Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 21.6.2021

Kuopion kaupungin laskutus- ja perintäohjeen hyväksyminen

Kuopion kaupungin voimassa oleva, kaupunginhallituksen hyväksymä laskutus- ja perintäohje on vuodelta 2016. Kyseisen ohjeen hyväksymisen jälkeen on Kuopion kaupungin organisaatiossa ja toimintatavoissa tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi laskutusta ja perintää koskevaa ohjeistusta on hyvä tässä yhteydessä päivittää.

Päivitetty ohje on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona materiaali, josta käyvät ilmi muutokset aiempaan versioon. Asiaa on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 11.6.2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan laskutus- ja perintäohjeen, joka tulee voimaan 1.8.2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Maksuliikennesopimuksen ja nk. konsernitilisopimuksen tekeminen

Kuopion kaupunkikonsernin maksuliikennesopimus ja nk. konsernitili on kilpailutettu yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa. Kilpailutus on järjestetty avoimena tarjouskilpailuna ja hankinta on ilmoitettu Hilmassa EU-hankintana.

Tarjouksia jätettiin yhteensä 3 kappaletta, joista kokonaistaloudellisesti edullisin oli Pohjois-Savon osuuspankin tarjous. Sopimus tehdään 1.11.2021 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Konsernitilissä ovat mukana tässä vaiheessa Kuopion kaupunki ja sen alla luetellut tytäryhteisöt. Sopimuskaudella yhteisöjen määrä voi kasvaa tai vähentyä.

Yhteisöt saavat käyttää konsernitilin limiittiä seuraavien rajojen puitteissa. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Veloituskorko on kuitenkin aina vähintään nolla (0).

Vallitsevan yleisen korkotilanteen vuoksi tullaan konsernitililtä uuden sopimuksen myötä veloittamaan negatiivista talletuskorkoa, mikäli konsernitilin yhteenlaskettu talletussaldo ylittää 100 miljoonaa euroa. Negatiivisen talletuskoron määrään voidaan vaikuttaa toimenpitein, joita voivat olla kaupungin tai yhtiöiden lainojen poismaksu, sijoitukset tai sisäinen lainaaminen konsernitilin yksiköiden välillä. Kukin yhteisö osallistuu negatiivisen talletuskoron maksamiseen kunakin pankkipäivänä tilillään olevan saldon osuudella. Kustannukset veloitetaan tytäryhteisöiltä kuukausittain kaupungin toimesta.

Uudessa sopimuksessa on pankkipalvelumaksuja, jotka peritään yhteisöittäin toteutuneiden tapahtumien mukaan. Kuopion kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin päätettäessä konsernitilin korkoehdoista kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä. Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Yleisen korkotason muuttuessa positiiviseksi, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Osuuspankki voivat neuvotella tilin korkoehdosta ja hintojen muuttamisesta hinnanmuutosneuvotteluin. Positiivisen talletuskoron sisäiset tuloutussäännöt vahvistetaan neuvottelujen jälkeen kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää tehdä maksuliikennesopimuksen Pohjois-Savon osuuspankin kanssa 1.11.2021 alkaen toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä sisäisen lainaamisen limiitit yllä esitetyn mukaisesti. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Veloituskorko on kuitenkin aina vähintään nolla (0).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Alavan päiväkoti uudisrakennushanke, urakoitsijoiden valinta


Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 Varhaiskasvatuksen koillisen kaupunkialueen ja keskusta-alueen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa on päätetty purkaa nykyinen huonokuntoinen rakennus osoitteessa Lastentie 5, ja toteuttaa uudisrakennus kyseiselle tontille. Uusi keskustan päiväkoti toteutetaan kaupungin omana investointina 6:lle lapsiryhmälle (120 lasta). Käyttäjille kohde vuokrataan kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Alustavan aikatauluarvion mukaan keskustan uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa 01/2022.

Kuopion Tilapalvelut julkaisi Alavan päiväkodin uudisrakennushankkeen urakoista EU-hankintailmoitukset Hilmassa 5.5.2021 (TED:issä 7.5.2021). Hankemuotona on jaettu urakka alistamisehdoin, jolloin rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja -toteuttajana. Hankkeessa alistettuina sivu-urakoina ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Automaatiotyöt toteuttaa tilaajan puitesopimuskumppani.

Rakennusurakka, sähköurakka, putkiurakka ja ilmanvaihtourakka kilpailutettiin avoimella menettelyllä. Tarjoukset tuli jättää sähköisesti 7.6.2021 klo 10.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui rakennusurakasta 7, putkiurakasta 1, ilmanvaihtourakasta 2 ja sähköurakasta 3 tarjousta. Kaikki tarjoukset täyttivät hankinta-asiakirjoissa vaaditut kelpoisuusehdot. Hankintaneuvottelut urakoitsijoiden kanssa käytiin viikolla 23. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta.

Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion investointiosassa varattu 5,8 M€ (alv 0%), josta 2,2 M€ vuodelle 2021 ja 3,5 M€ vuodelle 2022. Saatujen urakkatarjousten perusteella on hankkeen kustannusarviota päivitetty. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6,5 M€ (alv 0%), joka on 0,7 M€ suurempi kuin hankesuunnittelun perusteella laskettu kustannusarvio. Tälle vuodelle varattu määräraha on riittävä, mutta vuoden 2022 talousarvioon on hankkeelle varattava 4,2 M€.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. hyväksyy hankkeen 0,7 miljoonan euron kustannusarviomuutoksen, jolloin hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6,5 M€.
 2. valitsee Alavan päiväkodin urakoitsijoiksi seuraavat halvimman tarjouksen antaneet yritykset (alv 0 %)

- rakennusurakka: Rakennusliike Kuoma Oy (3 982 000 €)
- sähköurakka: TS Sähkötekniikka Oy (416 745 €)
- putkiurakka: Ilmapörssi Oy (616 532,25 €)
- ilmanvaihtourakka: Ilmapörssi Oy (324 000 €)

ja valtuuttaa Kuopion Tilapalvelun toimitilajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Heinjoen maankaatopaikkatoiminnan siirtäminen Jätekukko Oy:lle

Kuopion kaupunki ottaa vastaan ylijäämämassoja Heinjoen alueella Hiltulanlahdessa. Asiaa on käsitelty viimeksi kaupunkirakennelautakunnassa 22.05.2019 Ylijäämämaiden ohjaus ja hyötykäyttö, periaatteiden tarkistus ja uudet vastaanottomaksut. Tuolloin tarkennettiin 16.12.2015 lautakunnan kokouksessa laajemmin hyväksyttyjä periaatteita.

Heinjoen alueen toiminta on viimeisen vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Nyt ampuma- ja moottoriurheilurata-alue on valmistumassa. Haulikko- ja practical-ratoja lukuun ottamatta alueen muut suojavallit ovat käytännössä täynnä. Alueelle ei enää mahdu merkittävästi lisää massoja. Massat ohjataan tällä hetkellä uudelle alueelle entisen alueen viereen, sen lounaispuolelle. Tälle alueelle on kaupunki laatinut ennen käyttöönottoa osayleiskaavan, tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin ja hakenut alueelle maankaatopaikkatoiminnat mahdollistavan ympäristöluvan. Alueen ylijäämämassa kapasiteetti on vielä noin 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Alueella voidaan viimeisimmän lupamuutoksen 5.3.2021 jälkeen myös jalostaa maamassoja. Heinjoen alueelle otetaan vastaan myös Kuopion Energian voimalaitokselta tulevaa tuhkaa.

Ylijäämämassojen vastaanotto ei ole kunnalle pakollista, lain säätämää toimintaa. Tämän takia kaupunki on mm. resurssien oikein kohdentamiseksi selvittänyt, olisiko maankaatopaikkatoiminta siirrettävissä sellaiselle toimijalle, joka pystyy tehokkaasti vastaanottamaan ja hyödyntämään ylijäämämateriaaleja. Toimijan tulisi olla valmis näihin toimintoihin ja pystyä kaupungin resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti hyödyntämään ylijäämämassojen hyötykäyttöä mm. jalostamalla niitä jatkokäyttöön. Edelleen tärkeänä osatekijänä on ollut se, että toimija pystyy sopeutumaan siihen, että kaupunki edelleen päättää omien ja ohjaamiensa massojen hinnoittelusta yhteistyössä toimijan kanssa. Tärkeää on myös se, että toimija pystyy tämän lisäksi myös palvelemaan yksityisiä toiminnanharjoittajia maankaatopaikka-asioissa.

Sopivaksi toimijaksi on valikoitunut Jätekukko Oy, joka vastaanottaa jätteiden lisäksi jo tällä hetkellä erilaisia uudelleenhyödynnettäviä materiaaleja, kuten betonia ja asfalttia, Heinälamminrinteen jätekeskukseen. Yhtiön kanssa käynnistettiin keskustelut toimintojen siirtämisestä vuoden 2020 alkupuoliskolla. Keskustelut ovat edenneet hyvässä hengessä. Toimintamalliksi on valikoitunut toiminnan siirto liiketoimintakaupalla kaupungilta Jätekukolle. Toiminnan järjestämiseksi Jätekukko Oy vuokraisi maankaatopaikka-alueen kaupungilta.

Samassa yhteydessä siirretään Kuopion kaupungin ja Kuopion Energia Oy:n välinen tuhkan sijoittamissopimus (Kaupunkirakennelautakunta 23.01.2019/§ 10) kaupungilta Jätekukko Oy:lle. Kuopion Energia Oy on ilmoittanut kaupungille kirjallisesti, ettei sillä ole mitään sopimuksen siirtämistä vastaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi maankaatopaikkaliiketoiminnan myynti. Kauppahinta on 528 000 euroa (alv 0 %), joka maksetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Kaupunki vuokraa maankaatopaikkatoiminta-alueen Jätekukko Oy:lle seuraavin ehdoin, mikäli liiketoimintakauppa syntyy:

 1. Vuokra-aika on 1.9.2021 - 31.12.2041. Vuokrasopimus voidaan uusia yhteisellä sopimuksella, mikäli toiminta vielä alueella jatkuu.
 2. Vuokra-alueena on noin 50,7 hehtaarin suuruinen alue kiinteistöistä 297-411-5-324, 297-416-6-55, 297-411-32-2, 297-424-1-41 ja 297-411-3-127 (vuokrasopimusluonnoksen alue A) sekä noin 11,8 hehtaarin suu-ruinen alue kiinteistöstä 297-411-32-2 (alue B)
 3. Vuosivuokra on 15 000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 980 (joulukuu 2020). Maanvuokraan lisätään arvonlisävero.
 4. Maamassojen osalta suoritetaan vuosittaista korvausta 0,20 euroa/tonni vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Maksu sidotaan elinkustannusindeksiin. Maksuun lisätään arvonlisävero.
 5. Tarkemmat maanvuokraehdot ovat liitteenä olevassa maanvuokrasopimusluonnoksessa.

Tehtäviin sopimuksiin on mahdollisuus tehdä pieniä teknisluonteisia muutoksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntavaalien tuloksen julkaiseminen ja tiedottaminen

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi.
Keskusvaalilautakunnan on lisäksi annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. Tuloksesta on annettava tieto oikeusministeriölle vaalitietojärjestelmän kautta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se ilmoittaa keskusvaalilautakunnan päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on tullut voimaan 29.3.2021. Lain 1 §:n mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.

Lain 3 §:n mukaan kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Vuoden 2021 Kuntavaalit käytiin 13.6.2021. Uuden kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 9.8.2021 klo 18.

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta


Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on tullut voimaan 29.3.2021. Lain 1 §:n mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.

Lain 3 §:n mukaan kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.                   
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. Kuopion kaupungin hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Jäsenten valinta kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin


Lain 3 §:n mukaan kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee  

 1. kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.
 2. tarkastuslautakuntaan jäsenet (6-9) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 3. kaupunkirakennelautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 5. kasvun ja oppimisen lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 6. perusturva- ja terveyslautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 7. keskusvaalilautakuntaan 5 jäsentä sekä tarpeellisen määrän varajäseniä (vähintään 3) sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 8. ympäristö- ja rakennuslautakuntaan 7 jäsentä (Kuopion kaupungista 5 ja Suonenjoen kaupungista 2) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan (Kuopion kaupungista) ja varapuheenjohtajan (Suonenjoen kaupungista).  
 9. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan.
 10. Savo-Pielisen jätelautakuntaan 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja muiden kuntien edustajista varapuheenjohtajan.  
 11. Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Jäsenten valinta muihin kunnallisiin ja ylikunnallisiin luottamustoimiin

Kuntalain 69 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1)    jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2)    jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3)    jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee
1)    Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2)    Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
3)    Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen 14 edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat
4)    Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehiksi 28 lautamiestä
5)    Kuopion poliisialueen neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
6)    Kiinteistötoimituksen uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työhyvinvointiin käytettävän määrärahan lisääminen vuosille 2021–2022


Viime vuosi ja kulunut vuosi ovat olleet poikkeukselliset. Koronapandemia on muuttanut työtapoja ja henkilökunta on joutunut sopeutumaan uuteen tilanteeseen monin eri tavoin. Lisääntyneet velvoitteet, nopeat muutokset ja epävarmuus tilanteen kehittymisestä ovat lisänneet henkilöstön kuormittumista merkittävästi. Pandemia ei ole vielä ohi ja odotettavissa olevat jonojen purku ja muu tilanteen normalisoituminen jatkuu vielä vuonna 2022. Henkilökunta on osoittanut uudistumis- ja muutoskykyisyyttä sekä joustavuutta.

Kuopion kaupungilla on käytössä useita henkilökuntaetuuksia henkilöstölle. Käytössä on 72 €/hlö/v. oleva ePassi (kulttuurin ja liikuntaan) ja työsuhde-matkalippuetu 10 €/kk (11 kk:lta vuodessa, ollen 110 €/hlö/v). Lisäksi on mahdollisuus käyttää edullisesti uimahalleja ja kuntosaleja. Henkilökuntaetuuksista suosituin on ollut ePassi (kulttuuriin ja liikuntaan), jota käytettiin 382 000 € vuonna 2020.

Henkilökuntaneuvosto teki 22.4.2021 työnantajalle esityksen henkilökunnan palkitsemisesta ja kannustamisesta pandemian aikana tehdystä työstä siten, että jokaiselle Kuopion kaupungin työntekijälle / viranhaltijalle maksetaan ylimääräinen korvaus.

Henkilökunnan huomioimisesta käynnistettiin ensivaiheen keskustelu yhteistyötoimikunnassa 6.5.2021. Yhteistyötoimikunta päätti perustaa asiaa valmistelevan työryhmän. Työryhmä kokoontui 16.6.2021.

Työryhmä esittää yksimielisesti seuraavaa:
Kuluvan vuoden 2021 talousarvioon esitetään talousarviomuutosta siten, että e-passin arvoa korotetaan 72 €:lla, jolloin ePassin arvo on 144 €/hlö/v. Passin käyttö laajennetaan koskemaan vuoden 2021 syyskuun alusta lukien hyvinvointipalveluja (hyvinvointipassi), jolloin henkilökunta voi käyttää etua mm. hierontaan ja fysioterapiaan.  

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu ePassin käyttöön 360 000 €:n määräraha, ja tämän hetken arvion mukaan määräraha tulee käytettyä. ePassin arvon korottamisen kustannusvaikutus on arviolta 360 000 €:a kuluvalle vuodelle. Korotus tulee voimaan 1.9.2021, mikäli valtuusto hyväksyy talousarviomuutoksen. Työryhmä esittää, että ePassin arvo pidetään vielä vuonna 2022 korotetulla tasolla, ollen 144 €/hlö/v. Kaupungin yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 17.6.2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuodelle 2021 talousarviomuutoksena 360 000 €:n määrärahan yleishallinnon henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalle 1974 ePassin arvon korottamiseen ja laajentamiseen siten kuin edellä on perusteluineen todettu. Samalla kaupunginhallitus toteaa poikkeuksellisen tilanteen johdosta, että tavoitteena on huomioida vuoden 2022 talousarviossa ePassin käyttämiseen varattava määräraha siten, että se olisi 144 €/hlö/v.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntalaisaloite / Kuopion vanhusneuvoston kehittäminen

Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piiri ry on tehnyt kuntalaisaloitteen Kuopion kaupungille vanhusneuvoston kehittämisestä. Aloitteessa esitetään muutoksia vanhusneuvoston nykyiseen kokoonpanoon sekä toimintaan.
Aloitteessa tuodaan mm. esille, että jatkossa vanhusneuvoston jäsenet (12) valittaisiin siten, että eläkeläisjärjestöt nimeäisivät 9 edustajaa. Lisäksi aloitteessa tuodaan esille, että sosiaalipuolen ikäihmisiä edustavat järjestöt nimeäisivät yhden edustajan.

Hyvinvoinnin edistämisen- sekä perusturva- ja terveyslautakunnista olisi molemmista yksi edustaja (luottamushenkilö). Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittaisiin eläkeläisjärjestöjen edustajista. Aloitteessa tuodaan esille, että tärkeää olisi, että neuvoston puheenjohtajana toimisi eläkeläisjärjestön edustaja, koska puheenjohtajan kautta asiat tulevat vanhusneuvoston käsittelyyn.  Aloitteessa esitetään, että seuraava vanhusneuvosto valittaisiin edellä esitetyllä kokoonpanolla ikäihmisten oikeudenmukaisen osallistumisen turvaamiseksi kaupungin hallintoon.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piiri ry:n tekemää aloitetta on käsitelty Kuopion vanhusneuvoston kokouksessa 23.3.2021.
Kuopion vanhusneuvoston voimassa olevan toimintasäännön 3 §:n mukaan vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, joista kaupunginhallitus nimeää
- seitsemän kaupungin luottamushenkilöistä varajäsenineen
- ja viisi kuopiolaisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista henkilökohtaisine varajäsenineen.

Toimintasäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Varapuheenjohtaja nimetään kuopiolaisten vanhusjärjestöjen esittämistä ehdokkaista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että aloite saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustossa edustettuna olevien puolueiden kunnallisjärjestöille huomioitavaksi kunnallisista luottamustoimista käytävissä neuvotteluissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184