Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 21.11.2022

Datajalostamo-älykaupunkialustan tilannekatsaus

 
Kaupunginhallitus on 20.12.2021 tehnyt päätöksen Datajalostamoäly-kaupunkialustan hankkimisesta. Hankinnan toteuttamisesta ja sen jälkeisestä alustan kehittämistyön ohjaamisesta vastaa EAKR-rahoitteinen Datajalostamohanke (1/2020–3/2023). 
 
Vuonna 2022 Siili Solutions Oyj:n ja Nodeon Oy:n muodostama konsortio on toteuttanut älykaupunkialustan perusvaihetta (MVP, minimum viable product) ja toteuttanut seuraavat palvelut:
Sanomanvälityspalvelut; Tietomallipalvelut; Datan varastointipalvelut; API-rajapintapalvelut; Kapasiteettipalvelut; Käyttöoikeuksien hallintapalvelut; Integraatiopalvelu; Identiteetinhallintapalvelu.
 
Kaupunki on myös valinnut kilpailutuksen kautta Profirator Oy:n toimimaan tilaajan konsulttina ja avustamaan kaupunkia alustan kehitystyössä. Samaan aikaan on valmisteltu ensimmäisten varsinaisten datasovellusten käyttöönottoa yhteistyössä Kuopion älykäs liikenneinfra –hankkeen, Savilahti-projektin ja ItäSuomen yliopiston hulevesitutkimuksen kanssa. Datajalostamon perusvaihe valmistuu vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen jatketaan uusien datasovellusten kehitystyötä. Datajalostamo-hanketta ja älykaupunkialustaa on esitelty laajasti eri sidosryhmille tapahtumissa ja seminaareissa. 
 
Vuonna 2023 yksi keskeinen tavoite on liikennedatasovellusten kehittäminen ja käyttöönotto. Toisena keskeisenä tavoitteena on kiinteistödatan hyödyntämiseen liittyvien sovellusten käyttöönotto. Myös muita sovellustarpeita ja mahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee Datajalostamo-älykaupunkialustan tilannekatsauksen tiedoksi.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 

Kuukausiseuranta tammi-lokakuu 2022

 
Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.10. osoittaa, että vuosikate, joka on 59,6 milj. euroa, on parantunut vuoden takaisesta 21,4 milj. eurolla. Toteumaa parantaa erityisesti verotulokertymän lisäys. Maksutuotoissa, mm. rakennusvalvontamaksuissa, vanhustenhuollon asiakasmaksuissa sekä pääsylipputuloissa on selkeää kasvua. Viime vuonna maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei lokakuun loppuun mennessä ollut käytännössä kertynyt ollenkaan, nyt toteuma on 3,4 milj. euroa.  Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikki maksutuotot ovat kasvaneet yhteensä 9,2 milj. eurolla. 
 
Toimintakulut ovat olleet 4 %:n kasvussa. Suhteessa eniten kasvua on syntynyt tarvikehankinnoissa, jossa merkittävimpinä tekijöinä toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat oppimateriaalihankinnat sekä lääke- ja hoitotarvikeostot. Myös leasingmenot ovat kasvaneet.
 
Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna selvästi paremmin. Valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksia sekä palvelualueiden toimintakatteisiin että verorahoituksen tuloarvioihin. Muutetun talousarvion alijäämä on 8,7 milj. euroa ja lokakuun toteuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan alijäämää kuluvalta vuodelta syntyy 4,7 milj. euroa. Keskeinen tekijä muutettua talousarviota paremmassa ennusteessa on kaupunkiympäristön palvelualueen kohentunut talousnäkymä.
  
Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti ja tämän vuoksi talousarviomuutoksena tuloarviota nostettiin 548,9 milj. euroon. Kunnallisveron kertymä on kasvanut noin 6 % ja yhteisöveron 9 %. Palkansaajien ennakonpidätykset ovat edelleen selvässä kasvussa, mikä on seurausta hyvästä työllisyystilanteesta. Yhteisöveroissa vastaavasti ennakkoverot jatkavat hyvää kehitystään. Valtionosuustuloihin on tehty tuloarvion lisäys 3,2 milj. eurolla kesken vuotta tehtyjen perustemuutosten vuoksi. 
  
Kaupunginhallitus on käsitellyt 14.11. Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämän palauttamista. Kuntayhtymässä asiasta päätetään 14.12. Ylijäämän palautuksen jakautuessa peruspääoman suhteessa palautus kirjautuu jäsenkuntien kirjanpidossa muihin rahoitustuottoihin ja tulisi näin parantamaan edelleen kaupungin vuosikatetta ja pienentämään alijäämää. 
 
Investointeihin talousarviomuutoksia 106,8 milj. euron investointimenoista on toteutunut 85,7 milj. euroa. Suurin talonrakennuskohde on ollut Lumit, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus ja yhdyskuntarakentamisessa Savilahden alueen infra. 
  
Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi, joka on vaikuttanut myönteisesti kuluvan vuoden lainanottoon. Uusia lainoja on nostettu tänä vuonna 30 milj. euroa ja marraskuun lopussa nostetaan lisäksi 40 milj. euron pitkäaikainen laina. Rahoituslaskelma osoittaa, että lyhennykset huomioiden tulee lainankannan nettolisäys kuluvana vuonna olemaan noin 16 milj. euroa.  
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tammi-lokakuun 2022 kuukausiseurannan tiedoksi.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Uuden jäsenen valinta / Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 
Valtuutettu Taisto Toppinen on kuollut. Taisto Toppinen on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja PohjoisSavon liiton kuntien edustajain kokouksen jäsenenä. 
 
Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on Anna-Kaisa Kokkonen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen on Ilkka Hirvonen ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja on Anne Paulo-Tuovinen (vihr.). Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Pohjois-Savon liiton kuntien edustajain kokouksen varajäsen on Pekka Niiranen.  
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se 
 
  1. valitsee Taisto Toppisen tilalle tarkastuslautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 
  2. valitsee Taisto Toppisen tilalle jäsenen Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 
Lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että ottaa asian ylimääräisenä asiana käsittelyyn 28.11.2022 kokoukseen. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kaupunginjohtajan sijaisten määrääminen vuonna 2023 

 
Hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Käytäntönä on ollut, että kaupunginhallitus on tehnyt vuosittain erillisen päätöksen kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyistä.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, kaupunginjohtajan sijaiset ovat vuonna 2023 seuraavassa etusijajärjestyksessä: 
 
  1. hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja 
  2. kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja 
  3. hallintojohtaja  
  4. kaupunginlakimies.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Henkilöstöjohtajan viran hakumenettelyn jatko 

 
Kaupunginhallitus valitsi 31.10.2022 Kuopion kaupungin henkilöstöjohtajaksi FM Nina Holopaisen. Holopainen on ilmoittanut 16.11.2022 kirjallisesti, että hän ei ota henkilöstöjohtajan virkaa vastaan. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää mm. uudesta hakumenettelystä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Uudella hakumenettelyllä voidaan mahdollistaa riittävän kokemuksen omaavien hakijoiden mahdollisimman laaja hakeutuminen virkaan.    
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy seuraavan esityksen:
 
  1. henkilöstöjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi aiempien kelpoisuusehtojen (ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys vastuualueen toimialaan) mukaisesti, 
  2. virkaa aikaisemmin hakeneiden henkilöiden hakemukset otetaan huomioon, 
  3. hakuaika päättyy torstaina 15.12.2022,  henkilöstöjohtajan viran täyttämistä valmistelevassa työryhmässä ja haastatteluryhmässä jatkavat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja vs. hallintojohtaja. Työryhmän tukena toimii konsultti.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 
 
 
--
 
Kokouslista on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)