on kohdennettu valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten käynnistämiseen.

Tämän hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan edellytykset Kuopion Savi-lahden alueen kehittymiseksi Suomen houkuttelevimmaksi vesialan kokeilu- ja innovaatioympäristöksi vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet kohdistuvat älykkäisiin vesihuollon ratkaisuihin sekä älykkäisiin talteenottoprosesseihin ja nollapäästötehtaisiin vesien käsittelyssä. Siten hanke edistää Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja valtion välillä 2021-2027 (Kuopion ekosysteemisopimus) toteuttamisen käynnistymistä, jonka strategiset painopisteet ovat: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Hankkeen sisältöä ja rahoittamista on käsitelty kaupunginhallituksen nimittämässä Kuopion ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä 13.8.2021 ja todettu sen olevan Kuopion ekosysteemisopimuksen mukainen.

Hanke tukee Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022kärkihankekokonaisuuden "Vesiteknologiasta liiketoimintaan ohjelmisto-, äly- ja säätötekniikassa" toteuttamista. Hanke tukee maakuntaohjelmaa edistämällä vesialan vahvistumista maakunnassa.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 133.333 €, josta kansallinen AKKE rahoitus kattaa 60%, kuntarahoituksen osuus on 27% ja loppu on tuensaajan omaa rahoitusta. Hanke on saanut puoltavan päätöksen Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 30.8.2021 § 127.

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki osarahoitta Savonia-ammattikorkeakoulun ”Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesipainopisteen käynnistämishanketta” 27 %:n osuudella hankkeen projektikirjanpitoon tulevista kustannuksista, euromääräisesti enintään 36.000 eurolla.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo ja laskut hyväksyy strategiajohtaja. Hankkeen seurannasta ja ohjauksesta huolehtii osaltaan myös Kuopion kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Edustajan nimeäminen Terve kunta -verkostoon

Kuopio on mukana Terve Kunta -verkostossa. Verkosto toimii kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena ja kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Vuonna 1996 perustetun verkoston toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.

Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta. Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain. Toiminnan pääteemat vuosille 2021-2025 ovat muun muassa kuntien tukeminen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen integroimisessa osaksi kuntastrategioita ja strategista johtamista erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta sekä hyvinvointitalousajattelun vahvistamisessa kunnissa.

Terve Kunta -verkoston tavoitteet ovat linjassa WHO European Healthy .Cities tavoitteiden kanssa. Kuopio on ollut mukana WHO European Healthy Cities verkostossa vuodesta 2005 lähtien. Käynnissä oleva verkoston seitsemäs kausi (2019-2025) priorisoi kaupunginjohtajien Kööpenhaminan konsensuslausumassa (2018) esitettyjä teemoja. Visio on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n mukainen. WHO European Healthy Cities verkostossa Kuopion luottamushenkilöedustajana toimii Leila Savolainen ja varahenkilönä Harri Auvinen.

Kuopiota on pyydetty nimeämään luottamushenkilöedustaja Terve kunta -verkostoon valtuustokaudelle 2021–2025.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää luottamushenkilöedustajan Terve Kunta -verkostoon toimikaudelle 2021 - 2025.

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Hannu Kokin, varalle Eeva Mäkisen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 6.9.2021 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 6.9.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers