Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.11.2021

Petosen ja keskustan (Itkonniemi) pelastusasemien vuokrasopimukset


Kaupunginhallituksen päätöksen (asia 3058/2020, kh 27.4.2020 § 122) mukaisesti Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrakohteen toimittajaksi valittiin ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy. Pelastusaseman otetaan käyttöön 1.1.2022. Jari Könönen on 3.11.2021 ilmoittanut, että Petosen pelastusaseman vuokranantajaksi tulee ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n sijaan kohteen rakennuttamisesta vastannut Kiinteistö Oy Palokirves (Y-tunnus 3149 010-2).

Kaupunginhallituksen päätöksen (asia 1610/2020, kh 27.4.2020 § 121) mukaisesti Kuopion kantakaupungin Keskustan pelastusaseman vuokrakohteen toimittajaksi valittiin YIT Suomi Oy. Pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat 15.12.2021. Pelastusaseman otetaan käyttöön 1.1.2022. YIT Suomi Oy on 3.3.2021 siirtänyt pelastusaseman vuokrausta koskevan esisopimuksen APK-Kiinteistöt Oy:lle (y-tunnus 0707 583-0). Molempia pelastusasemien vuokrausta koskevien esisopimusten mukaisesti on sovittu, että kohteista laaditaan lopulliset vuokrasopimukset viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä, ellei yhteisesti toisin sovita.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 4 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten kuin tässä ja muussa laissa säädetään. Voimaanpanolain (616/2021) 25 § mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivat hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys pelastustoimen käytössä olevista tiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella mm. sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.
Kuopion Tilapalvelut on neuvotellut molempien pelastusasemien vuokranantajien kanssa lopullisten vuokrasopimusten sisällöstä. Vuokrasopimukset ovat liiteaineistona. Vuokrasopimusten mukainen vuokra-aika on kaksikymmentäviisi vuotta

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se:

- hyväksyy osaltaan liitteenä olevat sopimukset ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan tekemään sopimuksiin mahdollisesti tarvittavia teknisiä tai sisällöllisiä muutoksia, kuitenkin niin, ettei sopimusten tarkoitus, sopimusvastuut ja tavoite muutu;
- valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset;
- esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, että sopimukset siirtyvät kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuukausiseuranta lokakuu 2021

Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -16,7 milj. euroa. Syyskuun raporttiin verrattuna alijäämäennuste on pienentynyt ja on talousarvioon merkittyä 3,5 M€ parempi.

Kun tarkastellaan kirjanpidon toteumaa lokakuun lopussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten, toimintakatteen kasvu koko kaupungin tasolla on 6,5 %. Toteuma 31.10. näyttää, että vuosikate on vuoden takaisesta heikentynyt noin 9 milj. eurolla, mutta vuonna 2020 taloustilannetta kohensivat poikkeuksellisen suuret valtionosuustulot.

Koko kaupungin tasolla toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 18,9 milj. eurolla. Kaupungin käyttötaloudessa on syntynyt tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, osin näihin toimintoihin on saatu kohdennettuja valtionapuja. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviot ovat ennusteessa talousarvioon merkittyä alemmat.
Menojen osalta suurimman riskin muodostaa erikoissairaanhoito. Sairaan-hoitopiirin näkymät pohjautuvat kuntayhtymän kanssa syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa esille tuotuun kaupungin kantaan. Lokakuun alussa hyväksytty asetus puolestaan vahvistaa, että koronaepidemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti. Välittömiin koronakustannuksiin liittyvä kaupungin riski on pienenemässä. Kustannusten korvauksien ensimmäistä erää on haettu.

Verotuloennuste on 21,3 milj. euroa talousarviota korkeampi. Tilitysarvio on parantunut merkittävästi työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden kohennuttua. Kun katsotaan toteumaa 31.10. asti, Kuopiossa palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet 3,2 %:n kasvussa viime vuoteen verrattuna, mikä on koko maan tilannetta parempi. Talousarvion 96,5 milj. euron investointimenoista on toteutunut 59,2 milj. euroa.  

Kaupungin maksuvalmius on jatkunut hyvänä ja vaikuttaakin siltä, että tarvetta pitkäaikaisen lainan ottoon ei enää tälle vuodelle ole.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee vuoden 2021 lokakuun kuukausiseurannan tiedoksi ja keskustelee talousennusteesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupungin vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttaminen


Sansia Oy on solminut sopimuksen Securitas Oy:n kanssa vartiointi- ja turvapalveluista. Kuopion kaupunki ja Kuopion Energia ovat olleet sopimuksen tilaajina. Sansia Oy on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2021. Irtisanomisen syynä on hankinnan uudelleen kilpailuttaminen. Tarkoituksena on, että Sansia Oy kilpailuttaisi kaupungin tarvitsemat vartiointi- ja turvapalvelut myös uudelle sopimuskaudelle (2022–2025).

Hankinnan kohteena on aulavartiointipalvelu, paikallis- ja piirivartiointia, hälytys- ja tilausvartiointia sekä näihin liittyvät palvelu- ja hälytyskeskuspalvelut. Hälytysvartiointipalvelut koostuvat enimmäkseen rikosilmoitus-, paloilmoitus- ja laitevikailmoitusjärjestelmien kautta saapuvista kohdehälytyksistä. Henkilöturvajärjestelmien kautta tulevien hälytysten osuus palvelussa on noin neljäsosa hälytyksistä.

Meneillään olevalla sopimuskaudella ao. hankintojen arvo on ollut Kuopion kaupungille n. 470 000 €/vuodessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2022


Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginkanslia on koonnut alustavasti luonnoksen, jonka mukaan kapunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2022 seuraavina päivinä:

Varsinaiset kokoukset:
- 14.2. klo 18.00 kv:n kokous
- 28.3. klo 18.00 kv:n kokous, kaupungin strategiasta päättäminen
- 16.5. klo 18.00 kv:n kokous, Tilinpäätös 2021,   Arviointikertomus, Eri kertomukset 2021, Osavuosikatsaus I
- 6.6.  klo 18.00 kv:n kokous
- 19.9. klo 18.00 kv:n kokous, Osavuosikatsaus II
- 7.11.  klo 18.00 kv:n kokous, TA-periaatekeskustelu, veroprosentit 2023, Osavuosikatsaus III
- 21.11. klo 18.00 kv:n kokous, TA-päätöskokous
- 12.12. klo 17.00 kv:n kokous

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:
-    17.1. klo 17.30 Kv:n iltakoulu
-    31.1.   klo 17.30 KV:n iltakoulu, strategiatyö
-    7. – 8.2. Valtuustoseminaari
-    22.8. Valtuustoseminaari
-    12.9. klo 17.30 Kv:n iltakoulu

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2022 edellä mainittuina päivinä.

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.